Home » zakony » Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

§ 1-2
PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Základné pojmy
§ 3-11
DRUHÁ ČASŤ DAŇ FYZICKEJ OSOBY
§ 3 Predmet dane
§ 4 Základ dane
§ 5 Príjmy zo závislej činnosti
§ 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
§ 7 Príjmy z kapitálového majetku
§ 8 Ostatné príjmy
§ 9 Príjmy oslobodené od dane
§ 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou
§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane

§ 12-14

TRETIA ČASŤ DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY
§ 12 Predmet dane
§ 13 Oslobodenie od dane
§ 14 Základ dane
§ 15-31 ŠTVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 15 Sadzba dane
§ 15a Osobitná sadzba dane
§ 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
§ 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
§ 17a-17c Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji a kúpe podniku alebo jeho časti, nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí alebo rozdelení
§ 17a Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách
§ 17b Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách
§ 17c Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách
§ 17d-17e Ocenenie v pôvodných cenách pri nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev
§ 17d Nepeňažný vklad v pôvodných cenách
§ 17e Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách
§ 18 Úprava základu dane zahraničných závislých osôb
§ 19 Daňové výdavky
§ 20 Rezervy a opravné položky
§ 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
§ 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania
§ 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku
§ 27 Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
§ 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku
§ 29 Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
§ 30 Odpočet daňovej straty
§ 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
§ 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulov
§ 31 Prepočítací kurz
§ 32-50 PIATA ČASŤ VYBERANIE A PLATENIE DANE
§ 32-40 Prvý oddiel Daň fyzickej osoby
§ 32 Daňové priznanie
§ 32a Zamestnanecká prémia
§ 33 Daňový bonus
§ 34 Platenie preddavkov na daň
§ 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti
§ 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu
§ 37 Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus
§ 38 Ročné zúčtovanie
§ 39-40 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
§ 41-42 Druhý oddiel Daň právnickej osoby
§ 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie
§ 42 Platenie preddavkov na daň
§ 43-50 Tretí oddiel Spoločné ustanovenia na vyberanie a platenie dane
§ 43 Daň vyberaná zrážkou
§ 44 Zabezpečenie dane
§ 45 Zamedzenie dvojitého zdanenia
§ 46 Minimálna výška dane
§ 47 Zaokrúhľovanie
§ 48 Zahraničný platiteľ dane
§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia
§ 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť
§ 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
§ 51-54 ŠIESTA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRÍL.1 ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
Príl.2
Príl.5 ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV, S KTORÝMI EURÓPSKE SPOLOČENSTVO V MENE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UZAVRELO DOHODY UPRAVUJÚCE OPATRENIA ROVNOCENNÉ
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Príl.3 ZOZNAM ŠTÁTOV A ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ ZRÁŽAJÚ DAŇ PODĽA ČL. 11 SMERNICE RADY Č. 2003/48/ES
Príl.4 ZOZNAM ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ UZAVRELI SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU MEDZINÁRODNÚ ZMLUVU O PRIJATÍ OPATRENÍ ROVNOCENNÝCH TÝMI, KTORÉ SÚ USTANOVENÉ V SMERNICI RADY 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4/2003 F.s. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť