Home » zakony » Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia » Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mongolsko – fyzické osoby 30/1979 Z.b.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Mongolsko – fyzické osoby 30/1979 Z.b.

30/1979 Zb.

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

 

z 18. januára 1979

 

o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

Zmena: 287/2001 Z.z.

 

    Dňa 27. mája 1977 bola v Miškovci podpísaná Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

 

    So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená 30. decembra 1977 v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom Zmluvy.

 

    Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku IX dňom 1. januára 1979 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

 

    V súlade s článkom 29 ods. 2 zmluva (uverejnená pod č. 287/2001 Z.z.) nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t.j. 2. mája 2001.

    Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy (uverejnenej pod č. 287/2001 Z.z.), t.j. 2. májom 2001, skončila sa vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou platnosť mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb podpísanej v Miškovci 27. mája 1977 a mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb podpísanej v Ulánbátare 19. mája 1978.

 

    Český preklad textu Zmluvy sa vyhlasuje súčasne. 1)

 

Minister:

Ing. Chňoupek v.r.

 

ZMLUVA

o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb

 

    Zmluvné strany

    v snahe napomáhať ďalšie rozšírenie a upevnenie ekonomickej, vedeckotechnickej a kultúrnej spolupráce medzi svojimi štátmi a v záujme zdokonalenia mechanizmu svojich devízovo-finančných vzťahov,

    so zreteľom na vytvorenie priaznivejších podmienok v procese ekonomickej a vedeckotechnickej spolupráce a kultúrnej výmeny,

    dohodli sa takto:

 

Čl.I

    1. Táto Zmluva sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko na území zmluvných strán.

 

    2. Pokiaľ nemožno určiť trvalé bydlisko na účely zdanenia podľa odseku 1 tohto článku, bude sa trvalé bydlisko považovať za umiestnené v zmysle tejto zmluvy v štáte, ktorého je fyzická osoba štátnym občanom.

 

    3. V prípade, keď nemožno určiť trvalé bydlisko fyzickej osoby podľa odseku 2 tohto článku, rieši sa táto otázka vzájomnou dohodou kompetentných orgánov príslušných zmluvných strán. Kompetentnými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy budú ministerstvá financií zmluvných strán.

 

Čl.II

    Táto Zmluva sa vzťahuje na všetky dane a poplatky vyberané z príjmu a majetku fyzických osôb na území zmluvných strán v súlade s ich právnymi predpismi.

 

Čl.III

    Za účelom uskutočnenia zásady, že fyzické osoby, pokiaľ ide o ten istý príjem a majetok, nesmú sa súčasne zdaniť na území dvoch alebo viacerých zmluvných strán, sa budú používať tieto ustanovenia:

a) Fyzické osoby vyslané na prácu ktorýmkoľvek orgánom alebo organizáciou zmluvnej strany na jej obchodné, dopravné a iné zastupiteľstvá a agentúry, včítane dopisovateľských a informačných stredísk na územie ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, sa oslobodzujú v štáte pobytu od daní a poplatkov, pokiaľ ide o mzdu a iné odmeny získané od týchto zastupiteľstiev a agentúr. Toto ustanovenie sa tiež použije vo vzťahu k pracovníkom medzištátnych a iných medzinárodných organizácií [okrem tých, ktoré sú uvedené pod písmenom b)], vyslaným na prácu do týchto organizácií zo štátov, ktoré nie sú štátom sídla týchto organizácií.

 

b) Fyzické osoby, ktoré pracujú na území zmluvných strán v medzinárodných hospodárskych organizáciách uskutočňujúcich svoju činnosť na princípe chozrasčotu, sa zdaňujú a spoplatňujú, pokiaľ ide o mzdu a iné odmeny získané od týchto organizácií, podľa právnych predpisov štátu, v ktorom majú tieto organizácie sídlo, pokiaľ niečo iné nevyplýva z ich ustanovujúcich aktov alebo iných špeciálnych dojednaní.

 

c) Fyzické osoby vyslané ktoroukoľvek zmluvnou stranou na územie ktorejkoľvek inej zmluvnej strany s cieľom poskytnúť technickú pomoc alebo služby obdobnej povahy sa oslobodzujú v štáte pobytu od daní a poplatkov zo mzdy a z iných odmien, ktoré dostávajú od orgánov alebo organizácií štátu, v ktorom majú trvalé bydlisko. V prípade, že fyzické osoby uvedené pod týmto písmenom dostávajú akékoľvek odmeny od orgánov a organizácií prijímajúceho štátu, zdaňujú a spoplatňujú sa tieto výplaty, s výnimkou diét a výdavkov na ubytovanie, podľa právnych predpisov tohto štátu.

 

d) Fyzické osoby cestujúce do štátu zúčastneného na tejto zmluve za účelom práce, výučby, praxe, poskytnutia konzultácie a pod. a poberajúce mzdu a iné odmeny priamo od orgánov alebo organizácií tohto štátu sa zdaňujú a spoplatňujú, pokiaľ ide o tieto výplaty, s výnimkou diét a výdavkov na ubytovanie, podľa právnych predpisov tohto štátu. Mzda a iné odmeny, ktoré dostanú fyzické osoby uvedené pod týmto písmenom od orgánov alebo organizácií štátu svojho trvalého bydliska, sa oslobodzujú od daní a poplatkov v iných štátoch zúčastnených na tejto zmluve.

 

e) Príjmy fyzických osôb z autorských práv za využívanie literárnych, vedeckých a umeleckých diel na území ktorejkoľvek zmluvnej strany a odmeny za vedecké objavy, technické vynálezy, priemyselné a všeobecne úžitkové vzory a zlepšovacie návrhy a pod. podliehajú daniam a poplatkom podľa právnych predpisov štátu trvalého bydliska týchto fyzických osôb.

 

f) Fyzické osoby cestujúce do ktoréhokoľvek štátu zúčastneného na tejto zmluve za účelom uskutočnenia prednášok a referátov, divadelných, koncertných a športových vystúpení a podobných činností sa v prijímajúcom štáte oslobodzujú od daní a poplatkov zo mzdy, honorárov a iných odmien, ktoré dostanú od orgánov a organizácií štátu trvalého bydliska. V prípade, že tieto výplaty uskutočňujú fyzickým osobám orgány alebo organizácie prijímajúceho štátu, zdaňujú sa a spoplatňujú podľa právnych predpisov tohto štátu.

 

g) Zdanenie a spoplatnenie nehnuteľného a hnuteľného majetku fyzických osôb, včítane príjmu z využívania tohto majetku, jeho dedenia, darovania, prenájmu, predaja a výmeny, sa vykonáva podľa právnych predpisov štátu, kde sa majetok nachádza.

 

Čl.IV

    Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú možnosť, aby zainteresované zmluvné strany poskytovali po vzájomnej dohode alebo jednostranne ďalšie úľavy pre fyzické osoby v oblasti zdanenia.

 

Čl.V

    Táto Zmluva neobmedzuje právo zmluvných strán zdaňovať a spoplatňovať fyzické osoby, pokiaľ to neodporuje ustanoveniam tejto Zmluvy.

 

Čl.VI

    Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo podľa osobitných medzinárodných dohôd.

 

Čl.VII

    1. Účasť na tejto Zmluve sa nedotýka platných zmlúv v otázkach zdanenia, ktoré sa uzavreli skôr medzi zmluvnými stranami.

 

    2. Ale v prípade, že budú ustanovenia skôr uzavretých zmlúv v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa použijú ustanovenia tejto Zmluvy.

 

Čl.VIII

    Otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s uplatňovaním tejto Zmluvy, sa budú riešiť rokovaním a konzultáciami medzi ministerstvami financií zainteresovaných zmluvných strán.

 

Čl.IX

    Táto Zmluva podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitár dostane listiny o schválení Zmluvy všetkými zmluvnými stranami.

 

Čl.X

    1. Táto Zmluva sa dojednáva na neurčitý čas.

 

    2. Každá zmluvná strana môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia jej platnosti výpoveďou zaslanou depozitárovi najneskoršie šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka. V tomto prípade Zmluva stratí účinnosť vo vzťahu k tejto zmluvnej strane začínajúc 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa dala výpoveď.

 

Čl.XI

    K tejto Zmluve môžu so súhlasom všetkých jej účastníkov pristúpiť iné štáty odovzdaním listiny o prístupe depozitárovi. Prístup nadobúda účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitár dostal od všetkých účastníkov Zmluvy oznámenie o ich súhlase s prístupom.

 

Čl.XII

    Táto Zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

 

Čl.XIII

    Táto Zmluva je otvorená na podpis do 31. júla 1977 v Moskve.

 

Čl.XIV

    Táto Zmluva sa odovzdáva do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Zmluvy.

 

    Dané v Miškovci (Maďarská ľudová republika) 27. mája 1977 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

 

____________________

 

 

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia

  Obsah1 Zmluva medzi  Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť