Home » zakony » Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia » Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mongolsko – právnické osoby 49/1979 Z.z.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mongolsko – právnické osoby 49/1979 Z.z.

49/1979 Zb.

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

 

z 21. februára 1979

 

o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

 

Zmena: 287/2001 Z.z.

 

    Dňa 19. mája 1978 bola v Ulánbátare podpísaná Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

 

    So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená 30. novembra 1978 v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom Zmluvy.

 

    Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. januára 1979 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

 

    V súlade s článkom 29 ods. 2 zmluva (uverejnená pod č. 287/2001 Z.z.) nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t.j. 2. mája 2001.

    Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy (uverejnenej pod č. 287/2001 Z.z.), t.j. 2. májom 2001, skončila sa vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou platnosť mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb podpísanej v Miškovci 27. mája 1977 a mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb podpísanej v Ulánbátare 19. mája 1978.

    Český preklad textu Zmluvy sa vyhlasuje súčasne. 1)

 

Prvý námestník:

 

Ing. Knížka v.r.

 

ZMLUVA

o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb

 

    Zmluvné strany,

    v snahe napomáhať ďalšie rozšírenie a upevnenie hospodárskej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráce medzi svojimi štátmi a v záujme zdokonaľovania mechanizmu svojich devízovo-finančných vzťahov,

    so zreteľom na vytvorenie priaznivejších podmienok v procese hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a kultúrnej výmeny,

    vychádzajúc zo zásady, že právnické osoby sa nemajú podrobiť zdaneniu súčasne z toho istého príjmu a majetku na území dvoch alebo viacerých zmluvných strán,

    dohodli sa takto:

 

Čl.I

    1. Táto Zmluva sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území zmluvných strán.

 

    2. Ak nemožno sídlo právnickej osoby určiť podľa odseku 1 tohto článku, bude sa za jej sídlo v zmysle tejto Zmluvy považovať zmluvný štát, podľa právnych predpisov ktorého bola táto právnická osoba zriadená.

 

    3. V prípade, keď nemožno určiť sídlo právnickej osoby a jej daňové postavenie podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, rieši sa táto otázka vzájomnou dohodou kompetentných orgánov príslušných zmluvných strán. Kompetentnými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy budú ministerstvá financií zmluvných strán.

 

Čl.II

    Táto Zmluva sa vzťahuje na dane, poplatky a iné povinné platby majúce daňový charakter (ďalej len “dane”) vyberané z príjmu a majetku právnických osôb na území zmluvných strán v súlade s ich právnymi predpismi.

 

Čl.III

    Príjmy právnických osôb každej zmluvnej strany získané na území iných zmluvných strán tak priamo, ako aj prostredníctvom pobočiek, oddelení, agentúr, kancelárií a podobných útvarov oslobodzujú sa od daní na území týchto iných zmluvných strán pri dodržaní ustanovení článkov IV a V tejto Zmluvy.

 

Čl.IV

    1. Vyberanie daní z nehnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom sa tento majetok nachádza.

 

    2. Vyberanie daní z hnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom podliehajú zdaneniu príjmy právnických osôb v zmysle článku III tejto Zmluvy.

 

    Pritom sa nevylučuje právo zmluvných strán vyberať na svojom území dane spojené s používaním dopravných prostriedkov a s užívaním pozemných komunikácií.

 

    3. V zmysle tejto Zmluvy sa rozumie, že:

a) nehnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu, na území ktorého sa tento majetok nachádza;

 

b) hnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi štátu sídla právnickej osoby, ktorá tento majetok používa.

 

Čl.V

    1. Princípy a spôsob vyberania daní z príjmu a majetku medzinárodných organizácií (včítane ich pobočiek a oddelení) zriadených zmluvnými štátmi alebo organizáciami týchto štátov a majúcich sídlo na ich území sa riadia zakladajúcimi aktami týchto medzinárodných organizácií dohodnutými vo forme medzinárodných zmlúv alebo osobitnými dohodami o tejto otázke, na ktorých sa zúčastňujú príslušné zmluvné strany.

 

    2. Zisk medzinárodných organizácií, ktorý patrí ich členom, sa oslobodzuje od daní v zmluvných štátoch, v ktorých tieto organizácie majú svoje sídlo. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade prevodu spomenutého zisku do iných zmluvných štátov, v ktorých majú svoje sídlo členovia príslušnej medzinárodnej organizácie.

 

    Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní, pokiaľ ide o zisk členov medzinárodných organizácií zo štátov, v ktorých majú tieto organizácie svoje sídlo.

 

Čl.VI

    Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú možnosť, aby zainteresované zmluvné strany poskytovali po vzájomnej dohode alebo jednostranne ďalšie úľavy pre právnické osoby, pokiaľ ide o vyberanie daní z ich príjmu a majetku.

 

Čl.VII

    Táto Zmluva neobmedzuje právo zmluvných strán vyberať dane z príjmu a majetku právnických osôb, pokiaľ to neodporuje ustanoveniam tejto Zmluvy.

 

Čl.VIII

    Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad ustanovených všeobecnými predpismi medzinárodného práva, osobitnými medzinárodnými dohodami a im zodpovedajúcimi právnymi predpismi zmluvných štátov pre diplomatické a konzulárne zastupiteľstvá a im na roveň postavené iné organizácie a úrady.

 

Čl.IX

    Ak budú ustanovenia platných zmlúv v oblasti zdanenia právnických osôb, ktoré sa uzavreli skôr medzi zmluvnými stranami, odporovať ustanoveniam tejto Zmluvy, použijú sa ustanovenia tejto Zmluvy.

 

Čl.X

    Otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s uplatňovaním tejto Zmluvy, sa budú riešiť rokovaním a konzultáciami medzi ministerstvami financií zainteresovaných zmluvných strán.

 

Čl.XI

    Táto Zmluva podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitárovi odovzdá do úschovy ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení zmluvy najmenej päť zmluvných strán. Pre každú z ostatných zmluvných strán nadobudne táto Zmluva platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom odovzdá depozitárovi do úschovy ratifikačnú listinu alebo dokument o schválení Zmluvy.

 

Čl.XII

    1. Táto Zmluva je uzavretá na neobmedzený čas.

 

    2. Každá zmluvná strana môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia jej platnosti výpoveďou zaslanou depozitárovi najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka. V tomto prípade Zmluva stratí účinnosť vo vzťahu k tejto zmluvnej strane začínajúc 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola daná výpoveď.

 

Čl.XIII

    K tejto Zmluve môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť iné štáty odovzdaním listiny o prístupe depozitárovi. Prístup nadobúda účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitár dostane od všetkých účastníkov Zmluvy oznámenie o ich súhlase s prístupom.

 

Čl.XIV

    Táto Zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

 

Čl.XV

    Táto Zmluva je otvorená na podpis do 30. júna 1978 v Moskve.

 

Čl.XVI

    Táto Zmluva sa odovzdáva do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Zmluvy.

 

    Dané v Ulánbátare 19. mája 1978 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

 

____________________

 

 

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia

  Obsah1 Zmluva medzi  Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť