Home » zakony » Zákon o miestnych daniach 582/2004 Z.z.

Zákon o miestnych daniach 582/2004 Z.z.

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

[wpdm_package id=19]

582/2004 Z.z.

 

ZÁKON

z 23. septembra 2004

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Zmena: 582/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., 747/2004 Z.z.

Zmena: 171/2005 Z.z.

Zmena: 517/2005 Z.z.

Zmena: 120/2006 Z.z.

Zmena: 538/2007 Z.z.

Zmena: 460/2007 Z.z.

Zmena: 465/2008 Z.z., 535/2008 Z.z.

Zmena: 467/2009 Z.z.

Zmena: 527/2010 Z.z.

Zmena: 527/2010 Z.z.

Zmena: 406/2011 Z.z.

Zmena: 460/2011 Z.z., 548/2011 Z.z.

Zmena: 68/2012 Z.z.

Zmena: 460/2011 Z.z., 286/2012 Z.z.

Zmena: 343/2012 Z.z.

Zmena: 347/2013 Z.z.

Zmena: 347/2013 Z.z., 484/2013 Z.z.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

PRVÁ ČASŤ

 

§ 1

 

Predmet úpravy

 

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 2

 

Druhy miestnych daní

 

(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

 

a) daň z nehnuteľností,

 

b) daň za psa,

 

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

 

d) daň za ubytovanie,

 

e) daň za predajné automaty,

 

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

 

g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,

 

h) daň za jadrové zariadenie.

 

(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok”).

 

(3) Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.

 

§ 3

 

Zdaňovacie obdobie

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), ods. 3 a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 neustanovujú inak.

 

DRUHÁ ČASŤ

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

§ 4

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

 

a) daň z pozemkov,

 

b) daň zo stavieb,

 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len “daň z bytov”).

 

Daň z pozemkov

 

§ 5

 

Daňovník

                (1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je

 

a) vlastník pozemku,

 

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len “kataster”).

 

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je

 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 5)

 

b) nájomca, ak

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 6)

3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

 

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

 

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

§ 6

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 7)

 

b) záhrady,

 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 7)

 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

 

e) stavebné pozemky.

 

(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú

 

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,

 

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,

 

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.

 

(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

 

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

 

(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

 

(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

 

(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, 9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).

 

§ 7

 

Základ dane

 

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.

 

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 6 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).

 

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 10)

 

(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ktorá nesmie presiahnuť 50% hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

(6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

 

§ 8

 

Sadzba dane

 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%.

 

(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.

 

(3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu. 11aaa)

 

(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu 11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 11ab) ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa odseku 2.

 

(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odsekov 2 a 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, 11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.

 

§ 8a

 

Výpočet dane z pozemkov

 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8.

 

Daň zo stavieb

 

§ 9

 

Daňovník

                (1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len “vlastník stavby”).

 

(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

 

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

 

(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

§ 10

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:

 

a) stavby na bývanie 11a) a drobné stavby, 11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

 

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

 

a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,

 

b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

 

(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

§ 11

 

Základ dane

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

§ 12

 

Sadzba dane

 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104g ods. 3 neustanovuje inak.

 

(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

(4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.

 

(5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

 

(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

 

§ 12a

 

Výpočet dane zo stavieb

 

(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.

 

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

 

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.

 

Daň z bytov

 

§ 13

 

Daňovník

                (1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, 2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, 3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len “vlastník bytu”).

 

(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

§ 14

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

(2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

 

§ 15

 

Základ dane

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

§ 16

 

Sadzba dane

 

(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

(2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ak § 104g ods. 4 neustanovuje inak.

 

(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

 

§ 16a

 

Výpočet dane z bytov

 

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

§ 17

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Od dane sú oslobodené

 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,

 

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

 

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,

 

d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,

 

e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,

 

f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, 11ca) na stredné vzdelávanie 11c) a na vyššie odborné vzdelávanie 11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

 

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť, 11d)

 

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

 

(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov

 

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)

 

b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)

 

c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)

 

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

 

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

 

f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 18)

 

g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

 

h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

 

i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),

 

j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,

 

k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi 19) alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

 

l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

 

(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov

 

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)

 

b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci 20a) a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,

 

c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

 

d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, 19) občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

 

e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

 

f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.

 

(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu občanov uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.

 

(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

 

(6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:

 

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,

 

b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,

 

c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

 

(7) Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.

 

§ 17a

 

Platí od 15.10.2014

 

§ 18

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

 

(3) zrušený od 1.12.2012.

 

§ 19

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 19a

 

Dodatočné daňové priznanie

 

(1) Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.

 

(2) Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.

 

§ 20

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 21

 

Zrušený od 1.12.2012

 

TRETIA ČASŤ

 

DAŇ ZA PSA

 

§ 22

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 

(2) Predmetom dane za psa nie je

 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

 

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

 

d) zrušené od 1.12.2005.

 

§ 23

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

 

a) vlastníkom psa alebo

 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

§ 24

 

Základ dane

 

Základom dane je počet psov.

 

§ 25

 

Sadzba dane

 

Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

§ 26

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

§ 27

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 28

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

 

§ 29

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 30

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 22a)

 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 22b)

 

§ 31

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

§ 32

 

Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

§ 33

 

Sadzba dane

 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

 

§ 34

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

§ 34a

 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

§ 34b

 

Platí od 15.10.2014

 

§ 35

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

 

§ 36

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

 

PIATA ČASŤ

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

§ 37

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 23) (ďalej len “zariadenie”).

 

§ 38

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

§ 39

 

Základ dane

 

Základom dane je počet prenocovaní.

 

§ 40

 

Sadzba dane

 

(1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.

 

(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce 23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.

 

§ 41

 

Vyberanie dane

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

§ 42

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

 

§ 43

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

 

ŠIESTA ČASŤ

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 44

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len “predajné automaty”) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

 

§ 45

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

§ 46

 

Základ dane

 

Základom dane je počet predajných automatov.

 

§ 47

 

Sadzba dane

 

Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

§ 48

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

§ 49

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 50

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

 

§ 51

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

 

SIEDMA ČASŤ

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

§ 52

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len “nevýherné hracie prístroje”).

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

 

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

§ 53

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 54

 

Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 55

 

Sadzba dane

 

Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

§ 56

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

§ 57

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 58

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

 

§ 59

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

 

ÔSMA ČASŤ

 

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA

 

§ 60

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla 24) v historickej časti mesta.

 

(2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

 

§ 61

 

Daňovník

                Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom 25) motorového vozidla.

 

§ 62

 

Základ dane

 

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

§ 63

 

Sadzba dane

 

(1) Sadzbu dane určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

 

(2) Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

 

§ 64

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

 

§ 64a

 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

§ 64b

 

Platí od 15.10.2014

 

§ 65

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

 

§ 66

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

 

DEVIATA ČASŤ

 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

 

§ 67

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia 25a) (ďalej len “jadrové zariadenie”), a to aj po časť kalendárneho roka.

 

§ 68

 

Daňovník

                Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia 25b) na výrobu elektrickej energie.

 

§ 69

 

Základ dane

 

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. 25c) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

 

§ 70

 

Sadzba dane

 

(1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 25c) v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme

1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia

(ďalej len “polomer”) …………………………… 0,0039 eura za m2

2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru …………………. 0,0013 eura za m2

3. nad 2/3 polomeru………………………………… 0,0006 eura za m2.

 

(2) Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre katastrálne územie obce.

 

§ 71

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

 

§ 72

 

Oznamovacia povinnosť

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

§ 73

 

Vyrubenie dane a platenie dane

 

(1) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

 

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.

 

(3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.

 

(4) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rôznych pásmach podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a dane podľa odseku 2 pripadajúcej na daňovníka s najvyššou sadzbou dane. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je daň pripadajúca na príslušného daňovníka podľa odseku 2 v tejto oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a v ktorého menovateli je súčet daní za daňovníkov v rôznych pásmach oblastí ohrozenia jadrovým zariadením.

 

(5) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, 25d) ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

 

(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

§ 73a

 

Vyrubenie dane podľa pomôcok

 

(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

 

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

 

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

 

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

 

§ 74

 

Zrušený od 1.12.2009

 

§ 75

 

Správa dane

 

Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 25c) jadrovým zariadením.

 

§ 76

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane podľa § 70, náležitosti oznamovacej povinnosti a prípadné oslobodenia od dane.

 

DESIATA ČASŤ

 

POPLATOK

§ 77

 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, 26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 26b)

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt 28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu, 31) ovocný sad, 32) trvalý trávny porast 33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35) (ďalej len “nehnuteľnosť”),

 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

 

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe

 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

 

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

 

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo

 

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

 

(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

 

b) správca, 37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len “platiteľ”).

 

(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

 

(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

§ 78

 

Sadzba poplatku

 

(1) Sadzba poplatku je

 

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,

 

b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.

 

(2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

 

(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.

 

§ 79

 

Určenie poplatku

 

(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 

(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako

 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).

 

(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet

 

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len “priemerný počet zamestnancov”), a

 

b) priemerného počtu

1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období priemerný počet podľa prvého bodu,

 

c) zrušené od 1.12.2005.

 

(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet

 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a

 

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).

 

(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je

 

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo

 

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)

1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo

2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

 

§ 80

 

Oznamovacia povinnosť

 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len “identifikačné údaje”); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

§ 81

 

Vyrubenie poplatku a splatnosť

 

(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.

 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.

 

(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

§ 81a

 

Vyrubenie poplatku podľa pomôcok

 

(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

 

(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.

 

(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

 

(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

 

§ 82

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

 

(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, 11) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

 

(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

§ 83

 

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.

 

JEDENÁSTA ČASŤ

 

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

 

§ 84

 

Predmet dane

 

(1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len “vozidlo”), ktoré je evidované 38a) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len “podnikanie”).

 

(2) Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo

 

a) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, 40)

 

b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) je označené ako špeciálne vozidlo. 41)

 

§ 85

 

Daňovník

                (1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

 

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II; 45aa), 42) ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) ako vlastník,

 

b) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,

 

c) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

 

d) zrušené od 1.12.2012.

 

(2) Daňovníkom je tiež

 

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady 42a) zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

 

b) stála prevádzkareň 43) alebo iná organizačná zložka 43) osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

 

§ 86

 

Oslobodenie od dane

 

(1) Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo

 

a) v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

 

b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

 

(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané

 

a) ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, 45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

 

b) ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,

 

c) ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,

 

d) na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6. 45a)

 

(3) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

 

(4) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.

 

(5) Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

 

§ 87

 

Základ dane

 

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť (ďalej len “hmotnosť”) v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II. 45aa)

 

§ 88

 

Sadzba dane

 

(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 44) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.

 

(2) Sadzba dane sa určí pre

 

a) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa),

 

b) úžitkové vozidlo a autobus podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,

 

c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne ťahač a osobitne náves.

 

§ 89

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.

 

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

 

(3) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

 

§ 90

 

Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

 

(1) Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).

 

(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná, ak odseky 3 až 6 neustanovujú inak.

 

(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.

 

(4) Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná. Ak vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane počas konkurzu, daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní, 45ab) ktorý postupuje podľa odseku 2.

 

(5) Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.

 

(6) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.

 

(7) V daňovom priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, 45ac) ak ho má pridelené, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo 45ac) a sídlo. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)

 

§ 91

 

Preddavky na daň a platenie dane

 

(1) Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 

(2) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(4) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.

 

(5) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení 44) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

 

(6) Daňovník podľa odsekov 2 a 3 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

 

(7) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v jeden deň, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

 

(8) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

 

(9) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 

(10) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 2 a 3. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.

 

(11) Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

 

(12) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu. 45b)

 

Vrátenie dane

 

§ 92

 

Zrušený od 1.12.2007

 

§ 93

 

Kombinovaná doprava

 

(1) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, daňovník uplatní zníženie dane vo výške 50% podaním daňového priznania.

 

(2) Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii 46) a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.

 

(3) Použitie pozemných komunikácií 46) pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia vzdialenosť 150 km.

 

(4) Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy podľa odseku 1 daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.

 

(5) Zrušený od 1.12.2007.

 

§ 94

 

Zrušený od 1.12.2007

 

§ 95

 

Súčinnosť

                Vyšší územný celok je povinný zaslať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia, 44) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

 

§ 96

 

Výklad niektorých pojmov

 

(1) Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4. 38)

 

(2) Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II. 45aa) V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

 

DVANÁSTA ČASŤ

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 97

 

Vzťah k medzinárodným zmluvám

 

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

 

§ 98

 

Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 sa určia alebo môžu zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

§ 98a *)

 

Použitie označenej a neoznačenej platby

 

(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.

 

(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

 

(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.

 

(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

§ 98b *)

 

Elektronické služby

 

(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.

 

(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä

 

a) spis daňovníka v elektronickej forme,

 

b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,

 

c) prístup na elektronickú podateľňu,

 

d) elektronická osobná schránka,

 

e) katalóg služieb.

 

(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

 

(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.

 

(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.

 

§ 98c

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 98d

 

Zrušený od 1.12.2012

 

§ 99

 

Správa dane

 

(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

 

(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

 

(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta. 46a)

 

(4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

 

(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. b), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

 

(6) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel podľa odseku 5, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 46b)

 

(7) Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani z motorových vozidiel, vymáhania daňového nedoplatku na dani z motorových vozidiel a vyrubenia úroku z omeškania na dani z motorových vozidiel považuje za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani z motorových vozidiel alebo nedoplatok na dani z motorových vozidiel vznikol. Pri zmene miestnej príslušnosti je na uloženie pokuty príslušný ten správca dane, ktorému malo byť daňové priznanie podané.

 

§ 99a

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

 

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

 

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

§ 99b

 

Čiastkové priznanie

 

(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1.

 

(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.

 

(4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

 

§ 99c

 

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

 

(1) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.

 

(2) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.

 

§ 99d

 

Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c

 

(1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 

(2) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.

 

(3) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)

 

(4) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

 

(5) Na príslušné priznanie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu 47) vzťahujúce sa na daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99b sa považuje za daňové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 1 sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 2 sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu. 47)

 

(6) Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatočnom priznaní vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10% zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.

 

(7) Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkovému priznaniu k týmto daniam, ktorá v porovnaní s daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýšenie dane, správca dane uloží pokutu vo výške 5% z rozdielu medzi vyrubenou daňou na základe dodatočného priznania a daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam.

 

§ 99e

 

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje

 

(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

 

(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

 

(3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

(4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 48, 56.

 

(5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.

 

(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.

 

(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na dodatočné priznanie.

 

(8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu 47) primerane. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá.

 

(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy piatich eur.

 

§ 99f

 

Zánik práva vyrubiť daň

 

Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

 

§ 99g

 

Splatnosť a platenie dane v splátkach

 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

 

§ 99h

 

Vrátenie pomernej časti dane

 

Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods. 2.

 

§ 100

 

Rozpočtové určenie miestnych daní

 

(1) Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

 

(2) Výnos dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a zaplatený preddavok na daň je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

§ 101

 

Zaokrúhľovanie

                (1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

(2) Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

 

§ 102

 

Postup pri správe miestnych daní a poplatku

 

Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon v § 28, 34a, 35, 41, 42, 50, 58, 64a, 65, 72, 73, 73a, 75, 82, 90, 91, 93, 98a, 98b, 99, 99a až 99h neustanovuje inak.

 

TRINÁSTA ČASŤ

 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 103

 

(1) Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.

 

(2) Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.

 

(3) Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.

 

(4) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.

 

(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu 47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

 

§ 104

 

(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.

 

(3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.

 

(4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.

 

(5) V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

 

(6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.

 

(7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

(8) V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť, 48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.

 

(9) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2005 evidované v územnom obvode tohto vyššieho územného celku, podá daňové priznanie do 31. januára 2005 a zaplatí daň v lehotách a za podmienok uvedených v § 91 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa § 85.

 

(10) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.

 

(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.

 

(12) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov podľa druhov pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov, o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.

 

§ 104a

 

(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.

 

(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.

 

§ 104b

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007

 

(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2007 vyrubuje podľa predpisov účinných od 1. decembra 2007.

 

(2) Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. decembra 2007 tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.

 

(3) Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát podá v lehote do 31. januára 2009.

 

§ 104c

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

 

(1) Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

 

(2) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

 

(3) V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských korunách a daň z motorových vozidiel za rok 2008 sa vypočíta v slovenských korunách a suma rozdielu dane z motorových vozidiel podľa § 91 ods. 11 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

 

§ 104d

 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009

 

Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009.

 

§ 104e

 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011

 

Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.

 

§ 104f

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012

 

(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.

 

(2) Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia pri vzniku daňovej povinnosti k ďalšej nehnuteľnosti alebo zániku daňovej povinnosti.

 

(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1.

 

(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16 ods. 1.

 

(5) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal oznámenie podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99b.

 

(6) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnosť nesplnil podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99a alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa § 99b.

 

(7) Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § 49 ods. 3 a daň za nevýherné hracie prístroje podľa § 57 ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.

 

(8) Ak obec nevyrubovala poplatok podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.

 

§ 104g

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013

 

(1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013.

 

(2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby alebo ich časti, ktoré sú podľa § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr do 31. januára 2014.

 

(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.

 

(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje.

 

(5) Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2013.

 

§ 104h

 

Platí od 15.10.2014

 

§ 105

 

(1) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

 

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii nahradenie cestnej dane daňou z motorových vozidiel.

 

§ 106

 

Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušujú sa:

 

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 339/2000 Z.z., zákona č. 58/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 560/2001 Z.z., zákona č. 463/2002 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 218/2004 Z.z.,

 

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 493/2001 Z.z. a zákona č. 476/2003 Z.z.,

 

3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 335/1999 Z.z. a zákona č. 191/2004 Z.z.,

 

4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z.z., vyhlášky č. 142/1996 Z.z., vyhlášky č. 74/1997 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z. a vyhlášky č. 546/2003 Z.z.

 

§ 107

 

Účinnosť

                Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

 

Zákony č. 733/2004 Z.z. a č. 747/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.

 

Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.

 

Zákon č. 517/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2005.

 

Zákon č. 120/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.

 

Zákon č. 538/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2007.

 

Zákon č. 460/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.

 

Zákony č. 465/2008 Z.z. a č. 535/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.

 

Zákon č. 467/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.

 

Zákon č. 527/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 29. decembrom 2010 okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. marcom 2011.

 

Zákon č. 406/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.

 

Zákon č. 460/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.

 

Zákon č. 548/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.

 

Zákon č. 68/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.

 

Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012.

 

Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.

 

Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.

 

Zákon č. 484/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.

 

Ivan Gašparovič v.r.

 

Pavol Hrušovský v.r.

 

Mikuláš Dzurinda v.r.

 

PRÍL.1

HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)

—————————————————————–

 

Okres     Kód          Názov katastrálneho           Hodnota v

KÚ *            územia/okresu              eurách/m2

—————

OP      TTP

—————————————————————–

101    okres     BRATISLAVA I                     0,0000  0,0000

—————————————————————–

101    804096    Staré Mesto                      0,0000  0,0000

—————————————————————–

102    okres     BRATISLAVA II                    0,8328  0,0000

—————————————————————–

102    804274    Nivy                             0,7913  0,0000

102    847755    Podunajské Biskupice             0,8657  0,0000

102    805556    Ružinov                          0,6844  0,0000

102    805343    Trnávka                          0,8418  0,0000

102    870293    Vrakuňa                          0,6847  0,0000

—————————————————————–

103    okres     BRATISLAVA III                   0,4836  0,0989

—————————————————————–

103    804690    Nové Mesto                       0,2038  0,0000

103    805866    Rača                             0,3980  0,1082

103    805700    Vajnory                          0,7083  0,0166

103    804380    Vinohrady                        0,1573  0,1576

—————————————————————–

104    okres     BRATISLAVA IV                    0,4836  0,0687

—————————————————————–

104    805301    Devín                            0,2190  0,0511

104    810649    Devínska Nová Ves                0,5228  0,0816

104    806099    Dúbravka                         0,2476  0,0166

104    805211    Karlova Ves                      0,2190  0,0511

104    806005    Lamač                            0,4637  0,0972

104    871796    Záhorská Bystrica I              0,4962  0,0570

—————————————————————–

105    okres     BRATISLAVA V                     0,7913  0,1085

—————————————————————–

105    809985    Čunovo                           0,7442  0,1145

105    822256    Jarovce                          0,8225  0,1145

105    804959    Petržalka                        0,6678  0,1032

105    853771    Rusovce                          0,8222  0,1145

—————————————————————–

106    okres     MALACKY                          0,4610  0,0922

—————————————————————–

106    991970    Bažantnica                       0,2741  0,0607

106    803693    Borinka I                        0,4690  0,0000

106    803707    Borinka II                       0,0000  0,0650

106    991988    Červený Kríž                     0,2741  0,0607

106    814482    Gajary                           0,4610  0,1387

106    821756    Jablonové                        0,2741  0,0607

106    821888    Jakubov                          0,3671  0,0683

106    826626    Kostolište                       0,4653  0,0534

106    829773    Kuchyňa                          0,2974  0,0617

106    830399    Láb                              0,4892  0,0511

106    833231    Lozorno                          0,2758  0,0564

106    835196    Malacky                          0,4700  0,0634

106    835625    Malé Leváre                      0,3770  0,1135

106    836079    Marianka                         0,3004  0,0600

106    859320    Mást I                           0,6300  0,0683

106    859346    Mást II                          0,5988  0,1055

106    859354    Mást III                         0,9958  0,1035

106    991295    Nivky                            0,2741  0,0607

106    991953    Obora                            0,2741  0,0607

106    845931    Pernek                           0,3209  0,0262

106    846775    Plavecké Podhradie               0,3883  0,0604

106    846791    Plavecký Mikuláš                 0,6761  0,1417

106    846813    Plavecký Štvrtok I               0,4398  0,0385

106    846821    Plavecký Štvrtok II              0,4398  0,0385

106    991996    Riadok                           0,2741  0,0607

106    852716    Rohožník                         0,3794  0,0975

106    857335    Sološnica                        0,4381  0,0949

106    859303    Studienka                        0,2735  0,0604

106    859338    Stupava                          0,5460  0,0889

106    859524    Suchohrad                        0,5467  0,2041

106    991961    Šranek                           0,2741  0,0607

106    992003    Turecký vrch                     0,2741  0,0607

106    868191    Veľké Leváre                     0,3817  0,0454

106    871133    Vysoká pri Morave                0,7306  0,1208

106    871788    Záhorie                          0,2741  0,0607

106    871800    Záhorská Bystrica II             0,8696  0,1390

106    871818    Záhorská Bystrica III            0,5988  0,1055

106    871826    Záhorská Ves                     0,6399  0,1580

106    872679    Závod                            0,3382  0,1015

106    873586    Zohor                            0,5467  0,0000

—————————————————————–

107    okres     PEZINOK                          0,5643  0,0883

—————————————————————–

107    800481    Báhoň                            0,8872  0,2061

107    807265    Budmerice                        0,5470  0,1400

107    808814    Častá                            0,3863  0,0209

107    811483    Doľany                           0,3913  0,0391

107    813303    Dubová                           0,3435  0,0849

107    839019    Griňava                          0,3614  0,1012

107    821560    Jablonec                         0,7687  0,2240

107    832189    Limbach                          0,1825  0,0000

107    860760    Malé Šenkvice                    0,5530  0,0783

107    869571    Malé Tŕnie                       0,4514  0,0000

107    838039    Modra                            0,3465  0,0780

107    822892    Neštich                          0,5666  0,0707

107    846163    Pezinok                          0,4388  0,0956

107    846554    Píla pri Častej                  0,0000  0,0922

107    856657    Slovenský Grob                   0,7697  0,1072

107    822884    Svätý Jur                        0,5666  0,0707

107    861111    Štefanová                        0,4926  0,0624

107    860778    Veľké Šenkvice                   0,5530  0,0783

107    869554    Veľké Tŕnie                      0,6263  0,0876

107    869481    Viničné                          0,7714  0,2864

107    869686    Vištuk                           0,5563  0,1095

—————————————————————–

108    okres     SENEC                            0,8032  0,1653

—————————————————————–

108    802735    Bernolákovo                      0,7890  0,1387

108    803065    Blatné                           0,7292  0,1742

108    803570    Boldog                           0,8172  0,0000

108    808881    Čataj                            0,9310  0,2237

108    841731    Dedinka pri Dunaji               0,9281  0,2399

108    821438    Farná                            0,8092  0,2227

108    815594    Hamuliakovo                      0,7936  0,0972

108    819824    Hrubá Borša                      0,8076  0,0000

108    819867    Hrubý Šúr                        0,6416  0,0972

108    820407    Hurbanova Ves                    0,7654  0,2399

108    820865    Chorvátsky Grob                  0,7930  0,1895

108    821128    Igram                            0,9105  0,2489

108    821446    Ivanka pri Dunaji                0,8092  0,2227

108    822094    Jánošíková                       0,9151  0,1606

108    823023    Kalinkovo                        0,6482  0,2190

108    823554    Kaplna                           0,7880  0,0000

108    826634    Kostolná pri Dunaji              0,8132  0,0000

108    828203    Kráľová pri Senci                0,8690  0,1102

108    828211    Krmeš pri Senci                  0,4305  0,0000

108    835803    Malinovo I                       0,5573  0,2399

108    835811    Malinovo II                      0,4955  0,0000

108    868850    Malý Biel                        0,7472  0,2824

108    863475    Malý Madaras                     0,9135  0,0000

108    826642    Malý Šúr                         0,3883  0,0000

108    837628    Miloslavov                       0,9048  0,0000

108    838527    Most na Ostrove                  0,5825  0,1334

108    841838    Nová Lipnica                     0,9151  0,1606

108    841749    Nová Ves pri Dunaji              0,9281  0,2399

108    842036    Nové Košariská                   0,9151  0,1606

108    851931    Reca                             0,8052  0,1463

108    852813    Rovinka                          0,8554  0,2190

108    854964    Senec                            0,9291  0,1556

108    851922    Senec II                         1,0247  0,0000

108    838519    Studené                          0,4096  0,0000

108    863491    Tomášov                          0,6960  0,0000

108    865958    Tureň                            0,7744  0,0972

108    868868    Veľký Biel                       0,7472  0,2824

108    869945    Vlky                             0,6194  0,0000

108    872270    Zálesie                          0,8092  0,2227

108    865966    Zonc                             0,7744  0,0972

—————————————————————–

201    okres     DUNAJSKÁ STREDA                  0,9211  0,1845

—————————————————————–

201    826740    Amadeho Kračany                  0,8743  0,2894

201    800406    Báč                              1,1584  0,0000

201    800597    Baka                             0,9911  0,2605

201    800643    Baloň                            1,1183  0,2529

201    816639    Beketfa                          1,0814  0,1981

201    802476    Bellova Ves                      0,9539  0,0000

201    817490    Benková Potôň                    1,0117  0,2609

201    803022    Blahová                          0,9948  0,2625

201    844276    Blatná lúka                      0,9802  0,0627

201    803031    Blatná na Ostrove                0,9998  0,2688

201    829960    Blažov                           0,5410  0,2214

201    818330    Bodíky                           1,1063  0,2157

201    803430    Boheľov                          0,8992  0,1045

201    837709    Bučuháza                         0,9314  0,2210

201    822051    Búštelek                         0,5716  0,0972

201    808644    Čakany                           0,3880  0,0000

201    817503    Čečínska Potôň                   1,0117  0,2609

201    816647    Čéfa                             1,0814  0,1981

201    829978    Čenkesfa                         0,7634  0,0999

201    873365    Čenkovce                         0,5224  0,0000

201    816710    Čentöfa                          1,0814  0,1981

201    860379    Čilistov                         0,9314  0,2210

201    809853    Čiližská Radvaň                  1,0067  0,2141

201    867861    Čukárska Paka                    0,9848  0,2688

201    811343    Dobrohošť                        1,0008  0,2081

201    844250    Dolná Potôň                      0,9802  0,0627

201    822060    Dolné Janíky                     0,5682  0,0972

201    863921    Dolné Topoľníky                  0,8965  0,1653

201    812234    Dolný Bar                        0,9632  0,0713

201    819557    Dolný Štál                       0,9901  0,2638

201    813664    Dunajská Streda                  0,8919  0,1434

201    821802    Dunajský Klátov                  0,7259  0,2386

201    842958    Eliášovce                        0,7717  0,2399

201    828262    Etreho Kračany                   0,9128  0,1749

201    814440    Gabčíkovo                        0,9931  0,2316

201    829986    Heďbenéte                        0,5410  0,2214

201    817511    Horná Potôň                      1,0117  0,2609

201    822078    Horné Janíky                     0,5337  0,0000

201    864714    Horné Mýto                       0,9241  0,1726

201    863939    Horné Topoľníky                  0,8965  0,1653

201    818356    Horný Bar                        1,1063  0,2157

201    819565    Horný Štál                       0,9901  0,2638

201    820032    Hubice                           0,4912  0,2688

201    820571    Hviezdoslavov                    0,4700  0,0000

201    821535    Ižop                             1,0744  0,2688

201    821811    Jahodná                          0,7259  0,2386

201    828271    Jastrabie Kračany                0,9128  0,1749

201    822914    Jurová                           1,0144  0,2363

201    828289    Kľučiarove Kračany               0,9128  0,1749

201    824887    Kľúčovec                         1,0399  0,2409

201    816655    Kostolná Gala                    1,0814  0,1981

201    826758    Kostolné Kračany                 0,8743  0,2894

201    837717    Kráľovianky                      0,9314  0,2210

201    828297    Kráľovičove Kračany              0,9128  0,1749

201    830208    Kvetoslavov                      1,0263  0,0959

201    826766    Kynceľove Kračany                0,8743  0,2894

201    870013    Kyselica                         0,8988  0,2506

201    828301    Lesné Kračany                    0,9128  0,1749

201    830003    Lidér Tejed                      0,7634  0,0999

201    834599    Macov                            0,9078  0,0000

201    812242    Mad                              0,9632  0,0713

201    816663    Malá Budafa                      1,0814  0,1981

201    833631    Malá Lúč                         1,0748  0,2243

201    867870    Malá Paka                        0,9848  0,2688

201    813834    Malé Blahovo                     0,8919  0,1434

201    814113    Malé Dvorníky                    1,0097  0,2433

201    831107    Malý Lég                         0,8786  0,2399

201    842966    Malý Máger                       0,9274  0,0000

201    873373    Maslovce                         0,5652  0,2399

201    831115    Masníkovo                        1,0771  0,0000

201    836508    Medveďov                         0,9798  0,1892

201    836788    Mierovo                          0,8368  0,0000

201    836826    Michal na Ostrove                0,9304  0,2260

201    813826    Mliečany                         0,8919  0,1434

201    837725    Mliečno                          0,8637  0,1244

201    826774    Moravské Kračany                 0,8743  0,2894

201    863955    Ňárad                            1,0907  0,2838

201    870251    Nekyje na Ostrove                1,0310  0,1344

201    843172    Ohrady                           1,0532  0,2399

201    843300    Okoč                             0,8673  0,1978

201    843482    Oľdza                            0,6024  0,0000

201    843946    Opatovský Sokolec                0,9115  0,0000

201    844268    Orechová Potôň                   0,9802  0,0627

201    844942    Padáň                            0,9905  0,2340

201    845612    Pataš                            0,9742  0,2947

201    826782    Pinkove Kračany                  0,8743  0,2894

201    830011    Pódafa                           0,7634  0,0999

201    816680    Póšfa                            1,0814  0,1981

201    817520    Potônske Lúky                    0,8630  0,1327

201    873390    Rastice                          0,6137  0,1045

201    852678    Rohovce                          1,0220  0,2688

201    845248    Sap                              0,9417  0,2018

201    831123    Sása                             0,7153  0,0000

201    816698    Stará Gala                       1,0814  0,1981

201    860387    Šamorín                          0,9456  0,2224

201    861791    Štvrtok na Ostrove               0,5576  0,0000

201    818364    Šulany                           1,1063  0,2157

201    830020    Töböréte                         0,5410  0,2214

201    842974    Tonkovce                         0,6008  0,0000

201    819581    Tône                             0,9901  0,2638

201    864731    Trhová Hradská                   0,9241  0,1726

201    865290    Trnávka                          1,0041  0,0000

201    865486    Trstená na Ostrove               0,9911  0,2605

201    816701    Veľká Budafa                     1,0814  0,1981

201    833649    Veľká Lúč                        1,0748  0,2243

201    867888    Veľká Paka                       0,9848  0,2688

201    867951    Veľké Blahovo                    1,0373  0,2091

201    814121    Veľké Dvorníky                   1,0097  0,2433

201    831131    Veľký Lég                        0,9470  0,2399

201    808709    Veľký Meder                      1,0247  0,0833

201    844284    Vieska                           0,9802  0,0627

201    870021    Vojka nad Dunajom                0,8988  0,2506

201    842991    Vojtechovce                      0,5878  0,0000

201    870269    Vrakúň                           1,0310  0,1344

201    870790    Vydrany                          0,9772  0,1653

—————————————————————–

202    okres     GALANTA                          0,9081  0,1653

—————————————————————–

202    800058    Abrahám                          1,0851  0,0000

202    814636    Brakoň                           1,1056  0,0000

202    809616    Čierna Voda                      0,6516  0,0972

202    809764    Čierny Brod I                    0,8660  0,2745

202    809799    Čierny Brod II                   1,1674  0,0000

202    809802    Čierny Brod III                  0,8919  0,2745

202    809772    Čierny Brod IV                   0,8919  0,2745

202    811777    Dolná Streda                     1,1073  0,0972

202    812129    Dolné Saliby                     0,9264  0,1145

202    855235    Dolný Čepeň                      0,8876  0,1145

202    812293    Dolný Chotár                     0,7538  0,2472

202    814504    Galanta                          1,0841  0,1218

202    814644    Gáň                              1,1056  0,0000

202    814539    Hody                             1,0774  0,0000

202    818178    Horné Saliby                     0,8998  0,1327

202    855375    Horný Čepeň                      0,8876  0,1145

202    818607    Hoste                            1,1123  0,0000

202    822141    Jánovce                          0,8915  0,0000

202    822663    Jelka                            0,8228  0,1921

202    822965    Kajal                            0,9118  0,1145

202    827720    Košúty                           1,1578  0,1145

202    828106    Kráľov Brod                      0,6897  0,1742

202    835161    Malá Mača                        1,1116  0,2652

202    836451    Matúškovo                        1,1076  0,0000

202    838543    Mostová I                        0,8467  0,1198

202    838551    Mostová II                       0,8467  0,1198

202    814610    Nebojsa                          1,0834  0,1218

202    822671    Nová Jelka I                     0,8172  0,1925

202    822680    Nová Jelka II                    0,8172  0,1925

202    842265    Nové Osady                       0,9921  0,2612

202    845655    Pata                             0,6267  0,2652

202    850705    Pusté Sady                       0,5015  0,1168

202    850730    Pusté Úľany                      0,9095  0,0000

202    855251    Sereď                            0,8876  0,1145

202    855961    Sládkovičovo                     0,9852  0,0959

202    855316    Stredný Čepeň                    0,8876  0,1145

202    860301    Šalgočka                         0,7787  0,2439

202    860859    Šintava                          0,8321  0,0000

202    861014    Šoporňa                          0,8630  0,2575

202    863459    Tomášikovo                       0,8720  0,1696

202    863912    Topoľnica                        0,9493  0,0000

202    865524    Trstice                          0,7820  0,0000

202    866709    Váhovce                          1,0648  0,0959

202    867853    Veľká Mača                       1,0237  0,2688

202    868752    Veľké Úľany                      0,8660  0,1118

202    868990    Veľký Grob                       0,7588  0,0916

202    869546    Vinohrady nad Váhom              0,6652  0,0000

202    870188    Vozokany                         0,9739  0,2399

202    873098    Zemianske Sady                   0,6771  0,1885

—————————————————————–

203    okres     HLOHOVEC                         0,5984  0,1168

—————————————————————–

203    803553    Bojničky                         0,4534  0,0424

203    809411    Červeník                         0,8593  0,2313

203    812102    Dolné Otrokovce                  0,4527  0,1185

203    812170    Dolné Trhovište                  0,4547  0,1058

203    812200    Dolné Zelenice                   1,0144  0,2605

203    814024    Dvorníky nad Váhom               0,5364  0,1254

203    816248    Hlohovec                         0,4560  0,1088

203    818127    Horné Otrokovce                  0,3996  0,0000

203    818259    Horné Trhovište                  0,3063  0,0288

203    818313    Horné Zelenice                   0,9715  0,2399

203    821985    Jalšové                          0,4321  0,1878

203    823970    Kľačany nad Váhom                0,5188  0,0000

203    826235    Koplotovce                       0,3618  0,0756

203    831379    Leopoldov                        0,4594  0,1122

203    834670    Madunice                         0,9098  0,2489

203    836729    Merašice                         0,4531  0,0000

203    845591    Pastuchov                        0,4049  0,0856

203    848689    Posádka                          0,5364  0,1254

203    851779    Ratkovce                         0,8328  0,0000

203    854425    Sasinkovo                        0,5264  0,1112

203    855472    Siladice                         0,8959  0,1497

203    861847    Šulekovo                         0,6997  0,1835

203    862592    Tekolďany                        0,4282  0,0975

203    862762    Tepličky                         0,3933  0,0355

203    864064    Trakovice                        0,9035  0,2489

203    875007    Žlkovce                          0,9460  0,0000

—————————————————————–

204    okres     PIEŠŤANY                         0,6911  0,1112

—————————————————————–

204    800678    Banka                            0,5473  0,0195

204    802166    Bašovce                          0,7870  0,0000

204    803758    Borovce                          0,7910  0,0000

204    813320    Dolné Dubovany                   0,8959  0,0000

204    812480    Dolný Lopašov                    0,6794  0,0922

204    812773    Drahovce                         0,6735  0,1098

204    813516    Ducové                           0,7010  0,0965

204    813338    Horné Dubovany                   0,8866  0,0000

204    820041    Hubina                           0,5500  0,0567

204    821039    Chtelnica                        0,7100  0,0315

204    825069    Kocurice                         0,7906  0,0000

204    825077    Kočín                            0,4700  0,0849

204    828050    Krakovany                        0,8378  0,1540

204    830615    Lančár                           0,3677  0,0295

204    835641    Malé Orvište                     1,0057  0,0000

204    838420    Moravany nad Váhom               0,4550  0,0929

204    840769    Nižná                            0,7654  0,0975

204    844578    Ostrov pri Piešťanoch            0,8441  0,2688

204    845825    Pečeňady                         0,7156  0,0000

204    846309    Piešťany                         0,7628  0,2224

204    849251    Prašník                          0,3458  0,0471

204    851531    Rakovice                         0,7120  0,0942

204    851841    Ratnovce                         0,5165  0,0946

204    857262    Sokolovce                        0,6506  0,1364

204    828068    Stráže pri Krakovanoch           0,8378  0,1540

204    860905    Šípkové                          0,3843  0,0783

204    861189    Šterusy                          0,4179  0,0597

204    869236    Ťapkové                          0,7335  0,1258

204    864102    Trebatice                        0,8169  0,0000

204    868141    Veľké Kostoľany                  0,7442  0,2804

204    868221    Veľké Orvište                    0,9925  0,0000

204    869244    Veselé                           0,7674  0,1258

204    870595    Vrbové                           0,4534  0,0302

204    868159    Zákostoľany                      0,8613  0,0000

—————————————————————–

205    okres     SENICA                           0,4484  0,0836

—————————————————————–

205    802948    Bílkove Humence                  0,3199  0,1135

205    803804    Borský Mikuláš                   0,3107  0,1361

205    803821    Borský Peter                     0,3422  0,1198

205    803766    Borský Svätý Jur                 0,3724  0,1195

205    808024    Cerová-Lieskové                  0,3923  0,0707

205    808806    Čáry                             0,4265  0,0710

205    808831    Častkov                          0,2356  0,0564

205    811475    Dojč                             0,5194  0,1344

205    816175    Hlboké                           0,6509  0,1258

205    819000    Hradište pod Vrátnom             0,2585  0,0371

205    821586    Jablonica                        0,3956  0,1048

205    827827    Koválov                          0,4162  0,1523

205    829781    Kuklov                           0,3910  0,0614

205    829862    Kunov                            0,5646  0,1088

205    830038    Kúty                             0,4092  0,1463

205    830577    Lakšárska Nová Ves               0,2848  0,1068

205    830585    Mikulášov                        0,3043  0,1294

205    838489    Moravský Svätý Ján               0,4892  0,0809

205    844659    Osuské                           0,3598  0,0597

205    846805    Plavecký Peter                   0,6801  0,0985

205    847178    Podbranč                         0,3087  0,0428

205    849987    Prietrž                          0,1732  0,0229

205    850021    Prievaly                         0,4706  0,0952

205    852694    Rohov                            0,5228  0,1380

205    852805    Rovensko                         0,5533  0,0743

205    852881    Rozbehy                          0,2984  0,0610

205    852708    Rybky                            0,5440  0,0000

205    854778    Sekule                           0,3628  0,1188

205    855006    Senica nad Myjavou               0,7249  0,1971

205    856801    Smolinské                        0,3107  0,0570

205    856878    Smrdáky                          0,3392  0,1002

205    857165    Sobotište                        0,2612  0,0395

205    860671    Stráže nad Myjavou               0,5042  0,2038

205    860174    Šajdíkove Humence                0,7096  0,0979

205    860689    Šaštín                           0,4746  0,1490

205    861081    Štefanov                         0,5088  0,1938

205    980013    U Kameňa                         0,5045  0,1092

205    980021    Uhliská                          0,4979  0,1095

—————————————————————–

206    okres     SKALICA                          0,5510  0,0965

—————————————————————–

206    806960    Brodské                          0,3498  0,1075

206    814717    Gbely                            0,5174  0,1125

206    816728    Holíč                            0,7664  0,1888

206    821004    Chropov                          0,4394  0,0614

206    823651    Kátov                            0,8441  0,1178

206    826197    Kopčany                          0,5971  0,1583

206    827835    Koválovec                        0,3511  0,0365

206    831522    Letničie                         0,6595  0,2034

206    833100    Lopašov                          0,4474  0,0710

206    848522    Močidľany                        0,4384  0,1460

206    838284    Mokrý Háj                        0,6054  0,0949

206    844314    Oreské                           0,4072  0,0916

206    846007    Petrova Ves                      0,7163  0,1792

206    980064    Pláňavy                          0,5311  0,1062

206    848531    Popudiny                         0,4092  0,0942

206    850012    Prietržka                        0,4404  0,1390

206    980048    Pri Morave                       0,4696  0,1261

206    850896    Radimov                          0,5593  0,1048

206    851094    Radošovce                        0,4647  0,1842

206    980072    Seče                             0,5068  0,0929

206    855618    Skalica                          0,5377  0,0554

206    980056    Struha                           0,4763  0,0750

206    980030    Štepnice                         0,4597  0,0740

206    865389    Trnovec                          0,4345  0,1095

206    866491    Unín                             0,5480  0,1088

206    813354    Vidovany                         0,3807  0,0660

206    869279    Vieska                           0,4823  0,0418

206    813346    Vlčkovany                        0,3807  0,0660

206    870226    Vrádište                         0,7452  0,1334

—————————————————————–

207    okres     TRNAVA                           0,7458  0,0773

—————————————————————–

207    802921    Biely Kostol                     0,9543  0,0000

207    802972    Bíňovce                          0,4584  0,1739

207    803421    Bohdanovce nad Trnavou           0,9324  0,0000

207    822400    Bohunice pri Trnave              0,8593  0,0000

207    803588    Boleráz                          0,4926  0,0763

207    803740    Borová                           0,5785  0,1390

207    807109    Bučany                           0,8441  0,1463

207    807303    Buková                           0,3800  0,0338

207    808130    Cífer                            0,9144  0,0000

207    810223    Dechtice                         0,4474  0,1214

207    810878    Dlhá                             0,3292  0,1148

207    811220    Dobrá Voda                       0,2964  0,0644

207    811548    Dolná Krupá                      0,4959  0,0932

207    811963    Dolné Dubové                     0,7093  0,2240

207    833185    Dolné Lovčice                    0,8162  0,1195

207    812099    Dolné Orešany                    0,3163  0,0166

207    817180    Horná Krupá                      0,4122  0,0829

207    817872    Horné Dubové                     0,5294  0,0975

207    833193    Horné Lovčice                    0,6575  0,0000

207    818097    Horné Orešany                    0,5659  0,1072

207    819476    Hrnčiarovce nad Parnou           0,8736  0,0000

207    822230    Jarná                            1,0253  0,0000

207    822418    Jaslovce                         0,9875  0,0000

207    823643    Kátlovce                         0,6111  0,0000

207    803596    Klčovany                         0,8620  0,0000

207    827690    Košolná                          0,5799  0,1394

207    829218    Križovany nad Dudváhom           0,9380  0,1341

207    833142    Lošonec                          0,2775  0,0604

207    834726    Majcichov                        0,9168  0,0959

207    806242    Malé Brestovany                  0,9944  0,0000

207    835960    Malženice                        0,9128  0,2439

207    838071    Modranka                         0,9586  0,0000

207    839256    Naháč                            0,2499  0,0567

207    844004    Opoj                             0,9005  0,1463

207    844926    Pác                              1,0114  0,0000

207    844977    Paderovce                        0,7681  0,0000

207    845698    Pavlice                          0,9115  0,0000

207    851116    Radošovce                        0,7581  0,0000

207    853798    Ružindol                         0,7999  0,0000

207    856541    Slovenská Nová Ves               1,0442  0,0000

207    856771    Smolenice                        0,3956  0,1168

207    856789    Smolenická Nová Ves              0,3956  0,1168

207    859435    Suchá nad Parnou                 0,6970  0,1716

207    860735    Šelpice                          0,8106  0,0000

207    861049    Špačince                         0,8431  0,2439

207    864790    Trnava                           0,9075  0,2439

207    865559    Trstín                           0,4537  0,0454

207    862266    Valtov Šúr                       0,8842  0,0000

207    867462    Varov Šúr                        0,8842  0,0000

207    806251    Veľké Brestovany                 0,8155  0,0000

207    862274    Veľké Šúrovce I                  0,7989  0,2343

207    862291    Veľké Šúrovce II                 0,9284  0,2399

207    869881    Vlčkovce                         0,9423  0,0959

207    869961    Voderady                         0,9878  0,0000

207    872580    Zavar                            0,8703  0,0000

207    872997    Zeleneč                          0,9951  0,2028

207    862282    Zemianske Šúrovce                0,8228  0,2343

207    873918    Zvončín                          0,7551  0,1968

—————————————————————–

301    okres     BÁNOVCE NAD BEBRAVOU             0,4471  0,0461

—————————————————————–

301    800805    Bánovce nad Bebravou             0,5165  0,1586

301    802981    Biskupice nad Bebravou           0,5722  0,0000

301    803677    Borčany                          0,5241  0,0000

301    806722    Brezolupy                        0,4829  0,1191

301    808202    Cimenná                          0,1287  0,0355

301    809560    Čierna Lehota pri Bebrave        0,3508  0,0212

301    809977    Čuklasovce                       0,2004  0,0205

301    810673    Dežerice                         0,4557  0,1082

301    811955    Dolné Držkovce                   0,3561  0,0434

301    812072    Dolné Naštice                    0,6662  0,2489

301    813222    Dubnička                         0,5722  0,0697

301    813966    Dvorec nad Bebravou              0,5649  0,1115

301    815471    Haláčovce                        0,3379  0,1108

301    817864    Horné Držkovce                   0,3873  0,1228

301    818046    Horné Naštice                    0,3664  0,0926

301    818135    Horné Ozorovce                   0,4972  0,0544

301    821047    Chudá Lehota                     0,5111  0,1158

301    828432    Krásna Ves                       0,1785  0,0242

301    829692    Kšinná                           0,2403  0,0328

301    866385    Látkovce                         0,8769  0,1666

301    831981    Libichava                        0,6220  0,0000

301    834360    Ľutov                            0,6721  0,0288

301    835021    Malá Hradná                      0,3090  0,0335

301    835510    Malé Hoste                       0,4043  0,1921

301    835528    Malé Chlievany                   0,4843  0,1112

301    836796    Miezgovce                        0,2144  0,0653

301    839426    Nedašovce                        0,4716  0,0736

301    843776    Omastiná                         0,3684  0,0275

301    815489    Otrhánky                         0,2841  0,0212

301    845833    Pečeňany                         0,4999  0,0424

301    847585    Podlužany nad Bebravou           0,5035  0,0401

301    847852    Pochabany                        0,5822  0,1347

301    849332    Pravotice                        0,4823  0,0952

301    850357    Prusy                            0,4511  0,1098

301    874981    Radiša                           0,2622  0,0610

301    853704    Ruskovce                         0,4696  0,0587

301    854140    Rybany                           0,5915  0,0000

301    856070    Slatina nad Bebravou             0,2187  0,0414

301    856096    Slatinka nad Bebravou            0,1208  0,0229

301    860883    Šípkov                           0,4321  0,0318

301    860972    Šišov                            0,5719  0,1244

301    863203    Timoradza                        0,3226  0,0305

301    864170    Trebichava                       0,0000  0,0245

301    866393    Uhrovec                          0,5460  0,0856

301    866407    Uhrovské Podhradie               0,0647  0,0265

301    867993    Veľké Hoste                      0,5138  0,2240

301    868001    Veľké Chlievany                  0,3425  0,1414

301    810681    Vlčkovo                          0,3515  0,0597

301    870897    Vysočany                         0,3717  0,0856

301    872482    Závada pod Čiernym vrchom        0,0647  0,0205

301    873501    Zlatníky                         0,2237  0,0673

301    874990    Žitná                            0,3392  0,0594

—————————————————————–

302    okres     ILAVA                            0,4700  0,0308

—————————————————————–

302    803456    Bohunice pri Pruskom             0,4192  0,0338

302    803600    Bolešov                          0,5211  0,0285

302    803685    Borčice                          0,5234  0,0322

302    809438    Červený Kameň                    0,2426  0,0199

302    813141    Dubnica nad Váhom                0,6001  0,0743

302    813583    Dulov                            0,4740  0,0527

302    817465    Horná Poruba                     0,1035  0,0225

302    821187    Ilava                            0,3890  0,0434

302    823350    Kameničany                       0,5307  0,0242

302    824402    Klobušice                        0,4511  0,0481

302    826219    Kopec                            0,2864  0,0219

302    826880    Košeca                           0,4448  0,0358

302    826910    Košecké Rovné                    0,0000  0,0182

302    829153    Krivoklát                        0,1892  0,0199

302    830488    Ladce                            0,6326  0,0567

302    835552    Malé Košecké Podhradie           0,0969  0,0245

302    825417    Malý Kolačín                     0,1467  0,0245

302    837539    Mikušovce pri Pruskom            0,2370  0,0358

302    841757    Nová Dubnica                     0,5321  0,0969

302    849430    Prejta                           0,3671  0,0341

302    850331    Pruské                           0,4955  0,0381

302    854751    Sedmerovec                       0,5158  0,0819

302    856215    Slavnica                         0,4657  0,0242

302    865605    Tuchyňa                          0,4305  0,0368

302    868167    Veľké Košecké Podhradie          0,1570  0,0245

302    825425    Veľký Kolačín                    0,3488  0,0265

302    870641    Vršatské Podhradie               0,2788  0,0209

302    873578    Zliechov                         0,1234  0,0215

—————————————————————–

303    okres     MYJAVA                           0,2058  0,0431

—————————————————————–

303    806277    Brestovec                        0,1875  0,0408

303    806749    Brezová pod Bradlom              0,1941  0,0401

303    807354    Bukovec                          0,1639  0,0398

303    819158    Hrašné                           0,2277  0,0554

303    821063    Chvojnica                        0,1838  0,0361

303    821632    Jablonka                         0,2572  0,0444

303    826693    Kostolné                         0,2376  0,0527

303    826821    Košariská                        0,1799  0,0932

303    827975    Krajné                           0,2333  0,0501

303    838926    Myjava                           0,2356  0,0703

303    847526    Podkylava                        0,2482  0,0561

303    847950    Polianka                         0,2426  0,0564

303    848590    Poriadie                         0,2336  0,0634

303    849901    Priepasné                        0,1726  0,0434

303    853461    Rudník                           0,2124  0,0478

303    858196    Stará Myjava                     0,2061  0,0504

303    865702    Turá Lúka                        0,1931  0,0368

303    870587    Vrbovce                          0,1729  0,0375

—————————————————————–

304    okres     NOVÉ MESTO NAD VÁHOM             0,4773  0,0587

—————————————————————–

304    802255    Beckov                           0,4564  0,0537

304    825085    Beckovská Vieska                 0,6379  0,2250

304    803863    Bošáca                           0,3359  0,0653

304    806986    Brunovce                         1,0389  0,1739

304    808555    Čachtice                         0,5530  0,1022

304    808857    Častkovce                        0,5583  0,1148

304    807818    Dolné Bzince                     0,3428  0,0683

304    812145    Dolné Srnie                      0,4288  0,1248

304    803871    Haluzice                         0,3764  0,0331

304    817589    Horná Streda                     0,9974  0,1653

304    807826    Horné Bzince                     0,3428  0,0683

304    817104    Hôrka nad Váhom                  0,5417  0,1228

304    819018    Hrádok                           0,4514  0,1108

304    819042    Hrachovište                      0,1317  0,0766

304    807834    Hrubá Strana                     0,3087  0,0624

304    807842    Hrušové                          0,0995  0,0000

304    823155    Kalnica                          0,2629  0,0517

304    825093    Kočovce                          0,5951  0,1271

304    833398    Lubina                           0,2546  0,0554

304    834106    Lúka                             0,4069  0,0474

304    838098    Modrová                          0,4999  0,0946

304    838101    Modrovka                         0,4839  0,0673

304    838454    Moravské Lieskové                0,3362  0,0391

304    841501    Nová Bošáca                      0,2579  0,0421

304    841781    Nová Lehota                      0,0922  0,0302

304    841935    Nová Ves nad Váhom               0,5467  0,1337

304    842044    Nové Mesto nad Váhom             0,5603  0,0962

304    843105    Očkov                            0,5241  0,0610

304    847062    Pobedim                          0,9178  0,1022

304    847640    Podolie                          0,4876  0,1317

304    848794    Potvorice                        0,9503  0,2124

304    848808    Považany                         0,9400  0,1141

304    825107    Rakoľuby                         0,5407  0,2439

304    858064    Stará Lehota                     0,4829  0,0219

304    858251    Stará Turá                       0,2370  0,0408

304    864404    Trenčianske Bohuslavice          0,3472  0,1892

304    866687    Vaďovce                          0,1858  0,0268

304    869635    Višňové                          0,1490  0,0746

304    873080    Zemianske Podhradie              0,1792  0,0444

—————————————————————–

305    okres     PARTIZÁNSKE                      0,5828  0,0856

—————————————————————–

305    803901    Baštín                           0,7621  0,0000

305    806978    Brodzany                         0,5755  0,0790

305    818968    Hradište nad Nitricou            0,4783  0,1012

305    821098    Chynorany                        0,7256  0,2399

305    822132    Janova Ves                       0,4524  0,1022

305    869023    Ješkova Ves                      0,5430  0,1002

305    824101    Klátova Nová Ves                 0,4952  0,0594

305    869031    Klíž                             0,4384  0,0312

305    869040    Klížske Hradište                 0,4388  0,0312

305    825441    Kolačno                          0,3495  0,1025

305    828467    Krásno                           0,5964  0,0000

305    839221    Livina                           0,6429  0,1593

305    832952    Livinské Opatovce                0,5759  0,1404

305    835480    Malé Bielice                     0,5387  0,1855

305    803910    Malé Bošany                      0,7588  0,0000

305    835595    Malé Kršteňany                   0,3611  0,0730

305    844543    Malé Ostratice                   0,6413  0,0000

305    835714    Malé Uherce                      0,3764  0,0806

305    839230    Nadlice                          0,7103  0,0000

305    839388    Návojovce                        0,6044  0,1108

305    839418    Nedanovce                        0,6101  0,2489

305    845426    Partizánske                      0,5955  0,2390

305    845809    Pažiť                            0,6217  0,2240

305    855596    Skačany                          0,4859  0,0468

305    865842    Turčianky                        0,4570  0,0551

305    867934    Veľké Bielice                    0,4716  0,0461

305    803936    Veľké Bošany                     0,7369  0,0000

305    868183    Veľké Kršteňany                  0,5244  0,1138

305    844560    Veľké Ostratice                  0,6857  0,0000

305    868744    Veľké Uherce                     0,4036  0,1175

305    873934    Žabokreky nad Nitrou             0,6612  0,1848

—————————————————————–

306    okres     POVAŽSKÁ BYSTRICA                0,2141  0,0285

—————————————————————–

306    803294    Bodiná                           0,0766  0,0192

306    806927    Briestenné                       0,1653  0,0282

306    807044    Brvnište                         0,2290  0,0268

306    809144    Čelkova Lehota                   0,1566  0,0278

306    811611    Dolná Mariková                   0,0836  0,0192

306    812471    Dolný Lieskov                    0,3711  0,0328

306    812501    Dolný Moštenec                   0,2755  0,0554

306    812595    Domaniža                         0,1380  0,0312

306    813907    Ďurďové                          0,0995  0,0295

306    815926    Hatné                            0,1815  0,0215

306    817287    Horná Mariková                   0,0647  0,0166

306    818402    Horný Lieskov                    0,1858  0,0258

306    818411    Horný Moštenec                   0,1507  0,0348

306    822281    Jasenica                         0,1613  0,0312

306    823597    Kardošova Vieska                 0,0995  0,0245

306    824348    Klieština                        0,0000  0,0258

306    826600    Kostolec                         0,1792  0,0305

306    835617    Malé Lednice                     0,1862  0,0282

306    837571    Milochov                         0,1271  0,0225

306    844373    Orlové                           0,4358  0,0424

306    845337    Papradno                         0,2307  0,0272

306    846945    Plevník-Drienové                 0,2791  0,0179

306    847071    Počarová                         0,2549  0,0179

306    847615    Podmanín                         0,0985  0,0255

306    847712    Podskalie                        0,3336  0,0378

306    847763    Podvažie                         0,1434  0,0166

306    848832    Považská Bystrica                0,2887  0,0391

306    849006    Považská Teplá                   0,2675  0,0567

306    849022    Považské Podhradie               0,4126  0,0166

306    849367    Praznov                          0,0969  0,0272

306    849391    Prečín                           0,2147  0,0268

306    850314    Prosné                           0,2044  0,0202

306    850390    Pružina                          0,1653  0,0282

306    854310    Sádočné                          0,1211  0,0458

306    856479    Slopná                           0,2024  0,0325

306    859362    Stupné                           0,2008  0,0405

306    859702    Sverepec                         0,1629  0,0428

306    860719    Šebešťanová                      0,3176  0,0408

306    865532    Tŕstie                           0,3897  0,0292

306    866270    Udiča                            0,1573  0,0305

306    870625    Vrchteplá                        0,1443  0,0219

306    872369    Záskalie                         0,0000  0,0245

306    873039    Zemianska Závada                 0,1616  0,0285

306    873101    Zemiansky Kvašov                 0,1390  0,0381

—————————————————————–

307    okres     PRIEVIDZA                        0,3375  0,0418

—————————————————————–

307    800694    Banky                            0,3226  0,0478

307    803511    Bojnice                          0,2941  0,0849

307    839469    Brezany                          0,4292  0,0680

307    820989    Brusno                           0,3173  0,0647

307    807613    Bystričany                       0,3498  0,0859

307    808156    Cigeľ                            0,2386  0,0318

307    808911    Čavoj                            0,0000  0,0192

307    809241    Čereňany                         0,4142  0,0567

307    810720    Diviacka Nová Ves                0,5002  0,0604

307    810762    Diviaky nad Nitricou             0,3468  0,0338

307    811165    Dlžín                            0,1988  0,0401

307    832081    Dobročná                         0,1513  0,0398

307    862312    Dolné Šutovce                    0,2137  0,0242

307    812188    Dolné Vestenice                  0,4272  0,0395

307    803537    Dubnica                          0,2433  0,0481

307    840742    Dvorníky nad Nitricou            0,5085  0,0308

307    815608    Handlová                         0,2283  0,0491

307    817805    Horná Ves                        0,3409  0,0471

307    862304    Horné Šutovce                    0,1384  0,0258

307    818283    Horné Vestenice                  0,6685  0,0375

307    850195    Hradec                           0,1951  0,0408

307    807630    Chalmová                         0,2419  0,0527

307    820997    Chrenovec                        0,3375  0,0620

307    821071    Chvojnica pri Tužine             0,3823  0,0179

307    821977    Jalovec pri Ráztočne             0,2449  0,0341

307    822825    Ježkova Ves                      0,5360  0,0292

307    823261    Kamenec pod Vtáčnikom            0,3213  0,0644

307    823520    Kanianka                         0,2954  0,0723

307    824011    Kľačno                           0,0999  0,0239

307    825051    Kocurany                         0,2731  0,0275

307    826651    Kostolná Ves                     0,2931  0,0580

307    826812    Koš                              0,3352  0,0481

307    830887    Lazany                           0,3953  0,0949

307    831191    Lehota pod Vtáčnikom             0,2549  0,0491

307    832090    Liešťany                         0,2117  0,0391

307    832235    Lipník                           0,0000  0,0590

307    832103    Lomnica                          0,1872  0,0282

307    834602    Mačov                            0,3299  0,0647

307    834971    Malá Čausa                       0,2844  0,0614

307    850187    Malá Lehôtka                     0,3468  0,0245

307    835790    Malinová                         0,1862  0,0534

307    838501    Morovno                          0,3266  0,0511

307    839477    Nedožery                         0,5294  0,1304

307    839850    Nevidzany nad Nitricou           0,1928  0,0222

307    840670    Nitrianske Pravno                0,2532  0,0318

307    840700    Nitrianske Rudno                 0,4604  0,0441

307    840726    Nitrianske Sučany                0,4926  0,0504

307    841803    Nová Lehota pri Handlovej        0,1951  0,0295

307    842001    Nováky                           0,4122  0,0660

307    843881    Opatovce nad Nitrou              0,5118  0,0318

307    844489    Oslany                           0,3186  0,0620

307    847399    Podhradie pri Novákoch           0,2177  0,0229

307    848115    Poluvsie                         0,2645  0,0979

307    848638    Poruba                           0,2190  0,0421

307    849294    Pravenec                         0,2967  0,0634

307    850063    Prievidza                        0,4192  0,0614

307    840751    Račice                           0,5085  0,0361

307    850942    Radobica                         0,1795  0,0288

307    851868    Ráztočno                         0,1998  0,0232

307    853437    Rudnianska Lehota                0,2609  0,0235

307    854492    Sebedražie                       0,2781  0,0647

307    854514    Seč                              0,2811  0,0305

307    840688    Solka                            0,2210  0,0365

307    862711    Temeš                            0,0000  0,0926

307    866148    Tužina                           0,0999  0,0282

307    867195    Valaská Belá                     0,1626  0,0205

307    867659    Veľká Čausa                      0,3282  0,0511

307    867781    Veľká Lehôtka                    0,2559  0,0448

307    807648    Vieska pri Bystričanoch          0,2071  0,0451

307    810738    Vrbany                           0,4298  0,0717

307    840696    Vyšehradné                       0,1599  0,0195

307    873055    Zemianske Kostoľany              0,2482  0,0707

—————————————————————–

308    okres     PÚCHOV                           0,3737  0,0355

—————————————————————–

308    802506    Beluša                           0,6034  0,0793

308    811432    Dohňany                          0,1294  0,0401

308    811521    Dolná Breznica                   0,1331  0,0245

308    812013    Dolné Kočkovce                   0,3382  0,0385

308    830917    Dubková                          0,0979  0,0199

308    816400    Hloža-Podhorie                   0,6701  0,0634

308    817007    Horenice                         0,5085  0,0348

308    817163    Horná Breznica                   0,1251  0,0245

308    850501    Horné Kočkovce                   0,2738  0,0385

308    818551    Horovce                          0,3425  0,0511

308    818712    Hoštiná                          0,1845  0,0292

308    817023    Hôrka                            0,0000  0,0166

308    821161    Ihrište                          0,0000  0,0401

308    830151    Kvašov                           0,1699  0,0318

308    830950    Lazy pod Makytou                 0,0979  0,0199

308    831051    Lednica                          0,1102  0,0205

308    831077    Lednické Rovne                   0,3575  0,0657

308    834211    Lúky                             0,3037  0,0262

308    834483    Lysá pod Makytou                 0,1181  0,0252

308    817015    Medné                            0,1908  0,0222

308    836753    Mestečko                         0,1832  0,0302

308    838217    Mojtín                           0,0876  0,0192

308    838535    Mostište                         0,1178  0,0252

308    839884    Nimnica                          0,2665  0,0474

308    841234    Nosice                           0,2987  0,0000

308    850462    Púchov                           0,2761  0,0441

308    859095    Streženice                       0,2788  0,0514

308    850560    Vieska-Bezdedov                  0,2738  0,0385

308    869619    Visolaje                         0,4647  0,0610

308    870811    Vydrná                           0,0647  0,0172

308    872342    Záriečie                         0,1102  0,0205

308    872873    Zbora                            0,2247  0,0395

308    873641    Zubák                            0,1736  0,0212

—————————————————————–

309    okres     TRENČÍN                          0,3727  0,0401

—————————————————————–

309    800121    Adamovské Kochanovce             0,4892  0,0717

309    803197    Bobot                            0,3246  0,0268

309    803201    Bobotská Lehota                  0,3246  0,0268

309    839663    Bošianska Neporadza              0,2615  0,0557

309    811173    Dobrá                            0,3438  0,0424

309    811726    Dolná Poruba                     0,1364  0,0249

309    811840    Dolná Súča                       0,2761  0,0305

309    838608    Dolné Motešice                   0,2808  0,0242

309    813001    Drietoma                         0,1779  0,0278

309    813290    Dubodiel                         0,2144  0,0408

309    815586    Hámre                            0,4471  0,0547

309    873527    Hanzlíková                       0,3664  0,0441

309    817627    Horná Súča                       0,2184  0,0282

309    817856    Horňany                          0,3505  0,0859

309    838616    Horné Motešice                   0,2897  0,0361

309    818216    Horné Srnie                      0,2499  0,0285

309    818861    Hrabovka                         0,2794  0,0395

309    820831    Chocholná-Velčice                0,5284  0,0335

309    872601    Istebník                         0,2459  0,0166

309    821471    Ivanovce                         0,4819  0,0949

309    824879    Kľúčové                          0,4989  0,0640

309    826669    Kostolná-Záriečie                0,5560  0,0361

309    829161    Krivosúd-Bodovka                 0,4049  0,0673

309    829722    Kubrá                            0,4577  0,0428

309    829731    Kubrica                          0,4577  0,0428

309    833533    Ľuborča                          0,4202  0,0743

309    835684    Malé Stankovce                   0,4753  0,0697

309    836664    Melčice                          0,4112  0,0474

309    837873    Mníchova Lehota                  0,3618  0,0378

309    839639    Nemšová                          0,6034  0,1367

309    843792    Omšenie                          0,1888  0,0255

309    843865    Opatová                          0,3415  0,0926

309    843873    Opatovce                         0,7249  0,1394

309    872598    Orechové                         0,2838  0,0235

309    845957    Peťovka                          0,0647  0,0175

309    845990    Petrova Lehota                   0,0647  0,0166

309    852929    Rozvadze                         0,4753  0,0697

309    839671    Rožňová Neporadza                0,2848  0,0166

309    854735    Sedličná                         0,4753  0,0697

309    854841    Selec                            0,1659  0,0348

309    855600    Skala                            0,2678  0,0514

309    855782    Skalská Nová Ves                 0,3100  0,0670

309    857106    Soblahov                         0,4062  0,0395

309    859907    Svinná                           0,3521  0,0481

309    861782    Štvrtok                          0,4720  0,1699

309    864374    Trenčianska Teplá                0,3246  0,0371

309    864391    Trenčianska Turná                0,4471  0,0547

309    872431    Trenčianska Závada               0,2575  0,0302

309    864668    Trenčianske Biskupice            0,7266  0,1022

309    864412    Trenčianske Jastrabie            0,3697  0,0594

309    864421    Trenčianske Mitice               0,2944  0,0252

309    864455    Trenčianske Teplice              0,1795  0,0488

309    864528    Trenčín                          0,4109  0,0322

309    866415    Újazd                            0,3677  0,0361

309    867713    Veľká Hradná                     0,2426  0,0411

309    867942    Veľké Bierovce                   0,7140  0,1171

309    868591    Veľké Stankovce                  0,4753  0,0697

309    871664    Záblatie                         0,6323  0,0252

309    872300    Zamarovce                        0,2615  0,0295

309    873063    Zemianske Lieskové               0,4112  0,0474

309    873551    Zlatovce                         0,5530  0,0202

—————————————————————–

401    okres     KOMÁRNO                          0,7701  0,1709

—————————————————————–

401    800503    Bajč                             0,8242  0,1848

401    870081    Bátorove Kosihy                  0,6811  0,1609

401    803359    Bodza                            1,1153  0,2688

401    803367    Bodzianske Lúky                  0,8547  0,2688

401    803383    Bohatá                           0,6745  0,2386

401    806269    Brestovec                        0,9357  0,0000

401    807079    Búč                              0,8052  0,1951

401    808679    Čalovec                          0,9201  0,2154

401    809527    Číčov                            0,8587  0,0989

401    810142    Dedina Mládeže                   0,6094  0,1673

401    816612    Dolné Holiare                    1,0595  0,2688

401    813605    Dulovce                          0,7272  0,0982

401    816621    Horné Holiare                    1,1189  0,0000

401    820423    Hurbanovo                        0,6127  0,1785

401    820881    Chotín                           0,6091  0,1520

401    821241    Imeľ                             0,6436  0,1858

401    821501    Iža                              0,7969  0,1948

401    823384    Kameničná                        0,8255  0,1274

401    824381    Klížska Nemá                     0,7365  0,1307

401    825581    Kolárovo                         0,8039  0,1955

401    825883    Komárno                          0,8803  0,1530

401    836028    Krátke Kesy                      0,5420  0,1195

401    828823    Kravany nad Dunajom              0,7853  0,0776

401    832324    Lipové                           0,9735  0,3004

401    836036    Marcelová                        0,5463  0,2310

401    836354    Martovce                         0,7654  0,1931

401    837954    Moča                             0,6950  0,1457

401    838080    Modrany                          0,6562  0,1201

401    838721    Mudroňovo                        0,5042  0,0000

401    839817    Nesvady                          0,7432  0,1669

401    841901    Nová Stráž                       0,8842  0,1712

401    843342    Okoličná na Ostrove              0,9088  0,2466

401    845663    Patince                          0,6871  0,1865

401    849707    Pribeta                          0,7355  0,0829

401    851132    Radvaň nad Dunajom               0,6084  0,2489

401    857246    Sokolce-Lak                      0,4069  0,0000

401    857238    Sokolce-Turi                     0,9865  0,1838

401    812536    Svätý Peter                      0,5503  0,1284

401    861073    Šrobárová                        0,5862  0,0856

401    863521    Tôň                              0,9161  0,2692

401    864099    Trávnik                          0,8597  0,0693

401    825671    Važsky Klin                      0,8039  0,1955

401    868132    Veľké Kosihy                     0,8242  0,1570

401    851141    Virt                             0,6084  0,2489

401    870463    Vrbová nad Váhom                 0,6127  0,1473

401    873021    Zemianska Olča                   0,8862  0,1354

401    873462    Zlatná na Ostrove                0,8437  0,2509

—————————————————————–

402    okres     LEVICE                           0,6509  0,0790

—————————————————————–

402    800571    Bajka                            0,8447  0,0000

402    802221    Bátovce                          0,4517  0,0597

402    802760    Beša                             0,4849  0,1118

402    802913    Bielovce                         0,5609  0,0507

402    803448    Bohunice                         0,4179  0,0527

402    803855    Bory                             0,3598  0,0448

402    819701    Čajakovo                         0,8836  0,1195

402    808571    Čajkov                           0,5413  0,0733

402    808580    Čaka                             0,6111  0,1560

402    808768    Čankov                           0,4434  0,0786

402    808873    Čata                             0,8441  0,1450

402    810240    Demandice                        0,4102  0,0876

402    811769    Dolná Seč                        0,8023  0,1985

402    806897    Dolné Brhlovce                   0,4547  0,0813

402    810606    Dolné Devičany                   0,4155  0,0650

402    821730    Dolné Jabloňovce                 0,3770  0,0481

402    812137    Dolné Semerovce                  0,4620  0,1400

402    868701    Dolné Turovce                    0,5948  0,1367

402    872911    Dolné Zbrojníky                  0,5155  0,1228

402    874311    Dolné Žemberovce                 0,4670  0,0813

402    868931    Dolný Ďur                        0,6091  0,1141

402    812544    Dolný Pial                       0,7823  0,1019

402    862681    Dolný Tekovský Hrádok            0,9420  0,2589

402    812579    Domadice                         0,4537  0,0726

402    819719    Domaša                           0,8497  0,2672

402    813109    Drženice                         0,4564  0,1048

402    814202    Farná                            0,8235  0,2058

402    815209    Gondovo                          0,4321  0,0740

402    816582    Hokovce                          0,5211  0,0989

402    816906    Hontianska Vrbica                0,5151  0,0614

402    862673    Hontianske Trsťany               0,4169  0,0634

402    817571    Horná Seč                        0,8248  0,1629

402    806901    Horné Brhlovce                   0,3953  0,0883

402    810614    Horné Devičany                   0,3900  0,0395

402    821748    Horné Jabloňovce                 0,4929  0,1158

402    818194    Horné Semerovce                  0,4531  0,0650

402    818275    Horné Turovce                    0,3936  0,0723

402    872920    Horné Zbrojníky                  0,5503  0,0000

402    874329    Horné Žemberovce                 0,3920  0,0776

402    868949    Horný Ďur                        0,4730  0,0975

402    818437    Horný Pial                       0,8228  0,1613

402    862690    Horný Tekovský Hrádok            0,9533  0,2316

402    818585    Horša                            0,5052  0,0215

402    819450    Hrkovce                          0,4680  0,1145

402    819794    Hronské Kľačany                  0,8577  0,0889

402    819808    Hronské Kosihy                   0,7793  0,1473

402    862614    Hulvinky                         0,7389  0,2240

402    865630    Chorvatice                       0,4258  0,1048

402    821250    Iňa                              0,4623  0,1072

402    821306    Ipeľské Úľany                    0,2160  0,0325

402    821373    Ipeľský Sokolec                  0,6592  0,0823

402    802239    Jalakšová                        0,5095  0,0813

402    802778    Jesenské                         0,5321  0,1297

402    822868    Jur nad Hronom                   0,8132  0,1855

402    823015    Kalinčiakovo                     0,5390  0,1317

402    823112    Kalná                            0,8736  0,1722

402    823121    Kalnica                          0,7183  0,0786

402    830178    Keť                              0,8590  0,1855

402    802247    Kmeťovce                         0,4106  0,0166

402    827860    Kozárovce                        0,4049  0,0999

402    829714    Kubáňovo                         0,4746  0,0922

402    829811    Kukučínov                        0,7538  0,1380

402    829901    Kuraľany                         0,8374  0,1991

402    831646    Levice                           0,7203  0,1517

402    833002    Lok                              0,7820  0,1281

402    833096    Lontov                           0,5257  0,0614

402    834238    Lula                             0,5603  0,0846

402    835382    Málaš                            0,9125  0,2864

402    835587    Malé Kozmálovce                  0,6144  0,1025

402    829447    Malé Krškany                     0,5440  0,0597

402    835633    Malé Ludince                     0,5712  0,2114

402    860603    Malé Šarovce                     0,9198  0,2287

402    854379    Malinovec                        0,4511  0,0813

402    835871    Malý Kiar                        0,4969  0,0580

402    829820    Malý Pesek                       0,5470  0,0756

402    842923    Marušová                         0,7505  0,1586

402    836494    Medvecké                         0,7701  0,0000

402    874248    Mikula                           0,8255  0,1195

402    838152    Mochovce                         0,3741  0,0245

402    839141    Mýtne Ludany                     0,7704  0,0720

402    842931    Nový Tekov                       0,7647  0,0620

402    843016    Nýrovce                          0,8590  0,2864

402    843849    Ondrejovce                       0,9095  0,0000

402    841706    Opatová                          0,3906  0,0166

402    845566    Pastovce                         0,6243  0,1287

402    845841    Pečenice                         0,5317  0,0431

402    846759    Plášťovce                        0,3883  0,0421

402    846767    Plavé Vozokany                   0,5799  0,1118

402    847577    Podlužany                        0,5410  0,1141

402    847844    Pohronský Ruskov                 0,8985  0,0000

402    849472    Preseľany nad Ipľom              0,4746  0,1364

402    850675    Pukanec                          0,2718  0,0328

402    868965    Rohožnica                        0,6595  0,1473

402    854158    Rybník                           0,5941  0,0796

402    854387    Santovka                         0,3734  0,0912

402    854450    Sazdice                          0,4700  0,0697

402    856053    Slatina                          0,3641  0,0511

402    858501    Starý Hrádok                     0,8942  0,1384

402    858579    Starý Tekov                      0,7830  0,1251

402    868710    Stredné Turovce                  0,5543  0,0740

402    859966    Svodov                           0,9028  0,1195

402    860158    Šahy                             0,5194  0,1019

402    860344    Šalov                            0,4245  0,1297

402    862584    Tehla                            0,5569  0,1380

402    841722    Tekovská Nová Ves I              0,5178  0,0534

402    862622    Tekovské Lužany                  0,9330  0,2662

402    862631    Tekovské Lužianky                0,8262  0,2240

402    863165    Tešmak                           0,5234  0,0883

402    863416    Tlmače                           1,0250  0,2114

402    855448    Trhyňa                           0,5121  0,1822

402    865648    Tupá                             0,4706  0,1171

402    865656    Turá                             0,8842  0,1915

402    866334    Uhliská                          0,2390  0,0295

402    868175    Veľké Kozmálovce                 0,9344  0,0000

402    829455    Veľké Krškany                    0,4965  0,0594

402    868213    Veľké Ludince                    0,7405  0,0975

402    860611    Veľké Šarovce                    0,8856  0,2316

402    855456    Veľký Pesek                      0,6343  0,0766

402    860620    Veselá                           0,9274  0,1473

402    819735    Vozokany nad Hronom              0,9656  0,2516

402    871168    Vyškovce nad Ipľom               0,4899  0,1404

402    871389    Vyšné nad Hronom                 0,8331  0,2217

402    872261    Zalaba                           0,5619  0,1473

402    874272    Želiezovce                       0,8683  0,2004

402    874337    Žemliare                         0,7548  0,2439

—————————————————————–

403    okres     NITRA                            0,6798  0,1301

—————————————————————–

403    800163    Alekšince                        0,6608  0,1357

403    800180    Andač                            0,5566  0,0554

403    800341    Babindol                         0,7425  0,1951

403    847267    Bádice                           0,5075  0,0823

403    804029    Branč                            0,9330  0,1473

403    807931    Cabaj                            0,7150  0,1390

403    808253    Čab                              0,7920  0,0962

403    808598    Čakajovce                        0,8481  0,0000

403    808776    Čápor                            0,7216  0,1085

403    840581    Čechynce                         0,8799  0,0000

403    809098    Čeľadice                         0,5968  0,1855

403    809845    Čifáre                           0,6821  0,0481

403    812021    Dolné Krškany I                  0,4401  0,0000

403    840564    Dolné Krškany II                 0,6492  0,1035

403    812048    Dolné Lefantovce                 0,4448  0,0454

403    812081    Dolné Obdokovce                  0,5948  0,0574

403    812161    Dolné Štitáre                    0,4039  0,0670

403    869511    Dolný Vinodol                    0,9695  0,0000

403    812854    Dražovce                         0,4935  0,0833

403    814156    Dyčka                            0,7106  0,1453

403    815195    Golianovo                        0,7086  0,1145

403    840076    Horné Krškany                    0,6492  0,1035

403    817996    Horné Lefantovce                 0,4381  0,1055

403    818429    Horný Ohaj                       0,7003  0,0597

403    869520    Horný Vinodol                    1,0270  0,0000

403    818674    Hosťová                          0,5115  0,1131

403    840378    Chrenová                         0,6492  0,1035

403    821454    Ivanka pri Nitre                 0,7140  0,2688

403    822248    Jarok                            0,8019  0,1195

403    822655    Jelenec                          0,5477  0,0906

403    822728    Jelšovce                         0,6456  0,2489

403    823538    Kapince                          0,6306  0,1145

403    824054    Klasov                           0,7956  0,0000

403    825743    Kolíňany                         0,5241  0,1334

403    840203    Kynek                            0,5666  0,0000

403    831140    Lehota                           0,5536  0,1829

403    870773    Ľudovítová                       0,7159  0,2489

403    834114    Lukáčovce                        0,6396  0,1736

403    834408    Lužianky                         0,7269  0,2197

403    835536    Malé Chyndice                    0,6652  0,2489

403    835749    Malé Zálužie                     0,4985  0,1045

403    800287    Malý Báb                         0,8932  0,2652

403    840599    Malý Cetín                       0,7432  0,1968

403    830623    Malý Lapáš                       0,4819  0,0000

403    834050    Martinová                        0,6147  0,1882

403    847275    Mechenice                        0,4965  0,0647

403    836672    Melek                            0,6177  0,0999

403    840254    Mlynárce                         0,6492  0,1035

403    838179    Mojmírovce                       0,7867  0,1463

403    839914    Nitra I                          0,6369  0,1364

403    840165    Nitra II                         0,5958  0,0424

403    840653    Nitrianske Hrnčiarovce           0,3694  0,0395

403    841943    Nová Ves nad Žitavou             0,6389  0,1762

403    842311    Nové Sady                        0,5198  0,1145

403    845272    Paňa                             0,5825  0,0000

403    847810    Pohranice                        0,4567  0,1400

403    848018    Poľný Kesov                      0,8859  0,2924

403    852660    Rišňovce                         0,5563  0,0634

403    853542    Rumanová                         0,6164  0,2463

403    808270    Sila                             0,6711  0,0959

403    847283    Sokolníky                        0,4451  0,0424

403    819832    Suľany                           0,5135  0,2615

403    859630    Svätoplukovo                     0,7598  0,2479

403    861162    Štefanovičová                    0,7714  0,2439

403    862231    Šurianky                         0,5211  0,2632

403    862461    Tajná                            0,5516  0,0424

403    862703    Telince                          0,7432  0,0497

403    834068    Vajka nad Žitavou                0,7790  0,2615

403    867691    Veľká Dolina                     1,0037  0,0000

403    804037    Veľká Ves                        0,6837  0,1437

403    868019    Veľké Chyndice                   0,6559  0,0879

403    868035    Veľké Janíkovce                  0,7488  0,1865

403    868787    Veľké Zálužie                    0,6486  0,1775

403    800295    Veľký Báb                        0,7827  0,2463

403    868914    Veľký Cetín                      0,8242  0,0000

403    830631    Veľký Lapáš                      0,6107  0,1404

403    870218    Vráble                           0,7823  0,1935

403    819841    Výčapky                          0,5121  0,1912

403    870781    Výčapy-Opatovce                  0,7159  0,2489

403    872831    Zbehy                            0,7067  0,1759

403    840319    Zobor                            0,4248  0,0000

403    874931    Žirany                           0,3561  0,0222

403    874973    Žitavce                          0,5945  0,1583

—————————————————————–

404    okres     NOVÉ ZÁMKY                       0,7956  0,1387

—————————————————————–

404    800198    Andovce                          0,6804  0,2137

404    800589    Bajtava                          0,3253  0,0653

404    800724    Bánov                            1,0137  0,2688

404    802093    Bardoňovo                        0,7332  0,1198

404    802301    Belá pri Gbelciach               0,5543  0,1195

404    847241    Belek                            0,7319  0,0000

404    802808    Bešeňov                          0,7920  0,0000

404    802956    Bíňa                             0,8003  0,1689

404    804045    Branovo                          0,7379  0,2489

404    807036    Bruty                            0,8633  0,1195

404    809021    Čechy                            0,5244  0,1035

404    809314    Černík                           0,8726  0,1287

404    810169    Dedinka                          0,5261  0,1314

404    810711    Diva                             0,6579  0,2346

404    812510    Dolný Ohaj                       0,8079  0,1195

404    813249    Dubník                           0,7438  0,1523

404    814148    Dvory nad Žitavou                0,8570  0,1908

404    814687    Gbelce                           0,6157  0,0766

404    820113    Hul                              0,8730  0,1195

404    820661    Chľaba                           0,5251  0,0395

404    822451    Jasová                           0,6028  0,1347

404    822515    Jatov                            1,0031  0,2595

404    823333    Kamenica nad Hronom              0,6462  0,0245

404    823422    Kamenín                          0,8720  0,1324

404    823490    Kamenný Most                     0,8102  0,1009

404    824941    Kmeťovo                          0,9151  0,1742

404    825786    Kolta                            0,6157  0,0919

404    826073    Komjatice                        0,8504  0,2685

404    826103    Komoča                           0,8597  0,2788

404    826804    Kostolný Sek                     0,9304  0,0000

404    831255    Leľa                             0,5400  0,0660

404    833258    Ľubá                             0,5646  0,1002

404    859940    Maďarský Svodín                  0,5722  0,1095

404    800732    Malá Kesa                        0,9759  0,0000

404    835994    Malá Maňa                        0,9291  0,1742

404    835170    Malá nad Hronom                  0,5457  0,0826

404    835544    Malé Kosihy                      0,7229  0,1599

404    879711    Malý Kyr                         1,0728  0,2688

404    836834    Michal nad Žitavou               0,7389  0,2748

404    813265    Mikulášov Dvor                   0,8374  0,2370

404    837547    Milanovce                        0,9237  0,2004

404    832243    Mlynský Sek                      0,9052  0,2864

404    838225    Mojzesovo                        0,9599  0,1742

404    838896    Mužla                            0,6751  0,1948

404    861545    Nána                             0,8915  0,1819

404    879720    Nemecký Svodín                   0,7740  0,2489

404    840734    Nitriansky Hrádok                1,0283  0,0000

404    841960    Nová Vieska                      0,6947  0,0939

404    842320    Nové Zámky                       0,8726  0,1364

404    843032    Obid                             0,9144  0,2575

404    832251    Ondrochov                        0,9752  0,0000

404    845027    Palárikovo                       0,8733  0,1659

404    845701    Pavlová                          0,5291  0,1460

404    849090    Pozba                            0,7100  0,1218

404    850870    Radava                           0,9085  0,0000

404    851680    Rastislavice                     1,0027  0,1284

404    853283    Rúbaň                            0,6828  0,1673

404    854352    Salka I                          0,8374  0,1573

404    875163    Salka II                         0,4816  0,1125

404    854913    Semerovo                         0,6984  0,1354

404    855464    Sikenička                        0,5576  0,1510

404    859028    Strekov                          0,7983  0,0667

404    847259    Svätuša                          0,7501  0,0000

404    860581    Šarkan                           0,5613  0,1264

404    861553    Štúrovo                          0,8849  0,1284

404    861898    Šurany                           0,9221  0,0474

404    864081    Trávnica                         0,8076  0,0956

404    866211    Tvrdošovce                       0,9490  0,1068

404    866431    Úľany nad Žitavou                0,9141  0,1892

404    836001    Veľká Maňa                       0,7339  0,1702

404    868205    Veľké Lovce                      0,7535  0,2243

404    882003    Veľká Tabuľa                     0,8145  0,1709

404    869902    Vlkas                            0,8972  0,1324

404    873152    Zemné                            0,8650  0,1692

—————————————————————–

405    okres     ŠAĽA                             0,7857  0,1752

—————————————————————–

405    810703    Diakovce                         0,8627  0,1195

405    811009    Dlhá nad Váhom                   0,7767  0,3014

405    815446    Hájske                           0,8713  0,1988

405    817171    Horná Kráľová                    0,7163  0,1204

405    865397    Horný Jatov                      0,6778  0,2144

405    828190    Kráľová nad Váhom                0,7777  0,2399

405    855936    Močenok                          0,9224  0,1888

405    839434    Neded                            0,5875  0,2373

405    854875    Selice                           0,8308  0,1580

405    860182    Šaľa                             0,8713  0,1258

405    854883    Šók                              0,9712  0,1619

405    863157    Tešedíkovo                       0,8106  0,0000

405    865427    Trnovec nad Váhom                0,9151  0,2399

405    869872    Vlčany                           0,6462  0,2230

405    874574    Žihárec                          0,6851  0,1805

—————————————————————–

406    okres     TOPOĽČANY                        0,6034  0,0726

—————————————————————–

406    800236    Ardanovce                        0,3531  0,1148

406    802271    Behynce                          0,4521  0,0000

406    802468    Belince                          0,7860  0,2087

406    803006    Biskupová                        0,4126  0,1204

406    803162    Blesovce                         0,6678  0,0000

406    803481    Bojná                            0,6157  0,1198

406    807796    Bzince                           0,4195  0,0000

406    809101    Čeľadince                        0,7744  0,1281

406    809292    Čermany                          0,5606  0,0856

406    829609    Dolné Chlebany                   0,8666  0,0000

406    813958    Dvorany nad Nitrou               0,6121  0,1414

406    815390    Hajná Nová Ves                   0,6111  0,0975

406    817970    Horné Chlebany                   0,7256  0,1669

406    818089    Horné Obdokovce                  0,5925  0,1590

406    818241    Horné Štitáre                    0,7086  0,2237

406    819981    Hrušovany                        0,6927  0,2489

406    820903    Chrabrany                        0,7209  0,1583

406    821781    Jacovce                          0,4511  0,2147

406    823236    Kamanová                         0,7999  0,1414

406    826111    Koniarovce                       0,6506  0,1414

406    827843    Kovarce                          0,7538  0,0863

406    829269    Krnča                            0,5908  0,0972

406    829471    Krtovce                          0,6373  0,0000

406    829617    Krušovce                         0,7807  0,1709

406    830054    Kuzmice pri Topoľčanoch          0,6755  0,1696

406    832367    Lipovník pod Marhatom            0,5968  0,0909

406    834076    Ludanice                         0,5828  0,1414

406    834378    Lužany                           0,5257  0,1852

406    835471    Malé Bedzany                     0,4620  0,0000

406    803499    Malé Dvorany                     0,4859  0,1048

406    835676    Malé Ripňany                     0,4550  0,0995

406    839124    Mýtna Nová Ves                   0,7515  0,2084

406    839558    Nemčice                          0,8345  0,0000

406    839612    Nemečky                          0,4192  0,0995

406    840602    Nitrianska Blatnica              0,6303  0,0630

406    840611    Nitrianska Streda                0,8374  0,0726

406    841226    Norovce                          0,4756  0,1520

406    843083    Obsolovce                        0,7853  0,0856

406    844012    Oponice                          0,8152  0,2217

406    844331    Orešany                          0,4989  0,0000

406    847372    Podhradie pri Duchonke           0,1852  0,0166

406    849171    Prašice                          0,4218  0,0587

406    849375    Práznovce                        0,6934  0,1414

406    849464    Preseľany                        0,6758  0,1855

406    851078    Radošina                         0,4653  0,0839

406    851213    Rajčany                          0,6711  0,1941

406    857289    Solčany                          0,7395  0,0551

406    857297    Solčianky                        0,4394  0,1510

406    859591    Súlovce                          0,7090  0,0448

406    859974    Svrbice                          0,5274  0,0604

406    860310    Šalgovce                         0,4939  0,0902

406    863114    Tesáre                           0,4365  0,0166

406    863548    Topoľčany                        0,8298  0,1951

406    864056    Tovarníky                        0,8793  0,2240

406    866164    Tvrdomestice                     0,3375  0,0199

406    866539    Urmince                          0,6516  0,0982

406    867926    Veľké Bedzany                    0,4122  0,0000

406    867985    Veľké Dvorany nad Bojňankou      0,6711  0,1855

406    868299    Veľké Ripňany                    0,4348  0,1706

406    869210    Velušovce                        0,3747  0,0687

406    870196    Vozokany pod Marhátom            0,6980  0,0693

406    872423    Závada pri Duchonke              0,2250  0,0166

—————————————————————–

407    okres     ZLATÉ MORAVCE                    0,5072  0,0687

—————————————————————–

407    802409    Beladice I                       0,5599  0,1427

407    875210    Beladice II                      0,6389  0,0000

407    808792    Čaradice                         0,3286  0,0607

407    809420    Červený Hrádok                   0,4972  0,0979

407    809675    Čierne Kľačany                   0,4643  0,1078

407    856266    Dolné Sľažany                    0,5729  0,1493

407    874965    Hoňovce                          0,5018  0,1032

407    856274    Horné Sľažany                    0,5729  0,1493

407    818631    Hostie I                         0,2927  0,0703

407    818640    Hostie II                        0,2927  0,0703

407    818682    Hosťovce                         0,5151  0,1337

407    820792    Choča                            0,5377  0,0000

407    822621    Jedľové Kostoľany                0,1387  0,0282

407    874949    Kňažice                          0,5042  0,1244

407    826596    Kostoľany pod Tribečom           0,2874  0,0743

407    830496    Ladice                           0,5052  0,0909

407    833151    Lovce                            0,4371  0,0468

407    834718    Machulince                       0,4215  0,1161

407    820962    Malé Chrašťany                   0,6482  0,1692

407    835722    Malé Vozokany                    0,5155  0,1410

407    836010    Mankovce                         0,5032  0,0760

407    836320    Martin nad Žitavou               0,5131  0,1407

407    863122    Mlyňany                          0,6399  0,0501

407    839566    Nemčiňany                        0,4375  0,0876

407    839833    Neverice                         0,6134  0,1762

407    839841    Nevidzany                        0,5467  0,1414

407    843091    Obyce                            0,3090  0,0295

407    874957    Opatovce nad Žitavou             0,4355  0,0720

407    873420    Prílepy                          0,4959  0,0561

407    802417    Pustý Chotár                     0,6449  0,0000

407    839574    Rohožnica                        0,4477  0,0836

407    855901    Skýcov                           0,1845  0,0351

407    856282    Slepčany                         0,5646  0,1294

407    862665    Tekovské Nemce                   0,3329  0,0318

407    863149    Tesáre nad Žitavou               0,5420  0,1410

407    863882    Topoľčianky                      0,5583  0,1616

407    867594    Velčice                          0,5540  0,1048

407    820971    Veľké Chrašťany                  0,5477  0,0000

407    868761    Veľké Vozokany                   0,4491  0,1138

407    869317    Vieska nad Žitavou               0,7432  0,1394

407    870153    Volkovce                         0,4766  0,0823

407    870161    Závada                           0,4414  0,0869

407    873438    Zlaté Moravce                    0,5732  0,1673

407    873519    Zlatno                           0,2877  0,0544

407    874591    Žikava                           0,3863  0,0863

—————————————————————–

501    okres     BYTČA                            0,2609  0,0278

—————————————————————–

501    816183    Hlboké nad Váhom                 0,1314  0,0199

501    807711    Hliník nad Váhom                 0,4265  0,0471

501    818836    Hrabové                          0,1961  0,0166

501    820598    Hvozdnica                        0,2336  0,0298

501    821772    Jablonové                        0,1374  0,0239

501    825506    Kolárovice                       0,1281  0,0179

501    827746    Kotešová                         0,3505  0,0488

501    807729    Malá Bytča                       0,4199  0,0561

501    836141    Maršová                          0,3598  0,0381

501    807737    Mikšová                          0,2698  0,0627

501    846121    Petrovice                        0,2877  0,0292

501    849421    Predmier                         0,3508  0,0428

501    850420    Pšurnovice                       0,1274  0,0285

501    846147    Setechov                         0,2877  0,0292

501    859583    Súľov-Hradná                     0,1500  0,0285

501    861324    Štiavnik                         0,1719  0,0212

501    807745    Veľká Bytča                      0,2775  0,0653

501    868540    Veľké Rovné                      0,2210  0,0192

—————————————————————–

502    okres     ČADCA                            0,1274  0,0219

—————————————————————–

502    808393    Čadca                            0,1457  0,0252

502    809624    Čierne                           0,1384  0,0209

502    810908    Dlhá nad Kysucou                 0,0647  0,0175

502    813630    Dunajov                          0,4086  0,0219

502    815802    Harvelka                         0,0000  0,0199

502    808512    Horelica                         0,1370  0,0315

502    824551    Klokočov                         0,1035  0,0235

502    824852    Klubina                          0,0995  0,0192

502    826294    Korňa                            0,0773  0,0179

502    828483    Krásno nad Kysucou               0,2987  0,0265

502    834858    Makov                            0,1035  0,0199

502    841633    Nová Bystrica                    0,1045  0,0192

502    843610    Olešná I                         0,1098  0,0185

502    843644    Olešná II                        0,1158  0,0252

502    844748    Oščadnica                        0,1716  0,0205

502    847771    Podvysoká                        0,3107  0,0444

502    851027    Radôstka                         0,1825  0,0189

502    851388    Raková                           0,1417  0,0202

502    852325    Riečnica                         0,0647  0,0205

502    855774    Skalité                          0,0000  0,0189

502    857921    Stará Bystrica                   0,1287  0,0239

502    858633    Staškov                          0,2124  0,0265

502    860018    Svrčinovec                       0,1765  0,0315

502    866075    Turkov                           0,0000  0,0182

502    866083    Turzovka                         0,1434  0,0258

502    871061    Vysoká nad Kysucou               0,1287  0,0205

502    872253    Zákopčie                         0,0902  0,0189

502    872903    Zborov nad Bystricou             0,0647  0,0205

—————————————————————–

503    okres     DOLNÝ KUBÍN                      0,1872  0,0225

—————————————————————–

503    802671    Beňova Lehota                    0,1862  0,0219

503    807885    Bziny                            0,2652  0,0215

503    810991    Dlhá nad Oravou                  0,1858  0,0195

503    811599    Dolná Lehota nad Oravou          0,1175  0,0205

503    812315    Dolný Kubín                      0,1762  0,0252

503    817210    Horná Lehota nad Oravou          0,2559  0,0209

503    820679    Chlebnice                        0,0942  0,0189

503    821390    Istebné                          0,1543  0,0358

503    822345    Jasenová                         0,1224  0,0192

503    824968    Kňažia                           0,1795  0,0232

503    828220    Kraľovany                        0,2519  0,0434

503    829072    Krivá                            0,3312  0,0212

503    812455    Kubínska Hoľa                    0,0000  0,0189

503    831484    Leštiny                          0,1626  0,0222

503    835391    Malatiná                         0,1231  0,0235

503    812340    Malý Bysterec                    0,1055  0,0202

503    836613    Medzibrodie nad Oravou           0,1639  0,0195

503    812463    Medzihradné                      0,0647  0,0166

503    838241    Mokraď                           0,2293  0,0421

503    838250    Mokraďská Hoľa                   0,1473  0,0182

503    844209    Oravský Podzámok                 0,2678  0,0312

503    844438    Osádka                           0,0647  0,0195

503    845388    Párnica                          0,2642  0,0209

503    847861    Pokryváč                         0,1151  0,0199

503    844144    Poruba-Geceľ                     0,2336  0,0268

503    849715    Pribiš                           0,1019  0,0215

503    850454    Pucov                            0,0673  0,0202

503    867608    Revišné                          0,2798  0,0302

503    854701    Sedliacka Dubová                 0,2077  0,0209

503    857785    Srňacie                          0,1692  0,0322

503    867616    Veličná                          0,2798  0,0302

503    812331    Veľký Bysterec                   0,1639  0,0255

503    871541    Vyšný Kubín                      0,1161  0,0205

503    844152    Zábrež                           0,2204  0,0166

503    812404    Záskalie pri Dolnom Kubíne       0,1148  0,0225

503    872806    Zázrivá                          0,1039  0,0205

503    874027    Žaškov                           0,1782  0,0255

—————————————————————–

504    okres     KYSUCKÉ NOVÉ MESTO               0,2419  0,0272

—————————————————————–

504    807117    Budatínska Lehota                0,0000  0,0295

504    812561    Dolný Vadičov                    0,2091  0,0185

504    818526    Horný Vadičov                    0,1599  0,0245

504    830283    Kysucké Nové Mesto               0,3601  0,0521

504    830381    Kysucký Lieskovec                0,2575  0,0278

504    832987    Lodno                            0,0647  0,0232

504    833126    Lopušné Pažite                   0,2124  0,0225

504    839728    Nesluša                          0,1563  0,0249

504    843229    Ochodnica                        0,1566  0,0239

504    844811    Oškerda                          0,3110  0,0252

504    849057    Povina                           0,2253  0,0185

504    875236    Prostredný Vadičov               0,1599  0,0245

504    850977    Radoľa                           0,2984  0,0464

504    853291    Rudina                           0,2635  0,0375

504    853305    Rudinka                          0,2509  0,0431

504    853356    Rudinská                         0,1244  0,0235

504    856908    Snežnica                         0,0942  0,0268

—————————————————————–

505    okres     LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ                0,1782  0,0328

—————————————————————–

505    845728    Babky                            0,0000  0,0166

505    802573    Beňadiková                       0,1928  0,0421

505    802638    Benice pri Liptovskom Mikuláši   0,2097  0,0454

505    802727    Beňušovce                        0,1115  0,0481

505    803227    Bobrovček                        0,1606  0,0265

505    803235    Bobrovec                         0,2054  0,0428

505    803243    Bobrovník                        0,1536  0,0298

505    803286    Bodice                           0,1782  0,0531

505    807401    Bukovina                         0,1078  0,0242

505    810282    Demänová                         0,1822  0,0268

505    810304    Demänovská Dolina                0,0000  0,0166

505    830097    Dlhá Lúka                        0,1271  0,0285

505    812714    Dovalovo                         0,1258  0,0265

505    813401    Dúbrava                          0,1274  0,0308

505    814628    Galovany                         0,2399  0,0308

505    815250    Gôtovany                         0,2074  0,0385

505    820563    Huty                             0,1543  0,0239

505    820610    Hybe                             0,1802  0,0385

505    821179    Iľanovo                          0,1619  0,0166

505    821519    Ižipovce                         0,1619  0,0235

505    821900    Jakubovany                       0,2044  0,0302

505    821969    Jalovec                          0,1586  0,0328

505    822019    Jamník                           0,1739  0,0338

505    826138    Konská                           0,1825  0,0345

505    828173    Kráľova Lehota                   0,1278  0,0335

505    833266    Kráľovská Ľubeľa                 0,1892  0,0308

505    869821    Krmeš pri Vlachoch               0,2502  0,0315

505    830101    Kvačany                          0,1068  0,0282

505    830895    Lazisko                          0,1268  0,0448

505    832391    Liptovská Anna                   0,0763  0,0195

505    832405    Liptovská Kokava                 0,0969  0,0355

505    832499    Liptovská Mara                   0,0647  0,0252

505    832782    Liptovská Ondrašová              0,2476  0,0511

505    832448    Liptovská Porúbka                0,1321  0,0215

505    832472    Liptovská Sielnica               0,1865  0,0378

505    832545    Liptovské Beharovce              0,1218  0,0215

505    832553    Liptovské Kľačany                0,1892  0,0335

505    832561    Liptovské Matiašovce             0,1334  0,0242

505    832618    Liptovský Hrádok                 0,2549  0,0451

505    832677    Liptovský Ján                    0,2024  0,0335

505    832707    Liptovský Mikuláš                0,2021  0,0451

505    832839    Liptovský Ondrej                 0,1928  0,0312

505    832855    Liptovský Peter                  0,0939  0,0464

505    832863    Liptovský Trnovec                0,2024  0,0265

505    835412    Malatíny                         0,1955  0,0401

505    835498    Malé Borové                      0,1443  0,0179

505    835820    Malužiná                         0,0000  0,0166

505    840785    Nižná Boca                       0,0000  0,0199

505    843385    Okoličné                         0,1948  0,0345

505    832766    Palúdzka                         0,1782  0,0720

505    832481    Parížovce                        0,1868  0,0408

505    845400    Partizánska Ľupča                0,2426  0,0434

505    845671    Pavčina Lehota                   0,1666  0,0375

505    845710    Pavlova Ves                      0,1653  0,0348

505    847054    Ploštín                          0,1563  0,0288

505    847721    Podtureň                         0,1653  0,0295

505    849774    Pribylina                        0,2386  0,0325

505    850292    Prosiek                          0,1696  0,0325

505    851892    Ráztoky                          0,1732  0,0175

505    856886    Smrečany                         0,1656  0,0408

505    857254    Sokolce                          0,2589  0,0497

505    859656    Svätý Kríž                       0,2151  0,0365

505    882011    Svätý Štefan                     0,1921  0,0315

505    865494    Trstené                          0,1523  0,0295

505    866351    Uhorská Ves                      0,1772  0,0166

505    867501    Vavrišovo                        0,1377  0,0368

505    867527    Važec                            0,1669  0,0308

505    867969    Veľké Borové                     0,1842  0,0209

505    869252    Veterná Poruba                   0,1918  0,0438

505    866369    Vislavce                         0,1772  0,0166

505    869830    Vlachy                           0,2811  0,0451

505    869848    Vlašky                           0,3126  0,0335

505    870862    Východná                         0,0650  0,0305

505    871184    Vyšná Boca                       0,0000  0,0166

505    872644    Závažná Poruba                   0,1334  0,0205

505    833274    Zemianska Ľubeľa                 0,1948  0,0414

505    874353    Žiar                             0,2131  0,0411

—————————————————————–

506    okres     MARTIN                           0,2519  0,0345

—————————————————————–

506    802328    Belá pri Necpaloch               0,2804  0,0235

506    802654    Benice                           0,1908  0,0494

506    803103    Blatnica                         0,2768  0,0295

506    807664    Bystrička                        0,1995  0,0322

506    810061    Ďanová                           0,2970  0,0451

506    810690    Diaková                          0,2788  0,0594

506    812307    Dolný Kalník                     0,2353  0,0527

506    812820    Dražkovce                        0,3448  0,0826

506    813575    Dulice                           0,2516  0,0245

506    814369    Folkušová                        0,1351  0,0255

506    818399    Horný Kalník                     0,2031  0,0494

506    823601    Karlová                          0,3588  0,0660

506    824089    Kláštor pod Znievom              0,1649  0,0524

506    826154    Konské                           0,0995  0,0185

506    827711    Košťany nad Turcom               0,3053  0,0673

506    829412    Krpeľany                         0,2214  0,0169

506    830658    Laskár                           0,2881  0,0687

506    830879    Lazany pod Znievom               0,2711  0,0252

506    831972    Ležiachov                        0,2748  0,0723

506    832341    Lipovec                          0,2257  0,0358

506    836168    Martin                           0,3475  0,0501

506    839400    Necpaly                          0,2791  0,0345

506    841218    Nolčovo                          0,1271  0,0195

506    847381    Podhradie nad Váhom              0,1148  0,0189

506    849731    Príbovce                         0,3823  0,0551

506    849839    Priekopa pri Martine             0,2990  0,0414

506    851574    Rakovo                           0,2874  0,0816

506    851787    Ratkovo                          0,0647  0,0166

506    855812    Sklabiňa                         0,1287  0,0202

506    855847    Sklabinský Podzámok              0,0883  0,0192

506    856487    Slovany                          0,2655  0,0700

506    857203    Socovce                          0,2340  0,0391

506    859371    Sučany                           0,2884  0,0358

506    862347    Šútovo                           0,1450  0,0202

506    836273    Tomčany                          0,3774  0,0989

506    864315    Trebostovo                       0,2496  0,0245

506    865435    Trnovo                           0,2051  0,0634

506    865788    Turany                           0,1832  0,0278

506    865851    Turčianska Štiavnička            0,1623  0,0245

506    817988    Turčianske Jaseno                0,1188  0,0185

506    865869    Turčianske Kľačany               0,2310  0,0328

506    865907    Turčiansky Ďur                   0,2469  0,0839

506    865931    Turčiansky Peter                 0,2619  0,0630

506    867250    Valča                            0,2141  0,0338

506    867268    Valentová                        0,4245  0,0859

506    870633    Vrícko                           0,0946  0,0202

506    870650    Vrútky                           0,1673  0,0308

506    871672    Záborie                          0,1649  0,0242

506    872407    Záturčie                         0,3146  0,0411

506    873926    Žabokreky                        0,2781  0,0590

—————————————————————–

507    okres     NÁMESTOVO                        0,1543  0,0288

—————————————————————–

507    800317    Babín                            0,1424  0,0249

507    802590    Beňadovo                         0,0750  0,0285

507    803219    Bobrov                           0,1656  0,0405

507    806404    Breza                            0,1639  0,0275

507    820024    Hruštín                          0,1673  0,0255

507    824364    Klin                             0,2234  0,0448

507    829587    Krušetnica                       0,0965  0,0229

507    833011    Lokca                            0,2131  0,0278

507    833053    Lomná                            0,0932  0,0192

507    838837    Mútne                            0,1895  0,0391

507    839345    Námestovo                        0,1915  0,0335

507    839361    Námestovské Pilsko               0,0000  0,0202

507    842877    Novoť                            0,1287  0,0268

507    844047    Oravská Jasenica                 0,1659  0,0239

507    844110    Oravská Lesná                    0,0647  0,0189

507    844128    Oravská Polhora                  0,1829  0,0242

507    844179    Oravské Veselé                   0,1981  0,0365

507    850772    Rabča                            0,1387  0,0348

507    850811    Rabčice                          0,1533  0,0322

507    855405    Sihelné                          0,1268  0,0262

507    839353    Slanica                          0,1845  0,0322

507    862509    Ťapešovo                         0,1633  0,0338

507    867357    Vaňovka                          0,1563  0,0205

507    867471    Vasiľov                          0,1951  0,0345

507    867489    Vavrečka                         0,1248  0,0335

507    871940    Zákamenné                        0,1035  0,0219

507    873683    Zubrohlava                       0,2217  0,0401

—————————————————————–

508    okres     RUŽOMBEROK                       0,1945  0,0245

—————————————————————–

508    802816    Bešeňová                         0,1749  0,0335

508    819221    Hrboltová                        0,3180  0,0185

508    820075    Hubová                           0,2479  0,0185

508    821403    Ivachnová                        0,2781  0,0444

508    822981    Kalameny                         0,1417  0,0209

508    826081    Komjatná                         0,0929  0,0292

508    832171    Likavka                          0,1629  0,0229

508    832413    Liptovská Lúžna                  0,1576  0,0232

508    832430    Liptovská Osada                  0,1961  0,0242

508    832502    Liptovská Štiavnica              0,1507  0,0249

508    832511    Liptovská Teplá                  0,1941  0,0348

508    832596    Liptovské Revúce                 0,2058  0,0192

508    832693    Liptovský Michal                 0,2648  0,0763

508    832871    Lisková                          0,2001  0,0232

508    833509    Ľubochňa                         0,4142  0,0298

508    834017    Lúčky                            0,1195  0,0219

508    834084    Ludrová                          0,1341  0,0205

508    832529    Madočany                         0,0667  0,0225

508    836338    Martinček                        0,1447  0,0268

508    848719    Potok                            0,2044  0,0235

508    853801    Ružomberok                       0,2087  0,0265

508    856410    Sliače                           0,1875  0,0365

508    857823    Stankovany                       0,3140  0,0172

508    861201    Štiavnička                       0,2376  0,0341

508    862444    Švošov                           0,2174  0,0179

508    865991    Turík                            0,2356  0,0185

508    867233    Valaská Dubová                   0,0677  0,0182

—————————————————————–

509    okres     TURČIANSKE TEPLICE               0,2433  0,0441

—————————————————————–

509    800091    Abramová                         0,2552  0,0378

509    803146    Blažovce                         0,2509  0,0690

509    803308    Bodorová                         0,2562  0,0634

509    803669    Borcová                          0,4145  0,0839

509    806935    Brieštie                         0,0647  0,0202

509    807222    Budiš                            0,2004  0,0229

509    809951    Čremošné                         0,0000  0,0212

509    810746    Diviaky                          0,2539  0,0607

509    811874    Dolná Štubňa                     0,2804  0,0458

509    865826    Dolný Turček                     0,0647  0,0262

509    813362    Dubové                           0,2453  0,0491

509    813982    Dvorec nad Turcom                0,3033  0,0922

509    815381    Háj                              0,2360  0,0504

509    817708    Horná Štubňa                     0,1955  0,0418

509    865834    Horný Turček                     0,0000  0,0268

509    821411    Ivančiná                         0,2848  0,0620

509    822396    Jasenovo                         0,3130  0,0268

509    822566    Jazernica                        0,2655  0,0770

509    822973    Kaľamenová                       0,1045  0,0667

509    803316    Kevice                           0,2854  0,0634

509    832073    Liešno                           0,2718  0,0451

509    835846    Malý Čepčín                      0,2356  0,0620

509    838560    Moškovec                         0,1905  0,0906

509    838578    Mošovce                          0,2224  0,0564

509    843822    Ondrašová                        0,1019  0,0328

509    847909    Polerieka                        0,3883  0,0401

509    851582    Rakša                            0,1228  0,0258

509    853526    Rudno                            0,2240  0,0298

509    855863    Sklené                           0,1921  0,0398

509    856649    Slovenské Pravno                 0,3206  0,0736

509    865877    Turčianske Teplice               0,2864  0,0683

509    865923    Turčiansky Michal                0,1361  0,0464

509    868922    Veľký Čepčín                     0,2280  0,0554

—————————————————————–

 

 

pokračovanie tabuľky:

—————————————————————–

 

Okres     Kód          Názov katastrálneho           Hodnota v

KÚ *            územia/okresu              eurách/m2

—————

OP      TTP

—————————————————————–

510    okres     TVRDOŠÍN                         0,1553  0,0282

—————————————————————–

510    806838    Brezovica                        0,2001  0,0268

510    809870    Čimhová                          0,1845  0,0381

510    861090    Dolný Štefanov                   0,1351  0,0225

510    815322    Habovka                          0,1377  0,0242

510    816159    Hladovka                         0,2439  0,0341

510    861103    Horný Štefanov                   0,2091  0,0192

510    828386    Krásna Hôrka                     0,2154  0,0195

510    832022    Liesek                           0,1858  0,0341

510    866172    Medvedie pri Tvrdošíne           0,1699  0,0222

510    840777    Nižná nad Oravou                 0,2091  0,0268

510    869694    Oravice                          0,1400  0,0278

510    866571    Oravské Hámre                    0,0000  0,0166

510    844195    Oravský Biely Potok              0,1563  0,0229

510    866580    Osada                            0,0647  0,0166

510    847101    Podbiel                          0,1848  0,0212

510    859401    Suchá Hora                       0,1274  0,0388

510    865478    Trstená                          0,1324  0,0341

510    866181    Tvrdošín                         0,1560  0,0265

510    866563    Ústie nad Priehradou             0,1609  0,0182

510    869708    Vitanová                         0,1400  0,0278

510    871648    Zábiedovo                        0,0763  0,0258

510    873004    Zemianska Dedina                 0,1380  0,0229

510    873659    Zuberec                          0,1868  0,0252

—————————————————————–

511    okres     ŽILINA                           0,2064  0,0268

—————————————————————–

511    800376    Babkov                           0,1364  0,0388

511    800759    Bánová                           0,2187  0,0537

511    802336    Belá pri Žiline                  0,2217  0,0288

511    803014    Bitarová                         0,2237  0,0292

511    806412    Brezany pri Žiline               0,1955  0,0381

511    806951    Brodno                           0,3107  0,0318

511    874825    Budatín                          0,2004  0,0242

511    807753    Bytčica                          0,1590  0,0185

511    809519    Čičmany                          0,1829  0,0202

511    810835    Divina                           0,0750  0,0212

511    810851    Divinka                          0,0647  0,0199

511    811041    Dlhé Pole                        0,1082  0,0229

511    811904    Dolná Tižina                     0,2403  0,0358

511    812277    Dolný Hričov                     0,2977  0,0202

511    813851    Ďurčiná                          0,2469  0,0424

511    814181    Fačkov                           0,1500  0,0242

511    814679    Gbeľany                          0,4132  0,0328

511    817783    Horná Tižina                     0,0647  0,0166

511    818381    Horný Hričov                     0,3654  0,0859

511    817139    Hôrky                            0,2575  0,0411

511    819271    Hričovské Podhradie              0,0647  0,0166

511    822388    Jasenové                         0,2370  0,0481

511    823449    Kamenná Poruba                   0,1258  0,0418

511    824003    Kľače                            0,2589  0,0239

511    826146    Konská nad Rajčankou             0,2887  0,0484

511    827762    Kotrčiná Lúčka                   0,1732  0,0239

511    828459    Krasňany                         0,2741  0,0428

511    829838    Kunerad                          0,1058  0,0249

511    832111    Lietava                          0,2187  0,0219

511    832138    Lietavská Lúčka                  0,1477  0,0229

511    832162    Lietavská Svinná                 0,1427  0,0245

511    834319    Lutiše                           0,0969  0,0202

511    834581    Lysica                           0,1131  0,0195

511    834980    Malá Čierna                      0,1062  0,0308

511    838187    Mojš                             0,3754  0,1105

511    838195    Mojšova Lúčka                    0,2413  0,0398

511    839442    Nededza                          0,2765  0,0235

511    867438    Nezbudská Lúčka                  0,2353  0,0361

511    844837    Ovčiarsko                        0,1211  0,0302

511    845647    Paština Závada                   0,1978  0,0215

511    845892    Peklina                          0,0647  0,0232

511    847356    Podhorie                         0,2197  0,0398

511    848123    Poluvsie nad Rajčankou           0,0673  0,0235

511    832146    Porúbka                          0,1550  0,0225

511    849031    Považský Chlmec                  0,2609  0,0222

511    851221    Rajec                            0,2668  0,0388

511    851230    Rajecká Lesná                    0,2944  0,0258

511    851256    Rajecké Teplice                  0,3415  0,0331

511    852767    Rosina                           0,1327  0,0285

511    858781    Stráňavy                         0,0849  0,0195

511    858838    Stránske                         0,1221  0,0212

511    858862    Stráža                           0,1868  0,0239

511    858897    Strážov                          0,0000  0,0166

511    858943    Strečno                          0,1493  0,0345

511    859681    Svederník                        0,3136  0,0258

511    861804    Šuja                             0,2695  0,0687

511    862754    Teplička nad Váhom               0,3362  0,0434

511    863041    Terchová                         0,1098  0,0212

511    865371    Trnové                           0,1507  0,0212

511    865982    Turie                            0,1357  0,0282

511    867446    Varín                            0,2353  0,0361

511    867667    Veľká Čierna                     0,1752  0,0268

511    869651    Višňové pri Strečne              0,1039  0,0225

511    870307    Vranie                           0,2041  0,0318

511    871737    Zádubnie                         0,2316  0,0195

511    872377    Zástranie                        0,1178  0,0169

511    874876    Závodie                          0,1875  0,0298

511    872989    Zbyňov                           0,3352  0,0278

511    874604    Žilina                           0,3223  0,0687

511    874906    Žilinská Lehota                  0,2642  0,0421

—————————————————————–

601    okres     BANSKÁ BYSTRICA                  0,2549  0,0272

—————————————————————–

601    800473    Badín                            0,3634  0,0491

601    800619    Baláže                           0,0000  0,0232

601    801062    Banská Bystrica                  0,2499  0,0421

601    854468    Bečov                            0,1769  0,0205

601    819671    Brusno                           0,2768  0,0212

601    808334    Čačín                            0,1500  0,0375

601    809284    Čerín                            0,2675  0,0365

601    811718    Dolná Mičiná                     0,1985  0,0408

601    812251    Dolný Harmanec                   0,0000  0,0166

601    812641    Donovaly                         0,0756  0,0205

601    813443    Dúbravica                        0,2316  0,0322

601    815799    Harmanec                         0,0000  0,0212

601    816124    Hiadeľ                           0,0000  0,0179

601    817457    Horná Mičiná                     0,1583  0,0305

601    818160    Horné Pršany                     0,1248  0,0189

601    819603    Hrochoť                          0,1633  0,0185

601    819743    Hronsek                          0,4328  0,0975

601    826260    Kordíky                          0,0000  0,0209

601    801453    Kostiviarska                     0,0995  0,0199

601    828084    Králiky                          0,1686  0,0312

601    801381    Kremnička                        0,4192  0,0524

601    801429    Kynceľová                        0,3243  0,0766

601    833339    Ľubietová                        0,1062  0,0185

601    833657    Lučatín                          0,2725  0,0249

601    801372    Malachov                         0,0647  0,0209

601    836605    Medzibrod                        0,3747  0,0335

601    838586    Moštenica                        0,0000  0,0172

601    838659    Motyčky                          0,0746  0,0182

601    838306    Môlča                            0,1131  0,0209

601    801437    Nemce                            0,3120  0,0242

601    844021    Oravce                           0,1882  0,0295

601    847411    Podkonice                        0,1493  0,0199

601    801283    Podlavice                        0,1928  0,0368

601    847836    Pohronský Bukovec                0,0647  0,0166

601    848158    Poniky                           0,2147  0,0255

601    849073    Povrazník                        0,0647  0,0189

601    849782    Priechod                         0,2247  0,0308

601    801241    Radvaň                           0,1218  0,0328

601    852236    Riečka                           0,2539  0,0175

601    801101    Sásová                           0,1955  0,0295

601    854476    Sebedín                          0,4218  0,0375

601    854794    Selce                            0,2469  0,0355

601    801411    Senica pri Banskej Bystrici      0,3402  0,0504

601    856525    Slovenská Ľupča                  0,3591  0,0441

601    858447    Staré Hory                       0,0000  0,0166

601    859052    Strelníky                        0,1092  0,0179

601    801402    Šalková                          0,2831  0,0484

601    861057    Špania Dolina                    0,0647  0,0166

601    862487    Tajov                            0,2645  0,0239

601    858455    Turecká                          0,0000  0,0166

601    866423    Uľanka                           0,0000  0,0175

601    869899    Vlkanová                         0,3203  0,0604

—————————————————————–

602    okres     BANSKÁ ŠTIAVNICA                 0,1912  0,0278

—————————————————————–

602    800465    Baďan                            0,2632  0,0478

602    800708    Banky pri Vyhniach               0,1965  0,0195

602    801038    Banská Belá                      0,1616  0,0215

602    801470    Banská Štiavnica                 0,1653  0,0298

602    801658    Banský Studenec                  0,1500  0,0285

602    802492    Beluj                            0,1978  0,0385

602    810231    Dekýš                            0,1510  0,0249

602    821225    Ilija                            0,1294  0,0275

602    824062    Klastava                         0,2711  0,0295

602    827878    Kozelník                         0,0000  0,0219

602    837989    Močiar                           0,1666  0,0229

602    847089    Počúvadlo                        0,3173  0,0378

602    849448    Prenčov                          0,1749  0,0288

602    800210    Svätý Anton                      0,1633  0,0341

602    861197    Štiavnické Bane                  0,1752  0,0195

602    847330    Teplá                            0,1427  0,0205

602    870901    Vysoká                           0,2247  0,0209

602    847348    Žakýl                            0,1195  0,0175

—————————————————————–

603    okres     BREZNO                           0,1563  0,0245

—————————————————————–

603    800384    Bacúch                           0,1719  0,0262

603    802689    Beňuš                            0,1128  0,0232

603    806145    Braväcovo                        0,0770  0,0229

603    806528    Brezno                           0,1543  0,0318

603    839159    Bystrá                           0,0000  0,0232

603    809713    Čierny Balog                     0,0936  0,0199

603    811572    Dolná Lehota                     0,2137  0,0225

603    812722    Drábsko                          0,1048  0,0175

603    816019    Heľpa                            0,1434  0,0205

603    817201    Horná Lehota                     0,2117  0,0219

603    819662    Hronec                           0,3093  0,0239

603    822213    Jarabá                           0,0000  0,0166

603    822302    Jasenie                          0,1616  0,0195

603    833045    Lom nad Rimavicou                0,1141  0,0239

603    836907    Michalová                        0,0000  0,0375

603    839175    Mýto pod Ďumbierom               0,0647  0,0232

603    839591    Nemecká                          0,1746  0,0318

603    844519    Osrblie                          0,0707  0,0235

603    847216    Podbrezová                       0,1742  0,0258

603    847798    Pohorelá                         0,1616  0,0185

603    847828    Pohronská Polhora                0,1118  0,0199

603    848051    Polomka                          0,1384  0,0268

603    849413    Predajná                         0,1590  0,0312

603    851884    Ráztoka                          0,1394  0,0189

603    855413    Sihla                            0,1639  0,0209

603    861871    Šumiac                           0,1941  0,0229

603    862436    Telgárt                          0,1058  0,0265

603    866792    Valaská                          0,1742  0,0252

603    867314    Vaľkovňa                         0,0647  0,0312

603    872563    Závadka nad Hronom               0,2257  0,0292

—————————————————————–

604    okres     DETVA                            0,1995  0,0318

—————————————————————–

604    810363    Detva                            0,1862  0,0395

604    810550    Detvianska Huta                  0,0896  0,0229

604    812552    Dolný Tisovník                   0,0000  0,0507

604    813478    Dúbravy                          0,2808  0,0458

604    818453    Horný Tisovník                   0,1530  0,0262

604    819298    Hriňová                          0,1195  0,0232

604    824437    Klokoč                           0,1686  0,0275

604    829081    Korytárky                        0,2472  0,0428

604    829099    Kriváň                           0,2609  0,0341

604    830747    Látky                            0,1377  0,0242

604    847500    Podkriváň                        0,1722  0,0215

604    856142    Slatinské Lazy                   0,1832  0,0265

604    857971    Stará Huta                       0,2071  0,0424

604    858757    Stožok                           0,3090  0,0385

604    869350    Vígľaš                           0,2725  0,0434

604    869431    Vígľašská Huta-Kalinka           0,2071  0,0202

—————————————————————–

605    okres     KRUPINA                          0,2848  0,0501

—————————————————————–

605    800457    Báčovce                          0,4617  0,0464

605    807893    Bzovík                           0,3097  0,0783

605    808032    Cerovo                           0,2124  0,0497

605    808318    Čabradský Vrbovok                0,2502  0,0700

605    809047    Čekovce                          0,1341  0,0305

605    810622    Devičie                          0,1108  0,0448

605    812056    Dolné Mladonice                  0,1739  0,0444

605    854191    Dolné Rykynčice                  0,2134  0,0517

605    860875    Dolné Šipice                     0,4540  0,0959

605    862789    Dolné Terany                     0,4700  0,0385

605    812226    Dolný Badín                      0,1228  0,0524

605    812587    Domaníky                         0,2562  0,0809

605    812871    Drážovce                         0,3903  0,0587

605    812943    Drienovo                         0,2247  0,0534

605    813532    Dudince                          0,4942  0,1022

605    814083    Dvorníky pri Hontianskych        0,3840  0,0507

Tesároch

605    816931    Hontianske Nemce                 0,2692  0,0547

605    816973    Hontianske Tesáre                0,3369  0,0650

605    818011    Horné Mladonice                  0,1161  0,0282

605    854204    Horné Rykynčice                  0,2798  0,0673

605    860867    Horné Šipice                     0,4209  0,0607

605    862797    Horné Terany                     0,4979  0,0448

605    818321    Horný Badín                      0,1560  0,0627

605    822001    Jalšovík                         0,2967  0,0637

605    816914    Kostolné Moravce                 0,5022  0,0766

605    827886    Kozí Vrbovok                     0,1885  0,0491

605    828246    Kráľovce                         0,2496  0,0461

605    828254    Krnišov                          0,1809  0,0272

605    829498    Krupina                          0,2260  0,0458

605    830429    Lackov                           0,1473  0,0385

605    830551    Ladzany                          0,3428  0,0441

605    832880    Lišov                            0,3721  0,0481

605    832928    Litava                           0,1453  0,0385

605    836486    Medovarce                        0,2990  0,0803

605    813559    Merovce                          0,3223  0,0517

605    816922    Opatové Moravce                  0,4461  0,1510

605    816957    Rakovec                          0,2622  0,0541

605    854506    Sebechleby                       0,4036  0,0650

605    854832    Selce pri Dolnom Badíne          0,2546  0,0703

605    855201    Senohrad                         0,1480  0,0325

605    855588    Sitnianska Lehôtka               0,2340  0,0249

605    859389    Sudince                          0,3053  0,0607

605    859397    Súdovce                          0,3684  0,0697

605    865451    Trpín                            0,2635  0,0680

605    866482    Uňatín                           0,2399  0,0839

605    873136    Zemiansky Vrbovok                0,1520  0,0385

605    874558    Žibritov                         0,2151  0,0398

—————————————————————–

606    okres     LUČENEC                          0,3555  0,0478

—————————————————————–

606    800015    Ábelová                          0,0952  0,0245

606    802450    Belina                           0,4109  0,0670

606    802999    Biskupice pri Fiľakove           0,4282  0,1065

606    803642    Boľkovce                         0,4245  0,0946

606    807176    Budiná                           0,1417  0,0401

606    807427    Bulhary                          0,4418  0,0723

606    807508    Buzitka                          0,3538  0,0730

606    808601    Čakanovce                        0,2555  0,0401

606    808733    Čamovce                          0,3053  0,0361

606    810789    Divín                            0,2058  0,0229

606    811254    Dobroč                           0,1752  0,0222

606    814296    Fiľakovo                         0,3458  0,0690

606    814334    Fiľakovské Kováče                0,4428  0,0298

606    815276    Gregorova Vieska                 0,3355  0,0770

606    815501    Halič                            0,3521  0,0883

606    816850    Holiša                           0,4305  0,0760

606    822736    Jelšovec                         0,3316  0,0783

606    823171    Kalonda                          0,3107  0,0434

606    811301    Kotmanová                        0,1570  0,0232

606    831204    Lehôtka                          0,2270  0,0564

606    831361    Lentvora                         0,2061  0,0408

606    832286    Lipovany                         0,3502  0,0438

606    833215    Lovinobaňa                       0,3030  0,0418

606    833541    Ľuboreč                          0,2741  0,0557

606    833673    Lučenec                          0,3943  0,0942

606    834254    Lupoč                            0,3226  0,0770

606    834637    Madačka                          0,0000  0,0338

606    836362    Mašková                          0,3428  0,0859

606    833797    Mikušovce                        0,3877  0,0922

606    838691    Mučín                            0,3448  0,0547

606    838764    Muľka                            0,5121  0,0693

606    839108    Mýtna                            0,2134  0,0202

606    839451    Nedelište                        0,2904  0,0285

606    840572    Nitra nad Ipľom                  0,4696  0,1002

606    842010    Nové Hony                        0,3395  0,0889

606    833754    Opatová pri Lučenci              0,3873  0,0952

606    845299    Panické Dravce                   0,3508  0,0554

606    846619    Píla pri Mýtnej                  0,0667  0,0212

606    846660    Pinciná                          0,3774  0,0700

606    846899    Pleš                             0,1938  0,0292

606    847682    Podrečany                        0,3369  0,0717

606    847968    Polichno                         0,0000  0,0405

606    849111    Praha                            0,2466  0,0375

606    850322    Prša                             0,4730  0,0733

606    851191    Radzovce                         0,3989  0,0272

606    851655    Rapovce                          0,4321  0,0932

606    851728    Ratka                            0,3923  0,0458

606    853780    Ružiná                           0,1961  0,0388

606    857939    Stará Halič                      0,3545  0,0753

606    860697    Šávoľ                            0,2147  0,0551

606    860786    Šiatorská Bukovinka              0,3897  0,0414

606    860824    Šíd                              0,3853  0,0222

606    862258    Šurice                           0,3269  0,0312

606    863424    Točnica                          0,2931  0,0488

606    863505    Tomášovce                        0,3628  0,0942

606    864161    Trebeľovce                       0,5291  0,0803

606    864358    Trenč                            0,3422  0,0471

606    865575    Tuhár                            0,1958  0,0341

606    866261    Uderiná                          0,1988  0,0275

606    867632    Veľká nad Ipľom                  0,3263  0,0451

606    867977    Veľké Dravce                     0,4026  0,0580

606    869261    Vidiná                           0,3724  0,0972

—————————————————————–

607    okres     POLTÁR                           0,3266  0,0411

—————————————————————–

607    806480    Breznička                        0,3734  0,0982

607    807656    Bystrička pri Ozdíne             0,3495  0,0743

607    808211    Cinobaňa                         0,2184  0,0239

607    809462    České Brezovo                    0,2569  0,0282

607    813125    Ďubákovo                         0,1294  0,0215

607    823058    Hrabovo                          0,4092  0,0511

607    818984    Hradište pri Uhorskom            0,1410  0,0282

607    819549    Hrnčiarske Zalužany              0,3641  0,0999

607    821357    Ipeľský Potok                    0,1095  0,0285

607    823066    Kalinovo                         0,3999  0,0962

607    825298    Kokava nad Rimavicou             0,1636  0,0229

607    829226    Krná                             0,1281  0,0229

607    835773    Málinec                          0,2997  0,0265

607    837695    Mládzovo                         0,3830  0,0272

607    844853    Ozdín                            0,3233  0,0790

607    848077    Poltár                           0,3067  0,0906

607    819514    Pondelok                         0,3223  0,0680

607    852821    Rovňany                          0,3641  0,0786

607    854808    Selce v Gemeri                   0,2376  0,0441

607    848093    Slaná Lehota                     0,3243  0,0600

607    859613    Sušany                           0,3014  0,0438

607    861006    Šoltýska                         0,0000  0,0182

607    865974    Turíčky                          0,3057  0,0670

607    866377    Uhorské                          0,3156  0,0730

607    825344    Utekáč                           0,0000  0,0166

607    867331    Vaľkovo                          0,2506  0,0653

607    819531    Veľká Suchá                      0,3415  0,0713

607    867900    Veľká Ves                        0,4106  0,0992

607    848107    Zelené                           0,3784  0,0929

607    809489    Zlatno                           0,3634  0,0713

—————————————————————–

608    okres     REVÚCA                           0,3336  0,0391

—————————————————————–

608    802280    Behynce                          0,4082  0,0899

608    854166    Brusník nad Turcom               0,0000  0,0982

608    813117    Držkovce                         0,2977  0,0610

608    851825    Filier                           0,0000  0,0169

608    814865    Gemer                            0,5742  0,0710

608    814954    Gemerská Ves                     0,3392  0,0620

608    814997    Gemerský Milhosť                 0,1865  0,0381

608    819468    Hrlica                           0,0000  0,0275

608    820091    Hucín                            0,2851  0,0388

608    821055    Chvalová                         0,3219  0,0610

608    821110    Chyžné                           0,2941  0,0348

608    822698    Jelšava                          0,2841  0,0667

608    815004    Jelšavská Teplica                0,4670  0,0607

608    823252    Kameňany                         0,1463  0,0418

608    834696    Kopráš                           0,1643  0,0179

608    831841    Levkuška                         0,2456  0,0431

608    831999    Licince                          0,3697  0,0414

608    833291    Lubeník                          0,2997  0,0866

608    815039    Mikolčany                        0,2466  0,0740

608    834700    Mníšany                          0,2177  0,0255

608    838233    Mokrá Lúka                       0,3571  0,0375

608    838772    Muráň                            0,2964  0,0249

608    838799    Muránska Dlhá Lúka               0,3648  0,0288

608    838802    Muránska Huta                    0,1493  0,0179

608    838811    Muránska Lehota                  0,3495  0,0195

608    838829    Muránska Zdychava                0,0809  0,0169

608    839370    Nandraž                          0,1022  0,0252

608    815047    Nováčany v Gemeri                0,0000  0,0776

608    844829    Otročok                          0,2818  0,0481

608    847020    Ploské                           0,0000  0,0328

608    847984    Polina                           0,2897  0,0663

608    850225    Prihradzany                      0,1258  0,0166

608    851281    Rákoš pri Jelšave                0,2848  0,0514

608    851698    Rašice                           0,3090  0,0431

608    851752    Ratková                          0,2200  0,0401

608    851833    Ratkovské Bystré                 0,0000  0,0175

608    851761    Repištia                         0,2200  0,0401

608    852104    Revúca                           0,3302  0,0322

608    852210    Revúcka Lehota                   0,2356  0,0292

608    852228    Revúčka                          0,2240  0,0185

608    854182    Rybník nad Turcom                0,0000  0,0395

608    851809    Sása nad Turcom                  0,0000  0,0302

608    855545    Sirk                             0,0000  0,0265

608    855804    Skerešovo                        0,3239  0,0617

608    858498    Starňa                           0,5072  0,0677

608    859044    Strelnice                        0,3166  0,0879

608    860123    Šafárikovo                       0,5038  0,0826

608    860981    Šivetice                         0,3130  0,0517

608    865940    Turčok                           0,0000  0,0199

608    869643    Višňové v Gemeri                 0,2436  0,0275

608    860131    Železné                          0,4902  0,0813

608    874361    Žiar pri Šafárikove              0,3853  0,0245

—————————————————————–

609    okres     RIMAVSKÁ SOBOTA                  0,3575  0,0448

—————————————————————–

609    800040    Abovce                           0,4457  0,1042

609    800350    Babinec                          0,2755  0,0587

609    800601    Bakta                            0,2721  0,0707

609    801691    Barca                            0,3336  0,0521

609    802191    Bátka                            0,3223  0,0879

609    802433    Belín                            0,3409  0,0604

609    815225    Bizovo                           0,2927  0,0398

609    803171    Blhovce                          0,3120  0,0375

609    803961    Bottovo                          0,3621  0,0484

609    804011    Brádno                           0,0000  0,0219

609    807141    Budikovany                       0,2260  0,0411

609    807982    Cakov                            0,4262  0,0677

609    815233    Čenice                           0,4072  0,0972

609    809268    Čerenčany                        0,3804  0,0793

609    809811    Čierny Potok                     0,2539  0,0215

609    809900    Číž                              0,5091  0,0932

609    823805    Dimitrij                         0,3249  0,0597

609    812196    Dolné Zahorany                   0,2001  0,0793

609    812811    Dražice                          0,3704  0,0780

609    812889    Drienčany                        0,2280  0,0504

609    813052    Drňa                             0,3103  0,0308

609    813281    Dubno                            0,1702  0,0371

609    813389    Dubovec                          0,4902  0,1214

609    802204    Dulovo                           0,2931  0,0663

609    813940    Dúžava                           0,3989  0,0600

609    814229    Figa                             0,3302  0,0620

609    814881    Gemerček                         0,3266  0,0740

609    814971    Gemerské Dechtáre                0,2436  0,0302

609    814989    Gemerské Michalovce              0,2343  0,0488

609    815021    Gemerský Jablonec                0,2476  0,0481

609    815217    Gortva                           0,2692  0,0345

609    871460    Gregorovce                       0,2891  0,0776

609    815349    Hačava                           0,1792  0,0275

609    815411    Hajnáčka                         0,2084  0,0308

609    816515    Hnúšťa                           0,2506  0,0368

609    816558    Hodejov                          0,2844  0,0371

609    816566    Hodejovec                        0,3326  0,0431

609    818291    Horné Zahorany                   0,2522  0,0541

609    818615    Hostice                          0,3043  0,0564

609    818658    Hostišovce                       0,2267  0,0527

609    819051    Hrachovo                         0,3565  0,0590

609    819999    Hrušovo                          0,4033  0,0461

609    820083    Hubovo                           0,3126  0,0504

609    820491    Husiná                           0,2353  0,0580

609    820644    Chanava                          0,4992  0,1165

609    820911    Chrámec                          0,4086  0,0205

609    821420    Ivanice                          0,4554  0,0856

609    822035    Janice                           0,3754  0,0215

609    822795    Jesenské                         0,3349  0,0468

609    822817    Jestice                          0,2234  0,0385

609    823180    Kaloša                           0,2609  0,0282

609    823791    Kesovce                          0,3249  0,0597

609    824224    Klenovec                         0,1965  0,0229

609    825026    Kociha                           0,3980  0,0710

609    826120    Konrádovce                       0,3372  0,0521

609    828076    Kráľ                             0,3555  0,0464

609    828378    Kraskovo                         0,2393  0,0600

609    829277    Krokava                          0,0000  0,0185

609    829676    Kružno                           0,3933  0,0942

609    830232    Kyjatice                         0,2127  0,0265

609    831336    Lenartovce                       0,4706  0,0000

609    831352    Lenka                            0,4892  0,0557

609    832359    Lipovec v Gemeri                 0,0690  0,0169

609    834203    Lukovištia                       0,2559  0,0504

609    868639    Malé Teriakovce                  0,3508  0,1168

609    836346    Martinová nad Rimavou            0,4670  0,0424

609    838161    Mojín                            0,3355  0,0474

609    839680    Neporadza                        0,2466  0,0431

609    840874    Nižná Pokoradz                   0,3319  0,0647

609    841056    Nižné Valice                     0,2399  0,0551

609    868906    Nižný Blh                        0,3906  0,0504

609    868647    Nižný Skálnik                    0,3306  0,0693

609    841447    Nová Bašta                       0,3651  0,0478

609    844039    Orávka                           0,3827  0,0846

609    820008    Ostrany                          0,2861  0,0723

609    844918    Ožďany                           0,3123  0,0461

609    844969    Padarovce                        0,3365  0,0637

609    812897    Papča                            0,2250  0,0312

609    845736    Pavlovce                         0,4169  0,0946

609    846074    Petrovce                         0,1450  0,0418

609    848026    Polom                            0,0000  0,0169

609    848484    Poproč                           0,0647  0,0169

609    848727    Potok nad Blhom                  0,0000  0,0172

609    852643    Príboj                           0,3684  0,0527

609    850900    Radnovce                         0,2977  0,0504

609    866628    Rakytník                         0,2977  0,1145

609    851795    Ratkovská Lehota                 0,0000  0,0182

609    851817    Ratkovská Suchá                  0,0000  0,0229

609    852830    Ratkovská Zdychava               0,0000  0,0166

609    852244    Riečka pri Králi                 0,4228  0,1178

609    831166    Rimavica                         0,0889  0,0335

609    852384    Rimavská Baňa                    0,2871  0,0398

609    831158    Rimavská Lehota                  0,1928  0,0298

609    852406    Rimavská Píla                    0,0803  0,0232

609    852414    Rimavská Seč                     0,4975  0,0819

609    852422    Rimavská Sobota                  0,3963  0,0969

609    852597    Rimavské Brezovo                 0,2831  0,0607

609    852635    Rimavské Janovce                 0,3664  0,0663

609    852651    Rimavské Zalužany                0,3644  0,0677

609    852848    Rovné                            0,0000  0,0169

609    853569    Rumince                          0,4023  0,0421

609    856461    Slizké                           0,2489  0,0335

609    857858    Stará Bašta                      0,3584  0,0292

609    858811    Stránska                         0,3837  0,0776

609    820016    Striežovce                       0,1829  0,0434

609    859281    Studená                          0,4043  0,1191

609    859621    Sútor                            0,3667  0,0567

609    860832    Šimonovce                        0,5291  0,0926

609    860921    Širkovce                         0,4278  0,0640

609    861065    Španie Pole                      0,2237  0,0298

609    861421    Štrkovec                         0,4295  0,0753

609    862452    Tachty                           0,3608  0,0507

609    862771    Teplý Vrch                       0,3057  0,0428

609    863220    Tisovec                          0,1078  0,0179

609    852473    Tomášová                         0,3850  0,1055

609    863513    Tomášovce pri Bátke              0,4876  0,0673

609    866644    Uzovská Panica                   0,3880  0,0972

609    867543    Včelince                         0,5165  0,1390

609    867551    Večelkov                         0,2924  0,0478

609    868663    Veľké Teriakovce                 0,3306  0,0693

609    869309    Vieska nad Blhom                 0,3302  0,0335

609    869953    Vlkyňa                           0,3926  0,0939

609    868671    Vrbovce nad Rimavou              0,1772  0,0242

609    871265    Vyšná Pokoradz                   0,3130  0,0395

609    871478    Vyšné Valice                     0,2814  0,0464

609    868892    Vyšný Blh                        0,3654  0,0584

609    871591    Vyšný Skálnik                    0,2808  0,0813

609    871729    Zádor                            0,4185  0,0813

609    871851    Zacharovce                       0,4365  0,0683

609    874914    Žíp                              0,3963  0,0790

—————————————————————–

610    okres     VEĽKÝ KRTÍŠ                      0,3757  0,0600

—————————————————————–

610    800635    Balog nad Ipľom                  0,4690  0,0886

610    802212    Bátorová                         0,4610  0,0584

610    807010    Brusník                          0,2260  0,0388

610    807451    Bušince                          0,4647  0,0902

610    808971    Čebovce                          0,2572  0,0644

610    809110    Čeláre                           0,3518  0,0620

610    809161    Čelovce                          0,1716  0,0587

610    809365    Červeňany                        0,4371  0,0318

610    811513    Dolinka                          0,4185  0,0999

610    811785    Dolná Strehová                   0,3266  0,0687

610    812111    Dolné Plachtince                 0,4245  0,1341

610    849634    Dolné Príbelce                   0,3561  0,0713

610    812153    Dolné Strháre                    0,3591  0,0912

610    810037    Dolný Dačov Lom                  0,0972  0,0308

610    813931    Ďurkovce                         0,3143  0,0594

610    815152    Glabušovce                       0,2675  0,0594

610    817597    Horná Strehová                   0,3043  0,0574

610    818143    Horné Plachtince                 0,1616  0,0388

610    849642    Horné Príbelce                   0,3634  0,0803

610    818232    Horné Strháre                    0,2761  0,0640

610    810002    Horný Dačov Lom                  0,1719  0,0497

610    819883    Hrušov                           0,1410  0,0318

610    820946    Chrastince                       0,4580  0,0348

610    821012    Chrťany                          0,2811  0,0398

610    821292    Ipeľské Predmostie               0,3940  0,1022

610    823473    Kamenné Kosihy                   0,3814  0,0723

610    823945    Kiarov                           0,3306  0,1072

610    824135    Kleňany                          0,3448  0,0624

610    825689    Koláre                           0,3920  0,0836

610    826561    Kosihovce                        0,3150  0,0428

610    826570    Kosihy nad Ipľom                 0,4474  0,1155

610    827801    Kováčovce                        0,3565  0,0634

610    831395    Lesenice                         0,5111  0,1145

610    833568    Ľuboriečka                       0,3276  0,0547

610    834963    Malá Čalomija                    0,3336  0,1135

610    835692    Malé Straciny                    0,4584  0,0896

610    835757    Malé Zlievce                     0,4620  0,0783

610    835889    Malý Krtíš                       0,4965  0,0916

610    838128    Modrý Kameň                      0,2399  0,0232

610    838756    Muľa                             0,3860  0,0853

610    839655    Nenince                          0,4165  0,0906

610    841927    Nová Ves                         0,4066  0,0796

610    843024    Obeckov                          0,4740  0,1185

610    843687    Olováry                          0,2944  0,0640

610    843903    Opatovská Nová Ves               0,4358  0,0680

610    843962    Opava                            0,2519  0,0361

610    848751    Pôtor                            0,3691  0,0726

610    849324    Pravica                          0,1971  0,0272

610    849723    Príboj nad Tisovníkom            0,1234  0,0302

610    854522    Sečianky                         0,5115  0,1351

610    854786    Seľany                           0,3233  0,0461

610    854816    Selce pri Veľkom Krtíši          0,3385  0,0753

610    855162    Senné                            0,2944  0,0458

610    855839    Sklabiná                         0,5035  0,1155

610    856592    Slovenské Ďarmoty                0,4494  0,0780

610    856606    Slovenské Kľačany                0,3445  0,0760

610    859001    Stredné Plachtince               0,2363  0,0567

610    859478    Sucháň                           0,2044  0,0504

610    859508    Suché Brezovo                    0,1244  0,0504

610    860913    Širákov                          0,2937  0,0195

610    861812    Šuľa                             0,2390  0,0411

610    864323    Trebušovce                       0,4185  0,0992

610    867641    Veľká Čalomija                   0,3153  0,1128

610    867918    Veľká Ves nad Ipľom              0,4215  0,0756

610    868612    Veľké Straciny                   0,4779  0,1234

610    868833    Veľké Zlievce                    0,3717  0,0736

610    869058    Veľký Krtíš                      0,3757  0,0746

610    869147    Veľký Lom                        0,1424  0,0371

610    869295    Vieska nad Tisovníkom            0,3438  0,0946

610    869465    Vinica                           0,4703  0,0610

610    870617    Vrbovka                          0,3870  0,0388

610    871770    Záhorce                          0,4537  0,0557

610    872440    Závada pri Chrťanoch             0,2798  0,0411

610    873608    Zombor                           0,3395  0,0653

610    874302    Želovce                          0,5407  0,0395

610    848786    Žihľava                          0,3475  0,0833

—————————————————————–

611    okres     ZVOLEN                           0,2632  0,0414

—————————————————————–

611    800333    Babiná                           0,2648  0,0534

611    800392    Bacúrov                          0,2091  0,0398

611    806447    Breziny                          0,1835  0,0262

611    807125    Budča                            0,3946  0,0624

611    865311    Budička                          0,1361  0,0268

611    807915    Bzovská Lehôtka                  0,2190  0,0318

611    811190    Dobrá Niva                       0,2084  0,0434

611    813371    Dubové pri Zvolene               0,1434  0,0295

611    856291    Hájniky                          0,3435  0,0700

611    819760    Hronská Breznica                 0,4809  0,0471

611    865338    Kašova Lehôtka                   0,1470  0,0222

611    827771    Kováčová                         0,3206  0,0746

611    828157    Kráľová                          0,0000  0,0229

611    831441    Lažteky                          0,1878  0,0245

611    831433    Lešť I                           0,1878  0,0245

611    991911    Lešť II                          0,1878  0,0245

611    832057    Lieskovec                        0,3256  0,0726

611    834131    Lukavica                         0,1915  0,0401

611    834181    Lukové                           0,2595  0,0481

611    836877    Michalková                       0,1367  0,0179

611    873845    Môťová                           0,2708  0,0308

611    843156    Očová                            0,2333  0,0434

611    844527    Ostrá Lúka                       0,2831  0,0441

611    846988    Pliešovce                        0,2645  0,0278

611    831450    Podjavorie I                     0,1878  0,0245

611    991929    Podjavorie II                    0,1878  0,0245

611    847780    Podzámčok                        0,2532  0,0265

611    856304    Rybáre                           0,3986  0,0899

611    854361    Sampor                           0,2386  0,0315

611    854417    Sása                             0,2904  0,0375

611    855391    Sielnica                         0,2738  0,0491

611    856088    Slatinka                         0,2403  0,0331

611    865346    Tŕnie                            0,2144  0,0338

611    866024    Turová                           0,2243  0,0454

611    867845    Veľká Lúka                       0,3272  0,0488

611    831468    Vidov Vrch                       0,1878  0,0245

611    871915    Zaježová                         0,0819  0,0235

611    873594    Zolná                            0,3010  0,0644

611    873705    Zvolen                           0,2502  0,0531

611    873900    Zvolenská Slatina                0,3239  0,0501

611    874205    Železná Breznica                 0,1042  0,0292

—————————————————————–

612    okres     ŽARNOVICA                        0,3336  0,0308

—————————————————————–

612    801461    Banská Hodruša                   0,2393  0,0219

612    806188    Brehy                            0,3435  0,0348

612    811971    Dolné Hámre                      0,2688  0,0258

612    817881    Horné Hámre                      0,2944  0,0232

612    818763    Hrabičov                         0,1829  0,0205

612    819816    Hronský Beňadik                  0,4723  0,0829

612    824038    Kľak                             0,3087  0,0295

612    826189    Kopanice                         0,1941  0,0215

612    835102    Malá Lehota                      0,2446  0,0268

612    841251    Nová Baňa                        0,2914  0,0265

612    844411    Orovnica                         0,3601  0,0640

612    844624    Ostrý Grúň                       0,3528  0,0202

612    846651    Píla pri Žarnovici               0,1268  0,0202

612    850403    Psiare                           0,1905  0,1510

612    852091    Revištské Podzámčie              0,4952  0,0229

612    853534    Rudno nad Hronom                 0,5377  0,0441

612    862606    Tekovská Breznica                0,2698  0,0673

612    867772    Veľká Lehota                     0,2028  0,0315

612    868248    Veľké Pole                       0,1175  0,0222

612    870170    Voznica                          0,4278  0,0474

612    874001    Žarnovica                        0,4467  0,0670

612    874019    Žarnovická Huta                  0,5702  0,0730

612    875066    Župkov                           0,2443  0,0209

—————————————————————–

613    okres     ŽIAR NAD HRONOM                  0,2638  0,0361

—————————————————————–

613    802107    Bartošova Lehôtka                0,1201  0,0189

613    807419    Bukovina pri Bzenici             0,2569  0,0707

613    807761    Bzenica                          0,4919  0,0763

613    811921    Dolná Trnávka                    0,2549  0,0421

613    811939    Dolná Ves                        0,4202  0,0225

613    811947    Dolná Ždaňa                      0,3684  0,0733

613    816191    Hliník nad Hronom                0,3535  0,0630

613    817791    Horná Trnávka                    0,2914  0,0524

613    817830    Horná Ves pri Kremnici           0,1965  0,0229

613    817848    Horná Ždaňa                      0,2831  0,0564

613    874515    Horné Opatovce                   0,0000  0,0451

613    819786    Hronská Dúbrava                  0,0657  0,0235

613    821152    Ihráč                            0,0726  0,0242

613    821942    Jalná                            0,1842  0,0298

613    822124    Janova Lehota                    0,2565  0,0405

613    822485    Jastrabá                         0,1646  0,0242

613    823996    Klačany pri Trnavej Hore         0,2632  0,0262

613    826227    Kopernica                        0,0750  0,0252

613    826588    Kosorín                          0,2645  0,0468

613    827932    Krahule                          0,0000  0,0252

613    828882    Kremnica                         0,0647  0,0209

613    829021    Kremnické Bane                   0,0647  0,0185

613    829854    Kunešov                          0,1377  0,0255

613    830518    Ladomer                          0,5204  0,0693

613    831212    Lehôtka pod Brehmi               0,4159  0,0488

613    833169    Lovča                            0,3312  0,0979

613    833177    Lovčica                          0,2383  0,0424

613    834033    Lúčky pri Kremnici               0,0806  0,0172

613    834262    Lutila                           0,1912  0,0697

613    839868    Nevoľné                          0,0647  0,0166

613    846724    Pitelová                         0,2300  0,0395

613    849499    Prestavlky                       0,2615  0,0305

613    850276    Prochot                          0,0000  0,0192

613    852031    Repište                          0,1261  0,0202

613    855871    Sklené Teplice                   0,1052  0,0215

613    856045    Slaská                           0,2170  0,0318

613    858048    Stará Kremnička                  0,1971  0,0361

613    860654    Šášovské Podhradie               0,3883  0,1092

613    865265    Trnavá Hora                      0,2632  0,0262

613    865567    Trubín                           0,1729  0,0335

613    877689    Vieska pri Žiari nad Hronom      0,0000  0,0750

613    870846    Vyhne                            0,0000  0,0192

613    874370    Žiar nad Hronom                  0,3120  0,0577

—————————————————————–

701    okres     BARDEJOV                         0,2184  0,0325

—————————————————————–

701    800066    Abrahámovce                      0,1948  0,0478

701    800201    Andrejová                        0,2121  0,0285

701    801712    Bardejov                         0,2937  0,0388

701    802077    Bardejovská Nová Ves             0,2844  0,0355

701    802115    Bartošovce                       0,1573  0,0424

701    802298    Becherov                         0,1490  0,0252

701    802484    Beloveža                         0,2180  0,0265

701    803375    Bogliarka                        0,1692  0,0212

701    806731    Brezov                           0,2957  0,0375

701    806871    Brezovka                         0,1935  0,0421

701    807061    Buclovany                        0,2094  0,0351

701    808172    Cigeľka                          0,1752  0,0235

701    810886    Dlhá Lúka nad Topľou             0,1829  0,0295

701    813133    Dubinné                          0,2808  0,0421

701    814385    Frička                           0,1848  0,0292

701    814393    Fričkovce                        0,1168  0,0262

701    814474    Gaboltov                         0,1613  0,0308

701    815071    Gerlachov                        0,1497  0,0175

701    815721    Hankovce                         0,2798  0,0564

701    815772    Harhaj                           0,3173  0,0517

701    815985    Hažlín                           0,1802  0,0351

701    816108    Hertník                          0,1689  0,0358

701    816116    Hervartov                        0,2366  0,0272

701    818844    Hrabovec                         0,3790  0,0398

701    818887    Hrabské                          0,1002  0,0202

701    820539    Hutka                            0,1324  0,0239

701    820725    Chmeľová                         0,1739  0,0328

701    822167    Janovce                          0,2214  0,0388

701    822574    Jedlinka                         0,1400  0,0212

701    824925    Kľušov                           0,2718  0,0411

701    824992    Kobyly                           0,2014  0,0338

701    825115    Kochanovce                       0,2821  0,0614

701    826031    Komárov                          0,3332  0,0391

701    826251    Koprivnica                       0,2685  0,0385

701    827894    Kožany                           0,0000  0,0534

701    829145    Krivé                            0,1991  0,0258

701    829170    Kríže                            0,0647  0,0166

701    829625    Kružlov                          0,1835  0,0225

701    829757    Kučín                            0,2675  0,0587

701    829919    Kurima                           0,3017  0,0421

701    829943    Kurov                            0,1517  0,0282

701    830640    Lascov                           0,2655  0,0318

701    831328    Lenartov                         0,1244  0,0185

701    832260    Lipová                           0,1477  0,0222

701    832961    Livov                            0,0000  0,0179

701    832979    Livovská Huta                    0,0000  0,0166

701    833118    Lopúchov                         0,1570  0,0451

701    834149    Lukavica pri Bardejove           0,2134  0,0255

701    834165    Lukov                            0,2277  0,0212

701    835447    Malcov                           0,2267  0,0249

701    836061    Marhaň                           0,2785  0,0375

701    837521    Mikulášová                       0,1848  0,0381

701    838276    Mokroluh                         0,2160  0,0288

701    839493    Nemcovce                         0,3575  0,0511

701    840882    Nižná Polianka                   0,1998  0,0275

701    840971    Nižná Voľa                       0,1855  0,0282

701    841021    Nižné Raslavice                  0,1835  0,0590

701    841196    Nižný Tvarožec                   0,1507  0,0172

701    843695    Oľšavce                          0,3352  0,0687

701    843806    Ondavka                          0,1098  0,0209

701    844420    Ortuťová                         0,1699  0,0212

701    844454    Osikov                           0,1981  0,0541

701    845981    Petrová                          0,1995  0,0275

701    847917    Poliakovce                       0,3020  0,0391

701    848654    Porúbka nad Topľou               0,3412  0,0680

701    851949    Regetovka                        0,0000  0,0172

701    852066    Rešov                            0,1616  0,0265

701    852376    Richvald                         0,2539  0,0385

701    852759    Rokytov                          0,2804  0,0222

701    856703    Smilno                           0,1785  0,0444

701    856894    Snakov                           0,2074  0,0229

701    858684    Stebnícka Huta                   0,0000  0,0169

701    858692    Stebník                          0,1102  0,0215

701    859311    Stuľany                          0,2343  0,0209

701    859711    Sveržov                          0,2642  0,0265

701    860506    Šarišské Čierne                  0,1941  0,0414

701    860638    Šašová                           0,2141  0,0202

701    860816    Šiba                             0,2512  0,0249

701    862517    Tarnov                           0,2818  0,0361

701    865443    Tročany                          0,1427  0,0212

701    867349    Vaniškovce                       0,2011  0,0587

701    867373    Varadka                          0,2061  0,0272

701    834173    Venécia                          0,1500  0,0166

701    871273    Vyšná Polianka                   0,1483  0,0258

701    871362    Vyšná Voľa                       0,1882  0,0262

701    871419    Vyšné Raslavice                  0,1835  0,0590

701    871532    Vyšný Kručov                     0,3133  0,0315

701    871613    Vyšný Tvarožec                   0,1141  0,0229

701    872881    Zborov                           0,2569  0,0640

701    873349    Zlaté                            0,0982  0,0235

—————————————————————–

702    okres     HUMENNÉ                          0,2881  0,0418

—————————————————————–

702    800155    Adidovce                         0,2791  0,0547

702    802140    Baškovce                         0,1078  0,0222

702    806196    Brekov                           0,2937  0,0660

702    806218    Brestov                          0,1643  0,0215

702    809322    Černina                          0,1417  0,0222

702    810134    Dedačov                          0,2409  0,0212

702    856568    Gruzovce                         0,1716  0,0239

702    815730    Hankovce                         0,2542  0,0531

702    823317    Hažín nad Cirochou               0,3780  0,0703

702    818852    Hrabovec nad Laborcom            0,3014  0,0338

702    819859    Hrubov                           0,0995  0,0189

702    820105    Hudcovce                         0,2974  0,0282

702    820121    Humenné                          0,3794  0,0491

702    820369    Humenský Rokytov                 0,2429  0,0464

702    820687    Chlmec                           0,2705  0,0458

702    821551    Jabloň                           0,3030  0,0411

702    822086    Jankovce                         0,2801  0,0590

702    822329    Jasenov                          0,3279  0,0295

702    823325    Kamenica nad Cirochou            0,3721  0,0507

702    823503    Kamienka pri Humennom            0,2745  0,0464

702    823627    Karná                            0,3083  0,0534

702    825123    Kochanovce nad Laborcom          0,3309  0,0308

702    826871    Košarovce                        0,2675  0,0458

702    827681    Koškovce                         0,3880  0,0305

702    830445    Lackovce                         0,3505  0,0484

702    832065    Lieskovec pri Humennom           0,3329  0,0630

702    833495    Ľubiša                           0,2921  0,0295

702    834122    Lukačovce                        0,2635  0,0285

702    871494    Maškovce                         0,2356  0,0285

702    838063    Modra nad Cirochou               0,4033  0,0647

702    839027    Myslina                          0,3040  0,0488

702    839485    Nechválova Polianka              0,2051  0,0361

702    840807    Nižná Jablonka                   0,2297  0,0338

702    840904    Nižná Sitnica                    0,2944  0,0401

702    840980    Nižné Ladičkovce                 0,1882  0,0358

702    843199    Ohradzany                        0,2297  0,0312

702    844985    Pakostov                         0,2612  0,0365

702    845311    Papín                            0,1692  0,0461

702    848662    Porúbka pri Chlmci               0,1895  0,0438

702    850250    Prituľany                        0,2456  0,0275

702    850438    Ptičie                           0,2950  0,0617

702    852724    Rohožník pri Oľke                0,0000  0,0381

702    852856    Rovné nad Udavou                 0,3870  0,0750

702    853615    Ruská Kajňa                      0,1965  0,0268

702    853631    Ruská Poruba                     0,1785  0,0222

702    856576    Slovenská Volová                 0,2446  0,0338

702    856614    Slovenské Krivé                  0,1809  0,0451

702    843202    Sopkovce                         0,1357  0,0175

702    863971    Topoľovka                        0,2947  0,0647

702    865818    Turcovce                         0,1029  0,0239

702    866253    Udavské                          0,3741  0,0474

702    992160    Valaškovce-juh                   0,3259  0,0371

702    879703    Valaškovce-sever                 0,3259  0,0371

702    992151    Valaškovce-stred                 0,3259  0,0371

702    869201    Veľopolie                        0,2785  0,0418

702    869732    Víťazovce                        0,2316  0,0239

702    871206    Vyšná Jablonka                   0,1639  0,0229

702    871303    Vyšná Sitnica                    0,1975  0,0318

702    871371    Vyšné Ladičkovce                 0,2708  0,0348

702    871508    Vyšný Hrušov                     0,3133  0,0524

702    872466    Závada pri Oľke                  0,1556  0,0189

702    872491    Závadka                          0,3654  0,0720

702    872954    Zbudské Dlhé                     0,2423  0,0441

702    872962    Zbudský Rokytov                  0,0000  0,0713

702    873675    Zubné                            0,2897  0,0607

—————————————————————–

703    okres     KEŽMAROK                         0,1769  0,0268

—————————————————————–

703    800074    Abrahámovce pri Vlkovej          0,1131  0,0195

703    822558    Blažov                           0,1775  0,0245

703    807478    Bušovce                          0,2300  0,0474

703    809446    Červený Kláštor                  0,1603  0,0448

703    815373    Hágy                             0,2091  0,0205

703    815951    Havka                            0,1002  0,0232

703    816884    Holumnica                        0,2054  0,0219

703    818941    Hradisko                         0,0000  0,0189

703    820385    Huncovce                         0,1789  0,0298

703    991856    Ihla                             0,1692  0,0185

703    822833    Jezersko                         0,0000  0,0166

703    822922    Jurské                           0,1022  0,0166

703    823813    Kežmarok                         0,1878  0,0338

703    829196    Krížová Ves                      0,2399  0,0308

703    831239    Lechnica                         0,1852  0,0245

703    831344    Lendak                           0,0000  0,0166

703    991830    Levočská Dolina                  0,1792  0,0242

703    833312    Ľubica                           0,1364  0,0195

703    991937    Ľubické Kúpele                   0,1749  0,0275

703    834416    Lysá nad Dunajcom                0,0000  0,0295

703    834734    Majere                           0,2728  0,0355

703    821136    Majerka                          0,2141  0,0166

703    835005    Malá Franková                    0,0000  0,0169

703    835901    Malý Slavkov                     0,1782  0,0497

703    836401    Matiašovce                       0,1414  0,0205

703    837750    Mlynčeky                         0,2443  0,0461

703    844641    Osturňa                          0,0783  0,0175

703    847305    Podhorany                        0,1689  0,0381

703    851612    Rakúsy                           0,1374  0,0288

703    851973    Reľov                            0,0776  0,0169

703    856550    Slovenská Ves                    0,1669  0,0308

703    857378    Spišská Belá                     0,2974  0,0541

703    857581    Spišská Stará Ves                0,1659  0,0255

703    857629    Spišské Hanušovce                0,0902  0,0182

703    858081    Stará Lesná                      0,1208  0,0272

703    821144    Stotince                         0,1291  0,0212

703    858803    Stráne pod Tatrami               0,2091  0,0378

703    858871    Strážky                          0,2791  0,0408

703    991848    Sypková                          0,0000  0,0222

703    863998    Toporec                          0,1490  0,0348

703    866156    Tvarožná                         0,1370  0,0239

703    867705    Veľká Franková                   0,1062  0,0169

703    867837    Veľká Lomnica                    0,1012  0,0222

703    869929    Vlková                           0,1497  0,0365

703    869937    Vlkovce                          0,1062  0,0179

703    870048    Vojňany                          0,1314  0,0312

703    870447    Vrbov                            0,1470  0,0285

703    870765    Výborná                          0,2200  0,0451

703    872296    Zálesie v Zamagurí               0,0647  0,0166

703    873951    Žakovce                          0,2340  0,0441

—————————————————————–

704    okres     LEVOČA                           0,2028  0,0222

—————————————————————–

704    800627    Baldovce                         0,3126  0,0222

704    802263    Beharovce                        0,2967  0,0235

704    802930    Bijacovce                        0,2927  0,0229

704    807028    Brutovce                         0,1351  0,0179

704    807290    Buglovce                         0,2353  0,0195

704    811149    Dlhé Stráže                      0,1294  0,0185

704    811491    Doľany na Spiši                  0,0647  0,0172

704    812625    Domaňovce                        0,2064  0,0414

704    812803    Dravce                           0,0883  0,0252

704    813435    Dúbrava na Spiši                 0,1324  0,0169

704    815268    Granč-Petrovce                   0,2506  0,0235

704    815764    Harakovce                        0,1596  0,0182

704    821713    Jablonov                         0,2253  0,0192

704    823660    Katúň                            0,1009  0,0172

704    824127    Klčov                            0,2648  0,0215

704    847879    Korytné                          0,2967  0,0235

704    829927    Kurimany                         0,1822  0,0212

704    831859    Levoča                           0,1809  0,0239

704    834009    Lúčka pri Jablonove              0,0647  0,0212

704    839621    Nemešany                         0,3030  0,0282

704    841030    Nižné Repaše                     0,1042  0,0202

704    843709    Oľšavica                         0,1048  0,0202

704    844225    Ordzovany                        0,1822  0,0166

704    845680    Pavľany                          0,1536  0,0222

704    847887    Poľanovce                        0,1895  0,0202

704    848131    Pongrácovce                      0,1689  0,0182

704    857645    Spišské Podhradie                0,2804  0,0501

704    857726    Spišský Hrhov                    0,2977  0,0278

704    857777    Spišský Štvrtok                  0,1633  0,0331

704    859290    Studenec                         0,2682  0,0166

704    864021    Torysky                          0,1065  0,0215

704    866466    Uloža                            0,0000  0,0179

704    871435    Vyšné Repaše                     0,1078  0,0215

704    871605    Vyšný Slavkov                    0,0873  0,0192

704    872458    Závada pri Levoči                0,0000  0,0185

—————————————————————–

705    okres     MEDZILABORCE                     0,2097  0,0335

—————————————————————–

705    803723    Borov                            0,2638  0,0388

705    806234    Brestov nad Laborcom             0,2137  0,0474

705    808288    Čabalovce                        0,2084  0,0225

705    808300    Čabiny                           0,2187  0,0345

705    809349    Čertižné                         0,1825  0,0258

705    815331    Habura                           0,2077  0,0285

705    823031    Kalinov                          0,1268  0,0202

705    828769    Krásny Brod                      0,2516  0,0484

705    843661    Krivá Oľka                       0,2058  0,0272

705    836621    Medzilaborce                     0,1975  0,0391

705    839248    Ňagov                            0,1609  0,0202

705    843679    Nižná Oľka                       0,1517  0,0388

705    851167    Nižná Radvaň                     0,3087  0,0474

705    843741    Oľšinkov                         0,1410  0,0169

705    845256    Palota                           0,1566  0,0295

705    852015    Repejov                          0,1430  0,0325

705    828785    Rokytovce                        0,1779  0,0295

705    852775    Roškovce                         0,0995  0,0222

705    859532    Sukov                            0,0000  0,0225

705    859729    Svetlice                         0,2871  0,0338

705    867276    Valentovce                       0,0000  0,0308

705    870137    Volica                           0,2512  0,0557

705    836630    Vydraň                           0,0000  0,0474

705    870871    Výrava                           0,2061  0,0262

705    872857    Zbojné                           0,2154  0,0497

705    872946    Zbudská Belá                     0,0000  0,0428

—————————————————————–

706    okres     POPRAD                           0,1732  0,0275

—————————————————————–

706    802174    Batizovce                        0,1653  0,0268

706    814652    Filice                           0,1593  0,0202

706    814661    Gánovce                          0,1712  0,0175

706    815098    Gerlachov pod Tatrami            0,1261  0,0166

706    818721    Hozelec                          0,1696  0,0166

706    817040    Hôrka pri Poprade                0,1865  0,0312

706    819131    Hranovnica                       0,1838  0,0484

706    822183    Jánovce pri Poprade              0,1912  0,0175

706    828807    Kravany                          0,1802  0,0232

706    832537    Liptovská Teplička               0,0650  0,0172

706    833959    Lučivná                          0,1361  0,0242

706    822191    Machalovce                       0,1384  0,0175

706    836371    Matejovce                        0,1726  0,0521

706    836702    Mengusovce                       0,1145  0,0292

706    837784    Mlynica                          0,1689  0,0325

706    840963    Nižná Šuňava                     0,1553  0,0249

706    841820    Nová Lesná                       0,1181  0,0215

706    848174    Poprad                           0,2144  0,0507

706    848221    Spišská Sobota                   0,1965  0,0590

706    857599    Spišská Teplica                  0,2147  0,0401

706    857611    Spišské Bystré                   0,1862  0,0461

706    857751    Spišský Štiavnik                 0,2041  0,0717

706    858544    Starý Smokovec                   0,0647  0,0166

706    848298    Stráže pod Tatrami               0,1931  0,0175

706    859923    Svit                             0,2429  0,0388

706    836711    Štôla                            0,1593  0,0302

706    861375    Štrba                            0,1500  0,0252

706    861405    Štrbské Pleso                    0,0000  0,0232

706    862371    Švábovce                         0,1576  0,0212

706    874108    Tatranská Javorina               0,0647  0,0235

706    862568    Tatranská Lomnica                0,0000  0,0202

706    848417    Veľká                            0,1570  0,0424

706    869163    Veľký Slavkov                    0,1523  0,0351

706    869228    Vernár                           0,0000  0,0185

706    869457    Vikartovce                       0,1669  0,0245

706    870820    Vydrník                          0,2117  0,0680

706    871354    Vyšná Šuňava                     0,1566  0,0179

706    874132    Ždiar                            0,1434  0,0232

—————————————————————–

707    okres     PREŠOV                           0,2492  0,0345

—————————————————————–

707    800112    Abranovce                        0,2818  0,0414

707    800325    Babin Potok                      0,2207  0,0325

707    800554    Bajerov                          0,1669  0,0166

707    802743    Bertotovce                       0,1155  0,0189

707    806226    Brestov v Slanských vrchoch      0,2917  0,0653

707    806382    Bretejovce                       0,2881  0,0438

707    806889    Brežany                          0,2366  0,0189

707    807788    Bzenov                           0,2429  0,0258

707    809187    Čelovce pri Chmeľove             0,2081  0,0590

707    809381    Červenica                        0,1264  0,0242

707    810347    Demjata                          0,1424  0,0215

707    812927    Drienov                          0,3591  0,0564

707    812960    Drienovská Nová Ves              0,3017  0,0285

707    813591    Dulova Ves                       0,3272  0,0527

707    814351    Fintice                          0,2781  0,0511

707    814415    Fričovce                         0,0697  0,0169

707    814423    Fulianka                         0,3737  0,0481

707    815055    Geraltov                         0,1616  0,0315

707    815284    Gregorovce                       0,2997  0,0424

707    815705    Haniska                          0,4580  0,0800

707    816051    Hendrichovce                     0,0899  0,0195

707    816086    Hermanovce                       0,1576  0,0245

707    818801    Hrabkov                          0,1115  0,0175

707    818950    Hradisko pri Terni               0,0703  0,0166

707    831298    Chabžany                         0,4325  0,0000

707    820709    Chmeľov                          0,2592  0,0275

707    820733    Chmeľovec                        0,2426  0,0461

707    820750    Chmiňany                         0,1546  0,0222

707    820776    Chminianska Nová Ves             0,1955  0,0341

707    820784    Chminianske Jakubovany           0,0693  0,0172

707    822108    Janov                            0,1782  0,0182

707    822205    Janovík                          0,2914  0,0308

707    823571    Kapušany                         0,3395  0,0627

707    823775    Kendice                          0,3804  0,0401

707    824143    Klenov                           0,1692  0,0212

707    825131    Kojatice                         0,2711  0,0683

707    825387    Kokošovce                        0,2204  0,0853

707    829200    Krížovany                        0,0803  0,0175

707    830119    Kvačany pri Bajerove             0,1287  0,0175

707    830453    Lačnov                           0,0000  0,0166

707    830461    Lada                             0,3804  0,0587

707    831042    Lažany                           0,1480  0,0438

707    831301    Lemešany                         0,3462  0,0358

707    831409    Lesíček                          0,1536  0,0185

707    832006    Ličartovce                       0,2947  0,0537

707    860468    Lipníky                          0,2735  0,0574

707    832294    Lipovce                          0,0663  0,0166

707    833584    Ľubotice                         0,3478  0,0912

707    833614    Ľubovec                          0,2147  0,0335

707    833924    Lúčina                           0,1470  0,0166

707    835919    Malý Slivník                     0,3100  0,0292

707    835943    Malý Šariš                       0,3126  0,0551

707    836524    Medzany                          0,2851  0,0561

707    837504    Miklušovce                       0,1354  0,0209

707    837661    Mirkovce                         0,2791  0,0647

707    846040    Močarmany                        0,3747  0,0849

707    838594    Mošurov                          0,2340  0,0242

707    839507    Nemcovce v Šariši                0,2950  0,0391

707    840955    Nižná Šebastová                  0,4218  0,1168

707    950017    Nové                             0,2914  0,1039

707    950025    Nový Horeš                       0,2068  0,0371

707    843431    Okružná                          0,1905  0,0308

707    843831    Ondrašovce                       0,0670  0,0169

707    844845    Ovčie                            0,1211  0,0169

707    846058    Petrovany                        0,3319  0,0491

707    847313    Podhorany Nižné                  0,1961  0,0551

707    847402    Podhradík                        0,1012  0,0229

707    849502    Prešov                           0,3166  0,0743

707    850268    Proč                             0,1686  0,0335

707    850748    Pušovce                          0,2287  0,0288

707    850861    Radatice                         0,2469  0,0335

707    852741    Rokycany                         0,2582  0,0219

707    853623    Ruská Nová Ves                   0,2486  0,0448

707    833622    Ruské Pekľany                    0,2141  0,0229

707    854719    Sedlice                          0,1682  0,0229

707    854972    Seniakovce                       0,3004  0,0478

707    857301    Solivar                          0,4351  0,0604

707    854727    Suchá Dolina                     0,1171  0,0225

707    859851    Svinia                           0,2682  0,0507

707    860328    Šalgovík                         0,3345  0,0242

707    860476    Šarišská Poruba                  0,3180  0,0554

707    860484    Šarišská Trstená                 0,1573  0,0215

707    860492    Šarišské Bohdanovce              0,3395  0,1005

707    860549    Šarišské Lužianky                0,2303  0,0507

707    860841    Šindliar                         0,0657  0,0166

707    860948    Široké                           0,1039  0,0179

707    861120    Štefanovce                       0,0650  0,0166

707    863084    Teriakovce                       0,2376  0,0391

707    863092    Terňa                            0,2479  0,0511

707    865354    Trnkov                           0,2957  0,0381

707    865583    Tuhrina                          0,0809  0,0312

707    865613    Tulčík                           0,2234  0,0395

707    867411    Varhaňovce                       0,2200  0,0547

707    869171    Veľký Slivník                    0,2592  0,0268

707    869198    Veľký Šariš                      0,3448  0,0365

707    869724    Víťaz                            0,1467  0,0175

707    871346    Vyšná Šebastová                  0,2897  0,0395

707    871681    Záborské                         0,3598  0,0600

707    871834    Záhradné                         0,2270  0,0398

707    872512    Závadka pri Terni                0,1500  0,0185

707    873284    Zlatá Baňa                       0,1832  0,0318

707    874035    Žatkovce                         0,1443  0,0232

707    874159    Žehňa                            0,2237  0,0474

707    874922    Žipov                            0,1424  0,0209

707    875015    Župčany                          0,2821  0,0634

—————————————————————–

708    okres     SABINOV                          0,2194  0,0268

—————————————————————–

708    800562    Bajerovce                        0,1404  0,0288

708    803324    Bodovce                          0,2579  0,0424

708    806846    Brezovica nad Torysou            0,1739  0,0202

708    806862    Brezovička                       0,1606  0,0249

708    809357    Červená Voda                     0,2280  0,0461

708    809403    Červenica pri Sabinove           0,2031  0,0295

708    809993    Ďačov                            0,1998  0,0245

708    810045    Daletice                         0,2024  0,0361

708    812901    Drienica                         0,1775  0,0341

708    813397    Dubovica                         0,2011  0,0235

708    815675    Hanigovce                        0,1367  0,0235

708    820059    Hubošovce                        0,2798  0,0361

708    821853    Jakovany                         0,1599  0,0355

708    821896    Jakubova Voľa                    0,1663  0,0225

708    821926    Jakubovany pod Čergovom          0,2559  0,0494

708    822272    Jarovnice                        0,2041  0,0395

708    823287    Kamenica                         0,1892  0,0282

708    828394    Krásna Lúka                      0,1414  0,0272

708    829137    Krivany                          0,2064  0,0328

708    832219    Lipany                           0,1898  0,0285

708    833975    Lúčka nad Torysou                0,1523  0,0189

708    834289    Ľutina                           0,1835  0,0265

708    837636    Milpoš                           0,1394  0,0195

708    838004    Močidľany nad Svinkou            0,2562  0,1135

708    841188    Nižný Slavkov                    0,1540  0,0192

708    843504    Olejníkov                        0,1344  0,0195

708    843750    Oľšov                            0,1327  0,0262

708    844349    Orkucany                         0,3070  0,0514

708    844608    Ostrovany                        0,3651  0,0454

708    845876    Pečovská Nová Ves                0,2675  0,0351

708    848034    Poloma                           0,1629  0,0275

708    851850    Ratvaj                           0,2131  0,0252

708    851914    Ražňany                          0,2615  0,0262

708    852007    Renčišov                         0,0647  0,0166

708    852937    Rožkovany                        0,1975  0,0255

708    854212    Sabinov                          0,2894  0,0378

708    860514    Šarišské Dravce                  0,1556  0,0285

708    860557    Šarišské Michaľany               0,3721  0,0929

708    860565    Šarišské Sokolovce               0,2702  0,0312

708    863190    Tichý Potok                      0,1045  0,0175

708    864005    Torysa                           0,2034  0,0315

708    866598    Uzovce                           0,2702  0,0418

708    866661    Uzovské Pekľany                  0,0919  0,0185

708    866679    Uzovský Šalgov                   0,2091  0,0222

708    870919    Vysoká pri Toryse                0,0936  0,0182

708    854298    Zálesie                          0,1035  0,0149

—————————————————————–

709    okres     SNINA                            0,2735  0,0351

—————————————————————–

709    802395    Belá nad Cirochou                0,3714  0,0630

709    806820    Brezovec                         0,2094  0,0232

709    809969    Čukalovce                        0,1941  0,0202

709    810088    Dara                             0,0000  0,0232

709    811033    Dlhé nad Cirochou                0,3259  0,0371

709    813427    Dúbrava pri Ubli                 0,2619  0,0391

709    818704    Hostovice                        0,2154  0,0255

709    818810    Hrabová Roztoka                  0,2001  0,0268

709    821951    Jalová                           0,0647  0,0179

709    823147    Kalná Roztoka                    0,2081  0,0351

709    824151    Klenová                          0,2516  0,0507

709    825697    Kolbasov                         0,1188  0,0444

709    825778    Kolonica                         0,2290  0,0381

709    830526    Ladomirov                        0,2546  0,0497

709    836800    Michajlov                        0,2390  0,0355

709    841871    Nová Sedlica                     0,1304  0,0189

709    844446    Osadné                           0,2326  0,0192

709    844616    Ostrožnica                       0,0000  0,0315

709    845370    Parihuzovce                      0,0647  0,0232

709    845817    Pčoliné                          0,2413  0,0421

709    846546    Pichne                           0,2346  0,0478

709    850241    Príslop                          0,1941  0,0195

709    853577    Runina                           0,1593  0,0361

709    853666    Ruská Volová                     0,2064  0,0249

709    853674    Ruské                            0,1002  0,0232

709    853763    Ruský Potok                      0,0000  0,0255

709    856835    Smolník nad Cirochou             0,0000  0,0322

709    856941    Snina                            0,3282  0,0431

709    857807    Stakčín                          0,2725  0,0405

709    857793    Stakčínska Roztoka               0,1759  0,0308

709    858471    Starina nad Cirochou             0,0000  0,0262

709    859117    Strihovce                        0,3057  0,0454

709    860999    Šmigovec                         0,2804  0,0517

709    863530    Topoľa                           0,2439  0,0278

709    866237    Ubľa                             0,3087  0,0484

709    866440    Ulič                             0,2562  0,0285

709    866458    Uličské Krivé                    0,1599  0,0235

709    867896    Veľká Poľana                     0,2638  0,0401

709    872849    Zboj                             0,2390  0,0212

709    873225    Zemplínske Hámre                 0,2463  0,0570

709    873691    Zvala                            0,1792  0,0239

—————————————————————–

710    okres     STARÁ ĽUBOVŇA                    0,1566  0,0245

—————————————————————–

710    809896    Čirč                             0,2028  0,0235

710    813923    Ďurková                          0,1005  0,0195

710    814377    Forbasy                          0,2376  0,0232

710    815462    Hajtovka                         0,1536  0,0345

710    815578    Haligovce                        0,0972  0,0189

710    816418    Hniezdne                         0,2004  0,0255

710    819123    Hraničné                         0,0647  0,0199

710    819620    Hromoš                           0,1912  0,0278

710    820695    Chmeľnica                        0,1905  0,0262

710    821870    Jakubany                         0,1948  0,0212

710    822221    Jarabina                         0,1606  0,0292

710    823511    Kamienka                         0,1204  0,0239

710    825433    Kolačkov                         0,0657  0,0166

710    828874    Kremná                           0,0000  0,0285

710    830241    Kyjov                            0,1570  0,0182

710    830437    Lacková                          0,1852  0,0292

710    831085    Legnava                          0,1653  0,0322

710    831425    Lesnica                          0,0680  0,0166

710    832944    Litmanová                        0,1968  0,0215

710    833088    Lomnička                         0,1281  0,0205

710    833606    Ľubotín                          0,1656  0,0282

710    835897    Malý Lipník                      0,1536  0,0222

710    859541    Malý Sulín                       0,2127  0,0202

710    836478    Matysová                         0,1453  0,0278

710    837920    Mníšek nad Popradom              0,1151  0,0252

710    841048    Nižné Ružbachy                   0,0849  0,0195

710    841846    Nová Ľubovňa                     0,1726  0,0222

710    843075    Obručné                          0,0647  0,0166

710    844365    Orlov                            0,1384  0,0298

710    837938    Pilhov                           0,1131  0,0166

710    846848    Plaveč                           0,1888  0,0312

710    846872    Plavnica                         0,1925  0,0345

710    847674    Podolínec                        0,1274  0,0225

710    850691    Pusté Pole                       0,1440  0,0265

710    853658    Ruská Voľa nad Popradom          0,1892  0,0262

710    858099    Stará Ľubovňa                    0,2131  0,0285

710    858480    Starina                          0,1988  0,0282

710    858765    Stráňany                         0,0796  0,0215

710    860361    Šambron                          0,2024  0,0295

710    860522    Šarišské Jastrabie               0,1191  0,0298

710    866318    Údol                             0,1756  0,0348

710    867799    Veľká Lesná                      0,1065  0,0172

710    869139    Veľký Lipník                     0,2466  0,0222

710    859559    Veľký Sulín                      0,1832  0,0252

710    869589    Vislanka                         0,2390  0,0199

710    871451    Vyšné Ružbachy                   0,1178  0,0169

—————————————————————–

711    okres     STROPKOV                         0,2619  0,0391

—————————————————————–

711    800651    Baňa                             0,0995  0,0202

711    859249    Bokša                            0,4202  0,0614

711    806463    Breznica                         0,3316  0,0687

711    806510    Breznička pri Chotči             0,2247  0,0438

711    807001    Brusnica                         0,2453  0,0292

711    807320    Bukovce                          0,1726  0,0421

711    807567    Bystrá pri Havaji                0,1669  0,0302

711    807923    Bžany                            0,1882  0,0232

711    869775    Driečna                          0,0657  0,0202

711    813842    Duplín                           0,3136  0,0846

711    815292    Gribov                           0,2439  0,0421

711    815942    Havaj                            0,2917  0,0557

711    820873    Chotča                           0,3133  0,0597

711    821934    Jakušovce                        0,2290  0,0199

711    825701    Kolbovce                         0,2028  0,0242

711    826545    Korunková                        0,2589  0,0371

711    827916    Kožuchovce                       0,0000  0,0229

711    829048    Krišľovce                        0,0995  0,0212

711    853755    Kručov                           0,1397  0,0265

711    829595    Krušinec                         0,3538  0,0451

711    833061    Lomné                            0,2074  0,0288

711    834955    Makovce                          0,2682  0,0268

711    835188    Malá Poľana                      0,1991  0,0282

711    837512    Miková                           0,2738  0,0312

711    837644    Miňovce                          0,3382  0,0680

711    838683    Mrázovce                         0,0000  0,0275

711    840858    Nižná Olšava                     0,2469  0,0325

711    843733    Oľšavka pri Gribove              0,1427  0,0375

711    848735    Potoky                           0,2642  0,0302

711    848701    Potôčky                          0,0876  0,0239

711    857327    Soľník                           0,2200  0,0488

711    858676    Staškovce                        0,3518  0,0478

711    859133    Stropkov                         0,3727  0,0527

711    869791    Suchá                            0,2439  0,0258

711    860433    Šandal                           0,2492  0,0361

711    863211    Tisinec                          0,3804  0,0873

711    863432    Tokajík                          0,2240  0,0285

711    865796    Turany nad Ondavou               0,2051  0,0418

711    875333    Valkov                           0,1420  0,0235

711    867381    Varechovce                       0,2426  0,0358

711    868841    Veľkrop                          0,1978  0,0341

711    869597    Vislava                          0,3833  0,0527

711    869783    Vladiča                          0,0000  0,0331

711    870099    Vojtovce                         0,1785  0,0258

711    871141    Vyškovce                         0,3176  0,0600

711    871249    Vyšná Olšava                     0,2004  0,0408

711    865800    Vyšný Hrabovec                   0,0000  0,0242

—————————————————————–

712    okres     SVIDNÍK                          0,2602  0,0408

—————————————————————–

712    802425    Belejovce                        0,1712  0,0222

712    802581    Beňadikovce                      0,2472  0,0561

712    803341    Bodružal                         0,2489  0,0464

712    808008    Cernina                          0,3047  0,0371

712    808199    Cigla                            0,1862  0,0278

712    811157    Dlhoňa                           0,0995  0,0395

712    811351    Dobroslava                       0,2589  0,0438

712    813311    Dubová pri Svidníku              0,1520  0,0458

712    813567    Dukovce                          0,2582  0,0388

712    814237    Fijaš                            0,1829  0,0315

712    815136    Giraltovce                       0,3053  0,0361

712    815969    Havranec                         0,0000  0,0272

712    818828    Hrabovčík                        0,2207  0,0408

712    820393    Hunkovce                         0,2134  0,0185

712    822906    Jurkova Voľa                     0,2094  0,0444

712    823163    Kalnište                         0,2310  0,0544

712    823546    Kapišová                         0,2970  0,0484

712    823759    Kečkovce                         0,1228  0,0239

712    824984    Kobylnice                        0,2672  0,0262

712    826278    Korejovce                        0,2688  0,0312

712    827924    Kračúnovce                       0,2974  0,0567

712    827941    Krajná Bystrá                    0,2539  0,0195

712    827959    Krajná Poľana                    0,2081  0,0229

712    827967    Krajná Porúbka                   0,2107  0,0262

712    828041    Krajné Čierno                    0,2824  0,026

712    829641    Kružlová                         0,3355  0,0511

712    829790    Kuková                           0,2642  0,0408

712    829935    Kurimka                          0,2436  0,0375

712    830542    Ladomirová                       0,2489  0,0630

712    833967    Lúčka                            0,3302  0,0746

712    834386    Lužany pri Topli                 0,4464  0,0534

712    836427    Matovce                          0,2277  0,0451

712    836516    Medvedie                         0,2058  0,0219

712    836761    Mestisko                         0,2917  0,0634

712    836770    Mičakovce                        0,2004  0,0239

712    837687    Miroľa                           0,1712  0,0262

712    837741    Mlynárovce                       0,2134  0,0434

712    840815    Nižná Jedľová                    0,2532  0,0660

712    840866    Nižná Pisaná                     0,2851  0,0405

712    841137    Nižný Komárnik                   0,2589  0,0338

712    841161    Nižný Mirošov                    0,2625  0,0521

712    841170    Nižný Orlík                      0,2463  0,0590

712    841862    Nová Polianka                    0,2592  0,0335

712    843415    Okrúhle                          0,2642  0,0368

712    850233    Príkra                           0,0697  0,0169

712    850411    Pstriná                          0,2439  0,0335

712    850993    Radoma                           0,3126  0,0610

712    851515    Rakovčík                         0,2469  0,0365

712    852864    Rovné pri Svidníku               0,2001  0,0361

712    852911    Roztoky                          0,2074  0,0275

712    857114    Soboš                            0,2469  0,0298

712    859125    Stročín                          0,3143  0,0544

712    859737    Svidnička                        0,1407  0,0368

712    859745    Svidník                          0,3223  0,0567

712    843423    Šapinec                          0,2486  0,0484

712    860441    Šarbov                           0,1543  0,0298

712    860573    Šarišský Štiavnik                0,0000  0,0497

712    860743    Šemetkovce                       0,1473  0,0398

712    861171    Štefurov                         0,2848  0,0521

712    866695    Vagrinec                         0,1848  0,0358

712    867284    Valkovce                         0,1928  0,0448

712    867365    Vápeník                          0,0697  0,0229

712    871214    Vyšná Jedľová                    0,2675  0,0537

712    871257    Vyšná Pisaná                     0,2987  0,0312

712    871524    Vyšný Komárnik                   0,2529  0,0295

712    871575    Vyšný Mirošov                    0,1702  0,0338

712    871583    Vyšný Orlík                      0,3173  0,0448

712    874213    Železník                         0,3123  0,0537

712    874281    Želmanovce                       0,2602  0,0421

—————————————————————–

713    okres     VRANOV NAD TOPĽOU                0,3399  0,0441

—————————————————————–

713    800309    Babie                            0,1088  0,0252

713    801640    Banské                           0,2771  0,0408

713    802662    Benkovce                         0,4517  0,0680

713    807591    Bystré                           0,3382  0,0564

713    807974    Cabov                            0,3671  0,0444

713    808661    Čaklov                           0,3999  0,0501

713    809217    Čemerné                          0,3920  0,0677

713    809501    Čičava                           0,2363  0,0282

713    809691    Čierne nad Topľou                0,3455  0,0594

713    810070    Ďapalovce                        0,1865  0,0458

713    810100    Davidov                          0,3349  0,0507

713    810355    Detrík                           0,16962 0,0166

713    811025    Dlhé Klčovo                      0,5287  0,1364

713    813877    Ďurďoš                           0,1616  0,0268

713    815101    Giglovce                         0,2751  0,0501

713    815144    Girovce                          0,2340  0,0693

713    815748    Hanušovce nad Topľou             0,2950  0,0421

713    816043    Hencovce                         0,5400  0,1689

713    816094    Hermanovce nad Topľou            0,2941  0,0454

713    816221    Hlinné                           0,1397  0,0438

713    816591    Holčíkovce                       0,2270  0,0494

713    822353    Jasenovce                        0,2333  0,0202

713    822493    Jastrabie nad Topľou             0,2731  0,0365

713    822931    Juskova Voľa                     0,0000  0,0308

713    823457    Kamenná Poruba pri Topli         0,3375  0,0896

713    824020    Kladzany                         0,3405  0,1048

713    825794    Komárany                         0,2370  0,0693

713    829765    Kučín nad Ondavou                0,3721  0,1344

713    830127    Kvakovce                         0,1905  0,0331

713    834742    Majerovce                        0,4617  0,0166

713    834998    Malá Domaša                      0,3820  0,0793

713    836397    Matiaška                         0,1251  0,0166

713    836591    Medzianky                        0,1606  0,0265

713    836737    Merník                           0,2874  0,0338

713    836893    Michalok                         0,2134  0,0258

713    841072    Nižný Hrabovec                   0,4023  0,0707

713    841099    Nižný Hrušov                     0,3860  0,0929

713    841145    Nižný Kručov                     0,4086  0,0892

713    841765    Nová Kelča                       0,2585  0,0431

713    843814    Ondavské Matiašovce              0,3734  0,0385

713    845744    Pavlovce nad Topľou              0,2297  0,0375

713    845949    Petkovce                         0,1892  0,0391

713    846091    Petrovce nad Topľou              0,2187  0,0388

713    846686    Piskorovce                       0,1493  0,0275

713    848697    Poša                             0,4547  0,0965

713    850284    Prosačov                         0,1039  0,0222

713    851175    Radvanovce                       0,1835  0,0298

713    851205    Rafajovce                        0,1400  0,0312

713    851981    Remeniny                         0,1546  0,0282

713    853381    Rudlov                           0,2124  0,0245

713    853640    Ruská Voľa                       0,1168  0,0179

713    854301    Sačurov                          0,4119  0,1271

713    854697    Sečovská Polianka                0,4165  0,0650

713    854743    Sedliská                         0,3399  0,1045

713    855898    Skrabské                         0,2489  0,0265

713    856495    Slovenská Kajňa                  0,3661  0,0607

713    857271    Soľ                              0,3591  0,0640

713    861138    Štefanovce pri Ondave            0,2038  0,0408

713    864030    Tovarné                          0,3505  0,0564

713    864048    Tovarnianska Polianka            0,3199  0,0730

713    867497    Vavrinec                         0,1868  0,0175

713    867578    Vechec                           0,3618  0,0697

713    869767    Vlača                            0,1311  0,0185

713    870315    Vranov nad Topľou                0,4119  0,0561

713    853747    Vyšný Kazimír                    0,2154  0,0421

713    871621    Vyšný Žipov                      0,4730  0,0385

713    872326    Zámutov                          0,2682  0,0341

713    873471    Zlatník                          0,2811  0,0534

713    873969    Žalobín                          0,3289  0,0481

—————————————————————–

801    okres     GELNICA                          0,1278  0,0212

—————————————————————–

801    814741    Gelnica                          0,1749  0,0205

801    816001    Helcmanovce                      0,0912  0,0209

801    816035    Henclová                         0,0647  0,0169

801    819441    Hrišovce                         0,0697  0,0166

801    821845    Jaklovce                         0,1779  0,0235

801    824895    Kluknava                         0,1407  0,0255

801    825166    Kojšov                           0,0667  0,0172

801    836044    Margecany                        0,1035  0,0195

801    837890    Mníšek nad Hnilcom               0,1062  0,0199

801    839299    Nálepkovo                        0,1268  0,0232

801    849120    Prakovce                         0,1792  0,0411

801    852350    Richnava                         0,1141  0,0232

801    836052    Rolová Huta                      0,0000  0,0179

801    856819    Smolnícka Huta                   0,0856  0,0212

801    856851    Smolník                          0,0000  0,0169

801    858366    Stará Voda                       0,1742  0,0255

801    862401    Švedlár                          0,1742  0,0255

801    866342    Úhorná                           0,0000  0,0169

801    868973    Veľký Folkmar                    0,0919  0,0169

801    872547    Závadka                          0,0806  0,0192

801    873942    Žakarovce                        0,0000  0,0166

—————————————————————–

802    okres     KOŠICE I                         0,3306  0,0285

—————————————————————–

802    877891    Brody                            0,3306  0,0285

802    827274    Čermeľ                           0,2788  0,0697

802    827029    Huštáky                          0,3485  0,0484

802    827444    Kamenné                          0,3306  0,0285

802    823678    Kavečany                         0,1361  0,0202

802    826928    Košice-stred                     0,3485  0,0484

802    826952    Letná                            0,3485  0,0484

802    881171    Nové Ťahanovce                   0,2519  0,0365

802    827312    Severné Mesto                    0,3306  0,0285

802    827452    Ťahanovce                        0,2519  0,0365

—————————————————————–

803    okres     KOŠICE II                        0,3502  0,0902

—————————————————————–

803    881228    Grunt                            0,3502  0,0902

803    827207    Terasa                           0,3502  0,0902

803    833134    Lorinčík                         0,3160  0,1138

803    827142    Luník                            0,3502  0,0902

803    827428    Myslava                          0,2921  0,0610

803    827401    Pereš                            0,3502  0,0902

803    827495    Poľov                            0,3651  0,0909

803    827509    Šaca                             0,3385  0,0932

803    878049    Železiarne                       0,4491  0,0000

—————————————————————–

804    okres     KOŠICE III                       0,2612  0,0630

—————————————————————–

804    827339    Furča                            0,2224  0,0000

804    827347    Košická Nová Ves                 0,2635  0,0630

—————————————————————–

805    okres     KOŠICE IV                        0,3870  0,0710

—————————————————————–

805    827380    Barca pri Košiciach              0,3890  0,0000

805    877999    Jazero                           0,3727  0,0580

805    828416    Krásna nad Hornádom              0,3727  0,0580

805    881406    Nižná Úvrať                      0,3870  0,0710

805    860701    Šebastovce                       0,4438  0,1042

805    881317    Skladná                          0,4889  0,1098

805    827088    Vyšné Opátske                    0,3870  0,0710

—————————————————————–

806    okres     KOŠICE-OKOLIE                    0,3219  0,0471

—————————————————————–

806    800431    Bačkovík                         0,1965  0,0843

806    802123    Baška                            0,1480  0,0371

806    802565    Belža                            0,3561  0,0398

806    802611    Beniakovce                       0,2864  0,0282

806    802875    Bidovce                          0,3233  0,1321

806    803111    Blažice                          0,3727  0,0627

806    820547    Bočiar                           0,5633  0,1570

806    803413    Bohdanovce                       0,3478  0,0670

806    803626    Boliarov                         0,2260  0,0338

806    807150    Budimír                          0,3392  0,0454

806    807281    Budulov                          0,4590  0,1228

806    807389    Bukovec pri Košiciach            0,1417  0,0335

806    807435    Bunetice                         0,1540  0,0182

806    807486    Buzica                           0,2934  0,0743

806    854328    Byster                           0,3040  0,0580

806    808113    Cestice                          0,4076  0,1178

806    808636    Čakanovce pri Bidovciach         0,2502  0,0753

806    808750    Čaňa                             0,3814  0,1287

806    809004    Čečejovce                        0,4225  0,0000

806    809934    Čižatice                         0,2207  0,0647

806    810118    Debraď                           0,2423  0,0345

806    812935    Drienovec                        0,4029  0,0395

806    813893    Ďurďošík                         0,0700  0,0278

806    813915    Ďurkov                           0,3810  0,0468

806    871699    Dvorníky                         0,2838  0,0451

806    814733    Geča                             0,3591  0,1254

806    815306    Gyňov                            0,4046  0,1002

806    815365    Hačava                           0,0710  0,0169

806    866008    Háj                              0,2250  0,0175

806    815691    Haniska                          0,3694  0,0975

806    816060    Herľany                          0,2472  0,0405

806    816574    Hodkovce                         0,2234  0,0577

806    841455    Hosťovce                         0,4560  0,0166

806    819212    Hrašovík                         0,3774  0,1115

806    820636    Hýľov                            0,1115  0,0189

806    841463    Chorváty                         0,3900  0,0544

806    820954    Chrastné                         0,3189  0,0677

806    845914    Chym                             0,2061  0,0000

806    822043    Janík                            0,3256  0,0653

806    822434    Jasov                            0,1789  0,0604

806    823210    Kalša                            0,3860  0,0750

806    823708    Kecerovské Kostoľany             0,2977  0,0660

806    823732    Kecerovské Pekľany               0,1802  0,0308

806    823741    Kecerovský Lipovec               0,2350  0,0239

806    819085    Kechnec                          0,3930  0,0594

806    825409    Kokšov-Bakša                     0,4740  0,1254

806    826049    Komárovce                        0,4454  0,1204

806    813079    Kostoľany nad Hornádom           0,4159  0,0255

806    827606    Košická Belá                     0,0866  0,0202

806    827622    Košická Polianka                 0,3180  0,0348

806    875309    Košické Hámre                    0,0866  0,0202

806    827673    Košický Klečenov                 0,2177  0,0378

806    828238    Kráľovce nad Torysou             0,3083  0,0295

806    830259    Kysak                            0,2891  0,0312

806    835030    Malá Ida                         0,3624  0,0959

806    835137    Malá Lodina                      0,1995  0,0252

806    813087    Malá Vieska                      0,3800  0,0644

806    875317    Malý Folkmár                     0,0866  0,0202

806    836583    Medzev                           0,0992  0,0292

806    819107    Milhosť                          0,3790  0,0972

806    838268    Mokrance                         0,3893  0,0790

806    838322    Moldava nad Bodvou               0,1287  0,0315

806    838730    Mudrovce                         0,2310  0,0517

806    840793    Nižná Hutka                      0,2897  0,0551

806    840823    Nižná Kamenica                   0,2765  0,0361

806    840840    Nižná Myšľa                      0,4185  0,1039

806    841064    Nižný Čaj                        0,2811  0,0494

806    841129    Nižný Klátov                     0,1168  0,0172

806    841153    Nižný Lánec                      0,4043  0,0776

806    836567    Nižný Medzev                     0,3395  0,0474

806    827631    Nižný Olčvár                     0,3033  0,0677

806    841854    Nová Polhora                     0,4245  0,0922

806    841978    Nováčany                         0,2034  0,0395

806    842915    Nový Salaš                       0,2316  0,0680

806    843041    Obišovce                         0,3316  0,0408

806    843768    Olšovany                         0,3150  0,0713

806    843857    Opátka                           0,0000  0,0428

806    843997    Opiná                            0,1351  0,0295

806    845302    Paňovce                          0,3004  0,0600

806    845884    Peder                            0,4341  0,1015

806    845922    Perín                            0,3711  0,0687

806    847046    Ploské nad Torysou               0,3591  0,0355

806    848506    Poproč nad Bodvou                0,1145  0,0272

806    851272    Rákoš                            0,3176  0,0614

806    851639    Rankovce                         0,2393  0,0272

806    852058    Rešica                           0,3004  0,0205

806    852899    Rozhanovce                       0,3130  0,0673

806    853518    Rudník pri Jasove                0,1424  0,0341

806    853691    Ruskov                           0,3199  0,0776

806    875414    Ružín                            0,0000  0,0249

806    854921    Seňa                             0,3545  0,0524

806    855791    Skároš                           0,3767  0,0554

806    855987    Slančík                          0,2293  0,0531

806    856002    Slanec                           0,3176  0,0580

806    856011    Slanská Huta                     0,0000  0,0414

806    856037    Slanské Nové Mesto               0,3578  0,0670

806    857220    Sokoľ                            0,3070  0,0756

806    820555    Sokoľany                         0,4421  0,1244

806    859877    Svinica                          0,2698  0,0517

806    860751    Šemša                            0,2638  0,0823

806    861359    Štós                             0,0647  0,0172

806    813095    Tepličany                        0,2844  0,0577

806    864137    Trebejov                         0,3365  0,0501

806    865460    Trsťany                          0,1042  0,0182

806    865508    Trstené pri Hornáde              0,4109  0,0826

806    866016    Turňa nad Bodvou                 0,3153  0,0644

806    841471    Turnianska Nová Ves              0,3897  0,0697

806    866717    Vajkovce                         0,3973  0,0766

806    866725    Valaliky                         0,3541  0,0989

806    871702    Včeláre                          0,3107  0,0600

806    867748    Veľká Ida                        0,4182  0,0690

806    867811    Veľká Lodina                     0,3385  0,0318

806    870749    Vtáčkovce                        0,1161  0,0166

806    871192    Vyšná Hutka                      0,3206  0,0325

806    871222    Vyšná Kamenica                   0,2479  0,0368

806    871231    Vyšná Myšľa                      0,2814  0,0610

806    871486    Vyšný Čaj                        0,2243  0,0644

806    871516    Vyšný Klátov                     0,0736  0,0169

806    871559    Vyšný Lánec                      0,1832  0,0574

806    827649    Vyšný Olčvár                     0,3558  0,0381

806    871711    Zádiel                           0,1517  0,0368

806    854344    Zdoba                            0,3731  0,0000

806    873322    Zlatá Idka                       0,0750  0,0166

806    873977    Žarnov                           0,3946  0,0912

806    874060    Ždaňa                            0,3711  0,0607

806    816078    Žírovce                          0,2569  0,0504

—————————————————————–

807    okres     MICHALOVCE                       0,4126  0,0590

—————————————————————–

807    800490    Bajany                           0,4703  0,0524

807    801011    Bánovce nad Ondavou              0,5234  0,1088

807    802794    Beša                             0,6127  0,0574

807    804002    Bracovce                         0,4348  0,0484

807    853585    Budince                          0,5181  0,1254

807    807231    Budkovce                         0,4521  0,0773

807    808997    Čečehov                          0,4116  0,0258

807    809497    Čičarovce                        0,4471  0,0856

807    809705    Čierne Pole                      0,4378  0,1287

807    812757    Drahňov                          0,3963  0,0723

807    813451    Dúbravka                         0,4637  0,0507

807    814199    Falkušovce                       0,4391  0,0803

807    815918    Hatalov                          0,3608  0,0451

807    815977    Hažín                            0,2433  0,0607

807    816507    Hnojné                           0,2625  0,0348

807    818577    Horovce nad Ondavou              0,4507  0,1039

807    835455    Hradištská Moľva                 0,3505  0,0328

807    821276    Iňačovce                         0,4295  0,0607

807    821527    Ižkovce                          0,3083  0,0796

807    822507    Jastrabie pri Michalovciach      0,4989  0,1208

807    822850    Jovsa                            0,2798  0,0255

807    822957    Kačanov                          0,5091  0,0255

807    823228    Kaluža                           0,2718  0,0305

807    823589    Kapušianske Kľačany              0,4474  0,0308

807    836435    Kapušianske Vojkovce             0,4846  0,1254

807    824844    Klokočov pri Zemplínskej šírave  0,1702  0,0590

807    828751    Krásnovce                        0,4733  0,1254

807    829056    Krišovská Liesková               0,4189  0,0780

807    843059    Kucany                           0,3565  0,0335

807    829951    Kusín                            0,0000  0,0378

807    830666    Lastomír                         0,4540  0,1105

807    830704    Laškovce                         0,5586  0,0992

807    831417    Lesné                            0,3422  0,0892

807    833240    Ložín                            0,5669  0,0471

807    834041    Lúčky pri Zemplínskej šírave     0,3873  0,0391

807    835463    Malčice                          0,4623  0,0398

807    835668    Malé Raškovce                    0,3860  0,0335

807    836087    Markovce                         0,4072  0,0325

807    836443    Maťovce                          0,4262  0,0959

807    836915    Michalovce                       0,5161  0,0932

807    837318    Močarany                         0,4955  0,1015

807    838411    Moravany                         0,3216  0,0305

807    839205    Nacina Ves                       0,4185  0,1075

807    843067    Oborín                           0,3050  0,0338

807    844322    Oreské                           0,3107  0,0511

807    845230    Palín                            0,5115  0,1351

807    845787    Pavlovce nad Uhom                0,3830  0,0942

807    845965    Petrikovce                       0,4467  0,0331

807    846112    Petrovce nad Laborcom            0,4378  0,1009

807    848646    Poruba pod Vihorlatom            0,0806  0,0195

807    849103    Pozdišovce                       0,3236  0,0730

807    850446    Ptrukša                          0,1065  0,0268

807    850683    Pusté Čemerné                    0,4016  0,1035

807    851523    Rakovec nad Ondavou              0,3083  0,0468

807    853593    Ruská                            0,4584  0,0670

807    855171    Senné pri Stretave               0,4511  0,0398

807    856193    Slavkovce                        0,3843  0,0743

807    856444    Sliepkovce                       0,3661  0,0607

807    858374    Staré                            0,3468  0,1039

807    837075    Stráňany                         0,4487  0,1078

807    858935    Strážske                         0,4806  0,0385

807    859061    Stretava                         0,5384  0,1151

807    859079    Stretavka                        0,5553  0,1334

807    859494    Suché                            0,3385  0,0942

807    860417    Šamudovce                        0,4222  0,0866

807    837431    Topoľany                         0,4736  0,0902

807    864757    Trhovište                        0,3379  0,1238

807    865273    Trnava pri Laborci               0,3890  0,0873

807    866121    Tušice                           0,4189  0,0912

807    866130    Tušická Nová Ves                 0,3833  0,1155

807    868043    Veľké Kapušany                   0,4175  0,0308

807    868256    Veľké Raškovce                   0,2967  0,1002

807    868582    Veľké Slemence                   0,26721 0,0282

807    869503    Vinné                            0,3800  0,0657

807    869970    Vojany                           0,4165  0,0418

807    870129    Voľa                             0,3863  0,1264

807    870439    Vrbnica                          0,4361  0,1052

807    837156    Vrbovec                          0,5032  0,0836

807    871117    Vysoká nad Uhom                  0,5131  0,0982

807    868779    Zalužice                         0,4653  0,1115

807    872504    Závadka pri Zemplínskej šírave   0,2990  0,0348

807    872971    Zbudza                           0,4006  0,1015

807    873209    Zemplínska Široká                0,4272  0,0710

807    826201    Zemplínske Kopčany               0,4053  0,0580

807    874051    Žbince                           0,3628  0,0929

—————————————————————–

808    okres     ROŽŇAVA                          0,2957  0,0308

—————————————————————–

808    800252    Ardovo                           0,2868  0,0252

808    802841    Betliar                          0,2652  0,0524

808    803464    Bohúňovo                         0,3581  0,0414

808    803715    Bôrka                            0,0995  0,0209

808    806161    Brdárka                          0,0773  0,0185

808    806391    Bretka                           0,1799  0,0690

808    807052    Brzotín                          0,3515  0,0650

808    809586    Čierna Lehota pri Slavošovciach  0,1201  0,0202

808    809942    Čoltovo                          0,3631  0,0574

808    853178    Čučma                            0,0647  0,0235

808    810185    Dedinky                          0,0000  0,0166

808    811017    Dlhá Ves                         0,2409  0,0478

808    811378    Dobšiná                          0,1042  0,0189

808    813061    Drnava                           0,0000  0,0315

808    814903    Gemerská Hôrka                   0,3611  0,0537

808    814911    Gemerská Panica                  0,4554  0,0809

808    814938    Gemerská Poloma                  0,3047  0,0298

808    815179    Gočaltovo                        0,1520  0,0312

808    815187    Gočovo                           0,2522  0,0219

808    815713    Hanková                          0,1161  0,0205

808    816027    Henckovce                        0,1931  0,0212

808    816892    Honce                            0,1921  0,0249

808    819255    Hrhov                            0,3017  0,0494

808    819972    Hrušov nad Turňou                0,3269  0,0219

808    821721    Jablonov nad Turňou              0,3448  0,0225

808    822841    Jovice                           0,3256  0,0839

808    823767    Kečovo                           0,3173  0,0448

808    824976    Kobeliarovo                      0,0790  0,0185

808    825018    Koceľovce                        0,2994  0,0335

808    827797    Kováčová pri Hrhove              0,1314  0,0205

808    828700    Krásnohorská Dlhá Lúka           0,3425  0,0288

808    828734    Krásnohorské Podhradie           0,2107  0,0497

808    829650    Kružná                           0,2984  0,0258

808    829897    Kunova Teplica                   0,3033  0,0541

808    832383    Lipovník pri Rožňave             0,3007  0,0242

808    833991    Lúčka pri Hrhove                 0,3389  0,0255

808    836095    Markuška                         0,3040  0,0252

808    836681    Meliata                          0,2887  0,0468

808    853151    Nadabula                         0,3093  0,0932

808    840912    Nižná Slaná                      0,1586  0,0315

808    843261    Ochtiná                          0,3724  0,0434

808    844934    Pača                             0,1868  0,0209

808    845639    Pašková                          0,3804  0,0587

808    846155    Petrovo                          0,1682  0,0202

808    846929    Plešivec                         0,3943  0,0232

808    851558    Rakovnica                        0,2330  0,0222

808    851965    Rejdová                          0,1254  0,0175

808    852732    Rochovce                         0,4119  0,0335

808    852791    Roštár                           0,2831  0,0318

808    852902    Rozložná                         0,2472  0,0484

808    852945    Rožňava                          0,2472  0,0527

808    853275    Rožňavské Bystré                 0,2230  0,0338

808    853402    Rudná                            0,2469  0,0405

808    855499    Silica                           0,1035  0,0185

808    855502    Silická Brezová                  0,2894  0,0312

808    855511    Silická Jablonica                0,2887  0,0275

808    856177    Slavec                           0,5460  0,0766

808    856231    Slavoška                         0,2529  0,0205

808    856258    Slavošovce                       0,3113  0,0302

808    858854    Stratená                         0,0000  0,0215

808    861341    Štítnik                          0,3176  0,0567

808    803472    Tiba                             0,3581  0,0414

808    856185    Vidová                           0,5550  0,1122

808    869813    Vlachovo                         0,2814  0,0242

808    871311    Vyšná Slaná                      0,1367  0,0232

—————————————————————–

809    okres     SOBRANCE                         0,3375  0,0511

—————————————————————–

809    802158    Baškovce pri Sobranciach         0,0975  0,0166

809    802603    Beňatina                         0,1414  0,0331

809    802867    Bežovce                          0,2838  0,0414

809    803057    Blatná Polianka                  0,2808  0,0275

809    803073    Blatné Remety                    0,3857  0,0371

809    803090    Blatné Revištia                  0,3598  0,0302

809    807443    Bunkovce                         0,4268  0,1191

809    814211    Fekišovce                        0,3339  0,0000

809    816230    Hlivištia                        0,1443  0,0268

809    817147    Horňa                            0,1214  0,0338

809    820482    Husák                            0,2516  0,0557

809    820849    Choňkovce                        0,1815  0,0391

809    821284    Inovce                           0,1068  0,0179

809    822337    Jasenov nad Oknou                0,3239  0,0796

809    822744    Jenkovce                         0,4361  0,0653

809    825719    Kolibabovce                      0,3448  0,0922

809    826057    Komárovce pri Sobranciach        0,4962  0,1317

809    826162    Koňuš                            0,2765  0,0288

809    826537    Koromľa                          0,2921  0,0640

809    828858    Krčava                           0,3355  0,0989

809    829030    Kristy                           0,3382  0,0604

809    831247    Lekárovce                        0,4932  0,0836

809    840891    Nižná Rybnica                    0,4149  0,1112

809    840998    Nižné Nemecké                    0,4531  0,1072

809    844241    Orechová                         0,3641  0,0896

809    844586    Ostrov pri Sobranciach           0,3734  0,0644

809    846082    Petrovce pri Krčave              0,2526  0,0461

809    846678    Pinkovce                         0,5294  0,1344

809    847364    Podhoroď                         0,1941  0,0391

809    848620    Porostov                         0,3551  0,0683

809    848671    Porúbka pri Sobranciach          0,2665  0,0494

809    849847    Priekopa                         0,2960  0,0405

809    851990    Remetské Hámre                   0,2974  0,0504

809    853607    Ruská Bystrá                     0,2041  0,0215

809    853721    Ruskovce                         0,2177  0,0484

809    853739    Ruský Hrabovec                   0,1905  0,0249

809    854760    Sejkov                           0,3747  0,0717

809    857190    Sobrance                         0,3399  0,0879

809    859648    Svätuš                           0,2370  0,0189

809    862525    Tašuľa                           0,2682  0,0169

809    863173    Tibava                           0,3322  0,0587

809    866245    Úbrež                            0,2765  0,0587

809    868272    Veľké Revištia                   0,3966  0,0388

809    870056    Vojnatina                        0,3604  0,0796

809    871290    Vyšná Rybnica                    0,1765  0,0398

809    871401    Vyšné Nemecké                    0,3741  0,0859

809    871427    Vyšné Remety                     0,1261  0,0547

809    871745    Záhor                            0,5334  0,1278

—————————————————————–

810    okres     SPIŠSKÁ NOVÁ VES                 0,2151  0,0302

—————————————————————–

810    800261    Arnutovce                        0,2034  0,0534

810    802824    Betlanovce                       0,2502  0,0325

810    807575    Bystrany                         0,1573  0,0302

810    810053    Danišovce                        0,1702  0,0302

810    815781    Harichovce                       0,1985  0,0322

810    816132    Hincovce                         0,1656  0,0328

810    816434    Hnilčík                          0,3365  0,0192

810    816477    Hnilec                           0,2937  0,0215

810    818909    Hrabušice                        0,2399  0,0497

810    820938    Chrasť nad Hornádom              0,1998  0,0288

810    821209    Iliašovce                        0,1443  0,0288

810    822027    Jamník na Spiši                  0,1988  0,0325

810    822990    Kaľava                           0,0670  0,0192

810    825760    Kolinovce                        0,1815  0,0388

810    829307    Krompachy                        0,0995  0,0215

810    831514    Letanovce                        0,2612  0,0567

810    832031    Lieskovany                       0,2698  0,0249

810    836125    Markušovce                       0,1802  0,0524

810    836389    Matejovce nad Hornádom           0,1112  0,0182

810    837814    Mlynky                           0,0647  0,0169

810    856665    Nižné Slovinky                   0,0000  0,0179

810    843164    Odorín                           0,2506  0,0388

810    843466    Olcnava                          0,2466  0,0331

810    843725    Oľšavka                          0,0999  0,0169

810    848557    Poráč                            0,1055  0,0166

810    853411    Rudňany                          0,0647  0,0169

810    856169    Slatvina                         0,1732  0,0215

810    856754    Smižany                          0,2094  0,0458

810    857386    Spišská Nová Ves                 0,2399  0,0385

810    857670    Spišské Tomášovce                0,2018  0,0590

810    857696    Spišské Vlachy                   0,2761  0,0434

810    857734    Spišský Hrušov                   0,1739  0,0375

810    862738    Šafárka                          0,0873  0,0185

810    862720    Teplička                         0,0873  0,0185

810    869759    Vítkovce                         0,1812  0,0302

810    870030    Vojkovce                         0,1696  0,0179

810    856681    Vyšné Slovinky                   0,0000  0,0179

810    874183    Žehra                            0,2838  0,0318

—————————————————————–

811    okres     TREBIŠOV                         0,4043  0,0614

—————————————————————–

811    800414    Bačka                            0,4710  0,0507

811    800422    Bačkov                           0,3282  0,0381

811    802905    Biel                             0,4096  0,0892

811    803561    Boľ                              0,3999  0,0375

811    803847    Borša                            0,4690  0,1161

811    803944    Boťany                           0,4862  0,0707

811    803987    Božčice                          0,4866  0,1297

811    806170    Brehov                           0,3299  0,0806

811    806421    Brezina                          0,3658  0,0644

811    807681    Byšta                            0,2061  0,0175

811    807991    Cejkov                           0,4421  0,0902

811    809195    Čeľovce                          0,4371  0,0829

811    809276    Čerhov                           0,3316  0,0315

811    809331    Černochov                        0,3432  0,0414

811    809551    Čierna                           0,3621  0,0982

811    809594    Čierna nad Tisou                 0,4846  0,0906

811    810096    Dargov                           0,2320  0,0315

811    811181    Dobrá nad Krčavou                0,4670  0,1078

811    813991    Dvorianky                        0,3986  0,1268

811    814172    Egreš                            0,3993  0,0999

811    819069    Hraň                             0,2808  0,0405

811    819247    Hrčeľ                            0,4082  0,0341

811    819263    Hriadky                          0,4311  0,0836

811    831263    Kapoňa                           0,4414  0,0604

811    823635    Kašov                            0,5138  0,0677

811    858960    Klin nad Bodrogom                0,5141  0,1221

811    827908    Kožuchov                         0,5131  0,0985

811    828360    Kráľovský Chlmec                 0,3677  0,0527

811    828815    Kravany pri Sečovciach           0,1191  0,0282

811    830089    Kuzmice nad Ronvou               0,3482  0,0471

811    830275    Kysta                            0,4733  0,0577

811    830500    Ladmovce                         0,3518  0,1102

811    830682    Lastovce                         0,3448  0,0743

811    831271    Leles                            0,4019  0,0491

811    834092    Luhyňa                           0,3103  0,0624

811    801674    Malá Bara                        0,3007  0,0331

811    864765    Malá Tŕňa                        0,2987  0,0285

811    835650    Malé Ozorovce                    0,3193  0,0680

811    835706    Malé Trakany                     0,4630  0,0833

811    835854    Malý Horeš                       0,3209  0,0607

811    835862    Malý Kamenec                     0,4258  0,0733

811    875384    Malý Kazimír                     0,3701  0,0700

811    842893    Malý Ruskov                      0,5188  0,1055

811    836842    Michaľany                        0,4066  0,0849

811    837563    Milhostov                        0,5158  0,0836

811    841200    Nižný Žipov                      0,4132  0,0441

811    857343    Nová Vieska pri Bodrogu          0,5091  0,0551

811    842851    Novosad                          0,4872  0,0634

811    845361    Parchovany                       0,3880  0,1165

811    875376    Pavlovo                          0,5294  0,0939

811    846881    Plechotice                       0,4849  0,1058

811    847895    Poľany                           0,4411  0,0405

811    849677    Pribeník                         0,3601  0,0640

811    850845    Rad                              0,4039  0,0634

811    854531    Sečovce                          0,3691  0,0617

811    855570    Sirník                           0,2791  0,0169

811    856452    Slivník                          0,3644  0,1055

811    856631    Slovenské Nové Mesto             0,4643  0,0624

811    857319    Soľnička                         0,2871  0,0351

811    857351    Somotor                          0,5287  0,0647

811    873179    Stanča                           0,4829  0,0166

811    857840    Stankovce                        0,2502  0,0322

811    858889    Strážne                          0,2472  0,0428

811    858978    Streda nad Bodrogom              0,3342  0,0644

811    803332    Svätá Mária                      0,5294  0,0939

811    846902    Svätuše                          0,3163  0,0444

811    859885    Svinice                          0,2957  0,0717

811    864188    Trebišov                         0,4477  0,0736

811    865303    Trnávka pri Sečovciach           0,3452  0,0700

811    873187    Úpor                             0,5052  0,0166

811    857360    Véč                              0,4238  0,0166

811    867586    Veľaty                           0,3505  0,0527

811    801682    Veľká Bara                       0,3455  0,0637

811    864773    Veľká Tŕňa                       0,2658  0,0869

811    868230    Veľké Ozorovce                   0,4750  0,1191

811    868698    Veľké Trakany                    0,4999  0,0859

811    869007    Veľký Horeš                      0,2755  0,0411

811    869015    Veľký Kamenec                    0,4999  0,0630

811    823686    Veľký Kazimír                    0,3173  0,0663

811    842907    Veľký Ruskov                     0,5749  0,1055

811    869473    Viničky                          0,3568  0,1035

811    869627    Višňov                           0,3521  0,1195

811    869996    Vojčice                          0,4776  0,1254

811    870005    Vojka                            0,3810  0,0700

811    872393    Zatín                            0,4590  0,0464

811    872822    Zbehňov                          0,3950  0,0640

811    873161    Zemplín                          0,3531  0,1367

811    873217    Zemplínska Teplica               0,3697  0,0770

811    873241    Zemplínske Hradište              0,3950  0,0587

811    873250    Zemplínske Jastrabie             0,3900  0,0454

811    873268    Zemplínsky Branč                 0,4962  0,0534

811    873195    Zemplínsky Klečenov              0,4670  0,0458

—————————————————————–

Slovenská republika              0,5277  0,0401

—————————————————————–

* KÚ – katastrálne územie

 

 

 

PRÍL.2

I————————————-I———————-I—————I

 

I      Obec s počtom obyvateľov       I  Záhrady, zastavané  I   Stavebné    I

I            k 1. januáru             I  plochy a nádvoria,  I    pozemky    I

I  príslušného zdaňovacieho obdobia   I    ostatné plochy    I (v eurách/m2) I

I                                     I    (v eurách/m2)     I               I

I————————————-I———————-I—————I

I                                     I                      I               I

I————————————-I———————-I—————I

I do 1 000 obyvateľov                 I         1,32         I     13,27     I

I————————————-I———————-I—————I

I od 1 001 do 6 000 obyvateľov        I         1,85         I     18,58     I

I————————————-I———————-I—————I

I od 6 001 do 10 000 obyvateľov       I         2,12         I     21,24     I

I————————————-I———————-I—————I

I od 10 001 do 25 000 obyvateľov      I         2,65         I     26,55     I

I————————————-I———————-I—————I

I nad 25 000 obyvateľov               I         3,31         I     33,19     I

I————————————-I———————-I—————I

I obce, ktoré sú sídlom okresu        I         4,64         I     46,47     I

I————————————-I———————-I—————I

I obce, ktoré sú sídlom kraja         I         5,31         I     53,11     I

I————————————-I———————-I—————I

I Bratislava                          I         5,97         I     59,74     I

I————————————-I———————-I—————I

 

 

PRÍL.3

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

1. Smernica Rady č. 1992/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368/38 zo 17.12.1992).

 

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 7/zv. 4; Ú.v. ES L 187, 17.6.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú.v. EÚ L 157, 9.6.2006) v znení smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).

 

PRÍL.4

MINIMÁLNE SADZBY DANE PRE VOZIDLÁ

 

A. Motorové vozidlá

Počet náprav a maximálna prípustná       Minimálna

celková hmotnosť naloženého vozidla      sadzba dane (v euro/rok)

(v tonách)

 

Minimálna         Maximálna         Hnacia(e)         Hnacia(e)

náprava(y)         náprava(y)

so vzduchovým   s inými systémami

pružením alebo        pruženia

s ekvivalentným

zariadením

 

Dve nápravy

 

12                 13                0                 31

13                 14               31                 86

14                 15               86                121

15                 18              121                274

 

 

Tri nápravy

 

15                 17                31                54

17                 19                54               111

19                 21               111               144

21                 23               144               222

23                 25               222               345

25                 26               222               345

 

 

Štyri nápravy

 

23                 25               144               146

25                 27               146               228

27                 29               228               362

29                 31               362               537

31                 32               362               537

 

B. Jazdné súpravy (návesové a prívesové súpravy)

Počet náprav a maximálna prípustná       Minimálna

celková hmotnosť naloženého vozidla      sadzba dane (v euro/rok)

(v tonách)

 

 

Minimálna         Maximálna         Hnacia(e)          Hnacia(e)

náprava(y)         náprava(y)

so vzduchovým    s inými systémami

pružením alebo        pruženia

s ekvivalentným

zariadením

 

 

Nápravy 2 + 1

 

12                 14                0                  0

14                 16                0                  0

16                 18                0                 14

18                 20               14                 32

20                 22               32                 75

22                 23               75                 97

23                 25               97                175

25                 28              175                307

 

 

 

 

Nápravy 2 + 2

 

 

23                 25                30                 70

25                 26                70                115

26                 28               115                169

28                 29               169                204

29                 31               204                335

31                 33               335                465

33                 36               465                706

36                 38               465                706

 

 

Nápravy 2 + 3

 

36                 38               370               515

38                 40               515               700

 

 

Nápravy 3 + 2

 

36                 38               327               454

38                 40               454               628

40                 44               628               929

 

 

Nápravy 3 + 3

 

36                 38               186               225

38                 40               225               336

40                 44               336               535

 

____________________

 

 

*) Poznámka redakcie:

Zákonom č. 460/2011 Z.z. boli vložené ustanovenia § 98a a 98b ( čl. I bod 69), ktoré mali nadobudnúť účinnosť od 1.12.2012.

Zákonom č. 548/2011 Z.z. boli opätovne vložené ustanovenia § 98a až 98d (čl. III bod 7) s účinnosťou od 1.1.2012.

 

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.

 

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

 

3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

4) Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z.z.

 

5) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

6) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

7) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z.z.

 

8) § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

 

9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

10) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

11) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

11a) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

 

11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

 

11aaa) Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

11ab) § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

11b) § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

11ca) § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 324/2012 Z.z.

 

11d) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

12) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

13) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.

 

14) Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

 

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

 

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

17) Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

 

17) § 6a a 7b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z.z.

 

18) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

19) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

20) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

20a) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

21) Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

 

22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

22a) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

 

22b) Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z.

 

23) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

 

23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z.z.

 

24) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z.z.

 

25) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

25a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

25b) § 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z.z.

 

25c) § 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

 

25d) Zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

26a) § 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.

 

26b) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2012 Z.z.

 

27) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z.

 

28) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.

 

29) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

 

30) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 

31) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

 

32) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

 

33) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

 

34) § 3 zákona č. 326/2005 Z.z. v znení zákona č. 360/2007 Z.z.

 

35) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

 

36) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 158/1998 Z.z.

 

37) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z.

§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

37a) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

38) § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

38a) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.

 

39) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

40) § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z.

 

41) § 3 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z.

 

42a) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 

43) § 16 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 21 Obchodného zákonníka.

 

44) § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

 

45) Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z.z.

 

45a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády č. 179/2007 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády č. 165/2007 Z.z.

Vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z.z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčasti motorových vozidiel.

 

45aa) § 23 a § 112e ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z. v znení zákona č. 144/2010 Z.z.

 

45ab) § 159 zákona č. 563/2009 Z.z.

 

45ac) § 67 zákona č. 563/2009 Z.z.

 

45b) § 79 zákona č. 563/2009 Z.z.

 

46) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

 

46aa) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.

 

46b) § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z.z.

 

47) Zákon č. 563/2009 Z.z.

 

47a) Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

48) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

 

49) § 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z.z.

[wpdm_package id=19]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4/2003 F.s. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť