Home » zakony » Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

§ 1-3 Základné ustanovenia
§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Predmet dane
§ 3 Zdaniteľná osoba
§ 4-7a Registračná povinnosť
§ 4c Zábezpeka na daň
§ 8-12 Zdaniteľné obchody
§ 8 Dodanie tovaru
§ 9 Dodanie služby
§ 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade
§ 12 Dovoz tovaru
§ 13-14 Miesto zdaniteľného obchodu
§ 13 Miesto dodania tovaru
§ 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji
§ 15-16 Miesto dodania služby
§ 17 Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
§ 18 Miesto dovozu tovaru
§ 19-21 Daňová povinnosť
§ 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
§ 22-27 Základ dane a sadzba dane
§ 22 Základ dane pri dodaní tovaru a služby
§ 23 Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 24 Základ dane pri dovoze tovaru
§ 25 Oprava základu dane
§ 26 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
§ 27 Sadzby dane
§ 28-48b Oslobodenie od dane
§ 28 Poštové služby
§ 29 Zdravotná starostlivosť
§ 30 Služby sociálnej pomoci
§ 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby
§ 32 Služby dodávané členom
§ 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
§ 34 Kultúrne služby
§ 35 Zhromažďovanie finančných prostriedkov
§ 36 Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu
§ 37 Poisťovacie služby
§ 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti
§ 39 Finančné služby
§ 40 Predaj poštových cenín a kolkov
§ 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
§ 42 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň
§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
§ 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode
§ 46 Oslobodenie prepravných služieb od dane
§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
§ 48a Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich
§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru
§ 49-55 Odpočítanie dane
§ 49 Odpočítanie dane platiteľom
§ 49a Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b)
§ 50 Pomerné odpočítanie dane
§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane
§ 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku
§ 53 Oprava odpočítanej dane
§ 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
§ 54a  
§ 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
§ 55a-55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
§ 55f-55g Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte
§ 56-64 Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb
§ 56-58 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
§ 59-60 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru
§ 61-62a Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane
§ 62a Vrátenie dane Európskej únii a medzinárodným organizáciám
§ 63 Vrátenie dane ozbrojeným silám
§ 64 Vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu
§ 65-69b Osobitná úprava uplatňovania dane
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
§ 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnosti ach a použitom tovare
§ 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate
§ 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre nezaložené osoby, ktoré elektronicky dodávajú služby
§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane
§ 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru
§ 69b Ručenie za daň
§ 70-80 Povinnosti osôb povinných platiť daň
§ 70 Vedenie záznamov
§ 71 Faktúra
§ 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru
§ 73 Lehota na vyhotovenie faktúry
§ 74 Obsah faktúry
§ 75 Súhrnná faktúra
§ 76 Uchovávanie faktúr
§ 77 Zdaňovacie obdobie
§ 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
§ 78a Zrušený od 1.1.2012
§ 79 Nadmerný odpočet
§ 80 Súhrnný výkaz
§ 81-84 Zrušenie registrácie
§ 85-88 Prechodné a záverečné ustanovenia

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4/2003 F.s. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť