Home » zakony » o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 Z.z.

582/2004 Z.z.

ZÁKON

z 23. septembra 2004

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zmena: 582/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., 747/2004 Z.z.

Zmena: 171/2005 Z.z.

Zmena: 517/2005 Z.z.

Zmena: 120/2006 Z.z.

Zmena: 538/2007 Z.z.

Zmena: 460/2007 Z.z.

Zmena: 465/2008 Z.z., 535/2008 Z.z.

Zmena: 467/2009 Z.z.

Zmena: 527/2010 Z.z.

Zmena: 527/2010 Z.z.

Zmena: 406/2011 Z.z.

Zmena: 460/2011 Z.z., 548/2011 Z.z.

Zmena: 68/2012 Z.z.

Zmena: 460/2011 Z.z., 286/2012 Z.z.

Zmena: 343/2012 Z.z.

Zmena: 347/2013 Z.z.

Zmena: 347/2013 Z.z., 484/2013 Z.z.

Zmena: 268/2014 Z.z.

Zmena: 333/2014 Z.z.

Zmena: 361/2014 Z.z.

Zmena: 79/2015 Z.z.

Zmena: 79/2015 Z.z.

    Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Obsah

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet úpravy

    Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Druhy miestnych daní

    (1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,

h) daň za jadrové zariadenie.

    (2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok”).

    (3) zrušený od 1.1.2015.

§ 3

Zdaňovacie obdobie

    Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 4

    Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len “daň z bytov”).

Daň z pozemkov

§ 5

Daňovník

    (1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je

a) vlastník pozemku,

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len “kataster”).

    (2) Daňovníkom dane z pozemkov je

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 5)

b) nájomca, ak

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 6)

3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

    (3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

    (4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 6

Predmet dane

    (1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 7)

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 7)

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.

    (2) Predmetom dane z pozemkov nie sú

a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.

    (3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

    (4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

    (5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

    (6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

    (7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, 9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).

§ 7

Základ dane

    (1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.

    (2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 7 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).

    (3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 10)

    (4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len “predajný stánok”), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.

    (5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ktorá nesmie presiahnuť 50% hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

    (6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

    (7) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

§ 8

Sadzba dane

    (1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%.

    (2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.

    (3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu. 11aaa)

    (4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu 11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 11ab) transformačná stanica alebo predajný stánok, ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa odseku 2.

    (5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.

§ 8a

Výpočet dane z pozemkov

    Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8.

Daň zo stavieb

§ 9

Daňovník

    (1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len “vlastník stavby”).

    (2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

    (3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

    (4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 10

Predmet dane

    (1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) stavby na bývanie 11a) a drobné stavby, 11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) samostatne stojace garáže,

e) stavby hromadných garáží,

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

    (2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

    (3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,

b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

    (4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 11

Základ dane

    Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§ 12

Sadzba dane

    (1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

    (2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104g ods. 3 neustanovuje inak.

    (3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

    (4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.

    (5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

    (6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

§ 12a

Výpočet dane zo stavieb

    (1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.

    (2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

    (3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.

Daň z bytov

§ 13

Daňovník

    (1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, 2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, 3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len “vlastník bytu”).

    (2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 14

Predmet dane

    (1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

    (2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

§ 15

Základ dane

    Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 16

Sadzba dane

    (1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

    (2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ak § 104g ods. 4 neustanovuje inak.

    (3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

§ 16a

Výpočet dane z bytov

    Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 17

Oslobodenie od dane a zníženie dane

    (1) Od dane sú oslobodené

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,

d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,

e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,

f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, 11ca) na stredné vzdelávanie 11c) a na vyššie odborné vzdelávanie 11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť, 11d)

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

    (2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)

b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)

c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu, 18)

g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),

j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,

k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi 19) alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

    (3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)

b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci 20a) a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,

c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 19) fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.

    (4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu fyzických osôb uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.

    (5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

    (6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,

b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,

c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

    (7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 17a

    Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.

§ 18

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    (1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

    (2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

    (3) zrušený od 1.12.2012.

§ 19

Zrušený od 1.12.2012

§ 19a

Dodatočné daňové priznanie

    (1) Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.

    (2) Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.

§ 20

Zrušený od 1.12.2012

§ 21

Zrušený od 1.12.2012

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 22

Predmet dane

    (1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

    (2) Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

d) zrušené od 1.12.2005.

§ 23

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 24

Základ dane

    Základom dane je počet psov.

§ 25

Sadzba dane

    Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 26

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 27

Zrušený od 1.12.2012

§ 28

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§ 29

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 30

Predmet dane

    (1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

    (2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 22a)

    (3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 22b)

§ 31

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 32

Základ dane

    Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 33

Sadzba dane

    Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§ 34

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 34a

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

    (1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

    (2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

    (3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 34b

Určenie dane podľa pomôcok

    (1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

    (2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

    (3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

    (4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

§ 35

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

§ 36

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 37

Predmet dane

    Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len “zariadenie”), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 38

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 39

Základ dane

    Základom dane je počet prenocovaní.

§ 40

Sadzba dane

    (1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.

    (2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce 23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.

§ 41

Vyberanie dane

    Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 42

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

§ 43

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

ŠIESTA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 44

Predmet dane

    Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len “predajné automaty”) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 45

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 46

Základ dane

    Základom dane je počet predajných automatov.

§ 47

Sadzba dane

    Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 48

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 49

Zrušený od 1.12.2012

§ 50

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

§ 51

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

SIEDMA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 52

Predmet dane

    (1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len “nevýherné hracie prístroje”).

    (2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 53

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 54

Základ dane

    Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 55

Sadzba dane

    Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 56

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 57

Zrušený od 1.12.2012

§ 58

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

§ 59

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

ÔSMA ČASŤ

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA

§ 60

Predmet dane

    (1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla 24) v historickej časti mesta.

    (2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

§ 61

Daňovník

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom 25) motorového vozidla.

§ 62

Základ dane

    Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

§ 63

Sadzba dane

    (1) Sadzbu dane určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

    (2) Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

§ 64

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

§ 64a

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

    (1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

    (2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

    (3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 64b

Určenie dane podľa pomôcok

    (1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

    (2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

    (3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

    (4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

§ 65

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

§ 66

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

DEVIATA ČASŤ

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

§ 67

Predmet dane

    Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia 25a) (ďalej len “jadrové zariadenie”), a to aj po časť kalendárneho roka.

§ 68

Daňovník

    Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia 25b) na výrobu elektrickej energie.

§ 69

Základ dane

    Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. 25c) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

§ 70

Sadzba dane

    (1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 25c) v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme

1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia

(ďalej len “polomer”) …………………………… 0,0039 eura za m2

2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru …………………. 0,0013 eura za m2

3. nad 2/3 polomeru………………………………… 0,0006 eura za m2.

    (2) Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre katastrálne územie obce.

§ 71

Vznik a zánik daňovej povinnosti

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

§ 72

Oznamovacia povinnosť

    Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

§ 73

Vyrubenie dane a platenie dane

    (1) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

    (2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.

    (3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.

    (4) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rôznych pásmach podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a dane podľa odseku 2 pripadajúcej na daňovníka s najvyššou sadzbou dane. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je daň pripadajúca na príslušného daňovníka podľa odseku 2 v tejto oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a v ktorého menovateli je súčet daní za daňovníkov v rôznych pásmach oblastí ohrozenia jadrovým zariadením.

    (5) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, 25d) ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

    (6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 73a

Určenie dane podľa pomôcok

    (1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

    (2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

    (3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

    (4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

§ 74

Zrušený od 1.12.2009

§ 75

Správa dane

    Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 25c) jadrovým zariadením.

§ 76

Splnomocňovacie ustanovenie

    Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane podľa § 70, náležitosti oznamovacej povinnosti a prípadné oslobodenia od dane.

DESIATA ČASŤ

POPLATOK

§ 77

    (1) Poplatok sa platí za

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.26)

    (2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt 28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu, 31) ovocný sad, 32) trvalý trávny porast 33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35) (ďalej len “nehnuteľnosť”),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

    (3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

    (4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

    (5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, 37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len “platiteľ”).

    (6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

    (7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

    (8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

    (9) Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť

a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,

b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

§ 78

Sadzba poplatku

    (1) Sadzba poplatku je

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,

b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,

c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

    (2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

    (3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.

    (4) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 11) pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku určenej v odseku 1 písm. a).

§ 79

Určenie poplatku

    (1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

    (2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).

    (3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len “priemerný počet zamestnancov”), a

b) priemerného počtu

1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a

2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,

c) zrušené od 1.12.2005.

    (4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).

    (5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)

1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo

2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

§ 80

Oznamovacia povinnosť

    (1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len “identifikačné údaje”); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

    (2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 81

Vyrubenie poplatku a splatnosť

    (1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.

    (2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

    (3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.

    (4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 81a

Určenie poplatku podľa pomôcok

    (1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

    (2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.

    (3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

    (4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)

§ 82

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

    (1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 11)

    (2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, 11) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

    (3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 83

Splnomocňovacie ustanovenie

    (1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.

    (2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

JEDENÁSTA ČASŤ

Zrušená od 1.1.2015

§ 84

Zrušený od 1.1.2015

§ 85

Zrušený od 1.1.2015

§ 86

Zrušený od 1.1.2015

§ 87

Zrušený od 1.1.2015

§ 88

Zrušený od 1.1.2015

§ 89

Zrušený od 1.1.2015

§ 90

Zrušený od 1.1.2015

§ 91

Zrušený od 1.1.2015

Nadpis zrušený od 1.1.2015

§ 92

Zrušený od 1.12.2007

§ 93

Zrušený od 1.1.2015

§ 94

Zrušený od 1.12.2007

§ 95

Zrušený od 1.1.2015

§ 96

Zrušený od 1.1.2015

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 97

Vzťah k medzinárodným zmluvám

    Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

§ 98

    Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 98a *)

Použitie označenej a neoznačenej platby

    (1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.

    (2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

    (3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.

    (4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 98b *)

Elektronické služby

    (1) Obec môže poskytovať elektronické služby.

    (2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä

a) spis daňovníka v elektronickej forme,

b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,

c) prístup na elektronickú podateľňu,

d) elektronická osobná schránka,

e) katalóg služieb.

    (3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

    (4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.

    (5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.

§ 98c

Zrušený od 1.12.2012

§ 98d

Zrušený od 1.12.2012

§ 99

Správa dane

    (1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

    (2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

    (3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta. 46a)

    (4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

    (5) zrušený od 1.1.2015

    (6) zrušený od 1.1.2015

    (7) zrušený od 1.1.2015.

§ 99a

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

    (1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

    (2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

    (3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

§ 99b

Čiastkové priznanie

    (1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1.

    (2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

    (3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.

    (4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

§ 99c

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

    (1) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.

    (2) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním nemožno meniť účel využitia stavby.

§ 99d

Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c

    (1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

    (2) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.

    (3) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)

    (4) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

    (5) Na príslušné priznanie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu 47) vzťahujúce sa na daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99b sa považuje za daňové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 1 sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 2 sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu. 47)

    (6) Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatočnom priznaní vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10% zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.

    (7) Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkovému priznaniu k týmto daniam, ktorá v porovnaní s daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýšenie dane, správca dane uloží pokutu vo výške 5% z rozdielu medzi vyrubenou daňou na základe dodatočného priznania a daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam.

§ 99e

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje

    (1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

    (2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

    (3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

    (4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 48, 56.

    (5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.

    (6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.

    (7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na dodatočné priznanie.

    (8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu 47) primerane. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá.

    (9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy piatich eur.

    (10) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.

§ 99f

Zánik práva vyrubiť daň

    Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 99g

Splatnosť a platenie dane v splátkach

    (1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

    (2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 99h

Vrátenie pomernej časti dane

    Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods. 2.

§ 100

Rozpočtové určenie miestnych daní

    Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

§ 101

Zaokrúhľovanie

    (1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

    (2) Daň a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

§ 102

Postup pri správe miestnych daní a poplatku

    Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35, 41, 42, 50, 58, 64a, 64b, 65, 72, 73, 73a, 75, 81a, 82, 98a, 98b, 99, 99a až 99h neustanovuje inak.

TRINÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 103

    (1) Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.

    (2) Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.

    (3) Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.

    (4) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.

    (5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu 47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

§ 104

    (1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

    (2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.

    (3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.

    (4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.

    (5) V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

    (6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.

    (7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

    (8) V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť, 48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.

    (9) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2005 evidované v územnom obvode tohto vyššieho územného celku, podá daňové priznanie do 31. januára 2005 a zaplatí daň v lehotách a za podmienok uvedených v § 91 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa § 85.

    (10) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.

    (11) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.

    (12) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov podľa druhov pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov, o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.

§ 104a

    (1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.

    (2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.

§ 104b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007

    (1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2007 vyrubuje podľa predpisov účinných od 1. decembra 2007.

    (2) Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. decembra 2007 tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.

    (3) Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát podá v lehote do 31. januára 2009.

§ 104c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

    (1) Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

    (2) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

    (3) V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských korunách a daň z motorových vozidiel za rok 2008 sa vypočíta v slovenských korunách a suma rozdielu dane z motorových vozidiel podľa § 91 ods. 11 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)

§ 104d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009

    Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009.

§ 104e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011

    Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.

§ 104f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012

    (1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.

    (2) Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia pri vzniku daňovej povinnosti k ďalšej nehnuteľnosti alebo zániku daňovej povinnosti.

    (3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1.

    (4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16 ods. 1.

    (5) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal oznámenie podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99b.

    (6) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnosť nesplnil podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99a alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa § 99b.

    (7) Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § 49 ods. 3 a daň za nevýherné hracie prístroje podľa § 57 ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.

    (8) Ak obec nevyrubovala poplatok podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.

§ 104g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013

    (1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013.

    (2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby alebo ich časti, ktoré sú podľa § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr do 31. januára 2014.

    (3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.

    (4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje.

    (5) Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2013.

§ 104h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2014

    Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.

§ 104i

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

    (1) Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.

    (2) Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.

    (3) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.

§ 105

Zrušený od 1.1.2015

§ 106

Zrušovacie ustanovenia

    Zrušujú sa:

    1. zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 339/2000 Z.z., zákona č. 58/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 560/2001 Z.z., zákona č. 463/2002 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 218/2004 Z.z.,

    2. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 493/2001 Z.z. a zákona č. 476/2003 Z.z.,

    3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 335/1999 Z.z. a zákona č. 191/2004 Z.z.,

    4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z.z., vyhlášky č. 142/1996 Z.z., vyhlášky č. 74/1997 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z. a vyhlášky č. 546/2003 Z.z.

§ 107

Účinnosť

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

    Zákony č. 733/2004 Z.z. a č. 747/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.

    Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.

    Zákon č. 517/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2005.

    Zákon č. 120/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.

    Zákon č. 538/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2007.

    Zákon č. 460/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.

    Zákony č. 465/2008 Z.z. a č. 535/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.

    Zákon č. 467/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.

    Zákon č. 527/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 29. decembrom 2010 okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. marcom 2011.

    Zákon č. 406/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.

    Zákon č. 460/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.

    Zákon č. 548/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.

    Zákon č. 68/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.

    Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012.

    Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.

    Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.

    Zákon č. 484/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.

    Zákon č. 268/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2014.

    Zákon č. 333/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2014.

    Zákon č. 361/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.

    Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 okrem čl. V bodu 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.

PRÍL.1

HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)

—————————————————————–

Okres Kód Názov katastrálneho Hodnota v

KÚ * územia/okresu eurách/m2

—————

OP TTP

—————————————————————–

101 okres BRATISLAVA I 0,0000 0,0000

—————————————————————–

101 804096 Staré Mesto 0,0000 0,0000

—————————————————————–

102 okres BRATISLAVA II 0,8328 0,0000

—————————————————————–

102 804274 Nivy 0,7913 0,0000

102 847755 Podunajské Biskupice 0,8657 0,0000

102 805556 Ružinov 0,6844 0,0000

102 805343 Trnávka 0,8418 0,0000

102 870293 Vrakuňa 0,6847 0,0000

—————————————————————–

103 okres BRATISLAVA III 0,4836 0,0989

—————————————————————–

103 804690 Nové Mesto 0,2038 0,0000

103 805866 Rača 0,3980 0,1082

103 805700 Vajnory 0,7083 0,0166

103 804380 Vinohrady 0,1573 0,1576

—————————————————————–

104 okres BRATISLAVA IV 0,4836 0,0687

—————————————————————–

104 805301 Devín 0,2190 0,0511

104 810649 Devínska Nová Ves 0,5228 0,0816

104 806099 Dúbravka 0,2476 0,0166

104 805211 Karlova Ves 0,2190 0,0511

104 806005 Lamač 0,4637 0,0972

104 871796 Záhorská Bystrica I 0,4962 0,0570

—————————————————————–

105 okres BRATISLAVA V 0,7913 0,1085

—————————————————————–

105 809985 Čunovo 0,7442 0,1145

105 822256 Jarovce 0,8225 0,1145

105 804959 Petržalka 0,6678 0,1032

105 853771 Rusovce 0,8222 0,1145

—————————————————————–

106 okres MALACKY 0,4610 0,0922

—————————————————————–

106 991970 Bažantnica 0,2741 0,0607

106 803693 Borinka I 0,4690 0,0000

106 803707 Borinka II 0,0000 0,0650

106 991988 Červený Kríž 0,2741 0,0607

106 814482 Gajary 0,4610 0,1387

106 821756 Jablonové 0,2741 0,0607

106 821888 Jakubov 0,3671 0,0683

106 826626 Kostolište 0,4653 0,0534

106 829773 Kuchyňa 0,2974 0,0617

106 830399 Láb 0,4892 0,0511

106 833231 Lozorno 0,2758 0,0564

106 835196 Malacky 0,4700 0,0634

106 835625 Malé Leváre 0,3770 0,1135

106 836079 Marianka 0,3004 0,0600

106 859320 Mást I 0,6300 0,0683

106 859346 Mást II 0,5988 0,1055

106 859354 Mást III 0,9958 0,1035

106 991295 Nivky 0,2741 0,0607

106 991953 Obora 0,2741 0,0607

106 845931 Pernek 0,3209 0,0262

106 846775 Plavecké Podhradie 0,3883 0,0604

106 846791 Plavecký Mikuláš 0,6761 0,1417

106 846813 Plavecký Štvrtok I 0,4398 0,0385

106 846821 Plavecký Štvrtok II 0,4398 0,0385

106 991996 Riadok 0,2741 0,0607

106 852716 Rohožník 0,3794 0,0975

106 857335 Sološnica 0,4381 0,0949

106 859303 Studienka 0,2735 0,0604

106 859338 Stupava 0,5460 0,0889

106 859524 Suchohrad 0,5467 0,2041

106 991961 Šranek 0,2741 0,0607

106 992003 Turecký vrch 0,2741 0,0607

106 868191 Veľké Leváre 0,3817 0,0454

106 871133 Vysoká pri Morave 0,7306 0,1208

106 871788 Záhorie 0,2741 0,0607

106 871800 Záhorská Bystrica II 0,8696 0,1390

106 871818 Záhorská Bystrica III 0,5988 0,1055

106 871826 Záhorská Ves 0,6399 0,1580

106 872679 Závod 0,3382 0,1015

106 873586 Zohor 0,5467 0,0000

—————————————————————–

107 okres PEZINOK 0,5643 0,0883

—————————————————————–

107 800481 Báhoň 0,8872 0,2061

107 807265 Budmerice 0,5470 0,1400

107 808814 Častá 0,3863 0,0209

107 811483 Doľany 0,3913 0,0391

107 813303 Dubová 0,3435 0,0849

107 839019 Griňava 0,3614 0,1012

107 821560 Jablonec 0,7687 0,2240

107 832189 Limbach 0,1825 0,0000

107 860760 Malé Šenkvice 0,5530 0,0783

107 869571 Malé Tŕnie 0,4514 0,0000

107 838039 Modra 0,3465 0,0780

107 822892 Neštich 0,5666 0,0707

107 846163 Pezinok 0,4388 0,0956

107 846554 Píla pri Častej 0,0000 0,0922

107 856657 Slovenský Grob 0,7697 0,1072

107 822884 Svätý Jur 0,5666 0,0707

107 861111 Štefanová 0,4926 0,0624

107 860778 Veľké Šenkvice 0,5530 0,0783

107 869554 Veľké Tŕnie 0,6263 0,0876

107 869481 Viničné 0,7714 0,2864

107 869686 Vištuk 0,5563 0,1095

—————————————————————–

108 okres SENEC 0,8032 0,1653

—————————————————————–

108 802735 Bernolákovo 0,7890 0,1387

108 803065 Blatné 0,7292 0,1742

108 803570 Boldog 0,8172 0,0000

108 808881 Čataj 0,9310 0,2237

108 841731 Dedinka pri Dunaji 0,9281 0,2399

108 821438 Farná 0,8092 0,2227

108 815594 Hamuliakovo 0,7936 0,0972

108 819824 Hrubá Borša 0,8076 0,0000

108 819867 Hrubý Šúr 0,6416 0,0972

108 820407 Hurbanova Ves 0,7654 0,2399

108 820865 Chorvátsky Grob 0,7930 0,1895

108 821128 Igram 0,9105 0,2489

108 821446 Ivanka pri Dunaji 0,8092 0,2227

108 822094 Jánošíková 0,9151 0,1606

108 823023 Kalinkovo 0,6482 0,2190

108 823554 Kaplna 0,7880 0,0000

108 826634 Kostolná pri Dunaji 0,8132 0,0000

108 828203 Kráľová pri Senci 0,8690 0,1102

108 828211 Krmeš pri Senci 0,4305 0,0000

108 835803 Malinovo I 0,5573 0,2399

108 835811 Malinovo II 0,4955 0,0000

108 868850 Malý Biel 0,7472 0,2824

108 863475 Malý Madaras 0,9135 0,0000

108 826642 Malý Šúr 0,3883 0,0000

108 837628 Miloslavov 0,9048 0,0000

108 838527 Most na Ostrove 0,5825 0,1334

108 841838 Nová Lipnica 0,9151 0,1606

108 841749 Nová Ves pri Dunaji 0,9281 0,2399

108 842036 Nové Košariská 0,9151 0,1606

108 851931 Reca 0,8052 0,1463

108 852813 Rovinka 0,8554 0,2190

108 854964 Senec 0,9291 0,1556

108 851922 Senec II 1,0247 0,0000

108 838519 Studené 0,4096 0,0000

108 863491 Tomášov 0,6960 0,0000

108 865958 Tureň 0,7744 0,0972

108 868868 Veľký Biel 0,7472 0,2824

108 869945 Vlky 0,6194 0,0000

108 872270 Zálesie 0,8092 0,2227

108 865966 Zonc 0,7744 0,0972

—————————————————————–

201 okres DUNAJSKÁ STREDA 0,9211 0,1845

—————————————————————–

201 826740 Amadeho Kračany 0,8743 0,2894

201 800406 Báč 1,1584 0,0000

201 800597 Baka 0,9911 0,2605

201 800643 Baloň 1,1183 0,2529

201 816639 Beketfa 1,0814 0,1981

201 802476 Bellova Ves 0,9539 0,0000

201 817490 Benková Potôň 1,0117 0,2609

201 803022 Blahová 0,9948 0,2625

201 844276 Blatná lúka 0,9802 0,0627

201 803031 Blatná na Ostrove 0,9998 0,2688

201 829960 Blažov 0,5410 0,2214

201 818330 Bodíky 1,1063 0,2157

201 803430 Boheľov 0,8992 0,1045

201 837709 Bučuháza 0,9314 0,2210

201 822051 Búštelek 0,5716 0,0972

201 808644 Čakany 0,3880 0,0000

201 817503 Čečínska Potôň 1,0117 0,2609

201 816647 Čéfa 1,0814 0,1981

201 829978 Čenkesfa 0,7634 0,0999

201 873365 Čenkovce 0,5224 0,0000

201 816710 Čentöfa 1,0814 0,1981

201 860379 Čilistov 0,9314 0,2210

201 809853 Čiližská Radvaň 1,0067 0,2141

201 867861 Čukárska Paka 0,9848 0,2688

201 811343 Dobrohošť 1,0008 0,2081

201 844250 Dolná Potôň 0,9802 0,0627

201 822060 Dolné Janíky 0,5682 0,0972

201 863921 Dolné Topoľníky 0,8965 0,1653

201 812234 Dolný Bar 0,9632 0,0713

201 819557 Dolný Štál 0,9901 0,2638

201 813664 Dunajská Streda 0,8919 0,1434

201 821802 Dunajský Klátov 0,7259 0,2386

201 842958 Eliášovce 0,7717 0,2399

201 828262 Etreho Kračany 0,9128 0,1749

201 814440 Gabčíkovo 0,9931 0,2316

201 829986 Heďbenéte 0,5410 0,2214

201 817511 Horná Potôň 1,0117 0,2609

201 822078 Horné Janíky 0,5337 0,0000

201 864714 Horné Mýto 0,9241 0,1726

201 863939 Horné Topoľníky 0,8965 0,1653

201 818356 Horný Bar 1,1063 0,2157

201 819565 Horný Štál 0,9901 0,2638

201 820032 Hubice 0,4912 0,2688

201 820571 Hviezdoslavov 0,4700 0,0000

201 821535 Ižop 1,0744 0,2688

201 821811 Jahodná 0,7259 0,2386

201 828271 Jastrabie Kračany 0,9128 0,1749

201 822914 Jurová 1,0144 0,2363

201 828289 Kľučiarove Kračany 0,9128 0,1749

201 824887 Kľúčovec 1,0399 0,2409

201 816655 Kostolná Gala 1,0814 0,1981

201 826758 Kostolné Kračany 0,8743 0,2894

201 837717 Kráľovianky 0,9314 0,2210

201 828297 Kráľovičove Kračany 0,9128 0,1749

201 830208 Kvetoslavov 1,0263 0,0959

201 826766 Kynceľove Kračany 0,8743 0,2894

201 870013 Kyselica 0,8988 0,2506

201 828301 Lesné Kračany 0,9128 0,1749

201 830003 Lidér Tejed 0,7634 0,0999

201 834599 Macov 0,9078 0,0000

201 812242 Mad 0,9632 0,0713

201 816663 Malá Budafa 1,0814 0,1981

201 833631 Malá Lúč 1,0748 0,2243

201 867870 Malá Paka 0,9848 0,2688

201 813834 Malé Blahovo 0,8919 0,1434

201 814113 Malé Dvorníky 1,0097 0,2433

201 831107 Malý Lég 0,8786 0,2399

201 842966 Malý Máger 0,9274 0,0000

201 873373 Maslovce 0,5652 0,2399

201 831115 Masníkovo 1,0771 0,0000

201 836508 Medveďov 0,9798 0,1892

201 836788 Mierovo 0,8368 0,0000

201 836826 Michal na Ostrove 0,9304 0,2260

201 813826 Mliečany 0,8919 0,1434

201 837725 Mliečno 0,8637 0,1244

201 826774 Moravské Kračany 0,8743 0,2894

201 863955 Ňárad 1,0907 0,2838

201 870251 Nekyje na Ostrove 1,0310 0,1344

201 843172 Ohrady 1,0532 0,2399

201 843300 Okoč 0,8673 0,1978

201 843482 Oľdza 0,6024 0,0000

201 843946 Opatovský Sokolec 0,9115 0,0000

201 844268 Orechová Potôň 0,9802 0,0627

201 844942 Padáň 0,9905 0,2340

201 845612 Pataš 0,9742 0,2947

201 826782 Pinkove Kračany 0,8743 0,2894

201 830011 Pódafa 0,7634 0,0999

201 816680 Póšfa 1,0814 0,1981

201 817520 Potônske Lúky 0,8630 0,1327

201 873390 Rastice 0,6137 0,1045

201 852678 Rohovce 1,0220 0,2688

201 845248 Sap 0,9417 0,2018

201 831123 Sása 0,7153 0,0000

201 816698 Stará Gala 1,0814 0,1981

201 860387 Šamorín 0,9456 0,2224

201 861791 Štvrtok na Ostrove 0,5576 0,0000

201 818364 Šulany 1,1063 0,2157

201 830020 Töböréte 0,5410 0,2214

201 842974 Tonkovce 0,6008 0,0000

201 819581 Tône 0,9901 0,2638

201 864731 Trhová Hradská 0,9241 0,1726

201 865290 Trnávka 1,0041 0,0000

201 865486 Trstená na Ostrove 0,9911 0,2605

201 816701 Veľká Budafa 1,0814 0,1981

201 833649 Veľká Lúč 1,0748 0,2243

201 867888 Veľká Paka 0,9848 0,2688

201 867951 Veľké Blahovo 1,0373 0,2091

201 814121 Veľké Dvorníky 1,0097 0,2433

201 831131 Veľký Lég 0,9470 0,2399

201 808709 Veľký Meder 1,0247 0,0833

201 844284 Vieska 0,9802 0,0627

201 870021 Vojka nad Dunajom 0,8988 0,2506

201 842991 Vojtechovce 0,5878 0,0000

201 870269 Vrakúň 1,0310 0,1344

201 870790 Vydrany 0,9772 0,1653

—————————————————————–

202 okres GALANTA 0,9081 0,1653

—————————————————————–

202 800058 Abrahám 1,0851 0,0000

202 814636 Brakoň 1,1056 0,0000

202 809616 Čierna Voda 0,6516 0,0972

202 809764 Čierny Brod I 0,8660 0,2745

202 809799 Čierny Brod II 1,1674 0,0000

202 809802 Čierny Brod III 0,8919 0,2745

202 809772 Čierny Brod IV 0,8919 0,2745

202 811777 Dolná Streda 1,1073 0,0972

202 812129 Dolné Saliby 0,9264 0,1145

202 855235 Dolný Čepeň 0,8876 0,1145

202 812293 Dolný Chotár 0,7538 0,2472

202 814504 Galanta 1,0841 0,1218

202 814644 Gáň 1,1056 0,0000

202 814539 Hody 1,0774 0,0000

202 818178 Horné Saliby 0,8998 0,1327

202 855375 Horný Čepeň 0,8876 0,1145

202 818607 Hoste 1,1123 0,0000

202 822141 Jánovce 0,8915 0,0000

202 822663 Jelka 0,8228 0,1921

202 822965 Kajal 0,9118 0,1145

202 827720 Košúty 1,1578 0,1145

202 828106 Kráľov Brod 0,6897 0,1742

202 835161 Malá Mača 1,1116 0,2652

202 836451 Matúškovo 1,1076 0,0000

202 838543 Mostová I 0,8467 0,1198

202 838551 Mostová II 0,8467 0,1198

202 814610 Nebojsa 1,0834 0,1218

202 822671 Nová Jelka I 0,8172 0,1925

202 822680 Nová Jelka II 0,8172 0,1925

202 842265 Nové Osady 0,9921 0,2612

202 845655 Pata 0,6267 0,2652

202 850705 Pusté Sady 0,5015 0,1168

202 850730 Pusté Úľany 0,9095 0,0000

202 855251 Sereď 0,8876 0,1145

202 855961 Sládkovičovo 0,9852 0,0959

202 855316 Stredný Čepeň 0,8876 0,1145

202 860301 Šalgočka 0,7787 0,2439

202 860859 Šintava 0,8321 0,0000

202 861014 Šoporňa 0,8630 0,2575

202 863459 Tomášikovo 0,8720 0,1696

202 863912 Topoľnica 0,9493 0,0000

202 865524 Trstice 0,7820 0,0000

202 866709 Váhovce 1,0648 0,0959

202 867853 Veľká Mača 1,0237 0,2688

202 868752 Veľké Úľany 0,8660 0,1118

202 868990 Veľký Grob 0,7588 0,0916

202 869546 Vinohrady nad Váhom 0,6652 0,0000

202 870188 Vozokany 0,9739 0,2399

202 873098 Zemianske Sady 0,6771 0,1885

—————————————————————–

203 okres HLOHOVEC 0,5984 0,1168

—————————————————————–

203 803553 Bojničky 0,4534 0,0424

203 809411 Červeník 0,8593 0,2313

203 812102 Dolné Otrokovce 0,4527 0,1185

203 812170 Dolné Trhovište 0,4547 0,1058

203 812200 Dolné Zelenice 1,0144 0,2605

203 814024 Dvorníky nad Váhom 0,5364 0,1254

203 816248 Hlohovec 0,4560 0,1088

203 818127 Horné Otrokovce 0,3996 0,0000

203 818259 Horné Trhovište 0,3063 0,0288

203 818313 Horné Zelenice 0,9715 0,2399

203 821985 Jalšové 0,4321 0,1878

203 823970 Kľačany nad Váhom 0,5188 0,0000

203 826235 Koplotovce 0,3618 0,0756

203 831379 Leopoldov 0,4594 0,1122

203 834670 Madunice 0,9098 0,2489

203 836729 Merašice 0,4531 0,0000

203 845591 Pastuchov 0,4049 0,0856

203 848689 Posádka 0,5364 0,1254

203 851779 Ratkovce 0,8328 0,0000

203 854425 Sasinkovo 0,5264 0,1112

203 855472 Siladice 0,8959 0,1497

203 861847 Šulekovo 0,6997 0,1835

203 862592 Tekolďany 0,4282 0,0975

203 862762 Tepličky 0,3933 0,0355

203 864064 Trakovice 0,9035 0,2489

203 875007 Žlkovce 0,9460 0,0000

—————————————————————–

204 okres PIEŠŤANY 0,6911 0,1112

—————————————————————–

204 800678 Banka 0,5473 0,0195

204 802166 Bašovce 0,7870 0,0000

204 803758 Borovce 0,7910 0,0000

204 813320 Dolné Dubovany 0,8959 0,0000

204 812480 Dolný Lopašov 0,6794 0,0922

204 812773 Drahovce 0,6735 0,1098

204 813516 Ducové 0,7010 0,0965

204 813338 Horné Dubovany 0,8866 0,0000

204 820041 Hubina 0,5500 0,0567

204 821039 Chtelnica 0,7100 0,0315

204 825069 Kocurice 0,7906 0,0000

204 825077 Kočín 0,4700 0,0849

204 828050 Krakovany 0,8378 0,1540

204 830615 Lančár 0,3677 0,0295

204 835641 Malé Orvište 1,0057 0,0000

204 838420 Moravany nad Váhom 0,4550 0,0929

204 840769 Nižná 0,7654 0,0975

204 844578 Ostrov pri Piešťanoch 0,8441 0,2688

204 845825 Pečeňady 0,7156 0,0000

204 846309 Piešťany 0,7628 0,2224

204 849251 Prašník 0,3458 0,0471

204 851531 Rakovice 0,7120 0,0942

204 851841 Ratnovce 0,5165 0,0946

204 857262 Sokolovce 0,6506 0,1364

204 828068 Stráže pri Krakovanoch 0,8378 0,1540

204 860905 Šípkové 0,3843 0,0783

204 861189 Šterusy 0,4179 0,0597

204 869236 Ťapkové 0,7335 0,1258

204 864102 Trebatice 0,8169 0,0000

204 868141 Veľké Kostoľany 0,7442 0,2804

204 868221 Veľké Orvište 0,9925 0,0000

204 869244 Veselé 0,7674 0,1258

204 870595 Vrbové 0,4534 0,0302

204 868159 Zákostoľany 0,8613 0,0000

—————————————————————–

205 okres SENICA 0,4484 0,0836

—————————————————————–

205 802948 Bílkove Humence 0,3199 0,1135

205 803804 Borský Mikuláš 0,3107 0,1361

205 803821 Borský Peter 0,3422 0,1198

205 803766 Borský Svätý Jur 0,3724 0,1195

205 808024 Cerová-Lieskové 0,3923 0,0707

205 808806 Čáry 0,4265 0,0710

205 808831 Častkov 0,2356 0,0564

205 811475 Dojč 0,5194 0,1344

205 816175 Hlboké 0,6509 0,1258

205 819000 Hradište pod Vrátnom 0,2585 0,0371

205 821586 Jablonica 0,3956 0,1048

205 827827 Koválov 0,4162 0,1523

205 829781 Kuklov 0,3910 0,0614

205 829862 Kunov 0,5646 0,1088

205 830038 Kúty 0,4092 0,1463

205 830577 Lakšárska Nová Ves 0,2848 0,1068

205 830585 Mikulášov 0,3043 0,1294

205 838489 Moravský Svätý Ján 0,4892 0,0809

205 844659 Osuské 0,3598 0,0597

205 846805 Plavecký Peter 0,6801 0,0985

205 847178 Podbranč 0,3087 0,0428

205 849987 Prietrž 0,1732 0,0229

205 850021 Prievaly 0,4706 0,0952

205 852694 Rohov 0,5228 0,1380

205 852805 Rovensko 0,5533 0,0743

205 852881 Rozbehy 0,2984 0,0610

205 852708 Rybky 0,5440 0,0000

205 854778 Sekule 0,3628 0,1188

205 855006 Senica nad Myjavou 0,7249 0,1971

205 856801 Smolinské 0,3107 0,0570

205 856878 Smrdáky 0,3392 0,1002

205 857165 Sobotište 0,2612 0,0395

205 860671 Stráže nad Myjavou 0,5042 0,2038

205 860174 Šajdíkove Humence 0,7096 0,0979

205 860689 Šaštín 0,4746 0,1490

205 861081 Štefanov 0,5088 0,1938

205 980013 U Kameňa 0,5045 0,1092

205 980021 Uhliská 0,4979 0,1095

—————————————————————–

206 okres SKALICA 0,5510 0,0965

—————————————————————–

206 806960 Brodské 0,3498 0,1075

206 814717 Gbely 0,5174 0,1125

206 816728 Holíč 0,7664 0,1888

206 821004 Chropov 0,4394 0,0614

206 823651 Kátov 0,8441 0,1178

206 826197 Kopčany 0,5971 0,1583

206 827835 Koválovec 0,3511 0,0365

206 831522 Letničie 0,6595 0,2034

206 833100 Lopašov 0,4474 0,0710

206 848522 Močidľany 0,4384 0,1460

206 838284 Mokrý Háj 0,6054 0,0949

206 844314 Oreské 0,4072 0,0916

206 846007 Petrova Ves 0,7163 0,1792

206 980064 Pláňavy 0,5311 0,1062

206 848531 Popudiny 0,4092 0,0942

206 850012 Prietržka 0,4404 0,1390

206 980048 Pri Morave 0,4696 0,1261

206 850896 Radimov 0,5593 0,1048

206 851094 Radošovce 0,4647 0,1842

206 980072 Seče 0,5068 0,0929

206 855618 Skalica 0,5377 0,0554

206 980056 Struha 0,4763 0,0750

206 980030 Štepnice 0,4597 0,0740

206 865389 Trnovec 0,4345 0,1095

206 866491 Unín 0,5480 0,1088

206 813354 Vidovany 0,3807 0,0660

206 869279 Vieska 0,4823 0,0418

206 813346 Vlčkovany 0,3807 0,0660

206 870226 Vrádište 0,7452 0,1334

—————————————————————–

207 okres TRNAVA 0,7458 0,0773

—————————————————————–

207 802921 Biely Kostol 0,9543 0,0000

207 802972 Bíňovce 0,4584 0,1739

207 803421 Bohdanovce nad Trnavou 0,9324 0,0000

207 822400 Bohunice pri Trnave 0,8593 0,0000

207 803588 Boleráz 0,4926 0,0763

207 803740 Borová 0,5785 0,1390

207 807109 Bučany 0,8441 0,1463

207 807303 Buková 0,3800 0,0338

207 808130 Cífer 0,9144 0,0000

207 810223 Dechtice 0,4474 0,1214

207 810878 Dlhá 0,3292 0,1148

207 811220 Dobrá Voda 0,2964 0,0644

207 811548 Dolná Krupá 0,4959 0,0932

207 811963 Dolné Dubové 0,7093 0,2240

207 833185 Dolné Lovčice 0,8162 0,1195

207 812099 Dolné Orešany 0,3163 0,0166

207 817180 Horná Krupá 0,4122 0,0829

207 817872 Horné Dubové 0,5294 0,0975

207 833193 Horné Lovčice 0,6575 0,0000

207 818097 Horné Orešany 0,5659 0,1072

207 819476 Hrnčiarovce nad Parnou 0,8736 0,0000

207 822230 Jarná 1,0253 0,0000

207 822418 Jaslovce 0,9875 0,0000

207 823643 Kátlovce 0,6111 0,0000

207 803596 Klčovany 0,8620 0,0000

207 827690 Košolná 0,5799 0,1394

207 829218 Križovany nad Dudváhom 0,9380 0,1341

207 833142 Lošonec 0,2775 0,0604

207 834726 Majcichov 0,9168 0,0959

207 806242 Malé Brestovany 0,9944 0,0000

207 835960 Malženice 0,9128 0,2439

207 838071 Modranka 0,9586 0,0000

207 839256 Naháč 0,2499 0,0567

207 844004 Opoj 0,9005 0,1463

207 844926 Pác 1,0114 0,0000

207 844977 Paderovce 0,7681 0,0000

207 845698 Pavlice 0,9115 0,0000

207 851116 Radošovce 0,7581 0,0000

207 853798 Ružindol 0,7999 0,0000

207 856541 Slovenská Nová Ves 1,0442 0,0000

207 856771 Smolenice 0,3956 0,1168

207 856789 Smolenická Nová Ves 0,3956 0,1168

207 859435 Suchá nad Parnou 0,6970 0,1716

207 860735 Šelpice 0,8106 0,0000

207 861049 Špačince 0,8431 0,2439

207 864790 Trnava 0,9075 0,2439

207 865559 Trstín 0,4537 0,0454

207 862266 Valtov Šúr 0,8842 0,0000

207 867462 Varov Šúr 0,8842 0,0000

207 806251 Veľké Brestovany 0,8155 0,0000

207 862274 Veľké Šúrovce I 0,7989 0,2343

207 862291 Veľké Šúrovce II 0,9284 0,2399

207 869881 Vlčkovce 0,9423 0,0959

207 869961 Voderady 0,9878 0,0000

207 872580 Zavar 0,8703 0,0000

207 872997 Zeleneč 0,9951 0,2028

207 862282 Zemianske Šúrovce 0,8228 0,2343

207 873918 Zvončín 0,7551 0,1968

—————————————————————–

301 okres BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 0,4471 0,0461

—————————————————————–

301 800805 Bánovce nad Bebravou 0,5165 0,1586

301 802981 Biskupice nad Bebravou 0,5722 0,0000

301 803677 Borčany 0,5241 0,0000

301 806722 Brezolupy 0,4829 0,1191

301 808202 Cimenná 0,1287 0,0355

301 809560 Čierna Lehota pri Bebrave 0,3508 0,0212

301 809977 Čuklasovce 0,2004 0,0205

301 810673 Dežerice 0,4557 0,1082

301 811955 Dolné Držkovce 0,3561 0,0434

301 812072 Dolné Naštice 0,6662 0,2489

301 813222 Dubnička 0,5722 0,0697

301 813966 Dvorec nad Bebravou 0,5649 0,1115

301 815471 Haláčovce 0,3379 0,1108

301 817864 Horné Držkovce 0,3873 0,1228

301 818046 Horné Naštice 0,3664 0,0926

301 818135 Horné Ozorovce 0,4972 0,0544

301 821047 Chudá Lehota 0,5111 0,1158

301 828432 Krásna Ves 0,1785 0,0242

301 829692 Kšinná 0,2403 0,0328

301 866385 Látkovce 0,8769 0,1666

301 831981 Libichava 0,6220 0,0000

301 834360 Ľutov 0,6721 0,0288

301 835021 Malá Hradná 0,3090 0,0335

301 835510 Malé Hoste 0,4043 0,1921

301 835528 Malé Chlievany 0,4843 0,1112

301 836796 Miezgovce 0,2144 0,0653

301 839426 Nedašovce 0,4716 0,0736

301 843776 Omastiná 0,3684 0,0275

301 815489 Otrhánky 0,2841 0,0212

301 845833 Pečeňany 0,4999 0,0424

301 847585 Podlužany nad Bebravou 0,5035 0,0401

301 847852 Pochabany 0,5822 0,1347

301 849332 Pravotice 0,4823 0,0952

301 850357 Prusy 0,4511 0,1098

301 874981 Radiša 0,2622 0,0610

301 853704 Ruskovce 0,4696 0,0587

301 854140 Rybany 0,5915 0,0000

301 856070 Slatina nad Bebravou 0,2187 0,0414

301 856096 Slatinka nad Bebravou 0,1208 0,0229

301 860883 Šípkov 0,4321 0,0318

301 860972 Šišov 0,5719 0,1244

301 863203 Timoradza 0,3226 0,0305

301 864170 Trebichava 0,0000 0,0245

301 866393 Uhrovec 0,5460 0,0856

301 866407 Uhrovské Podhradie 0,0647 0,0265

301 867993 Veľké Hoste 0,5138 0,2240

301 868001 Veľké Chlievany 0,3425 0,1414

301 810681 Vlčkovo 0,3515 0,0597

301 870897 Vysočany 0,3717 0,0856

301 872482 Závada pod Čiernym vrchom 0,0647 0,0205

301 873501 Zlatníky 0,2237 0,0673

301 874990 Žitná 0,3392 0,0594

—————————————————————–

302 okres ILAVA 0,4700 0,0308

—————————————————————–

302 803456 Bohunice pri Pruskom 0,4192 0,0338

302 803600 Bolešov 0,5211 0,0285

302 803685 Borčice 0,5234 0,0322

302 809438 Červený Kameň 0,2426 0,0199

302 813141 Dubnica nad Váhom 0,6001 0,0743

302 813583 Dulov 0,4740 0,0527

302 817465 Horná Poruba 0,1035 0,0225

302 821187 Ilava 0,3890 0,0434

302 823350 Kameničany 0,5307 0,0242

302 824402 Klobušice 0,4511 0,0481

302 826219 Kopec 0,2864 0,0219

302 826880 Košeca 0,4448 0,0358

302 826910 Košecké Rovné 0,0000 0,0182

302 829153 Krivoklát 0,1892 0,0199

302 830488 Ladce 0,6326 0,0567

302 835552 Malé Košecké Podhradie 0,0969 0,0245

302 825417 Malý Kolačín 0,1467 0,0245

302 837539 Mikušovce pri Pruskom 0,2370 0,0358

302 841757 Nová Dubnica 0,5321 0,0969

302 849430 Prejta 0,3671 0,0341

302 850331 Pruské 0,4955 0,0381

302 854751 Sedmerovec 0,5158 0,0819

302 856215 Slavnica 0,4657 0,0242

302 865605 Tuchyňa 0,4305 0,0368

302 868167 Veľké Košecké Podhradie 0,1570 0,0245

302 825425 Veľký Kolačín 0,3488 0,0265

302 870641 Vršatské Podhradie 0,2788 0,0209

302 873578 Zliechov 0,1234 0,0215

—————————————————————–

303 okres MYJAVA 0,2058 0,0431

—————————————————————–

303 806277 Brestovec 0,1875 0,0408

303 806749 Brezová pod Bradlom 0,1941 0,0401

303 807354 Bukovec 0,1639 0,0398

303 819158 Hrašné 0,2277 0,0554

303 821063 Chvojnica 0,1838 0,0361

303 821632 Jablonka 0,2572 0,0444

303 826693 Kostolné 0,2376 0,0527

303 826821 Košariská 0,1799 0,0932

303 827975 Krajné 0,2333 0,0501

303 838926 Myjava 0,2356 0,0703

303 847526 Podkylava 0,2482 0,0561

303 847950 Polianka 0,2426 0,0564

303 848590 Poriadie 0,2336 0,0634

303 849901 Priepasné 0,1726 0,0434

303 853461 Rudník 0,2124 0,0478

303 858196 Stará Myjava 0,2061 0,0504

303 865702 Turá Lúka 0,1931 0,0368

303 870587 Vrbovce 0,1729 0,0375

—————————————————————–

304 okres NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 0,4773 0,0587

—————————————————————–

304 802255 Beckov 0,4564 0,0537

304 825085 Beckovská Vieska 0,6379 0,2250

304 803863 Bošáca 0,3359 0,0653

304 806986 Brunovce 1,0389 0,1739

304 808555 Čachtice 0,5530 0,1022

304 808857 Častkovce 0,5583 0,1148

304 807818 Dolné Bzince 0,3428 0,0683

304 812145 Dolné Srnie 0,4288 0,1248

304 803871 Haluzice 0,3764 0,0331

304 817589 Horná Streda 0,9974 0,1653

304 807826 Horné Bzince 0,3428 0,0683

304 817104 Hôrka nad Váhom 0,5417 0,1228

304 819018 Hrádok 0,4514 0,1108

304 819042 Hrachovište 0,1317 0,0766

304 807834 Hrubá Strana 0,3087 0,0624

304 807842 Hrušové 0,0995 0,0000

304 823155 Kalnica 0,2629 0,0517

304 825093 Kočovce 0,5951 0,1271

304 833398 Lubina 0,2546 0,0554

304 834106 Lúka 0,4069 0,0474

304 838098 Modrová 0,4999 0,0946

304 838101 Modrovka 0,4839 0,0673

304 838454 Moravské Lieskové 0,3362 0,0391

304 841501 Nová Bošáca 0,2579 0,0421

304 841781 Nová Lehota 0,0922 0,0302

304 841935 Nová Ves nad Váhom 0,5467 0,1337

304 842044 Nové Mesto nad Váhom 0,5603 0,0962

304 843105 Očkov 0,5241 0,0610

304 847062 Pobedim 0,9178 0,1022

304 847640 Podolie 0,4876 0,1317

304 848794 Potvorice 0,9503 0,2124

304 848808 Považany 0,9400 0,1141

304 825107 Rakoľuby 0,5407 0,2439

304 858064 Stará Lehota 0,4829 0,0219

304 858251 Stará Turá 0,2370 0,0408

304 864404 Trenčianske Bohuslavice 0,3472 0,1892

304 866687 Vaďovce 0,1858 0,0268

304 869635 Višňové 0,1490 0,0746

304 873080 Zemianske Podhradie 0,1792 0,0444

—————————————————————–

305 okres PARTIZÁNSKE 0,5828 0,0856

—————————————————————–

305 803901 Baštín 0,7621 0,0000

305 806978 Brodzany 0,5755 0,0790

305 818968 Hradište nad Nitricou 0,4783 0,1012

305 821098 Chynorany 0,7256 0,2399

305 822132 Janova Ves 0,4524 0,1022

305 869023 Ješkova Ves 0,5430 0,1002

305 824101 Klátova Nová Ves 0,4952 0,0594

305 869031 Klíž 0,4384 0,0312

305 869040 Klížske Hradište 0,4388 0,0312

305 825441 Kolačno 0,3495 0,1025

305 828467 Krásno 0,5964 0,0000

305 839221 Livina 0,6429 0,1593

305 832952 Livinské Opatovce 0,5759 0,1404

305 835480 Malé Bielice 0,5387 0,1855

305 803910 Malé Bošany 0,7588 0,0000

305 835595 Malé Kršteňany 0,3611 0,0730

305 844543 Malé Ostratice 0,6413 0,0000

305 835714 Malé Uherce 0,3764 0,0806

305 839230 Nadlice 0,7103 0,0000

305 839388 Návojovce 0,6044 0,1108

305 839418 Nedanovce 0,6101 0,2489

305 845426 Partizánske 0,5955 0,2390

305 845809 Pažiť 0,6217 0,2240

305 855596 Skačany 0,4859 0,0468

305 865842 Turčianky 0,4570 0,0551

305 867934 Veľké Bielice 0,4716 0,0461

305 803936 Veľké Bošany 0,7369 0,0000

305 868183 Veľké Kršteňany 0,5244 0,1138

305 844560 Veľké Ostratice 0,6857 0,0000

305 868744 Veľké Uherce 0,4036 0,1175

305 873934 Žabokreky nad Nitrou 0,6612 0,1848

—————————————————————–

306 okres POVAŽSKÁ BYSTRICA 0,2141 0,0285

—————————————————————–

306 803294 Bodiná 0,0766 0,0192

306 806927 Briestenné 0,1653 0,0282

306 807044 Brvnište 0,2290 0,0268

306 809144 Čelkova Lehota 0,1566 0,0278

306 811611 Dolná Mariková 0,0836 0,0192

306 812471 Dolný Lieskov 0,3711 0,0328

306 812501 Dolný Moštenec 0,2755 0,0554

306 812595 Domaniža 0,1380 0,0312

306 813907 Ďurďové 0,0995 0,0295

306 815926 Hatné 0,1815 0,0215

306 817287 Horná Mariková 0,0647 0,0166

306 818402 Horný Lieskov 0,1858 0,0258

306 818411 Horný Moštenec 0,1507 0,0348

306 822281 Jasenica 0,1613 0,0312

306 823597 Kardošova Vieska 0,0995 0,0245

306 824348 Klieština 0,0000 0,0258

306 826600 Kostolec 0,1792 0,0305

306 835617 Malé Lednice 0,1862 0,0282

306 837571 Milochov 0,1271 0,0225

306 844373 Orlové 0,4358 0,0424

306 845337 Papradno 0,2307 0,0272

306 846945 Plevník-Drienové 0,2791 0,0179

306 847071 Počarová 0,2549 0,0179

306 847615 Podmanín 0,0985 0,0255

306 847712 Podskalie 0,3336 0,0378

306 847763 Podvažie 0,1434 0,0166

306 848832 Považská Bystrica 0,2887 0,0391

306 849006 Považská Teplá 0,2675 0,0567

306 849022 Považské Podhradie 0,4126 0,0166

306 849367 Praznov 0,0969 0,0272

306 849391 Prečín 0,2147 0,0268

306 850314 Prosné 0,2044 0,0202

306 850390 Pružina 0,1653 0,0282

306 854310 Sádočné 0,1211 0,0458

306 856479 Slopná 0,2024 0,0325

306 859362 Stupné 0,2008 0,0405

306 859702 Sverepec 0,1629 0,0428

306 860719 Šebešťanová 0,3176 0,0408

306 865532 Tŕstie 0,3897 0,0292

306 866270 Udiča 0,1573 0,0305

306 870625 Vrchteplá 0,1443 0,0219

306 872369 Záskalie 0,0000 0,0245

306 873039 Zemianska Závada 0,1616 0,0285

306 873101 Zemiansky Kvašov 0,1390 0,0381

—————————————————————–

307 okres PRIEVIDZA 0,3375 0,0418

—————————————————————–

307 800694 Banky 0,3226 0,0478

307 803511 Bojnice 0,2941 0,0849

307 839469 Brezany 0,4292 0,0680

307 820989 Brusno 0,3173 0,0647

307 807613 Bystričany 0,3498 0,0859

307 808156 Cigeľ 0,2386 0,0318

307 808911 Čavoj 0,0000 0,0192

307 809241 Čereňany 0,4142 0,0567

307 810720 Diviacka Nová Ves 0,5002 0,0604

307 810762 Diviaky nad Nitricou 0,3468 0,0338

307 811165 Dlžín 0,1988 0,0401

307 832081 Dobročná 0,1513 0,0398

307 862312 Dolné Šutovce 0,2137 0,0242

307 812188 Dolné Vestenice 0,4272 0,0395

307 803537 Dubnica 0,2433 0,0481

307 840742 Dvorníky nad Nitricou 0,5085 0,0308

307 815608 Handlová 0,2283 0,0491

307 817805 Horná Ves 0,3409 0,0471

307 862304 Horné Šutovce 0,1384 0,0258

307 818283 Horné Vestenice 0,6685 0,0375

307 850195 Hradec 0,1951 0,0408

307 807630 Chalmová 0,2419 0,0527

307 820997 Chrenovec 0,3375 0,0620

307 821071 Chvojnica pri Tužine 0,3823 0,0179

307 821977 Jalovec pri Ráztočne 0,2449 0,0341

307 822825 Ježkova Ves 0,5360 0,0292

307 823261 Kamenec pod Vtáčnikom 0,3213 0,0644

307 823520 Kanianka 0,2954 0,0723

307 824011 Kľačno 0,0999 0,0239

307 825051 Kocurany 0,2731 0,0275

307 826651 Kostolná Ves 0,2931 0,0580

307 826812 Koš 0,3352 0,0481

307 830887 Lazany 0,3953 0,0949

307 831191 Lehota pod Vtáčnikom 0,2549 0,0491

307 832090 Liešťany 0,2117 0,0391

307 832235 Lipník 0,0000 0,0590

307 832103 Lomnica 0,1872 0,0282

307 834602 Mačov 0,3299 0,0647

307 834971 Malá Čausa 0,2844 0,0614

307 850187 Malá Lehôtka 0,3468 0,0245

307 835790 Malinová 0,1862 0,0534

307 838501 Morovno 0,3266 0,0511

307 839477 Nedožery 0,5294 0,1304

307 839850 Nevidzany nad Nitricou 0,1928 0,0222

307 840670 Nitrianske Pravno 0,2532 0,0318

307 840700 Nitrianske Rudno 0,4604 0,0441

307 840726 Nitrianske Sučany 0,4926 0,0504

307 841803 Nová Lehota pri Handlovej 0,1951 0,0295

307 842001 Nováky 0,4122 0,0660

307 843881 Opatovce nad Nitrou 0,5118 0,0318

307 844489 Oslany 0,3186 0,0620

307 847399 Podhradie pri Novákoch 0,2177 0,0229

307 848115 Poluvsie 0,2645 0,0979

307 848638 Poruba 0,2190 0,0421

307 849294 Pravenec 0,2967 0,0634

307 850063 Prievidza 0,4192 0,0614

307 840751 Račice 0,5085 0,0361

307 850942 Radobica 0,1795 0,0288

307 851868 Ráztočno 0,1998 0,0232

307 853437 Rudnianska Lehota 0,2609 0,0235

307 854492 Sebedražie 0,2781 0,0647

307 854514 Seč 0,2811 0,0305

307 840688 Solka 0,2210 0,0365

307 862711 Temeš 0,0000 0,0926

307 866148 Tužina 0,0999 0,0282

307 867195 Valaská Belá 0,1626 0,0205

307 867659 Veľká Čausa 0,3282 0,0511

307 867781 Veľká Lehôtka 0,2559 0,0448

307 807648 Vieska pri Bystričanoch 0,2071 0,0451

307 810738 Vrbany 0,4298 0,0717

307 840696 Vyšehradné 0,1599 0,0195

307 873055 Zemianske Kostoľany 0,2482 0,0707

—————————————————————–

308 okres PÚCHOV 0,3737 0,0355

—————————————————————–

308 802506 Beluša 0,6034 0,0793

308 811432 Dohňany 0,1294 0,0401

308 811521 Dolná Breznica 0,1331 0,0245

308 812013 Dolné Kočkovce 0,3382 0,0385

308 830917 Dubková 0,0979 0,0199

308 816400 Hloža-Podhorie 0,6701 0,0634

308 817007 Horenice 0,5085 0,0348

308 817163 Horná Breznica 0,1251 0,0245

308 850501 Horné Kočkovce 0,2738 0,0385

308 818551 Horovce 0,3425 0,0511

308 818712 Hoštiná 0,1845 0,0292

308 817023 Hôrka 0,0000 0,0166

308 821161 Ihrište 0,0000 0,0401

308 830151 Kvašov 0,1699 0,0318

308 830950 Lazy pod Makytou 0,0979 0,0199

308 831051 Lednica 0,1102 0,0205

308 831077 Lednické Rovne 0,3575 0,0657

308 834211 Lúky 0,3037 0,0262

308 834483 Lysá pod Makytou 0,1181 0,0252

308 817015 Medné 0,1908 0,0222

308 836753 Mestečko 0,1832 0,0302

308 838217 Mojtín 0,0876 0,0192

308 838535 Mostište 0,1178 0,0252

308 839884 Nimnica 0,2665 0,0474

308 841234 Nosice 0,2987 0,0000

308 850462 Púchov 0,2761 0,0441

308 859095 Streženice 0,2788 0,0514

308 850560 Vieska-Bezdedov 0,2738 0,0385

308 869619 Visolaje 0,4647 0,0610

308 870811 Vydrná 0,0647 0,0172

308 872342 Záriečie 0,1102 0,0205

308 872873 Zbora 0,2247 0,0395

308 873641 Zubák 0,1736 0,0212

—————————————————————–

309 okres TRENČÍN 0,3727 0,0401

—————————————————————–

309 800121 Adamovské Kochanovce 0,4892 0,0717

309 803197 Bobot 0,3246 0,0268

309 803201 Bobotská Lehota 0,3246 0,0268

309 839663 Bošianska Neporadza 0,2615 0,0557

309 811173 Dobrá 0,3438 0,0424

309 811726 Dolná Poruba 0,1364 0,0249

309 811840 Dolná Súča 0,2761 0,0305

309 838608 Dolné Motešice 0,2808 0,0242

309 813001 Drietoma 0,1779 0,0278

309 813290 Dubodiel 0,2144 0,0408

309 815586 Hámre 0,4471 0,0547

309 873527 Hanzlíková 0,3664 0,0441

309 817627 Horná Súča 0,2184 0,0282

309 817856 Horňany 0,3505 0,0859

309 838616 Horné Motešice 0,2897 0,0361

309 818216 Horné Srnie 0,2499 0,0285

309 818861 Hrabovka 0,2794 0,0395

309 820831 Chocholná-Velčice 0,5284 0,0335

309 872601 Istebník 0,2459 0,0166

309 821471 Ivanovce 0,4819 0,0949

309 824879 Kľúčové 0,4989 0,0640

309 826669 Kostolná-Záriečie 0,5560 0,0361

309 829161 Krivosúd-Bodovka 0,4049 0,0673

309 829722 Kubrá 0,4577 0,0428

309 829731 Kubrica 0,4577 0,0428

309 833533 Ľuborča 0,4202 0,0743

309 835684 Malé Stankovce 0,4753 0,0697

309 836664 Melčice 0,4112 0,0474

309 837873 Mníchova Lehota 0,3618 0,0378

309 839639 Nemšová 0,6034 0,1367

309 843792 Omšenie 0,1888 0,0255

309 843865 Opatová 0,3415 0,0926

309 843873 Opatovce 0,7249 0,1394

309 872598 Orechové 0,2838 0,0235

309 845957 Peťovka 0,0647 0,0175

309 845990 Petrova Lehota 0,0647 0,0166

309 852929 Rozvadze 0,4753 0,0697

309 839671 Rožňová Neporadza 0,2848 0,0166

309 854735 Sedličná 0,4753 0,0697

309 854841 Selec 0,1659 0,0348

309 855600 Skala 0,2678 0,0514

309 855782 Skalská Nová Ves 0,3100 0,0670

309 857106 Soblahov 0,4062 0,0395

309 859907 Svinná 0,3521 0,0481

309 861782 Štvrtok 0,4720 0,1699

309 864374 Trenčianska Teplá 0,3246 0,0371

309 864391 Trenčianska Turná 0,4471 0,0547

309 872431 Trenčianska Závada 0,2575 0,0302

309 864668 Trenčianske Biskupice 0,7266 0,1022

309 864412 Trenčianske Jastrabie 0,3697 0,0594

309 864421 Trenčianske Mitice 0,2944 0,0252

309 864455 Trenčianske Teplice 0,1795 0,0488

309 864528 Trenčín 0,4109 0,0322

309 866415 Újazd 0,3677 0,0361

309 867713 Veľká Hradná 0,2426 0,0411

309 867942 Veľké Bierovce 0,7140 0,1171

309 868591 Veľké Stankovce 0,4753 0,0697

309 871664 Záblatie 0,6323 0,0252

309 872300 Zamarovce 0,2615 0,0295

309 873063 Zemianske Lieskové 0,4112 0,0474

309 873551 Zlatovce 0,5530 0,0202

—————————————————————–

401 okres KOMÁRNO 0,7701 0,1709

—————————————————————–

401 800503 Bajč 0,8242 0,1848

401 870081 Bátorove Kosihy 0,6811 0,1609

401 803359 Bodza 1,1153 0,2688

401 803367 Bodzianske Lúky 0,8547 0,2688

401 803383 Bohatá 0,6745 0,2386

401 806269 Brestovec 0,9357 0,0000

401 807079 Búč 0,8052 0,1951

401 808679 Čalovec 0,9201 0,2154

401 809527 Číčov 0,8587 0,0989

401 810142 Dedina Mládeže 0,6094 0,1673

401 816612 Dolné Holiare 1,0595 0,2688

401 813605 Dulovce 0,7272 0,0982

401 816621 Horné Holiare 1,1189 0,0000

401 820423 Hurbanovo 0,6127 0,1785

401 820881 Chotín 0,6091 0,1520

401 821241 Imeľ 0,6436 0,1858

401 821501 Iža 0,7969 0,1948

401 823384 Kameničná 0,8255 0,1274

401 824381 Klížska Nemá 0,7365 0,1307

401 825581 Kolárovo 0,8039 0,1955

401 825883 Komárno 0,8803 0,1530

401 836028 Krátke Kesy 0,5420 0,1195

401 828823 Kravany nad Dunajom 0,7853 0,0776

401 832324 Lipové 0,9735 0,3004

401 836036 Marcelová 0,5463 0,2310

401 836354 Martovce 0,7654 0,1931

401 837954 Moča 0,6950 0,1457

401 838080 Modrany 0,6562 0,1201

401 838721 Mudroňovo 0,5042 0,0000

401 839817 Nesvady 0,7432 0,1669

401 841901 Nová Stráž 0,8842 0,1712

401 843342 Okoličná na Ostrove 0,9088 0,2466

401 845663 Patince 0,6871 0,1865

401 849707 Pribeta 0,7355 0,0829

401 851132 Radvaň nad Dunajom 0,6084 0,2489

401 857246 Sokolce-Lak 0,4069 0,0000

401 857238 Sokolce-Turi 0,9865 0,1838

401 812536 Svätý Peter 0,5503 0,1284

401 861073 Šrobárová 0,5862 0,0856

401 863521 Tôň 0,9161 0,2692

401 864099 Trávnik 0,8597 0,0693

401 825671 Važsky Klin 0,8039 0,1955

401 868132 Veľké Kosihy 0,8242 0,1570

401 851141 Virt 0,6084 0,2489

401 870463 Vrbová nad Váhom 0,6127 0,1473

401 873021 Zemianska Olča 0,8862 0,1354

401 873462 Zlatná na Ostrove 0,8437 0,2509

—————————————————————–

402 okres LEVICE 0,6509 0,0790

—————————————————————–

402 800571 Bajka 0,8447 0,0000

402 802221 Bátovce 0,4517 0,0597

402 802760 Beša 0,4849 0,1118

402 802913 Bielovce 0,5609 0,0507

402 803448 Bohunice 0,4179 0,0527

402 803855 Bory 0,3598 0,0448

402 819701 Čajakovo 0,8836 0,1195

402 808571 Čajkov 0,5413 0,0733

402 808580 Čaka 0,6111 0,1560

402 808768 Čankov 0,4434 0,0786

402 808873 Čata 0,8441 0,1450

402 810240 Demandice 0,4102 0,0876

402 811769 Dolná Seč 0,8023 0,1985

402 806897 Dolné Brhlovce 0,4547 0,0813

402 810606 Dolné Devičany 0,4155 0,0650

402 821730 Dolné Jabloňovce 0,3770 0,0481

402 812137 Dolné Semerovce 0,4620 0,1400

402 868701 Dolné Turovce 0,5948 0,1367

402 872911 Dolné Zbrojníky 0,5155 0,1228

402 874311 Dolné Žemberovce 0,4670 0,0813

402 868931 Dolný Ďur 0,6091 0,1141

402 812544 Dolný Pial 0,7823 0,1019

402 862681 Dolný Tekovský Hrádok 0,9420 0,2589

402 812579 Domadice 0,4537 0,0726

402 819719 Domaša 0,8497 0,2672

402 813109 Drženice 0,4564 0,1048

402 814202 Farná 0,8235 0,2058

402 815209 Gondovo 0,4321 0,0740

402 816582 Hokovce 0,5211 0,0989

402 816906 Hontianska Vrbica 0,5151 0,0614

402 862673 Hontianske Trsťany 0,4169 0,0634

402 817571 Horná Seč 0,8248 0,1629

402 806901 Horné Brhlovce 0,3953 0,0883

402 810614 Horné Devičany 0,3900 0,0395

402 821748 Horné Jabloňovce 0,4929 0,1158

402 818194 Horné Semerovce 0,4531 0,0650

402 818275 Horné Turovce 0,3936 0,0723

402 872920 Horné Zbrojníky 0,5503 0,0000

402 874329 Horné Žemberovce 0,3920 0,0776

402 868949 Horný Ďur 0,4730 0,0975

402 818437 Horný Pial 0,8228 0,1613

402 862690 Horný Tekovský Hrádok 0,9533 0,2316

402 818585 Horša 0,5052 0,0215

402 819450 Hrkovce 0,4680 0,1145

402 819794 Hronské Kľačany 0,8577 0,0889

402 819808 Hronské Kosihy 0,7793 0,1473

402 862614 Hulvinky 0,7389 0,2240

402 865630 Chorvatice 0,4258 0,1048

402 821250 Iňa 0,4623 0,1072

402 821306 Ipeľské Úľany 0,2160 0,0325

402 821373 Ipeľský Sokolec 0,6592 0,0823

402 802239 Jalakšová 0,5095 0,0813

402 802778 Jesenské 0,5321 0,1297

402 822868 Jur nad Hronom 0,8132 0,1855

402 823015 Kalinčiakovo 0,5390 0,1317

402 823112 Kalná 0,8736 0,1722

402 823121 Kalnica 0,7183 0,0786

402 830178 Keť 0,8590 0,1855

402 802247 Kmeťovce 0,4106 0,0166

402 827860 Kozárovce 0,4049 0,0999

402 829714 Kubáňovo 0,4746 0,0922

402 829811 Kukučínov 0,7538 0,1380

402 829901 Kuraľany 0,8374 0,1991

402 831646 Levice 0,7203 0,1517

402 833002 Lok 0,7820 0,1281

402 833096 Lontov 0,5257 0,0614

402 834238 Lula 0,5603 0,0846

402 835382 Málaš 0,9125 0,2864

402 835587 Malé Kozmálovce 0,6144 0,1025

402 829447 Malé Krškany 0,5440 0,0597

402 835633 Malé Ludince 0,5712 0,2114

402 860603 Malé Šarovce 0,9198 0,2287

402 854379 Malinovec 0,4511 0,0813

402 835871 Malý Kiar 0,4969 0,0580

402 829820 Malý Pesek 0,5470 0,0756

402 842923 Marušová 0,7505 0,1586

402 836494 Medvecké 0,7701 0,0000

402 874248 Mikula 0,8255 0,1195

402 838152 Mochovce 0,3741 0,0245

402 839141 Mýtne Ludany 0,7704 0,0720

402 842931 Nový Tekov 0,7647 0,0620

402 843016 Nýrovce 0,8590 0,2864

402 843849 Ondrejovce 0,9095 0,0000

402 841706 Opatová 0,3906 0,0166

402 845566 Pastovce 0,6243 0,1287

402 845841 Pečenice 0,5317 0,0431

402 846759 Plášťovce 0,3883 0,0421

402 846767 Plavé Vozokany 0,5799 0,1118

402 847577 Podlužany 0,5410 0,1141

402 847844 Pohronský Ruskov 0,8985 0,0000

402 849472 Preseľany nad Ipľom 0,4746 0,1364

402 850675 Pukanec 0,2718 0,0328

402 868965 Rohožnica 0,6595 0,1473

402 854158 Rybník 0,5941 0,0796

402 854387 Santovka 0,3734 0,0912

402 854450 Sazdice 0,4700 0,0697

402 856053 Slatina 0,3641 0,0511

402 858501 Starý Hrádok 0,8942 0,1384

402 858579 Starý Tekov 0,7830 0,1251

402 868710 Stredné Turovce 0,5543 0,0740

402 859966 Svodov 0,9028 0,1195

402 860158 Šahy 0,5194 0,1019

402 860344 Šalov 0,4245 0,1297

402 862584 Tehla 0,5569 0,1380

402 841722 Tekovská Nová Ves I 0,5178 0,0534

402 862622 Tekovské Lužany 0,9330 0,2662

402 862631 Tekovské Lužianky 0,8262 0,2240

402 863165 Tešmak 0,5234 0,0883

402 863416 Tlmače 1,0250 0,2114

402 855448 Trhyňa 0,5121 0,1822

402 865648 Tupá 0,4706 0,1171

402 865656 Turá 0,8842 0,1915

402 866334 Uhliská 0,2390 0,0295

402 868175 Veľké Kozmálovce 0,9344 0,0000

402 829455 Veľké Krškany 0,4965 0,0594

402 868213 Veľké Ludince 0,7405 0,0975

402 860611 Veľké Šarovce 0,8856 0,2316

402 855456 Veľký Pesek 0,6343 0,0766

402 860620 Veselá 0,9274 0,1473

402 819735 Vozokany nad Hronom 0,9656 0,2516

402 871168 Vyškovce nad Ipľom 0,4899 0,1404

402 871389 Vyšné nad Hronom 0,8331 0,2217

402 872261 Zalaba 0,5619 0,1473

402 874272 Želiezovce 0,8683 0,2004

402 874337 Žemliare 0,7548 0,2439

—————————————————————–

403 okres NITRA 0,6798 0,1301

—————————————————————–

403 800163 Alekšince 0,6608 0,1357

403 800180 Andač 0,5566 0,0554

403 800341 Babindol 0,7425 0,1951

403 847267 Bádice 0,5075 0,0823

403 804029 Branč 0,9330 0,1473

403 807931 Cabaj 0,7150 0,1390

403 808253 Čab 0,7920 0,0962

403 808598 Čakajovce 0,8481 0,0000

403 808776 Čápor 0,7216 0,1085

403 840581 Čechynce 0,8799 0,0000

403 809098 Čeľadice 0,5968 0,1855

403 809845 Čifáre 0,6821 0,0481

403 812021 Dolné Krškany I 0,4401 0,0000

403 840564 Dolné Krškany II 0,6492 0,1035

403 812048 Dolné Lefantovce 0,4448 0,0454

403 812081 Dolné Obdokovce 0,5948 0,0574

403 812161 Dolné Štitáre 0,4039 0,0670

403 869511 Dolný Vinodol 0,9695 0,0000

403 812854 Dražovce 0,4935 0,0833

403 814156 Dyčka 0,7106 0,1453

403 815195 Golianovo 0,7086 0,1145

403 840076 Horné Krškany 0,6492 0,1035

403 817996 Horné Lefantovce 0,4381 0,1055

403 818429 Horný Ohaj 0,7003 0,0597

403 869520 Horný Vinodol 1,0270 0,0000

403 818674 Hosťová 0,5115 0,1131

403 840378 Chrenová 0,6492 0,1035

403 821454 Ivanka pri Nitre 0,7140 0,2688

403 822248 Jarok 0,8019 0,1195

403 822655 Jelenec 0,5477 0,0906

403 822728 Jelšovce 0,6456 0,2489

403 823538 Kapince 0,6306 0,1145

403 824054 Klasov 0,7956 0,0000

403 825743 Kolíňany 0,5241 0,1334

403 840203 Kynek 0,5666 0,0000

403 831140 Lehota 0,5536 0,1829

403 870773 Ľudovítová 0,7159 0,2489

403 834114 Lukáčovce 0,6396 0,1736

403 834408 Lužianky 0,7269 0,2197

403 835536 Malé Chyndice 0,6652 0,2489

403 835749 Malé Zálužie 0,4985 0,1045

403 800287 Malý Báb 0,8932 0,2652

403 840599 Malý Cetín 0,7432 0,1968

403 830623 Malý Lapáš 0,4819 0,0000

403 834050 Martinová 0,6147 0,1882

403 847275 Mechenice 0,4965 0,0647

403 836672 Melek 0,6177 0,0999

403 840254 Mlynárce 0,6492 0,1035

403 838179 Mojmírovce 0,7867 0,1463

403 839914 Nitra I 0,6369 0,1364

403 840165 Nitra II 0,5958 0,0424

403 840653 Nitrianske Hrnčiarovce 0,3694 0,0395

403 841943 Nová Ves nad Žitavou 0,6389 0,1762

403 842311 Nové Sady 0,5198 0,1145

403 845272 Paňa 0,5825 0,0000

403 847810 Pohranice 0,4567 0,1400

403 848018 Poľný Kesov 0,8859 0,2924

403 852660 Rišňovce 0,5563 0,0634

403 853542 Rumanová 0,6164 0,2463

403 808270 Sila 0,6711 0,0959

403 847283 Sokolníky 0,4451 0,0424

403 819832 Suľany 0,5135 0,2615

403 859630 Svätoplukovo 0,7598 0,2479

403 861162 Štefanovičová 0,7714 0,2439

403 862231 Šurianky 0,5211 0,2632

403 862461 Tajná 0,5516 0,0424

403 862703 Telince 0,7432 0,0497

403 834068 Vajka nad Žitavou 0,7790 0,2615

403 867691 Veľká Dolina 1,0037 0,0000

403 804037 Veľká Ves 0,6837 0,1437

403 868019 Veľké Chyndice 0,6559 0,0879

403 868035 Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865

403 868787 Veľké Zálužie 0,6486 0,1775

403 800295 Veľký Báb 0,7827 0,2463

403 868914 Veľký Cetín 0,8242 0,0000

403 830631 Veľký Lapáš 0,6107 0,1404

403 870218 Vráble 0,7823 0,1935

403 819841 Výčapky 0,5121 0,1912

403 870781 Výčapy-Opatovce 0,7159 0,2489

403 872831 Zbehy 0,7067 0,1759

403 840319 Zobor 0,4248 0,0000

403 874931 Žirany 0,3561 0,0222

403 874973 Žitavce 0,5945 0,1583

—————————————————————–

404 okres NOVÉ ZÁMKY 0,7956 0,1387

—————————————————————–

404 800198 Andovce 0,6804 0,2137

404 800589 Bajtava 0,3253 0,0653

404 800724 Bánov 1,0137 0,2688

404 802093 Bardoňovo 0,7332 0,1198

404 802301 Belá pri Gbelciach 0,5543 0,1195

404 847241 Belek 0,7319 0,0000

404 802808 Bešeňov 0,7920 0,0000

404 802956 Bíňa 0,8003 0,1689

404 804045 Branovo 0,7379 0,2489

404 807036 Bruty 0,8633 0,1195

404 809021 Čechy 0,5244 0,1035

404 809314 Černík 0,8726 0,1287

404 810169 Dedinka 0,5261 0,1314

404 810711 Diva 0,6579 0,2346

404 812510 Dolný Ohaj 0,8079 0,1195

404 813249 Dubník 0,7438 0,1523

404 814148 Dvory nad Žitavou 0,8570 0,1908

404 814687 Gbelce 0,6157 0,0766

404 820113 Hul 0,8730 0,1195

404 820661 Chľaba 0,5251 0,0395

404 822451 Jasová 0,6028 0,1347

404 822515 Jatov 1,0031 0,2595

404 823333 Kamenica nad Hronom 0,6462 0,0245

404 823422 Kamenín 0,8720 0,1324

404 823490 Kamenný Most 0,8102 0,1009

404 824941 Kmeťovo 0,9151 0,1742

404 825786 Kolta 0,6157 0,0919

404 826073 Komjatice 0,8504 0,2685

404 826103 Komoča 0,8597 0,2788

404 826804 Kostolný Sek 0,9304 0,0000

404 831255 Leľa 0,5400 0,0660

404 833258 Ľubá 0,5646 0,1002

404 859940 Maďarský Svodín 0,5722 0,1095

404 800732 Malá Kesa 0,9759 0,0000

404 835994 Malá Maňa 0,9291 0,1742

404 835170 Malá nad Hronom 0,5457 0,0826

404 835544 Malé Kosihy 0,7229 0,1599

404 879711 Malý Kyr 1,0728 0,2688

404 836834 Michal nad Žitavou 0,7389 0,2748

404 813265 Mikulášov Dvor 0,8374 0,2370

404 837547 Milanovce 0,9237 0,2004

404 832243 Mlynský Sek 0,9052 0,2864

404 838225 Mojzesovo 0,9599 0,1742

404 838896 Mužla 0,6751 0,1948

404 861545 Nána 0,8915 0,1819

404 879720 Nemecký Svodín 0,7740 0,2489

404 840734 Nitriansky Hrádok 1,0283 0,0000

404 841960 Nová Vieska 0,6947 0,0939

404 842320 Nové Zámky 0,8726 0,1364

404 843032 Obid 0,9144 0,2575

404 832251 Ondrochov 0,9752 0,0000

404 845027 Palárikovo 0,8733 0,1659

404 845701 Pavlová 0,5291 0,1460

404 849090 Pozba 0,7100 0,1218

404 850870 Radava 0,9085 0,0000

404 851680 Rastislavice 1,0027 0,1284

404 853283 Rúbaň 0,6828 0,1673

404 854352 Salka I 0,8374 0,1573

404 875163 Salka II 0,4816 0,1125

404 854913 Semerovo 0,6984 0,1354

404 855464 Sikenička 0,5576 0,1510

404 859028 Strekov 0,7983 0,0667

404 847259 Svätuša 0,7501 0,0000

404 860581 Šarkan 0,5613 0,1264

404 861553 Štúrovo 0,8849 0,1284

404 861898 Šurany 0,9221 0,0474

404 864081 Trávnica 0,8076 0,0956

404 866211 Tvrdošovce 0,9490 0,1068

404 866431 Úľany nad Žitavou 0,9141 0,1892

404 836001 Veľká Maňa 0,7339 0,1702

404 868205 Veľké Lovce 0,7535 0,2243

404 882003 Veľká Tabuľa 0,8145 0,1709

404 869902 Vlkas 0,8972 0,1324

404 873152 Zemné 0,8650 0,1692

—————————————————————–

405 okres ŠAĽA 0,7857 0,1752

—————————————————————–

405 810703 Diakovce 0,8627 0,1195

405 811009 Dlhá nad Váhom 0,7767 0,3014

405 815446 Hájske 0,8713 0,1988

405 817171 Horná Kráľová 0,7163 0,1204

405 865397 Horný Jatov 0,6778 0,2144

405 828190 Kráľová nad Váhom 0,7777 0,2399

405 855936 Močenok 0,9224 0,1888

405 839434 Neded 0,5875 0,2373

405 854875 Selice 0,8308 0,1580

405 860182 Šaľa 0,8713 0,1258

405 854883 Šók 0,9712 0,1619

405 863157 Tešedíkovo 0,8106 0,0000

405 865427 Trnovec nad Váhom 0,9151 0,2399

405 869872 Vlčany 0,6462 0,2230

405 874574 Žihárec 0,6851 0,1805

—————————————————————–

406 okres TOPOĽČANY 0,6034 0,0726

—————————————————————–

406 800236 Ardanovce 0,3531 0,1148

406 802271 Behynce 0,4521 0,0000

406 802468 Belince 0,7860 0,2087

406 803006 Biskupová 0,4126 0,1204

406 803162 Blesovce 0,6678 0,0000

406 803481 Bojná 0,6157 0,1198

406 807796 Bzince 0,4195 0,0000

406 809101 Čeľadince 0,7744 0,1281

406 809292 Čermany 0,5606 0,0856

406 829609 Dolné Chlebany 0,8666 0,0000

406 813958 Dvorany nad Nitrou 0,6121 0,1414

406 815390 Hajná Nová Ves 0,6111 0,0975

406 817970 Horné Chlebany 0,7256 0,1669

406 818089 Horné Obdokovce 0,5925 0,1590

406 818241 Horné Štitáre 0,7086 0,2237

406 819981 Hrušovany 0,6927 0,2489

406 820903 Chrabrany 0,7209 0,1583

406 821781 Jacovce 0,4511 0,2147

406 823236 Kamanová 0,7999 0,1414

406 826111 Koniarovce 0,6506 0,1414

406 827843 Kovarce 0,7538 0,0863

406 829269 Krnča 0,5908 0,0972

406 829471 Krtovce 0,6373 0,0000

406 829617 Krušovce 0,7807 0,1709

406 830054 Kuzmice pri Topoľčanoch 0,6755 0,1696

406 832367 Lipovník pod Marhatom 0,5968 0,0909

406 834076 Ludanice 0,5828 0,1414

406 834378 Lužany 0,5257 0,1852

406 835471 Malé Bedzany 0,4620 0,0000

406 803499 Malé Dvorany 0,4859 0,1048

406 835676 Malé Ripňany 0,4550 0,0995

406 839124 Mýtna Nová Ves 0,7515 0,2084

406 839558 Nemčice 0,8345 0,0000

406 839612 Nemečky 0,4192 0,0995

406 840602 Nitrianska Blatnica 0,6303 0,0630

406 840611 Nitrianska Streda 0,8374 0,0726

406 841226 Norovce 0,4756 0,1520

406 843083 Obsolovce 0,7853 0,0856

406 844012 Oponice 0,8152 0,2217

406 844331 Orešany 0,4989 0,0000

406 847372 Podhradie pri Duchonke 0,1852 0,0166

406 849171 Prašice 0,4218 0,0587

406 849375 Práznovce 0,6934 0,1414

406 849464 Preseľany 0,6758 0,1855

406 851078 Radošina 0,4653 0,0839

406 851213 Rajčany 0,6711 0,1941

406 857289 Solčany 0,7395 0,0551

406 857297 Solčianky 0,4394 0,1510

406 859591 Súlovce 0,7090 0,0448

406 859974 Svrbice 0,5274 0,0604

406 860310 Šalgovce 0,4939 0,0902

406 863114 Tesáre 0,4365 0,0166

406 863548 Topoľčany 0,8298 0,1951

406 864056 Tovarníky 0,8793 0,2240

406 866164 Tvrdomestice 0,3375 0,0199

406 866539 Urmince 0,6516 0,0982

406 867926 Veľké Bedzany 0,4122 0,0000

406 867985 Veľké Dvorany nad Bojňankou 0,6711 0,1855

406 868299 Veľké Ripňany 0,4348 0,1706

406 869210 Velušovce 0,3747 0,0687

406 870196 Vozokany pod Marhátom 0,6980 0,0693

406 872423 Závada pri Duchonke 0,2250 0,0166

—————————————————————–

407 okres ZLATÉ MORAVCE 0,5072 0,0687

—————————————————————–

407 802409 Beladice I 0,5599 0,1427

407 875210 Beladice II 0,6389 0,0000

407 808792 Čaradice 0,3286 0,0607

407 809420 Červený Hrádok 0,4972 0,0979

407 809675 Čierne Kľačany 0,4643 0,1078

407 856266 Dolné Sľažany 0,5729 0,1493

407 874965 Hoňovce 0,5018 0,1032

407 856274 Horné Sľažany 0,5729 0,1493

407 818631 Hostie I 0,2927 0,0703

407 818640 Hostie II 0,2927 0,0703

407 818682 Hosťovce 0,5151 0,1337

407 820792 Choča 0,5377 0,0000

407 822621 Jedľové Kostoľany 0,1387 0,0282

407 874949 Kňažice 0,5042 0,1244

407 826596 Kostoľany pod Tribečom 0,2874 0,0743

407 830496 Ladice 0,5052 0,0909

407 833151 Lovce 0,4371 0,0468

407 834718 Machulince 0,4215 0,1161

407 820962 Malé Chrašťany 0,6482 0,1692

407 835722 Malé Vozokany 0,5155 0,1410

407 836010 Mankovce 0,5032 0,0760

407 836320 Martin nad Žitavou 0,5131 0,1407

407 863122 Mlyňany 0,6399 0,0501

407 839566 Nemčiňany 0,4375 0,0876

407 839833 Neverice 0,6134 0,1762

407 839841 Nevidzany 0,5467 0,1414

407 843091 Obyce 0,3090 0,0295

407 874957 Opatovce nad Žitavou 0,4355 0,0720

407 873420 Prílepy 0,4959 0,0561

407 802417 Pustý Chotár 0,6449 0,0000

407 839574 Rohožnica 0,4477 0,0836

407 855901 Skýcov 0,1845 0,0351

407 856282 Slepčany 0,5646 0,1294

407 862665 Tekovské Nemce 0,3329 0,0318

407 863149 Tesáre nad Žitavou 0,5420 0,1410

407 863882 Topoľčianky 0,5583 0,1616

407 867594 Velčice 0,5540 0,1048

407 820971 Veľké Chrašťany 0,5477 0,0000

407 868761 Veľké Vozokany 0,4491 0,1138

407 869317 Vieska nad Žitavou 0,7432 0,1394

407 870153 Volkovce 0,4766 0,0823

407 870161 Závada 0,4414 0,0869

407 873438 Zlaté Moravce 0,5732 0,1673

407 873519 Zlatno 0,2877 0,0544

407 874591 Žikava 0,3863 0,0863

—————————————————————–

501 okres BYTČA 0,2609 0,0278

—————————————————————–

501 816183 Hlboké nad Váhom 0,1314 0,0199

501 807711 Hliník nad Váhom 0,4265 0,0471

501 818836 Hrabové 0,1961 0,0166

501 820598 Hvozdnica 0,2336 0,0298

501 821772 Jablonové 0,1374 0,0239

501 825506 Kolárovice 0,1281 0,0179

501 827746 Kotešová 0,3505 0,0488

501 807729 Malá Bytča 0,4199 0,0561

501 836141 Maršová 0,3598 0,0381

501 807737 Mikšová 0,2698 0,0627

501 846121 Petrovice 0,2877 0,0292

501 849421 Predmier 0,3508 0,0428

501 850420 Pšurnovice 0,1274 0,0285

501 846147 Setechov 0,2877 0,0292

501 859583 Súľov-Hradná 0,1500 0,0285

501 861324 Štiavnik 0,1719 0,0212

501 807745 Veľká Bytča 0,2775 0,0653

501 868540 Veľké Rovné 0,2210 0,0192

—————————————————————–

502 okres ČADCA 0,1274 0,0219

—————————————————————–

502 808393 Čadca 0,1457 0,0252

502 809624 Čierne 0,1384 0,0209

502 810908 Dlhá nad Kysucou 0,0647 0,0175

502 813630 Dunajov 0,4086 0,0219

502 815802 Harvelka 0,0000 0,0199

502 808512 Horelica 0,1370 0,0315

502 824551 Klokočov 0,1035 0,0235

502 824852 Klubina 0,0995 0,0192

502 826294 Korňa 0,0773 0,0179

502 828483 Krásno nad Kysucou 0,2987 0,0265

502 834858 Makov 0,1035 0,0199

502 841633 Nová Bystrica 0,1045 0,0192

502 843610 Olešná I 0,1098 0,0185

502 843644 Olešná II 0,1158 0,0252

502 844748 Oščadnica 0,1716 0,0205

502 847771 Podvysoká 0,3107 0,0444

502 851027 Radôstka 0,1825 0,0189

502 851388 Raková 0,1417 0,0202

502 852325 Riečnica 0,0647 0,0205

502 855774 Skalité 0,0000 0,0189

502 857921 Stará Bystrica 0,1287 0,0239

502 858633 Staškov 0,2124 0,0265

502 860018 Svrčinovec 0,1765 0,0315

502 866075 Turkov 0,0000 0,0182

502 866083 Turzovka 0,1434 0,0258

502 871061 Vysoká nad Kysucou 0,1287 0,0205

502 872253 Zákopčie 0,0902 0,0189

502 872903 Zborov nad Bystricou 0,0647 0,0205

—————————————————————–

503 okres DOLNÝ KUBÍN 0,1872 0,0225

—————————————————————–

503 802671 Beňova Lehota 0,1862 0,0219

503 807885 Bziny 0,2652 0,0215

503 810991 Dlhá nad Oravou 0,1858 0,0195

503 811599 Dolná Lehota nad Oravou 0,1175 0,0205

503 812315 Dolný Kubín 0,1762 0,0252

503 817210 Horná Lehota nad Oravou 0,2559 0,0209

503 820679 Chlebnice 0,0942 0,0189

503 821390 Istebné 0,1543 0,0358

503 822345 Jasenová 0,1224 0,0192

503 824968 Kňažia 0,1795 0,0232

503 828220 Kraľovany 0,2519 0,0434

503 829072 Krivá 0,3312 0,0212

503 812455 Kubínska Hoľa 0,0000 0,0189

503 831484 Leštiny 0,1626 0,0222

503 835391 Malatiná 0,1231 0,0235

503 812340 Malý Bysterec 0,1055 0,0202

503 836613 Medzibrodie nad Oravou 0,1639 0,0195

503 812463 Medzihradné 0,0647 0,0166

503 838241 Mokraď 0,2293 0,0421

503 838250 Mokraďská Hoľa 0,1473 0,0182

503 844209 Oravský Podzámok 0,2678 0,0312

503 844438 Osádka 0,0647 0,0195

503 845388 Párnica 0,2642 0,0209

503 847861 Pokryváč 0,1151 0,0199

503 844144 Poruba-Geceľ 0,2336 0,0268

503 849715 Pribiš 0,1019 0,0215

503 850454 Pucov 0,0673 0,0202

503 867608 Revišné 0,2798 0,0302

503 854701 Sedliacka Dubová 0,2077 0,0209

503 857785 Srňacie 0,1692 0,0322

503 867616 Veličná 0,2798 0,0302

503 812331 Veľký Bysterec 0,1639 0,0255

503 871541 Vyšný Kubín 0,1161 0,0205

503 844152 Zábrež 0,2204 0,0166

503 812404 Záskalie pri Dolnom Kubíne 0,1148 0,0225

503 872806 Zázrivá 0,1039 0,0205

503 874027 Žaškov 0,1782 0,0255

—————————————————————–

504 okres KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 0,2419 0,0272

—————————————————————–

504 807117 Budatínska Lehota 0,0000 0,0295

504 812561 Dolný Vadičov 0,2091 0,0185

504 818526 Horný Vadičov 0,1599 0,0245

504 830283 Kysucké Nové Mesto 0,3601 0,0521

504 830381 Kysucký Lieskovec 0,2575 0,0278

504 832987 Lodno 0,0647 0,0232

504 833126 Lopušné Pažite 0,2124 0,0225

504 839728 Nesluša 0,1563 0,0249

504 843229 Ochodnica 0,1566 0,0239

504 844811 Oškerda 0,3110 0,0252

504 849057 Povina 0,2253 0,0185

504 875236 Prostredný Vadičov 0,1599 0,0245

504 850977 Radoľa 0,2984 0,0464

504 853291 Rudina 0,2635 0,0375

504 853305 Rudinka 0,2509 0,0431

504 853356 Rudinská 0,1244 0,0235

504 856908 Snežnica 0,0942 0,0268

—————————————————————–

505 okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,1782 0,0328

—————————————————————–

505 845728 Babky 0,0000 0,0166

505 802573 Beňadiková 0,1928 0,0421

505 802638 Benice pri Liptovskom Mikuláši 0,2097 0,0454

505 802727 Beňušovce 0,1115 0,0481

505 803227 Bobrovček 0,1606 0,0265

505 803235 Bobrovec 0,2054 0,0428

505 803243 Bobrovník 0,1536 0,0298

505 803286 Bodice 0,1782 0,0531

505 807401 Bukovina 0,1078 0,0242

505 810282 Demänová 0,1822 0,0268

505 810304 Demänovská Dolina 0,0000 0,0166

505 830097 Dlhá Lúka 0,1271 0,0285

505 812714 Dovalovo 0,1258 0,0265

505 813401 Dúbrava 0,1274 0,0308

505 814628 Galovany 0,2399 0,0308

505 815250 Gôtovany 0,2074 0,0385

505 820563 Huty 0,1543 0,0239

505 820610 Hybe 0,1802 0,0385

505 821179 Iľanovo 0,1619 0,0166

505 821519 Ižipovce 0,1619 0,0235

505 821900 Jakubovany 0,2044 0,0302

505 821969 Jalovec 0,1586 0,0328

505 822019 Jamník 0,1739 0,0338

505 826138 Konská 0,1825 0,0345

505 828173 Kráľova Lehota 0,1278 0,0335

505 833266 Kráľovská Ľubeľa 0,1892 0,0308

505 869821 Krmeš pri Vlachoch 0,2502 0,0315

505 830101 Kvačany 0,1068 0,0282

505 830895 Lazisko 0,1268 0,0448

505 832391 Liptovská Anna 0,0763 0,0195

505 832405 Liptovská Kokava 0,0969 0,0355

505 832499 Liptovská Mara 0,0647 0,0252

505 832782 Liptovská Ondrašová 0,2476 0,0511

505 832448 Liptovská Porúbka 0,1321 0,0215

505 832472 Liptovská Sielnica 0,1865 0,0378

505 832545 Liptovské Beharovce 0,1218 0,0215

505 832553 Liptovské Kľačany 0,1892 0,0335

505 832561 Liptovské Matiašovce 0,1334 0,0242

505 832618 Liptovský Hrádok 0,2549 0,0451

505 832677 Liptovský Ján 0,2024 0,0335

505 832707 Liptovský Mikuláš 0,2021 0,0451

505 832839 Liptovský Ondrej 0,1928 0,0312

505 832855 Liptovský Peter 0,0939 0,0464

505 832863 Liptovský Trnovec 0,2024 0,0265

505 835412 Malatíny 0,1955 0,0401

505 835498 Malé Borové 0,1443 0,0179

505 835820 Malužiná 0,0000 0,0166

505 840785 Nižná Boca 0,0000 0,0199

505 843385 Okoličné 0,1948 0,0345

505 832766 Palúdzka 0,1782 0,0720

505 832481 Parížovce 0,1868 0,0408

505 845400 Partizánska Ľupča 0,2426 0,0434

505 845671 Pavčina Lehota 0,1666 0,0375

505 845710 Pavlova Ves 0,1653 0,0348

505 847054 Ploštín 0,1563 0,0288

505 847721 Podtureň 0,1653 0,0295

505 849774 Pribylina 0,2386 0,0325

505 850292 Prosiek 0,1696 0,0325

505 851892 Ráztoky 0,1732 0,0175

505 856886 Smrečany 0,1656 0,0408

505 857254 Sokolce 0,2589 0,0497

505 859656 Svätý Kríž 0,2151 0,0365

505 882011 Svätý Štefan 0,1921 0,0315

505 865494 Trstené 0,1523 0,0295

505 866351 Uhorská Ves 0,1772 0,0166

505 867501 Vavrišovo 0,1377 0,0368

505 867527 Važec 0,1669 0,0308

505 867969 Veľké Borové 0,1842 0,0209

505 869252 Veterná Poruba 0,1918 0,0438

505 866369 Vislavce 0,1772 0,0166

505 869830 Vlachy 0,2811 0,0451

505 869848 Vlašky 0,3126 0,0335

505 870862 Východná 0,0650 0,0305

505 871184 Vyšná Boca 0,0000 0,0166

505 872644 Závažná Poruba 0,1334 0,0205

505 833274 Zemianska Ľubeľa 0,1948 0,0414

505 874353 Žiar 0,2131 0,0411

—————————————————————–

506 okres MARTIN 0,2519 0,0345

—————————————————————–

506 802328 Belá pri Necpaloch 0,2804 0,0235

506 802654 Benice 0,1908 0,0494

506 803103 Blatnica 0,2768 0,0295

506 807664 Bystrička 0,1995 0,0322

506 810061 Ďanová 0,2970 0,0451

506 810690 Diaková 0,2788 0,0594

506 812307 Dolný Kalník 0,2353 0,0527

506 812820 Dražkovce 0,3448 0,0826

506 813575 Dulice 0,2516 0,0245

506 814369 Folkušová 0,1351 0,0255

506 818399 Horný Kalník 0,2031 0,0494

506 823601 Karlová 0,3588 0,0660

506 824089 Kláštor pod Znievom 0,1649 0,0524

506 826154 Konské 0,0995 0,0185

506 827711 Košťany nad Turcom 0,3053 0,0673

506 829412 Krpeľany 0,2214 0,0169

506 830658 Laskár 0,2881 0,0687

506 830879 Lazany pod Znievom 0,2711 0,0252

506 831972 Ležiachov 0,2748 0,0723

506 832341 Lipovec 0,2257 0,0358

506 836168 Martin 0,3475 0,0501

506 839400 Necpaly 0,2791 0,0345

506 841218 Nolčovo 0,1271 0,0195

506 847381 Podhradie nad Váhom 0,1148 0,0189

506 849731 Príbovce 0,3823 0,0551

506 849839 Priekopa pri Martine 0,2990 0,0414

506 851574 Rakovo 0,2874 0,0816

506 851787 Ratkovo 0,0647 0,0166

506 855812 Sklabiňa 0,1287 0,0202

506 855847 Sklabinský Podzámok 0,0883 0,0192

506 856487 Slovany 0,2655 0,0700

506 857203 Socovce 0,2340 0,0391

506 859371 Sučany 0,2884 0,0358

506 862347 Šútovo 0,1450 0,0202

506 836273 Tomčany 0,3774 0,0989

506 864315 Trebostovo 0,2496 0,0245

506 865435 Trnovo 0,2051 0,0634

506 865788 Turany 0,1832 0,0278

506 865851 Turčianska Štiavnička 0,1623 0,0245

506 817988 Turčianske Jaseno 0,1188 0,0185

506 865869 Turčianske Kľačany 0,2310 0,0328

506 865907 Turčiansky Ďur 0,2469 0,0839

506 865931 Turčiansky Peter 0,2619 0,0630

506 867250 Valča 0,2141 0,0338

506 867268 Valentová 0,4245 0,0859

506 870633 Vrícko 0,0946 0,0202

506 870650 Vrútky 0,1673 0,0308

506 871672 Záborie 0,1649 0,0242

506 872407 Záturčie 0,3146 0,0411

506 873926 Žabokreky 0,2781 0,0590

—————————————————————–

507 okres NÁMESTOVO 0,1543 0,0288

—————————————————————–

507 800317 Babín 0,1424 0,0249

507 802590 Beňadovo 0,0750 0,0285

507 803219 Bobrov 0,1656 0,0405

507 806404 Breza 0,1639 0,0275

507 820024 Hruštín 0,1673 0,0255

507 824364 Klin 0,2234 0,0448

507 829587 Krušetnica 0,0965 0,0229

507 833011 Lokca 0,2131 0,0278

507 833053 Lomná 0,0932 0,0192

507 838837 Mútne 0,1895 0,0391

507 839345 Námestovo 0,1915 0,0335

507 839361 Námestovské Pilsko 0,0000 0,0202

507 842877 Novoť 0,1287 0,0268

507 844047 Oravská Jasenica 0,1659 0,0239

507 844110 Oravská Lesná 0,0647 0,0189

507 844128 Oravská Polhora 0,1829 0,0242

507 844179 Oravské Veselé 0,1981 0,0365

507 850772 Rabča 0,1387 0,0348

507 850811 Rabčice 0,1533 0,0322

507 855405 Sihelné 0,1268 0,0262

507 839353 Slanica 0,1845 0,0322

507 862509 Ťapešovo 0,1633 0,0338

507 867357 Vaňovka 0,1563 0,0205

507 867471 Vasiľov 0,1951 0,0345

507 867489 Vavrečka 0,1248 0,0335

507 871940 Zákamenné 0,1035 0,0219

507 873683 Zubrohlava 0,2217 0,0401

—————————————————————–

508 okres RUŽOMBEROK 0,1945 0,0245

—————————————————————–

508 802816 Bešeňová 0,1749 0,0335

508 819221 Hrboltová 0,3180 0,0185

508 820075 Hubová 0,2479 0,0185

508 821403 Ivachnová 0,2781 0,0444

508 822981 Kalameny 0,1417 0,0209

508 826081 Komjatná 0,0929 0,0292

508 832171 Likavka 0,1629 0,0229

508 832413 Liptovská Lúžna 0,1576 0,0232

508 832430 Liptovská Osada 0,1961 0,0242

508 832502 Liptovská Štiavnica 0,1507 0,0249

508 832511 Liptovská Teplá 0,1941 0,0348

508 832596 Liptovské Revúce 0,2058 0,0192

508 832693 Liptovský Michal 0,2648 0,0763

508 832871 Lisková 0,2001 0,0232

508 833509 Ľubochňa 0,4142 0,0298

508 834017 Lúčky 0,1195 0,0219

508 834084 Ludrová 0,1341 0,0205

508 832529 Madočany 0,0667 0,0225

508 836338 Martinček 0,1447 0,0268

508 848719 Potok 0,2044 0,0235

508 853801 Ružomberok 0,2087 0,0265

508 856410 Sliače 0,1875 0,0365

508 857823 Stankovany 0,3140 0,0172

508 861201 Štiavnička 0,2376 0,0341

508 862444 Švošov 0,2174 0,0179

508 865991 Turík 0,2356 0,0185

508 867233 Valaská Dubová 0,0677 0,0182

—————————————————————–

509 okres TURČIANSKE TEPLICE 0,2433 0,0441

—————————————————————–

509 800091 Abramová 0,2552 0,0378

509 803146 Blažovce 0,2509 0,0690

509 803308 Bodorová 0,2562 0,0634

509 803669 Borcová 0,4145 0,0839

509 806935 Brieštie 0,0647 0,0202

509 807222 Budiš 0,2004 0,0229

509 809951 Čremošné 0,0000 0,0212

509 810746 Diviaky 0,2539 0,0607

509 811874 Dolná Štubňa 0,2804 0,0458

509 865826 Dolný Turček 0,0647 0,0262

509 813362 Dubové 0,2453 0,0491

509 813982 Dvorec nad Turcom 0,3033 0,0922

509 815381 Háj 0,2360 0,0504

509 817708 Horná Štubňa 0,1955 0,0418

509 865834 Horný Turček 0,0000 0,0268

509 821411 Ivančiná 0,2848 0,0620

509 822396 Jasenovo 0,3130 0,0268

509 822566 Jazernica 0,2655 0,0770

509 822973 Kaľamenová 0,1045 0,0667

509 803316 Kevice 0,2854 0,0634

509 832073 Liešno 0,2718 0,0451

509 835846 Malý Čepčín 0,2356 0,0620

509 838560 Moškovec 0,1905 0,0906

509 838578 Mošovce 0,2224 0,0564

509 843822 Ondrašová 0,1019 0,0328

509 847909 Polerieka 0,3883 0,0401

509 851582 Rakša 0,1228 0,0258

509 853526 Rudno 0,2240 0,0298

509 855863 Sklené 0,1921 0,0398

509 856649 Slovenské Pravno 0,3206 0,0736

509 865877 Turčianske Teplice 0,2864 0,0683

509 865923 Turčiansky Michal 0,1361 0,0464

509 868922 Veľký Čepčín 0,2280 0,0554

—————————————————————–

pokračovanie tabuľky:

—————————————————————–

Okres Kód Názov katastrálneho Hodnota v

KÚ * územia/okresu eurách/m2

—————

OP TTP

—————————————————————–

510 okres TVRDOŠÍN 0,1553 0,0282

—————————————————————–

510 806838 Brezovica 0,2001 0,0268

510 809870 Čimhová 0,1845 0,0381

510 861090 Dolný Štefanov 0,1351 0,0225

510 815322 Habovka 0,1377 0,0242

510 816159 Hladovka 0,2439 0,0341

510 861103 Horný Štefanov 0,2091 0,0192

510 828386 Krásna Hôrka 0,2154 0,0195

510 832022 Liesek 0,1858 0,0341

510 866172 Medvedie pri Tvrdošíne 0,1699 0,0222

510 840777 Nižná nad Oravou 0,2091 0,0268

510 869694 Oravice 0,1400 0,0278

510 866571 Oravské Hámre 0,0000 0,0166

510 844195 Oravský Biely Potok 0,1563 0,0229

510 866580 Osada 0,0647 0,0166

510 847101 Podbiel 0,1848 0,0212

510 859401 Suchá Hora 0,1274 0,0388

510 865478 Trstená 0,1324 0,0341

510 866181 Tvrdošín 0,1560 0,0265

510 866563 Ústie nad Priehradou 0,1609 0,0182

510 869708 Vitanová 0,1400 0,0278

510 871648 Zábiedovo 0,0763 0,0258

510 873004 Zemianska Dedina 0,1380 0,0229

510 873659 Zuberec 0,1868 0,0252

—————————————————————–

511 okres ŽILINA 0,2064 0,0268

—————————————————————–

511 800376 Babkov 0,1364 0,0388

511 800759 Bánová 0,2187 0,0537

511 802336 Belá pri Žiline 0,2217 0,0288

511 803014 Bitarová 0,2237 0,0292

511 806412 Brezany pri Žiline 0,1955 0,0381

511 806951 Brodno 0,3107 0,0318

511 874825 Budatín 0,2004 0,0242

511 807753 Bytčica 0,1590 0,0185

511 809519 Čičmany 0,1829 0,0202

511 810835 Divina 0,0750 0,0212

511 810851 Divinka 0,0647 0,0199

511 811041 Dlhé Pole 0,1082 0,0229

511 811904 Dolná Tižina 0,2403 0,0358

511 812277 Dolný Hričov 0,2977 0,0202

511 813851 Ďurčiná 0,2469 0,0424

511 814181 Fačkov 0,1500 0,0242

511 814679 Gbeľany 0,4132 0,0328

511 817783 Horná Tižina 0,0647 0,0166

511 818381 Horný Hričov 0,3654 0,0859

511 817139 Hôrky 0,2575 0,0411

511 819271 Hričovské Podhradie 0,0647 0,0166

511 822388 Jasenové 0,2370 0,0481

511 823449 Kamenná Poruba 0,1258 0,0418

511 824003 Kľače 0,2589 0,0239

511 826146 Konská nad Rajčankou 0,2887 0,0484

511 827762 Kotrčiná Lúčka 0,1732 0,0239

511 828459 Krasňany 0,2741 0,0428

511 829838 Kunerad 0,1058 0,0249

511 832111 Lietava 0,2187 0,0219

511 832138 Lietavská Lúčka 0,1477 0,0229

511 832162 Lietavská Svinná 0,1427 0,0245

511 834319 Lutiše 0,0969 0,0202

511 834581 Lysica 0,1131 0,0195

511 834980 Malá Čierna 0,1062 0,0308

511 838187 Mojš 0,3754 0,1105

511 838195 Mojšova Lúčka 0,2413 0,0398

511 839442 Nededza 0,2765 0,0235

511 867438 Nezbudská Lúčka 0,2353 0,0361

511 844837 Ovčiarsko 0,1211 0,0302

511 845647 Paština Závada 0,1978 0,0215

511 845892 Peklina 0,0647 0,0232

511 847356 Podhorie 0,2197 0,0398

511 848123 Poluvsie nad Rajčankou 0,0673 0,0235

511 832146 Porúbka 0,1550 0,0225

511 849031 Považský Chlmec 0,2609 0,0222

511 851221 Rajec 0,2668 0,0388

511 851230 Rajecká Lesná 0,2944 0,0258

511 851256 Rajecké Teplice 0,3415 0,0331

511 852767 Rosina 0,1327 0,0285

511 858781 Stráňavy 0,0849 0,0195

511 858838 Stránske 0,1221 0,0212

511 858862 Stráža 0,1868 0,0239

511 858897 Strážov 0,0000 0,0166

511 858943 Strečno 0,1493 0,0345

511 859681 Svederník 0,3136 0,0258

511 861804 Šuja 0,2695 0,0687

511 862754 Teplička nad Váhom 0,3362 0,0434

511 863041 Terchová 0,1098 0,0212

511 865371 Trnové 0,1507 0,0212

511 865982 Turie 0,1357 0,0282

511 867446 Varín 0,2353 0,0361

511 867667 Veľká Čierna 0,1752 0,0268

511 869651 Višňové pri Strečne 0,1039 0,0225

511 870307 Vranie 0,2041 0,0318

511 871737 Zádubnie 0,2316 0,0195

511 872377 Zástranie 0,1178 0,0169

511 874876 Závodie 0,1875 0,0298

511 872989 Zbyňov 0,3352 0,0278

511 874604 Žilina 0,3223 0,0687

511 874906 Žilinská Lehota 0,2642 0,0421

—————————————————————–

601 okres BANSKÁ BYSTRICA 0,2549 0,0272

—————————————————————–

601 800473 Badín 0,3634 0,0491

601 800619 Baláže 0,0000 0,0232

601 801062 Banská Bystrica 0,2499 0,0421

601 854468 Bečov 0,1769 0,0205

601 819671 Brusno 0,2768 0,0212

601 808334 Čačín 0,1500 0,0375

601 809284 Čerín 0,2675 0,0365

601 811718 Dolná Mičiná 0,1985 0,0408

601 812251 Dolný Harmanec 0,0000 0,0166

601 812641 Donovaly 0,0756 0,0205

601 813443 Dúbravica 0,2316 0,0322

601 815799 Harmanec 0,0000 0,0212

601 816124 Hiadeľ 0,0000 0,0179

601 817457 Horná Mičiná 0,1583 0,0305

601 818160 Horné Pršany 0,1248 0,0189

601 819603 Hrochoť 0,1633 0,0185

601 819743 Hronsek 0,4328 0,0975

601 826260 Kordíky 0,0000 0,0209

601 801453 Kostiviarska 0,0995 0,0199

601 828084 Králiky 0,1686 0,0312

601 801381 Kremnička 0,4192 0,0524

601 801429 Kynceľová 0,3243 0,0766

601 833339 Ľubietová 0,1062 0,0185

601 833657 Lučatín 0,2725 0,0249

601 801372 Malachov 0,0647 0,0209

601 836605 Medzibrod 0,3747 0,0335

601 838586 Moštenica 0,0000 0,0172

601 838659 Motyčky 0,0746 0,0182

601 838306 Môlča 0,1131 0,0209

601 801437 Nemce 0,3120 0,0242

601 844021 Oravce 0,1882 0,0295

601 847411 Podkonice 0,1493 0,0199

601 801283 Podlavice 0,1928 0,0368

601 847836 Pohronský Bukovec 0,0647 0,0166

601 848158 Poniky 0,2147 0,0255

601 849073 Povrazník 0,0647 0,0189

601 849782 Priechod 0,2247 0,0308

601 801241 Radvaň 0,1218 0,0328

601 852236 Riečka 0,2539 0,0175

601 801101 Sásová 0,1955 0,0295

601 854476 Sebedín 0,4218 0,0375

601 854794 Selce 0,2469 0,0355

601 801411 Senica pri Banskej Bystrici 0,3402 0,0504

601 856525 Slovenská Ľupča 0,3591 0,0441

601 858447 Staré Hory 0,0000 0,0166

601 859052 Strelníky 0,1092 0,0179

601 801402 Šalková 0,2831 0,0484

601 861057 Špania Dolina 0,0647 0,0166

601 862487 Tajov 0,2645 0,0239

601 858455 Turecká 0,0000 0,0166

601 866423 Uľanka 0,0000 0,0175

601 869899 Vlkanová 0,3203 0,0604

—————————————————————–

602 okres BANSKÁ ŠTIAVNICA 0,1912 0,0278

—————————————————————–

602 800465 Baďan 0,2632 0,0478

602 800708 Banky pri Vyhniach 0,1965 0,0195

602 801038 Banská Belá 0,1616 0,0215

602 801470 Banská Štiavnica 0,1653 0,0298

602 801658 Banský Studenec 0,1500 0,0285

602 802492 Beluj 0,1978 0,0385

602 810231 Dekýš 0,1510 0,0249

602 821225 Ilija 0,1294 0,0275

602 824062 Klastava 0,2711 0,0295

602 827878 Kozelník 0,0000 0,0219

602 837989 Močiar 0,1666 0,0229

602 847089 Počúvadlo 0,3173 0,0378

602 849448 Prenčov 0,1749 0,0288

602 800210 Svätý Anton 0,1633 0,0341

602 861197 Štiavnické Bane 0,1752 0,0195

602 847330 Teplá 0,1427 0,0205

602 870901 Vysoká 0,2247 0,0209

602 847348 Žakýl 0,1195 0,0175

—————————————————————–

603 okres BREZNO 0,1563 0,0245

—————————————————————–

603 800384 Bacúch 0,1719 0,0262

603 802689 Beňuš 0,1128 0,0232

603 806145 Braväcovo 0,0770 0,0229

603 806528 Brezno 0,1543 0,0318

603 839159 Bystrá 0,0000 0,0232

603 809713 Čierny Balog 0,0936 0,0199

603 811572 Dolná Lehota 0,2137 0,0225

603 812722 Drábsko 0,1048 0,0175

603 816019 Heľpa 0,1434 0,0205

603 817201 Horná Lehota 0,2117 0,0219

603 819662 Hronec 0,3093 0,0239

603 822213 Jarabá 0,0000 0,0166

603 822302 Jasenie 0,1616 0,0195

603 833045 Lom nad Rimavicou 0,1141 0,0239

603 836907 Michalová 0,0000 0,0375

603 839175 Mýto pod Ďumbierom 0,0647 0,0232

603 839591 Nemecká 0,1746 0,0318

603 844519 Osrblie 0,0707 0,0235

603 847216 Podbrezová 0,1742 0,0258

603 847798 Pohorelá 0,1616 0,0185

603 847828 Pohronská Polhora 0,1118 0,0199

603 848051 Polomka 0,1384 0,0268

603 849413 Predajná 0,1590 0,0312

603 851884 Ráztoka 0,1394 0,0189

603 855413 Sihla 0,1639 0,0209

603 861871 Šumiac 0,1941 0,0229

603 862436 Telgárt 0,1058 0,0265

603 866792 Valaská 0,1742 0,0252

603 867314 Vaľkovňa 0,0647 0,0312

603 872563 Závadka nad Hronom 0,2257 0,0292

—————————————————————–

604 okres DETVA 0,1995 0,0318

—————————————————————–

604 810363 Detva 0,1862 0,0395

604 810550 Detvianska Huta 0,0896 0,0229

604 812552 Dolný Tisovník 0,0000 0,0507

604 813478 Dúbravy 0,2808 0,0458

604 818453 Horný Tisovník 0,1530 0,0262

604 819298 Hriňová 0,1195 0,0232

604 824437 Klokoč 0,1686 0,0275

604 829081 Korytárky 0,2472 0,0428

604 829099 Kriváň 0,2609 0,0341

604 830747 Látky 0,1377 0,0242

604 847500 Podkriváň 0,1722 0,0215

604 856142 Slatinské Lazy 0,1832 0,0265

604 857971 Stará Huta 0,2071 0,0424

604 858757 Stožok 0,3090 0,0385

604 869350 Vígľaš 0,2725 0,0434

604 869431 Vígľašská Huta-Kalinka 0,2071 0,0202

—————————————————————–

605 okres KRUPINA 0,2848 0,0501

—————————————————————–

605 800457 Báčovce 0,4617 0,0464

605 807893 Bzovík 0,3097 0,0783

605 808032 Cerovo 0,2124 0,0497

605 808318 Čabradský Vrbovok 0,2502 0,0700

605 809047 Čekovce 0,1341 0,0305

605 810622 Devičie 0,1108 0,0448

605 812056 Dolné Mladonice 0,1739 0,0444

605 854191 Dolné Rykynčice 0,2134 0,0517

605 860875 Dolné Šipice 0,4540 0,0959

605 862789 Dolné Terany 0,4700 0,0385

605 812226 Dolný Badín 0,1228 0,0524

605 812587 Domaníky 0,2562 0,0809

605 812871 Drážovce 0,3903 0,0587

605 812943 Drienovo 0,2247 0,0534

605 813532 Dudince 0,4942 0,1022

605 814083 Dvorníky pri Hontianskych 0,3840 0,0507

Tesároch

605 816931 Hontianske Nemce 0,2692 0,0547

605 816973 Hontianske Tesáre 0,3369 0,0650

605 818011 Horné Mladonice 0,1161 0,0282

605 854204 Horné Rykynčice 0,2798 0,0673

605 860867 Horné Šipice 0,4209 0,0607

605 862797 Horné Terany 0,4979 0,0448

605 818321 Horný Badín 0,1560 0,0627

605 822001 Jalšovík 0,2967 0,0637

605 816914 Kostolné Moravce 0,5022 0,0766

605 827886 Kozí Vrbovok 0,1885 0,0491

605 828246 Kráľovce 0,2496 0,0461

605 828254 Krnišov 0,1809 0,0272

605 829498 Krupina 0,2260 0,0458

605 830429 Lackov 0,1473 0,0385

605 830551 Ladzany 0,3428 0,0441

605 832880 Lišov 0,3721 0,0481

605 832928 Litava 0,1453 0,0385

605 836486 Medovarce 0,2990 0,0803

605 813559 Merovce 0,3223 0,0517

605 816922 Opatové Moravce 0,4461 0,1510

605 816957 Rakovec 0,2622 0,0541

605 854506 Sebechleby 0,4036 0,0650

605 854832 Selce pri Dolnom Badíne 0,2546 0,0703

605 855201 Senohrad 0,1480 0,0325

605 855588 Sitnianska Lehôtka 0,2340 0,0249

605 859389 Sudince 0,3053 0,0607

605 859397 Súdovce 0,3684 0,0697

605 865451 Trpín 0,2635 0,0680

605 866482 Uňatín 0,2399 0,0839

605 873136 Zemiansky Vrbovok 0,1520 0,0385

605 874558 Žibritov 0,2151 0,0398

—————————————————————–

606 okres LUČENEC 0,3555 0,0478

—————————————————————–

606 800015 Ábelová 0,0952 0,0245

606 802450 Belina 0,4109 0,0670

606 802999 Biskupice pri Fiľakove 0,4282 0,1065

606 803642 Boľkovce 0,4245 0,0946

606 807176 Budiná 0,1417 0,0401

606 807427 Bulhary 0,4418 0,0723

606 807508 Buzitka 0,3538 0,0730

606 808601 Čakanovce 0,2555 0,0401

606 808733 Čamovce 0,3053 0,0361

606 810789 Divín 0,2058 0,0229

606 811254 Dobroč 0,1752 0,0222

606 814296 Fiľakovo 0,3458 0,0690

606 814334 Fiľakovské Kováče 0,4428 0,0298

606 815276 Gregorova Vieska 0,3355 0,0770

606 815501 Halič 0,3521 0,0883

606 816850 Holiša 0,4305 0,0760

606 822736 Jelšovec 0,3316 0,0783

606 823171 Kalonda 0,3107 0,0434

606 811301 Kotmanová 0,1570 0,0232

606 831204 Lehôtka 0,2270 0,0564

606 831361 Lentvora 0,2061 0,0408

606 832286 Lipovany 0,3502 0,0438

606 833215 Lovinobaňa 0,3030 0,0418

606 833541 Ľuboreč 0,2741 0,0557

606 833673 Lučenec 0,3943 0,0942

606 834254 Lupoč 0,3226 0,0770

606 834637 Madačka 0,0000 0,0338

606 836362 Mašková 0,3428 0,0859

606 833797 Mikušovce 0,3877 0,0922

606 838691 Mučín 0,3448 0,0547

606 838764 Muľka 0,5121 0,0693

606 839108 Mýtna 0,2134 0,0202

606 839451 Nedelište 0,2904 0,0285

606 840572 Nitra nad Ipľom 0,4696 0,1002

606 842010 Nové Hony 0,3395 0,0889

606 833754 Opatová pri Lučenci 0,3873 0,0952

606 845299 Panické Dravce 0,3508 0,0554

606 846619 Píla pri Mýtnej 0,0667 0,0212

606 846660 Pinciná 0,3774 0,0700

606 846899 Pleš 0,1938 0,0292

606 847682 Podrečany 0,3369 0,0717

606 847968 Polichno 0,0000 0,0405

606 849111 Praha 0,2466 0,0375

606 850322 Prša 0,4730 0,0733

606 851191 Radzovce 0,3989 0,0272

606 851655 Rapovce 0,4321 0,0932

606 851728 Ratka 0,3923 0,0458

606 853780 Ružiná 0,1961 0,0388

606 857939 Stará Halič 0,3545 0,0753

606 860697 Šávoľ 0,2147 0,0551

606 860786 Šiatorská Bukovinka 0,3897 0,0414

606 860824 Šíd 0,3853 0,0222

606 862258 Šurice 0,3269 0,0312

606 863424 Točnica 0,2931 0,0488

606 863505 Tomášovce 0,3628 0,0942

606 864161 Trebeľovce 0,5291 0,0803

606 864358 Trenč 0,3422 0,0471

606 865575 Tuhár 0,1958 0,0341

606 866261 Uderiná 0,1988 0,0275

606 867632 Veľká nad Ipľom 0,3263 0,0451

606 867977 Veľké Dravce 0,4026 0,0580

606 869261 Vidiná 0,3724 0,0972

—————————————————————–

607 okres POLTÁR 0,3266 0,0411

—————————————————————–

607 806480 Breznička 0,3734 0,0982

607 807656 Bystrička pri Ozdíne 0,3495 0,0743

607 808211 Cinobaňa 0,2184 0,0239

607 809462 České Brezovo 0,2569 0,0282

607 813125 Ďubákovo 0,1294 0,0215

607 823058 Hrabovo 0,4092 0,0511

607 818984 Hradište pri Uhorskom 0,1410 0,0282

607 819549 Hrnčiarske Zalužany 0,3641 0,0999

607 821357 Ipeľský Potok 0,1095 0,0285

607 823066 Kalinovo 0,3999 0,0962

607 825298 Kokava nad Rimavicou 0,1636 0,0229

607 829226 Krná 0,1281 0,0229

607 835773 Málinec 0,2997 0,0265

607 837695 Mládzovo 0,3830 0,0272

607 844853 Ozdín 0,3233 0,0790

607 848077 Poltár 0,3067 0,0906

607 819514 Pondelok 0,3223 0,0680

607 852821 Rovňany 0,3641 0,0786

607 854808 Selce v Gemeri 0,2376 0,0441

607 848093 Slaná Lehota 0,3243 0,0600

607 859613 Sušany 0,3014 0,0438

607 861006 Šoltýska 0,0000 0,0182

607 865974 Turíčky 0,3057 0,0670

607 866377 Uhorské 0,3156 0,0730

607 825344 Utekáč 0,0000 0,0166

607 867331 Vaľkovo 0,2506 0,0653

607 819531 Veľká Suchá 0,3415 0,0713

607 867900 Veľká Ves 0,4106 0,0992

607 848107 Zelené 0,3784 0,0929

607 809489 Zlatno 0,3634 0,0713

—————————————————————–

608 okres REVÚCA 0,3336 0,0391

—————————————————————–

608 802280 Behynce 0,4082 0,0899

608 854166 Brusník nad Turcom 0,0000 0,0982

608 813117 Držkovce 0,2977 0,0610

608 851825 Filier 0,0000 0,0169

608 814865 Gemer 0,5742 0,0710

608 814954 Gemerská Ves 0,3392 0,0620

608 814997 Gemerský Milhosť 0,1865 0,0381

608 819468 Hrlica 0,0000 0,0275

608 820091 Hucín 0,2851 0,0388

608 821055 Chvalová 0,3219 0,0610

608 821110 Chyžné 0,2941 0,0348

608 822698 Jelšava 0,2841 0,0667

608 815004 Jelšavská Teplica 0,4670 0,0607

608 823252 Kameňany 0,1463 0,0418

608 834696 Kopráš 0,1643 0,0179

608 831841 Levkuška 0,2456 0,0431

608 831999 Licince 0,3697 0,0414

608 833291 Lubeník 0,2997 0,0866

608 815039 Mikolčany 0,2466 0,0740

608 834700 Mníšany 0,2177 0,0255

608 838233 Mokrá Lúka 0,3571 0,0375

608 838772 Muráň 0,2964 0,0249

608 838799 Muránska Dlhá Lúka 0,3648 0,0288

608 838802 Muránska Huta 0,1493 0,0179

608 838811 Muránska Lehota 0,3495 0,0195

608 838829 Muránska Zdychava 0,0809 0,0169

608 839370 Nandraž 0,1022 0,0252

608 815047 Nováčany v Gemeri 0,0000 0,0776

608 844829 Otročok 0,2818 0,0481

608 847020 Ploské 0,0000 0,0328

608 847984 Polina 0,2897 0,0663

608 850225 Prihradzany 0,1258 0,0166

608 851281 Rákoš pri Jelšave 0,2848 0,0514

608 851698 Rašice 0,3090 0,0431

608 851752 Ratková 0,2200 0,0401

608 851833 Ratkovské Bystré 0,0000 0,0175

608 851761 Repištia 0,2200 0,0401

608 852104 Revúca 0,3302 0,0322

608 852210 Revúcka Lehota 0,2356 0,0292

608 852228 Revúčka 0,2240 0,0185

608 854182 Rybník nad Turcom 0,0000 0,0395

608 851809 Sása nad Turcom 0,0000 0,0302

608 855545 Sirk 0,0000 0,0265

608 855804 Skerešovo 0,3239 0,0617

608 858498 Starňa 0,5072 0,0677

608 859044 Strelnice 0,3166 0,0879

608 860123 Šafárikovo 0,5038 0,0826

608 860981 Šivetice 0,3130 0,0517

608 865940 Turčok 0,0000 0,0199

608 869643 Višňové v Gemeri 0,2436 0,0275

608 860131 Železné 0,4902 0,0813

608 874361 Žiar pri Šafárikove 0,3853 0,0245

—————————————————————–

609 okres RIMAVSKÁ SOBOTA 0,3575 0,0448

—————————————————————–

609 800040 Abovce 0,4457 0,1042

609 800350 Babinec 0,2755 0,0587

609 800601 Bakta 0,2721 0,0707

609 801691 Barca 0,3336 0,0521

609 802191 Bátka 0,3223 0,0879

609 802433 Belín 0,3409 0,0604

609 815225 Bizovo 0,2927 0,0398

609 803171 Blhovce 0,3120 0,0375

609 803961 Bottovo 0,3621 0,0484

609 804011 Brádno 0,0000 0,0219

609 807141 Budikovany 0,2260 0,0411

609 807982 Cakov 0,4262 0,0677

609 815233 Čenice 0,4072 0,0972

609 809268 Čerenčany 0,3804 0,0793

609 809811 Čierny Potok 0,2539 0,0215

609 809900 Číž 0,5091 0,0932

609 823805 Dimitrij 0,3249 0,0597

609 812196 Dolné Zahorany 0,2001 0,0793

609 812811 Dražice 0,3704 0,0780

609 812889 Drienčany 0,2280 0,0504

609 813052 Drňa 0,3103 0,0308

609 813281 Dubno 0,1702 0,0371

609 813389 Dubovec 0,4902 0,1214

609 802204 Dulovo 0,2931 0,0663

609 813940 Dúžava 0,3989 0,0600

609 814229 Figa 0,3302 0,0620

609 814881 Gemerček 0,3266 0,0740

609 814971 Gemerské Dechtáre 0,2436 0,0302

609 814989 Gemerské Michalovce 0,2343 0,0488

609 815021 Gemerský Jablonec 0,2476 0,0481

609 815217 Gortva 0,2692 0,0345

609 871460 Gregorovce 0,2891 0,0776

609 815349 Hačava 0,1792 0,0275

609 815411 Hajnáčka 0,2084 0,0308

609 816515 Hnúšťa 0,2506 0,0368

609 816558 Hodejov 0,2844 0,0371

609 816566 Hodejovec 0,3326 0,0431

609 818291 Horné Zahorany 0,2522 0,0541

609 818615 Hostice 0,3043 0,0564

609 818658 Hostišovce 0,2267 0,0527

609 819051 Hrachovo 0,3565 0,0590

609 819999 Hrušovo 0,4033 0,0461

609 820083 Hubovo 0,3126 0,0504

609 820491 Husiná 0,2353 0,0580

609 820644 Chanava 0,4992 0,1165

609 820911 Chrámec 0,4086 0,0205

609 821420 Ivanice 0,4554 0,0856

609 822035 Janice 0,3754 0,0215

609 822795 Jesenské 0,3349 0,0468

609 822817 Jestice 0,2234 0,0385

609 823180 Kaloša 0,2609 0,0282

609 823791 Kesovce 0,3249 0,0597

609 824224 Klenovec 0,1965 0,0229

609 825026 Kociha 0,3980 0,0710

609 826120 Konrádovce 0,3372 0,0521

609 828076 Kráľ 0,3555 0,0464

609 828378 Kraskovo 0,2393 0,0600

609 829277 Krokava 0,0000 0,0185

609 829676 Kružno 0,3933 0,0942

609 830232 Kyjatice 0,2127 0,0265

609 831336 Lenartovce 0,4706 0,0000

609 831352 Lenka 0,4892 0,0557

609 832359 Lipovec v Gemeri 0,0690 0,0169

609 834203 Lukovištia 0,2559 0,0504

609 868639 Malé Teriakovce 0,3508 0,1168

609 836346 Martinová nad Rimavou 0,4670 0,0424

609 838161 Mojín 0,3355 0,0474

609 839680 Neporadza 0,2466 0,0431

609 840874 Nižná Pokoradz 0,3319 0,0647

609 841056 Nižné Valice 0,2399 0,0551

609 868906 Nižný Blh 0,3906 0,0504

609 868647 Nižný Skálnik 0,3306 0,0693

609 841447 Nová Bašta 0,3651 0,0478

609 844039 Orávka 0,3827 0,0846

609 820008 Ostrany 0,2861 0,0723

609 844918 Ožďany 0,3123 0,0461

609 844969 Padarovce 0,3365 0,0637

609 812897 Papča 0,2250 0,0312

609 845736 Pavlovce 0,4169 0,0946

609 846074 Petrovce 0,1450 0,0418

609 848026 Polom 0,0000 0,0169

609 848484 Poproč 0,0647 0,0169

609 848727 Potok nad Blhom 0,0000 0,0172

609 852643 Príboj 0,3684 0,0527

609 850900 Radnovce 0,2977 0,0504

609 866628 Rakytník 0,2977 0,1145

609 851795 Ratkovská Lehota 0,0000 0,0182

609 851817 Ratkovská Suchá 0,0000 0,0229

609 852830 Ratkovská Zdychava 0,0000 0,0166

609 852244 Riečka pri Králi 0,4228 0,1178

609 831166 Rimavica 0,0889 0,0335

609 852384 Rimavská Baňa 0,2871 0,0398

609 831158 Rimavská Lehota 0,1928 0,0298

609 852406 Rimavská Píla 0,0803 0,0232

609 852414 Rimavská Seč 0,4975 0,0819

609 852422 Rimavská Sobota 0,3963 0,0969

609 852597 Rimavské Brezovo 0,2831 0,0607

609 852635 Rimavské Janovce 0,3664 0,0663

609 852651 Rimavské Zalužany 0,3644 0,0677

609 852848 Rovné 0,0000 0,0169

609 853569 Rumince 0,4023 0,0421

609 856461 Slizké 0,2489 0,0335

609 857858 Stará Bašta 0,3584 0,0292

609 858811 Stránska 0,3837 0,0776

609 820016 Striežovce 0,1829 0,0434

609 859281 Studená 0,4043 0,1191

609 859621 Sútor 0,3667 0,0567

609 860832 Šimonovce 0,5291 0,0926

609 860921 Širkovce 0,4278 0,0640

609 861065 Španie Pole 0,2237 0,0298

609 861421 Štrkovec 0,4295 0,0753

609 862452 Tachty 0,3608 0,0507

609 862771 Teplý Vrch 0,3057 0,0428

609 863220 Tisovec 0,1078 0,0179

609 852473 Tomášová 0,3850 0,1055

609 863513 Tomášovce pri Bátke 0,4876 0,0673

609 866644 Uzovská Panica 0,3880 0,0972

609 867543 Včelince 0,5165 0,1390

609 867551 Večelkov 0,2924 0,0478

609 868663 Veľké Teriakovce 0,3306 0,0693

609 869309 Vieska nad Blhom 0,3302 0,0335

609 869953 Vlkyňa 0,3926 0,0939

609 868671 Vrbovce nad Rimavou 0,1772 0,0242

609 871265 Vyšná Pokoradz 0,3130 0,0395

609 871478 Vyšné Valice 0,2814 0,0464

609 868892 Vyšný Blh 0,3654 0,0584

609 871591 Vyšný Skálnik 0,2808 0,0813

609 871729 Zádor 0,4185 0,0813

609 871851 Zacharovce 0,4365 0,0683

609 874914 Žíp 0,3963 0,0790

—————————————————————–

610 okres VEĽKÝ KRTÍŠ 0,3757 0,0600

—————————————————————–

610 800635 Balog nad Ipľom 0,4690 0,0886

610 802212 Bátorová 0,4610 0,0584

610 807010 Brusník 0,2260 0,0388

610 807451 Bušince 0,4647 0,0902

610 808971 Čebovce 0,2572 0,0644

610 809110 Čeláre 0,3518 0,0620

610 809161 Čelovce 0,1716 0,0587

610 809365 Červeňany 0,4371 0,0318

610 811513 Dolinka 0,4185 0,0999

610 811785 Dolná Strehová 0,3266 0,0687

610 812111 Dolné Plachtince 0,4245 0,1341

610 849634 Dolné Príbelce 0,3561 0,0713

610 812153 Dolné Strháre 0,3591 0,0912

610 810037 Dolný Dačov Lom 0,0972 0,0308

610 813931 Ďurkovce 0,3143 0,0594

610 815152 Glabušovce 0,2675 0,0594

610 817597 Horná Strehová 0,3043 0,0574

610 818143 Horné Plachtince 0,1616 0,0388

610 849642 Horné Príbelce 0,3634 0,0803

610 818232 Horné Strháre 0,2761 0,0640

610 810002 Horný Dačov Lom 0,1719 0,0497

610 819883 Hrušov 0,1410 0,0318

610 820946 Chrastince 0,4580 0,0348

610 821012 Chrťany 0,2811 0,0398

610 821292 Ipeľské Predmostie 0,3940 0,1022

610 823473 Kamenné Kosihy 0,3814 0,0723

610 823945 Kiarov 0,3306 0,1072

610 824135 Kleňany 0,3448 0,0624

610 825689 Koláre 0,3920 0,0836

610 826561 Kosihovce 0,3150 0,0428

610 826570 Kosihy nad Ipľom 0,4474 0,1155

610 827801 Kováčovce 0,3565 0,0634

610 831395 Lesenice 0,5111 0,1145

610 833568 Ľuboriečka 0,3276 0,0547

610 834963 Malá Čalomija 0,3336 0,1135

610 835692 Malé Straciny 0,4584 0,0896

610 835757 Malé Zlievce 0,4620 0,0783

610 835889 Malý Krtíš 0,4965 0,0916

610 838128 Modrý Kameň 0,2399 0,0232

610 838756 Muľa 0,3860 0,0853

610 839655 Nenince 0,4165 0,0906

610 841927 Nová Ves 0,4066 0,0796

610 843024 Obeckov 0,4740 0,1185

610 843687 Olováry 0,2944 0,0640

610 843903 Opatovská Nová Ves 0,4358 0,0680

610 843962 Opava 0,2519 0,0361

610 848751 Pôtor 0,3691 0,0726

610 849324 Pravica 0,1971 0,0272

610 849723 Príboj nad Tisovníkom 0,1234 0,0302

610 854522 Sečianky 0,5115 0,1351

610 854786 Seľany 0,3233 0,0461

610 854816 Selce pri Veľkom Krtíši 0,3385 0,0753

610 855162 Senné 0,2944 0,0458

610 855839 Sklabiná 0,5035 0,1155

610 856592 Slovenské Ďarmoty 0,4494 0,0780

610 856606 Slovenské Kľačany 0,3445 0,0760

610 859001 Stredné Plachtince 0,2363 0,0567

610 859478 Sucháň 0,2044 0,0504

610 859508 Suché Brezovo 0,1244 0,0504

610 860913 Širákov 0,2937 0,0195

610 861812 Šuľa 0,2390 0,0411

610 864323 Trebušovce 0,4185 0,0992

610 867641 Veľká Čalomija 0,3153 0,1128

610 867918 Veľká Ves nad Ipľom 0,4215 0,0756

610 868612 Veľké Straciny 0,4779 0,1234

610 868833 Veľké Zlievce 0,3717 0,0736

610 869058 Veľký Krtíš 0,3757 0,0746

610 869147 Veľký Lom 0,1424 0,0371

610 869295 Vieska nad Tisovníkom 0,3438 0,0946

610 869465 Vinica 0,4703 0,0610

610 870617 Vrbovka 0,3870 0,0388

610 871770 Záhorce 0,4537 0,0557

610 872440 Závada pri Chrťanoch 0,2798 0,0411

610 873608 Zombor 0,3395 0,0653

610 874302 Želovce 0,5407 0,0395

610 848786 Žihľava 0,3475 0,0833

—————————————————————–

611 okres ZVOLEN 0,2632 0,0414

—————————————————————–

611 800333 Babiná 0,2648 0,0534

611 800392 Bacúrov 0,2091 0,0398

611 806447 Breziny 0,1835 0,0262

611 807125 Budča 0,3946 0,0624

611 865311 Budička 0,1361 0,0268

611 807915 Bzovská Lehôtka 0,2190 0,0318

611 811190 Dobrá Niva 0,2084 0,0434

611 813371 Dubové pri Zvolene 0,1434 0,0295

611 856291 Hájniky 0,3435 0,0700

611 819760 Hronská Breznica 0,4809 0,0471

611 865338 Kašova Lehôtka 0,1470 0,0222

611 827771 Kováčová 0,3206 0,0746

611 828157 Kráľová 0,0000 0,0229

611 831441 Lažteky 0,1878 0,0245

611 831433 Lešť I 0,1878 0,0245

611 991911 Lešť II 0,1878 0,0245

611 832057 Lieskovec 0,3256 0,0726

611 834131 Lukavica 0,1915 0,0401

611 834181 Lukové 0,2595 0,0481

611 836877 Michalková 0,1367 0,0179

611 873845 Môťová 0,2708 0,0308

611 843156 Očová 0,2333 0,0434

611 844527 Ostrá Lúka 0,2831 0,0441

611 846988 Pliešovce 0,2645 0,0278

611 831450 Podjavorie I 0,1878 0,0245

611 991929 Podjavorie II 0,1878 0,0245

611 847780 Podzámčok 0,2532 0,0265

611 856304 Rybáre 0,3986 0,0899

611 854361 Sampor 0,2386 0,0315

611 854417 Sása 0,2904 0,0375

611 855391 Sielnica 0,2738 0,0491

611 856088 Slatinka 0,2403 0,0331

611 865346 Tŕnie 0,2144 0,0338

611 866024 Turová 0,2243 0,0454

611 867845 Veľká Lúka 0,3272 0,0488

611 831468 Vidov Vrch 0,1878 0,0245

611 871915 Zaježová 0,0819 0,0235

611 873594 Zolná 0,3010 0,0644

611 873705 Zvolen 0,2502 0,0531

611 873900 Zvolenská Slatina 0,3239 0,0501

611 874205 Železná Breznica 0,1042 0,0292

—————————————————————–

612 okres ŽARNOVICA 0,3336 0,0308

—————————————————————–

612 801461 Banská Hodruša 0,2393 0,0219

612 806188 Brehy 0,3435 0,0348

612 811971 Dolné Hámre 0,2688 0,0258

612 817881 Horné Hámre 0,2944 0,0232

612 818763 Hrabičov 0,1829 0,0205

612 819816 Hronský Beňadik 0,4723 0,0829

612 824038 Kľak 0,3087 0,0295

612 826189 Kopanice 0,1941 0,0215

612 835102 Malá Lehota 0,2446 0,0268

612 841251 Nová Baňa 0,2914 0,0265

612 844411 Orovnica 0,3601 0,0640

612 844624 Ostrý Grúň 0,3528 0,0202

612 846651 Píla pri Žarnovici 0,1268 0,0202

612 850403 Psiare 0,1905 0,1510

612 852091 Revištské Podzámčie 0,4952 0,0229

612 853534 Rudno nad Hronom 0,5377 0,0441

612 862606 Tekovská Breznica 0,2698 0,0673

612 867772 Veľká Lehota 0,2028 0,0315

612 868248 Veľké Pole 0,1175 0,0222

612 870170 Voznica 0,4278 0,0474

612 874001 Žarnovica 0,4467 0,0670

612 874019 Žarnovická Huta 0,5702 0,0730

612 875066 Župkov 0,2443 0,0209

—————————————————————–

613 okres ŽIAR NAD HRONOM 0,2638 0,0361

—————————————————————–

613 802107 Bartošova Lehôtka 0,1201 0,0189

613 807419 Bukovina pri Bzenici 0,2569 0,0707

613 807761 Bzenica 0,4919 0,0763

613 811921 Dolná Trnávka 0,2549 0,0421

613 811939 Dolná Ves 0,4202 0,0225

613 811947 Dolná Ždaňa 0,3684 0,0733

613 816191 Hliník nad Hronom 0,3535 0,0630

613 817791 Horná Trnávka 0,2914 0,0524

613 817830 Horná Ves pri Kremnici 0,1965 0,0229

613 817848 Horná Ždaňa 0,2831 0,0564

613 874515 Horné Opatovce 0,0000 0,0451

613 819786 Hronská Dúbrava 0,0657 0,0235

613 821152 Ihráč 0,0726 0,0242

613 821942 Jalná 0,1842 0,0298

613 822124 Janova Lehota 0,2565 0,0405

613 822485 Jastrabá 0,1646 0,0242

613 823996 Klačany pri Trnavej Hore 0,2632 0,0262

613 826227 Kopernica 0,0750 0,0252

613 826588 Kosorín 0,2645 0,0468

613 827932 Krahule 0,0000 0,0252

613 828882 Kremnica 0,0647 0,0209

613 829021 Kremnické Bane 0,0647 0,0185

613 829854 Kunešov 0,1377 0,0255

613 830518 Ladomer 0,5204 0,0693

613 831212 Lehôtka pod Brehmi 0,4159 0,0488

613 833169 Lovča 0,3312 0,0979

613 833177 Lovčica 0,2383 0,0424

613 834033 Lúčky pri Kremnici 0,0806 0,0172

613 834262 Lutila 0,1912 0,0697

613 839868 Nevoľné 0,0647 0,0166

613 846724 Pitelová 0,2300 0,0395

613 849499 Prestavlky 0,2615 0,0305

613 850276 Prochot 0,0000 0,0192

613 852031 Repište 0,1261 0,0202

613 855871 Sklené Teplice 0,1052 0,0215

613 856045 Slaská 0,2170 0,0318

613 858048 Stará Kremnička 0,1971 0,0361

613 860654 Šášovské Podhradie 0,3883 0,1092

613 865265 Trnavá Hora 0,2632 0,0262

613 865567 Trubín 0,1729 0,0335

613 877689 Vieska pri Žiari nad Hronom 0,0000 0,0750

613 870846 Vyhne 0,0000 0,0192

613 874370 Žiar nad Hronom 0,3120 0,0577

—————————————————————–

701 okres BARDEJOV 0,2184 0,0325

—————————————————————–

701 800066 Abrahámovce 0,1948 0,0478

701 800201 Andrejová 0,2121 0,0285

701 801712 Bardejov 0,2937 0,0388

701 802077 Bardejovská Nová Ves 0,2844 0,0355

701 802115 Bartošovce 0,1573 0,0424

701 802298 Becherov 0,1490 0,0252

701 802484 Beloveža 0,2180 0,0265

701 803375 Bogliarka 0,1692 0,0212

701 806731 Brezov 0,2957 0,0375

701 806871 Brezovka 0,1935 0,0421

701 807061 Buclovany 0,2094 0,0351

701 808172 Cigeľka 0,1752 0,0235

701 810886 Dlhá Lúka nad Topľou 0,1829 0,0295

701 813133 Dubinné 0,2808 0,0421

701 814385 Frička 0,1848 0,0292

701 814393 Fričkovce 0,1168 0,0262

701 814474 Gaboltov 0,1613 0,0308

701 815071 Gerlachov 0,1497 0,0175

701 815721 Hankovce 0,2798 0,0564

701 815772 Harhaj 0,3173 0,0517

701 815985 Hažlín 0,1802 0,0351

701 816108 Hertník 0,1689 0,0358

701 816116 Hervartov 0,2366 0,0272

701 818844 Hrabovec 0,3790 0,0398

701 818887 Hrabské 0,1002 0,0202

701 820539 Hutka 0,1324 0,0239

701 820725 Chmeľová 0,1739 0,0328

701 822167 Janovce 0,2214 0,0388

701 822574 Jedlinka 0,1400 0,0212

701 824925 Kľušov 0,2718 0,0411

701 824992 Kobyly 0,2014 0,0338

701 825115 Kochanovce 0,2821 0,0614

701 826031 Komárov 0,3332 0,0391

701 826251 Koprivnica 0,2685 0,0385

701 827894 Kožany 0,0000 0,0534

701 829145 Krivé 0,1991 0,0258

701 829170 Kríže 0,0647 0,0166

701 829625 Kružlov 0,1835 0,0225

701 829757 Kučín 0,2675 0,0587

701 829919 Kurima 0,3017 0,0421

701 829943 Kurov 0,1517 0,0282

701 830640 Lascov 0,2655 0,0318

701 831328 Lenartov 0,1244 0,0185

701 832260 Lipová 0,1477 0,0222

701 832961 Livov 0,0000 0,0179

701 832979 Livovská Huta 0,0000 0,0166

701 833118 Lopúchov 0,1570 0,0451

701 834149 Lukavica pri Bardejove 0,2134 0,0255

701 834165 Lukov 0,2277 0,0212

701 835447 Malcov 0,2267 0,0249

701 836061 Marhaň 0,2785 0,0375

701 837521 Mikulášová 0,1848 0,0381

701 838276 Mokroluh 0,2160 0,0288

701 839493 Nemcovce 0,3575 0,0511

701 840882 Nižná Polianka 0,1998 0,0275

701 840971 Nižná Voľa 0,1855 0,0282

701 841021 Nižné Raslavice 0,1835 0,0590

701 841196 Nižný Tvarožec 0,1507 0,0172

701 843695 Oľšavce 0,3352 0,0687

701 843806 Ondavka 0,1098 0,0209

701 844420 Ortuťová 0,1699 0,0212

701 844454 Osikov 0,1981 0,0541

701 845981 Petrová 0,1995 0,0275

701 847917 Poliakovce 0,3020 0,0391

701 848654 Porúbka nad Topľou 0,3412 0,0680

701 851949 Regetovka 0,0000 0,0172

701 852066 Rešov 0,1616 0,0265

701 852376 Richvald 0,2539 0,0385

701 852759 Rokytov 0,2804 0,0222

701 856703 Smilno 0,1785 0,0444

701 856894 Snakov 0,2074 0,0229

701 858684 Stebnícka Huta 0,0000 0,0169

701 858692 Stebník 0,1102 0,0215

701 859311 Stuľany 0,2343 0,0209

701 859711 Sveržov 0,2642 0,0265

701 860506 Šarišské Čierne 0,1941 0,0414

701 860638 Šašová 0,2141 0,0202

701 860816 Šiba 0,2512 0,0249

701 862517 Tarnov 0,2818 0,0361

701 865443 Tročany 0,1427 0,0212

701 867349 Vaniškovce 0,2011 0,0587

701 867373 Varadka 0,2061 0,0272

701 834173 Venécia 0,1500 0,0166

701 871273 Vyšná Polianka 0,1483 0,0258

701 871362 Vyšná Voľa 0,1882 0,0262

701 871419 Vyšné Raslavice 0,1835 0,0590

701 871532 Vyšný Kručov 0,3133 0,0315

701 871613 Vyšný Tvarožec 0,1141 0,0229

701 872881 Zborov 0,2569 0,0640

701 873349 Zlaté 0,0982 0,0235

—————————————————————–

702 okres HUMENNÉ 0,2881 0,0418

—————————————————————–

702 800155 Adidovce 0,2791 0,0547

702 802140 Baškovce 0,1078 0,0222

702 806196 Brekov 0,2937 0,0660

702 806218 Brestov 0,1643 0,0215

702 809322 Černina 0,1417 0,0222

702 810134 Dedačov 0,2409 0,0212

702 856568 Gruzovce 0,1716 0,0239

702 815730 Hankovce 0,2542 0,0531

702 823317 Hažín nad Cirochou 0,3780 0,0703

702 818852 Hrabovec nad Laborcom 0,3014 0,0338

702 819859 Hrubov 0,0995 0,0189

702 820105 Hudcovce 0,2974 0,0282

702 820121 Humenné 0,3794 0,0491

702 820369 Humenský Rokytov 0,2429 0,0464

702 820687 Chlmec 0,2705 0,0458

702 821551 Jabloň 0,3030 0,0411

702 822086 Jankovce 0,2801 0,0590

702 822329 Jasenov 0,3279 0,0295

702 823325 Kamenica nad Cirochou 0,3721 0,0507

702 823503 Kamienka pri Humennom 0,2745 0,0464

702 823627 Karná 0,3083 0,0534

702 825123 Kochanovce nad Laborcom 0,3309 0,0308

702 826871 Košarovce 0,2675 0,0458

702 827681 Koškovce 0,3880 0,0305

702 830445 Lackovce 0,3505 0,0484

702 832065 Lieskovec pri Humennom 0,3329 0,0630

702 833495 Ľubiša 0,2921 0,0295

702 834122 Lukačovce 0,2635 0,0285

702 871494 Maškovce 0,2356 0,0285

702 838063 Modra nad Cirochou 0,4033 0,0647

702 839027 Myslina 0,3040 0,0488

702 839485 Nechválova Polianka 0,2051 0,0361

702 840807 Nižná Jablonka 0,2297 0,0338

702 840904 Nižná Sitnica 0,2944 0,0401

702 840980 Nižné Ladičkovce 0,1882 0,0358

702 843199 Ohradzany 0,2297 0,0312

702 844985 Pakostov 0,2612 0,0365

702 845311 Papín 0,1692 0,0461

702 848662 Porúbka pri Chlmci 0,1895 0,0438

702 850250 Prituľany 0,2456 0,0275

702 850438 Ptičie 0,2950 0,0617

702 852724 Rohožník pri Oľke 0,0000 0,0381

702 852856 Rovné nad Udavou 0,3870 0,0750

702 853615 Ruská Kajňa 0,1965 0,0268

702 853631 Ruská Poruba 0,1785 0,0222

702 856576 Slovenská Volová 0,2446 0,0338

702 856614 Slovenské Krivé 0,1809 0,0451

702 843202 Sopkovce 0,1357 0,0175

702 863971 Topoľovka 0,2947 0,0647

702 865818 Turcovce 0,1029 0,0239

702 866253 Udavské 0,3741 0,0474

702 992160 Valaškovce-juh 0,3259 0,0371

702 879703 Valaškovce-sever 0,3259 0,0371

702 992151 Valaškovce-stred 0,3259 0,0371

702 869201 Veľopolie 0,2785 0,0418

702 869732 Víťazovce 0,2316 0,0239

702 871206 Vyšná Jablonka 0,1639 0,0229

702 871303 Vyšná Sitnica 0,1975 0,0318

702 871371 Vyšné Ladičkovce 0,2708 0,0348

702 871508 Vyšný Hrušov 0,3133 0,0524

702 872466 Závada pri Oľke 0,1556 0,0189

702 872491 Závadka 0,3654 0,0720

702 872954 Zbudské Dlhé 0,2423 0,0441

702 872962 Zbudský Rokytov 0,0000 0,0713

702 873675 Zubné 0,2897 0,0607

—————————————————————–

703 okres KEŽMAROK 0,1769 0,0268

—————————————————————–

703 800074 Abrahámovce pri Vlkovej 0,1131 0,0195

703 822558 Blažov 0,1775 0,0245

703 807478 Bušovce 0,2300 0,0474

703 809446 Červený Kláštor 0,1603 0,0448

703 815373 Hágy 0,2091 0,0205

703 815951 Havka 0,1002 0,0232

703 816884 Holumnica 0,2054 0,0219

703 818941 Hradisko 0,0000 0,0189

703 820385 Huncovce 0,1789 0,0298

703 991856 Ihla 0,1692 0,0185

703 822833 Jezersko 0,0000 0,0166

703 822922 Jurské 0,1022 0,0166

703 823813 Kežmarok 0,1878 0,0338

703 829196 Krížová Ves 0,2399 0,0308

703 831239 Lechnica 0,1852 0,0245

703 831344 Lendak 0,0000 0,0166

703 991830 Levočská Dolina 0,1792 0,0242

703 833312 Ľubica 0,1364 0,0195

703 991937 Ľubické Kúpele 0,1749 0,0275

703 834416 Lysá nad Dunajcom 0,0000 0,0295

703 834734 Majere 0,2728 0,0355

703 821136 Majerka 0,2141 0,0166

703 835005 Malá Franková 0,0000 0,0169

703 835901 Malý Slavkov 0,1782 0,0497

703 836401 Matiašovce 0,1414 0,0205

703 837750 Mlynčeky 0,2443 0,0461

703 844641 Osturňa 0,0783 0,0175

703 847305 Podhorany 0,1689 0,0381

703 851612 Rakúsy 0,1374 0,0288

703 851973 Reľov 0,0776 0,0169

703 856550 Slovenská Ves 0,1669 0,0308

703 857378 Spišská Belá 0,2974 0,0541

703 857581 Spišská Stará Ves 0,1659 0,0255

703 857629 Spišské Hanušovce 0,0902 0,0182

703 858081 Stará Lesná 0,1208 0,0272

703 821144 Stotince 0,1291 0,0212

703 858803 Stráne pod Tatrami 0,2091 0,0378

703 858871 Strážky 0,2791 0,0408

703 991848 Sypková 0,0000 0,0222

703 863998 Toporec 0,1490 0,0348

703 866156 Tvarožná 0,1370 0,0239

703 867705 Veľká Franková 0,1062 0,0169

703 867837 Veľká Lomnica 0,1012 0,0222

703 869929 Vlková 0,1497 0,0365

703 869937 Vlkovce 0,1062 0,0179

703 870048 Vojňany 0,1314 0,0312

703 870447 Vrbov 0,1470 0,0285

703 870765 Výborná 0,2200 0,0451

703 872296 Zálesie v Zamagurí 0,0647 0,0166

703 873951 Žakovce 0,2340 0,0441

—————————————————————–

704 okres LEVOČA 0,2028 0,0222

—————————————————————–

704 800627 Baldovce 0,3126 0,0222

704 802263 Beharovce 0,2967 0,0235

704 802930 Bijacovce 0,2927 0,0229

704 807028 Brutovce 0,1351 0,0179

704 807290 Buglovce 0,2353 0,0195

704 811149 Dlhé Stráže 0,1294 0,0185

704 811491 Doľany na Spiši 0,0647 0,0172

704 812625 Domaňovce 0,2064 0,0414

704 812803 Dravce 0,0883 0,0252

704 813435 Dúbrava na Spiši 0,1324 0,0169

704 815268 Granč-Petrovce 0,2506 0,0235

704 815764 Harakovce 0,1596 0,0182

704 821713 Jablonov 0,2253 0,0192

704 823660 Katúň 0,1009 0,0172

704 824127 Klčov 0,2648 0,0215

704 847879 Korytné 0,2967 0,0235

704 829927 Kurimany 0,1822 0,0212

704 831859 Levoča 0,1809 0,0239

704 834009 Lúčka pri Jablonove 0,0647 0,0212

704 839621 Nemešany 0,3030 0,0282

704 841030 Nižné Repaše 0,1042 0,0202

704 843709 Oľšavica 0,1048 0,0202

704 844225 Ordzovany 0,1822 0,0166

704 845680 Pavľany 0,1536 0,0222

704 847887 Poľanovce 0,1895 0,0202

704 848131 Pongrácovce 0,1689 0,0182

704 857645 Spišské Podhradie 0,2804 0,0501

704 857726 Spišský Hrhov 0,2977 0,0278

704 857777 Spišský Štvrtok 0,1633 0,0331

704 859290 Studenec 0,2682 0,0166

704 864021 Torysky 0,1065 0,0215

704 866466 Uloža 0,0000 0,0179

704 871435 Vyšné Repaše 0,1078 0,0215

704 871605 Vyšný Slavkov 0,0873 0,0192

704 872458 Závada pri Levoči 0,0000 0,0185

—————————————————————–

705 okres MEDZILABORCE 0,2097 0,0335

—————————————————————–

705 803723 Borov 0,2638 0,0388

705 806234 Brestov nad Laborcom 0,2137 0,0474

705 808288 Čabalovce 0,2084 0,0225

705 808300 Čabiny 0,2187 0,0345

705 809349 Čertižné 0,1825 0,0258

705 815331 Habura 0,2077 0,0285

705 823031 Kalinov 0,1268 0,0202

705 828769 Krásny Brod 0,2516 0,0484

705 843661 Krivá Oľka 0,2058 0,0272

705 836621 Medzilaborce 0,1975 0,0391

705 839248 Ňagov 0,1609 0,0202

705 843679 Nižná Oľka 0,1517 0,0388

705 851167 Nižná Radvaň 0,3087 0,0474

705 843741 Oľšinkov 0,1410 0,0169

705 845256 Palota 0,1566 0,0295

705 852015 Repejov 0,1430 0,0325

705 828785 Rokytovce 0,1779 0,0295

705 852775 Roškovce 0,0995 0,0222

705 859532 Sukov 0,0000 0,0225

705 859729 Svetlice 0,2871 0,0338

705 867276 Valentovce 0,0000 0,0308

705 870137 Volica 0,2512 0,0557

705 836630 Vydraň 0,0000 0,0474

705 870871 Výrava 0,2061 0,0262

705 872857 Zbojné 0,2154 0,0497

705 872946 Zbudská Belá 0,0000 0,0428

—————————————————————–

706 okres POPRAD 0,1732 0,0275

—————————————————————–

706 802174 Batizovce 0,1653 0,0268

706 814652 Filice 0,1593 0,0202

706 814661 Gánovce 0,1712 0,0175

706 815098 Gerlachov pod Tatrami 0,1261 0,0166

706 818721 Hozelec 0,1696 0,0166

706 817040 Hôrka pri Poprade 0,1865 0,0312

706 819131 Hranovnica 0,1838 0,0484

706 822183 Jánovce pri Poprade 0,1912 0,0175

706 828807 Kravany 0,1802 0,0232

706 832537 Liptovská Teplička 0,0650 0,0172

706 833959 Lučivná 0,1361 0,0242

706 822191 Machalovce 0,1384 0,0175

706 836371 Matejovce 0,1726 0,0521

706 836702 Mengusovce 0,1145 0,0292

706 837784 Mlynica 0,1689 0,0325

706 840963 Nižná Šuňava 0,1553 0,0249

706 841820 Nová Lesná 0,1181 0,0215

706 848174 Poprad 0,2144 0,0507

706 848221 Spišská Sobota 0,1965 0,0590

706 857599 Spišská Teplica 0,2147 0,0401

706 857611 Spišské Bystré 0,1862 0,0461

706 857751 Spišský Štiavnik 0,2041 0,0717

706 858544 Starý Smokovec 0,0647 0,0166

706 848298 Stráže pod Tatrami 0,1931 0,0175

706 859923 Svit 0,2429 0,0388

706 836711 Štôla 0,1593 0,0302

706 861375 Štrba 0,1500 0,0252

706 861405 Štrbské Pleso 0,0000 0,0232

706 862371 Švábovce 0,1576 0,0212

706 874108 Tatranská Javorina 0,0647 0,0235

706 862568 Tatranská Lomnica 0,0000 0,0202

706 848417 Veľká 0,1570 0,0424

706 869163 Veľký Slavkov 0,1523 0,0351

706 869228 Vernár 0,0000 0,0185

706 869457 Vikartovce 0,1669 0,0245

706 870820 Vydrník 0,2117 0,0680

706 871354 Vyšná Šuňava 0,1566 0,0179

706 874132 Ždiar 0,1434 0,0232

—————————————————————–

707 okres PREŠOV 0,2492 0,0345

—————————————————————–

707 800112 Abranovce 0,2818 0,0414

707 800325 Babin Potok 0,2207 0,0325

707 800554 Bajerov 0,1669 0,0166

707 802743 Bertotovce 0,1155 0,0189

707 806226 Brestov v Slanských vrchoch 0,2917 0,0653

707 806382 Bretejovce 0,2881 0,0438

707 806889 Brežany 0,2366 0,0189

707 807788 Bzenov 0,2429 0,0258

707 809187 Čelovce pri Chmeľove 0,2081 0,0590

707 809381 Červenica 0,1264 0,0242

707 810347 Demjata 0,1424 0,0215

707 812927 Drienov 0,3591 0,0564

707 812960 Drienovská Nová Ves 0,3017 0,0285

707 813591 Dulova Ves 0,3272 0,0527

707 814351 Fintice 0,2781 0,0511

707 814415 Fričovce 0,0697 0,0169

707 814423 Fulianka 0,3737 0,0481

707 815055 Geraltov 0,1616 0,0315

707 815284 Gregorovce 0,2997 0,0424

707 815705 Haniska 0,4580 0,0800

707 816051 Hendrichovce 0,0899 0,0195

707 816086 Hermanovce 0,1576 0,0245

707 818801 Hrabkov 0,1115 0,0175

707 818950 Hradisko pri Terni 0,0703 0,0166

707 831298 Chabžany 0,4325 0,0000

707 820709 Chmeľov 0,2592 0,0275

707 820733 Chmeľovec 0,2426 0,0461

707 820750 Chmiňany 0,1546 0,0222

707 820776 Chminianska Nová Ves 0,1955 0,0341

707 820784 Chminianske Jakubovany 0,0693 0,0172

707 822108 Janov 0,1782 0,0182

707 822205 Janovík 0,2914 0,0308

707 823571 Kapušany 0,3395 0,0627

707 823775 Kendice 0,3804 0,0401

707 824143 Klenov 0,1692 0,0212

707 825131 Kojatice 0,2711 0,0683

707 825387 Kokošovce 0,2204 0,0853

707 829200 Krížovany 0,0803 0,0175

707 830119 Kvačany pri Bajerove 0,1287 0,0175

707 830453 Lačnov 0,0000 0,0166

707 830461 Lada 0,3804 0,0587

707 831042 Lažany 0,1480 0,0438

707 831301 Lemešany 0,3462 0,0358

707 831409 Lesíček 0,1536 0,0185

707 832006 Ličartovce 0,2947 0,0537

707 860468 Lipníky 0,2735 0,0574

707 832294 Lipovce 0,0663 0,0166

707 833584 Ľubotice 0,3478 0,0912

707 833614 Ľubovec 0,2147 0,0335

707 833924 Lúčina 0,1470 0,0166

707 835919 Malý Slivník 0,3100 0,0292

707 835943 Malý Šariš 0,3126 0,0551

707 836524 Medzany 0,2851 0,0561

707 837504 Miklušovce 0,1354 0,0209

707 837661 Mirkovce 0,2791 0,0647

707 846040 Močarmany 0,3747 0,0849

707 838594 Mošurov 0,2340 0,0242

707 839507 Nemcovce v Šariši 0,2950 0,0391

707 840955 Nižná Šebastová 0,4218 0,1168

707 950017 Nové 0,2914 0,1039

707 950025 Nový Horeš 0,2068 0,0371

707 843431 Okružná 0,1905 0,0308

707 843831 Ondrašovce 0,0670 0,0169

707 844845 Ovčie 0,1211 0,0169

707 846058 Petrovany 0,3319 0,0491

707 847313 Podhorany Nižné 0,1961 0,0551

707 847402 Podhradík 0,1012 0,0229

707 849502 Prešov 0,3166 0,0743

707 850268 Proč 0,1686 0,0335

707 850748 Pušovce 0,2287 0,0288

707 850861 Radatice 0,2469 0,0335

707 852741 Rokycany 0,2582 0,0219

707 853623 Ruská Nová Ves 0,2486 0,0448

707 833622 Ruské Pekľany 0,2141 0,0229

707 854719 Sedlice 0,1682 0,0229

707 854972 Seniakovce 0,3004 0,0478

707 857301 Solivar 0,4351 0,0604

707 854727 Suchá Dolina 0,1171 0,0225

707 859851 Svinia 0,2682 0,0507

707 860328 Šalgovík 0,3345 0,0242

707 860476 Šarišská Poruba 0,3180 0,0554

707 860484 Šarišská Trstená 0,1573 0,0215

707 860492 Šarišské Bohdanovce 0,3395 0,1005

707 860549 Šarišské Lužianky 0,2303 0,0507

707 860841 Šindliar 0,0657 0,0166

707 860948 Široké 0,1039 0,0179

707 861120 Štefanovce 0,0650 0,0166

707 863084 Teriakovce 0,2376 0,0391

707 863092 Terňa 0,2479 0,0511

707 865354 Trnkov 0,2957 0,0381

707 865583 Tuhrina 0,0809 0,0312

707 865613 Tulčík 0,2234 0,0395

707 867411 Varhaňovce 0,2200 0,0547

707 869171 Veľký Slivník 0,2592 0,0268

707 869198 Veľký Šariš 0,3448 0,0365

707 869724 Víťaz 0,1467 0,0175

707 871346 Vyšná Šebastová 0,2897 0,0395

707 871681 Záborské 0,3598 0,0600

707 871834 Záhradné 0,2270 0,0398

707 872512 Závadka pri Terni 0,1500 0,0185

707 873284 Zlatá Baňa 0,1832 0,0318

707 874035 Žatkovce 0,1443 0,0232

707 874159 Žehňa 0,2237 0,0474

707 874922 Žipov 0,1424 0,0209

707 875015 Župčany 0,2821 0,0634

—————————————————————–

708 okres SABINOV 0,2194 0,0268

—————————————————————–

708 800562 Bajerovce 0,1404 0,0288

708 803324 Bodovce 0,2579 0,0424

708 806846 Brezovica nad Torysou 0,1739 0,0202

708 806862 Brezovička 0,1606 0,0249

708 809357 Červená Voda 0,2280 0,0461

708 809403 Červenica pri Sabinove 0,2031 0,0295

708 809993 Ďačov 0,1998 0,0245

708 810045 Daletice 0,2024 0,0361

708 812901 Drienica 0,1775 0,0341

708 813397 Dubovica 0,2011 0,0235

708 815675 Hanigovce 0,1367 0,0235

708 820059 Hubošovce 0,2798 0,0361

708 821853 Jakovany 0,1599 0,0355

708 821896 Jakubova Voľa 0,1663 0,0225

708 821926 Jakubovany pod Čergovom 0,2559 0,0494

708 822272 Jarovnice 0,2041 0,0395

708 823287 Kamenica 0,1892 0,0282

708 828394 Krásna Lúka 0,1414 0,0272

708 829137 Krivany 0,2064 0,0328

708 832219 Lipany 0,1898 0,0285

708 833975 Lúčka nad Torysou 0,1523 0,0189

708 834289 Ľutina 0,1835 0,0265

708 837636 Milpoš 0,1394 0,0195

708 838004 Močidľany nad Svinkou 0,2562 0,1135

708 841188 Nižný Slavkov 0,1540 0,0192

708 843504 Olejníkov 0,1344 0,0195

708 843750 Oľšov 0,1327 0,0262

708 844349 Orkucany 0,3070 0,0514

708 844608 Ostrovany 0,3651 0,0454

708 845876 Pečovská Nová Ves 0,2675 0,0351

708 848034 Poloma 0,1629 0,0275

708 851850 Ratvaj 0,2131 0,0252

708 851914 Ražňany 0,2615 0,0262

708 852007 Renčišov 0,0647 0,0166

708 852937 Rožkovany 0,1975 0,0255

708 854212 Sabinov 0,2894 0,0378

708 860514 Šarišské Dravce 0,1556 0,0285

708 860557 Šarišské Michaľany 0,3721 0,0929

708 860565 Šarišské Sokolovce 0,2702 0,0312

708 863190 Tichý Potok 0,1045 0,0175

708 864005 Torysa 0,2034 0,0315

708 866598 Uzovce 0,2702 0,0418

708 866661 Uzovské Pekľany 0,0919 0,0185

708 866679 Uzovský Šalgov 0,2091 0,0222

708 870919 Vysoká pri Toryse 0,0936 0,0182

708 854298 Zálesie 0,1035 0,0149

—————————————————————–

709 okres SNINA 0,2735 0,0351

—————————————————————–

709 802395 Belá nad Cirochou 0,3714 0,0630

709 806820 Brezovec 0,2094 0,0232

709 809969 Čukalovce 0,1941 0,0202

709 810088 Dara 0,0000 0,0232

709 811033 Dlhé nad Cirochou 0,3259 0,0371

709 813427 Dúbrava pri Ubli 0,2619 0,0391

709 818704 Hostovice 0,2154 0,0255

709 818810 Hrabová Roztoka 0,2001 0,0268

709 821951 Jalová 0,0647 0,0179

709 823147 Kalná Roztoka 0,2081 0,0351

709 824151 Klenová 0,2516 0,0507

709 825697 Kolbasov 0,1188 0,0444

709 825778 Kolonica 0,2290 0,0381

709 830526 Ladomirov 0,2546 0,0497

709 836800 Michajlov 0,2390 0,0355

709 841871 Nová Sedlica 0,1304 0,0189

709 844446 Osadné 0,2326 0,0192

709 844616 Ostrožnica 0,0000 0,0315

709 845370 Parihuzovce 0,0647 0,0232

709 845817 Pčoliné 0,2413 0,0421

709 846546 Pichne 0,2346 0,0478

709 850241 Príslop 0,1941 0,0195

709 853577 Runina 0,1593 0,0361

709 853666 Ruská Volová 0,2064 0,0249

709 853674 Ruské 0,1002 0,0232

709 853763 Ruský Potok 0,0000 0,0255

709 856835 Smolník nad Cirochou 0,0000 0,0322

709 856941 Snina 0,3282 0,0431

709 857807 Stakčín 0,2725 0,0405

709 857793 Stakčínska Roztoka 0,1759 0,0308

709 858471 Starina nad Cirochou 0,0000 0,0262

709 859117 Strihovce 0,3057 0,0454

709 860999 Šmigovec 0,2804 0,0517

709 863530 Topoľa 0,2439 0,0278

709 866237 Ubľa 0,3087 0,0484

709 866440 Ulič 0,2562 0,0285

709 866458 Uličské Krivé 0,1599 0,0235

709 867896 Veľká Poľana 0,2638 0,0401

709 872849 Zboj 0,2390 0,0212

709 873225 Zemplínske Hámre 0,2463 0,0570

709 873691 Zvala 0,1792 0,0239

—————————————————————–

710 okres STARÁ ĽUBOVŇA 0,1566 0,0245

—————————————————————–

710 809896 Čirč 0,2028 0,0235

710 813923 Ďurková 0,1005 0,0195

710 814377 Forbasy 0,2376 0,0232

710 815462 Hajtovka 0,1536 0,0345

710 815578 Haligovce 0,0972 0,0189

710 816418 Hniezdne 0,2004 0,0255

710 819123 Hraničné 0,0647 0,0199

710 819620 Hromoš 0,1912 0,0278

710 820695 Chmeľnica 0,1905 0,0262

710 821870 Jakubany 0,1948 0,0212

710 822221 Jarabina 0,1606 0,0292

710 823511 Kamienka 0,1204 0,0239

710 825433 Kolačkov 0,0657 0,0166

710 828874 Kremná 0,0000 0,0285

710 830241 Kyjov 0,1570 0,0182

710 830437 Lacková 0,1852 0,0292

710 831085 Legnava 0,1653 0,0322

710 831425 Lesnica 0,0680 0,0166

710 832944 Litmanová 0,1968 0,0215

710 833088 Lomnička 0,1281 0,0205

710 833606 Ľubotín 0,1656 0,0282

710 835897 Malý Lipník 0,1536 0,0222

710 859541 Malý Sulín 0,2127 0,0202

710 836478 Matysová 0,1453 0,0278

710 837920 Mníšek nad Popradom 0,1151 0,0252

710 841048 Nižné Ružbachy 0,0849 0,0195

710 841846 Nová Ľubovňa 0,1726 0,0222

710 843075 Obručné 0,0647 0,0166

710 844365 Orlov 0,1384 0,0298

710 837938 Pilhov 0,1131 0,0166

710 846848 Plaveč 0,1888 0,0312

710 846872 Plavnica 0,1925 0,0345

710 847674 Podolínec 0,1274 0,0225

710 850691 Pusté Pole 0,1440 0,0265

710 853658 Ruská Voľa nad Popradom 0,1892 0,0262

710 858099 Stará Ľubovňa 0,2131 0,0285

710 858480 Starina 0,1988 0,0282

710 858765 Stráňany 0,0796 0,0215

710 860361 Šambron 0,2024 0,0295

710 860522 Šarišské Jastrabie 0,1191 0,0298

710 866318 Údol 0,1756 0,0348

710 867799 Veľká Lesná 0,1065 0,0172

710 869139 Veľký Lipník 0,2466 0,0222

710 859559 Veľký Sulín 0,1832 0,0252

710 869589 Vislanka 0,2390 0,0199

710 871451 Vyšné Ružbachy 0,1178 0,0169

—————————————————————–

711 okres STROPKOV 0,2619 0,0391

—————————————————————–

711 800651 Baňa 0,0995 0,0202

711 859249 Bokša 0,4202 0,0614

711 806463 Breznica 0,3316 0,0687

711 806510 Breznička pri Chotči 0,2247 0,0438

711 807001 Brusnica 0,2453 0,0292

711 807320 Bukovce 0,1726 0,0421

711 807567 Bystrá pri Havaji 0,1669 0,0302

711 807923 Bžany 0,1882 0,0232

711 869775 Driečna 0,0657 0,0202

711 813842 Duplín 0,3136 0,0846

711 815292 Gribov 0,2439 0,0421

711 815942 Havaj 0,2917 0,0557

711 820873 Chotča 0,3133 0,0597

711 821934 Jakušovce 0,2290 0,0199

711 825701 Kolbovce 0,2028 0,0242

711 826545 Korunková 0,2589 0,0371

711 827916 Kožuchovce 0,0000 0,0229

711 829048 Krišľovce 0,0995 0,0212

711 853755 Kručov 0,1397 0,0265

711 829595 Krušinec 0,3538 0,0451

711 833061 Lomné 0,2074 0,0288

711 834955 Makovce 0,2682 0,0268

711 835188 Malá Poľana 0,1991 0,0282

711 837512 Miková 0,2738 0,0312

711 837644 Miňovce 0,3382 0,0680

711 838683 Mrázovce 0,0000 0,0275

711 840858 Nižná Olšava 0,2469 0,0325

711 843733 Oľšavka pri Gribove 0,1427 0,0375

711 848735 Potoky 0,2642 0,0302

711 848701 Potôčky 0,0876 0,0239

711 857327 Soľník 0,2200 0,0488

711 858676 Staškovce 0,3518 0,0478

711 859133 Stropkov 0,3727 0,0527

711 869791 Suchá 0,2439 0,0258

711 860433 Šandal 0,2492 0,0361

711 863211 Tisinec 0,3804 0,0873

711 863432 Tokajík 0,2240 0,0285

711 865796 Turany nad Ondavou 0,2051 0,0418

711 875333 Valkov 0,1420 0,0235

711 867381 Varechovce 0,2426 0,0358

711 868841 Veľkrop 0,1978 0,0341

711 869597 Vislava 0,3833 0,0527

711 869783 Vladiča 0,0000 0,0331

711 870099 Vojtovce 0,1785 0,0258

711 871141 Vyškovce 0,3176 0,0600

711 871249 Vyšná Olšava 0,2004 0,0408

711 865800 Vyšný Hrabovec 0,0000 0,0242

—————————————————————–

712 okres SVIDNÍK 0,2602 0,0408

—————————————————————–

712 802425 Belejovce 0,1712 0,0222

712 802581 Beňadikovce 0,2472 0,0561

712 803341 Bodružal 0,2489 0,0464

712 808008 Cernina 0,3047 0,0371

712 808199 Cigla 0,1862 0,0278

712 811157 Dlhoňa 0,0995 0,0395

712 811351 Dobroslava 0,2589 0,0438

712 813311 Dubová pri Svidníku 0,1520 0,0458

712 813567 Dukovce 0,2582 0,0388

712 814237 Fijaš 0,1829 0,0315

712 815136 Giraltovce 0,3053 0,0361

712 815969 Havranec 0,0000 0,0272

712 818828 Hrabovčík 0,2207 0,0408

712 820393 Hunkovce 0,2134 0,0185

712 822906 Jurkova Voľa 0,2094 0,0444

712 823163 Kalnište 0,2310 0,0544

712 823546 Kapišová 0,2970 0,0484

712 823759 Kečkovce 0,1228 0,0239

712 824984 Kobylnice 0,2672 0,0262

712 826278 Korejovce 0,2688 0,0312

712 827924 Kračúnovce 0,2974 0,0567

712 827941 Krajná Bystrá 0,2539 0,0195

712 827959 Krajná Poľana 0,2081 0,0229

712 827967 Krajná Porúbka 0,2107 0,0262

712 828041 Krajné Čierno 0,2824 0,026

712 829641 Kružlová 0,3355 0,0511

712 829790 Kuková 0,2642 0,0408

712 829935 Kurimka 0,2436 0,0375

712 830542 Ladomirová 0,2489 0,0630

712 833967 Lúčka 0,3302 0,0746

712 834386 Lužany pri Topli 0,4464 0,0534

712 836427 Matovce 0,2277 0,0451

712 836516 Medvedie 0,2058 0,0219

712 836761 Mestisko 0,2917 0,0634

712 836770 Mičakovce 0,2004 0,0239

712 837687 Miroľa 0,1712 0,0262

712 837741 Mlynárovce 0,2134 0,0434

712 840815 Nižná Jedľová 0,2532 0,0660

712 840866 Nižná Pisaná 0,2851 0,0405

712 841137 Nižný Komárnik 0,2589 0,0338

712 841161 Nižný Mirošov 0,2625 0,0521

712 841170 Nižný Orlík 0,2463 0,0590

712 841862 Nová Polianka 0,2592 0,0335

712 843415 Okrúhle 0,2642 0,0368

712 850233 Príkra 0,0697 0,0169

712 850411 Pstriná 0,2439 0,0335

712 850993 Radoma 0,3126 0,0610

712 851515 Rakovčík 0,2469 0,0365

712 852864 Rovné pri Svidníku 0,2001 0,0361

712 852911 Roztoky 0,2074 0,0275

712 857114 Soboš 0,2469 0,0298

712 859125 Stročín 0,3143 0,0544

712 859737 Svidnička 0,1407 0,0368

712 859745 Svidník 0,3223 0,0567

712 843423 Šapinec 0,2486 0,0484

712 860441 Šarbov 0,1543 0,0298

712 860573 Šarišský Štiavnik 0,0000 0,0497

712 860743 Šemetkovce 0,1473 0,0398

712 861171 Štefurov 0,2848 0,0521

712 866695 Vagrinec 0,1848 0,0358

712 867284 Valkovce 0,1928 0,0448

712 867365 Vápeník 0,0697 0,0229

712 871214 Vyšná Jedľová 0,2675 0,0537

712 871257 Vyšná Pisaná 0,2987 0,0312

712 871524 Vyšný Komárnik 0,2529 0,0295

712 871575 Vyšný Mirošov 0,1702 0,0338

712 871583 Vyšný Orlík 0,3173 0,0448

712 874213 Železník 0,3123 0,0537

712 874281 Želmanovce 0,2602 0,0421

—————————————————————–

713 okres VRANOV NAD TOPĽOU 0,3399 0,0441

—————————————————————–

713 800309 Babie 0,1088 0,0252

713 801640 Banské 0,2771 0,0408

713 802662 Benkovce 0,4517 0,0680

713 807591 Bystré 0,3382 0,0564

713 807974 Cabov 0,3671 0,0444

713 808661 Čaklov 0,3999 0,0501

713 809217 Čemerné 0,3920 0,0677

713 809501 Čičava 0,2363 0,0282

713 809691 Čierne nad Topľou 0,3455 0,0594

713 810070 Ďapalovce 0,1865 0,0458

713 810100 Davidov 0,3349 0,0507

713 810355 Detrík 0,16962 0,0166

713 811025 Dlhé Klčovo 0,5287 0,1364

713 813877 Ďurďoš 0,1616 0,0268

713 815101 Giglovce 0,2751 0,0501

713 815144 Girovce 0,2340 0,0693

713 815748 Hanušovce nad Topľou 0,2950 0,0421

713 816043 Hencovce 0,5400 0,1689

713 816094 Hermanovce nad Topľou 0,2941 0,0454

713 816221 Hlinné 0,1397 0,0438

713 816591 Holčíkovce 0,2270 0,0494

713 822353 Jasenovce 0,2333 0,0202

713 822493 Jastrabie nad Topľou 0,2731 0,0365

713 822931 Juskova Voľa 0,0000 0,0308

713 823457 Kamenná Poruba pri Topli 0,3375 0,0896

713 824020 Kladzany 0,3405 0,1048

713 825794 Komárany 0,2370 0,0693

713 829765 Kučín nad Ondavou 0,3721 0,1344

713 830127 Kvakovce 0,1905 0,0331

713 834742 Majerovce 0,4617 0,0166

713 834998 Malá Domaša 0,3820 0,0793

713 836397 Matiaška 0,1251 0,0166

713 836591 Medzianky 0,1606 0,0265

713 836737 Merník 0,2874 0,0338

713 836893 Michalok 0,2134 0,0258

713 841072 Nižný Hrabovec 0,4023 0,0707

713 841099 Nižný Hrušov 0,3860 0,0929

713 841145 Nižný Kručov 0,4086 0,0892

713 841765 Nová Kelča 0,2585 0,0431

713 843814 Ondavské Matiašovce 0,3734 0,0385

713 845744 Pavlovce nad Topľou 0,2297 0,0375

713 845949 Petkovce 0,1892 0,0391

713 846091 Petrovce nad Topľou 0,2187 0,0388

713 846686 Piskorovce 0,1493 0,0275

713 848697 Poša 0,4547 0,0965

713 850284 Prosačov 0,1039 0,0222

713 851175 Radvanovce 0,1835 0,0298

713 851205 Rafajovce 0,1400 0,0312

713 851981 Remeniny 0,1546 0,0282

713 853381 Rudlov 0,2124 0,0245

713 853640 Ruská Voľa 0,1168 0,0179

713 854301 Sačurov 0,4119 0,1271

713 854697 Sečovská Polianka 0,4165 0,0650

713 854743 Sedliská 0,3399 0,1045

713 855898 Skrabské 0,2489 0,0265

713 856495 Slovenská Kajňa 0,3661 0,0607

713 857271 Soľ 0,3591 0,0640

713 861138 Štefanovce pri Ondave 0,2038 0,0408

713 864030 Tovarné 0,3505 0,0564

713 864048 Tovarnianska Polianka 0,3199 0,0730

713 867497 Vavrinec 0,1868 0,0175

713 867578 Vechec 0,3618 0,0697

713 869767 Vlača 0,1311 0,0185

713 870315 Vranov nad Topľou 0,4119 0,0561

713 853747 Vyšný Kazimír 0,2154 0,0421

713 871621 Vyšný Žipov 0,4730 0,0385

713 872326 Zámutov 0,2682 0,0341

713 873471 Zlatník 0,2811 0,0534

713 873969 Žalobín 0,3289 0,0481

—————————————————————–

801 okres GELNICA 0,1278 0,0212

—————————————————————–

801 814741 Gelnica 0,1749 0,0205

801 816001 Helcmanovce 0,0912 0,0209

801 816035 Henclová 0,0647 0,0169

801 819441 Hrišovce 0,0697 0,0166

801 821845 Jaklovce 0,1779 0,0235

801 824895 Kluknava 0,1407 0,0255

801 825166 Kojšov 0,0667 0,0172

801 836044 Margecany 0,1035 0,0195

801 837890 Mníšek nad Hnilcom 0,1062 0,0199

801 839299 Nálepkovo 0,1268 0,0232

801 849120 Prakovce 0,1792 0,0411

801 852350 Richnava 0,1141 0,0232

801 836052 Rolová Huta 0,0000 0,0179

801 856819 Smolnícka Huta 0,0856 0,0212

801 856851 Smolník 0,0000 0,0169

801 858366 Stará Voda 0,1742 0,0255

801 862401 Švedlár 0,1742 0,0255

801 866342 Úhorná 0,0000 0,0169

801 868973 Veľký Folkmar 0,0919 0,0169

801 872547 Závadka 0,0806 0,0192

801 873942 Žakarovce 0,0000 0,0166

—————————————————————–

802 okres KOŠICE I 0,3306 0,0285

—————————————————————–

802 877891 Brody 0,3306 0,0285

802 827274 Čermeľ 0,2788 0,0697

802 827029 Huštáky 0,3485 0,0484

802 827444 Kamenné 0,3306 0,0285

802 823678 Kavečany 0,1361 0,0202

802 826928 Košice-stred 0,3485 0,0484

802 826952 Letná 0,3485 0,0484

802 881171 Nové Ťahanovce 0,2519 0,0365

802 827312 Severné Mesto 0,3306 0,0285

802 827452 Ťahanovce 0,2519 0,0365

—————————————————————–

803 okres KOŠICE II 0,3502 0,0902

—————————————————————–

803 881228 Grunt 0,3502 0,0902

803 827207 Terasa 0,3502 0,0902

803 833134 Lorinčík 0,3160 0,1138

803 827142 Luník 0,3502 0,0902

803 827428 Myslava 0,2921 0,0610

803 827401 Pereš 0,3502 0,0902

803 827495 Poľov 0,3651 0,0909

803 827509 Šaca 0,3385 0,0932

803 878049 Železiarne 0,4491 0,0000

—————————————————————–

804 okres KOŠICE III 0,2612 0,0630

—————————————————————–

804 827339 Furča 0,2224 0,0000

804 827347 Košická Nová Ves 0,2635 0,0630

—————————————————————–

805 okres KOŠICE IV 0,3870 0,0710

—————————————————————–

805 827380 Barca pri Košiciach 0,3890 0,0000

805 877999 Jazero 0,3727 0,0580

805 828416 Krásna nad Hornádom 0,3727 0,0580

805 881406 Nižná Úvrať 0,3870 0,0710

805 860701 Šebastovce 0,4438 0,1042

805 881317 Skladná 0,4889 0,1098

805 827088 Vyšné Opátske 0,3870 0,0710

—————————————————————–

806 okres KOŠICE-OKOLIE 0,3219 0,0471

—————————————————————–

806 800431 Bačkovík 0,1965 0,0843

806 802123 Baška 0,1480 0,0371

806 802565 Belža 0,3561 0,0398

806 802611 Beniakovce 0,2864 0,0282

806 802875 Bidovce 0,3233 0,1321

806 803111 Blažice 0,3727 0,0627

806 820547 Bočiar 0,5633 0,1570

806 803413 Bohdanovce 0,3478 0,0670

806 803626 Boliarov 0,2260 0,0338

806 807150 Budimír 0,3392 0,0454

806 807281 Budulov 0,4590 0,1228

806 807389 Bukovec pri Košiciach 0,1417 0,0335

806 807435 Bunetice 0,1540 0,0182

806 807486 Buzica 0,2934 0,0743

806 854328 Byster 0,3040 0,0580

806 808113 Cestice 0,4076 0,1178

806 808636 Čakanovce pri Bidovciach 0,2502 0,0753

806 808750 Čaňa 0,3814 0,1287

806 809004 Čečejovce 0,4225 0,0000

806 809934 Čižatice 0,2207 0,0647

806 810118 Debraď 0,2423 0,0345

806 812935 Drienovec 0,4029 0,0395

806 813893 Ďurďošík 0,0700 0,0278

806 813915 Ďurkov 0,3810 0,0468

806 871699 Dvorníky 0,2838 0,0451

806 814733 Geča 0,3591 0,1254

806 815306 Gyňov 0,4046 0,1002

806 815365 Hačava 0,0710 0,0169

806 866008 Háj 0,2250 0,0175

806 815691 Haniska 0,3694 0,0975

806 816060 Herľany 0,2472 0,0405

806 816574 Hodkovce 0,2234 0,0577

806 841455 Hosťovce 0,4560 0,0166

806 819212 Hrašovík 0,3774 0,1115

806 820636 Hýľov 0,1115 0,0189

806 841463 Chorváty 0,3900 0,0544

806 820954 Chrastné 0,3189 0,0677

806 845914 Chym 0,2061 0,0000

806 822043 Janík 0,3256 0,0653

806 822434 Jasov 0,1789 0,0604

806 823210 Kalša 0,3860 0,0750

806 823708 Kecerovské Kostoľany 0,2977 0,0660

806 823732 Kecerovské Pekľany 0,1802 0,0308

806 823741 Kecerovský Lipovec 0,2350 0,0239

806 819085 Kechnec 0,3930 0,0594

806 825409 Kokšov-Bakša 0,4740 0,1254

806 826049 Komárovce 0,4454 0,1204

806 813079 Kostoľany nad Hornádom 0,4159 0,0255

806 827606 Košická Belá 0,0866 0,0202

806 827622 Košická Polianka 0,3180 0,0348

806 875309 Košické Hámre 0,0866 0,0202

806 827673 Košický Klečenov 0,2177 0,0378

806 828238 Kráľovce nad Torysou 0,3083 0,0295

806 830259 Kysak 0,2891 0,0312

806 835030 Malá Ida 0,3624 0,0959

806 835137 Malá Lodina 0,1995 0,0252

806 813087 Malá Vieska 0,3800 0,0644

806 875317 Malý Folkmár 0,0866 0,0202

806 836583 Medzev 0,0992 0,0292

806 819107 Milhosť 0,3790 0,0972

806 838268 Mokrance 0,3893 0,0790

806 838322 Moldava nad Bodvou 0,1287 0,0315

806 838730 Mudrovce 0,2310 0,0517

806 840793 Nižná Hutka 0,2897 0,0551

806 840823 Nižná Kamenica 0,2765 0,0361

806 840840 Nižná Myšľa 0,4185 0,1039

806 841064 Nižný Čaj 0,2811 0,0494

806 841129 Nižný Klátov 0,1168 0,0172

806 841153 Nižný Lánec 0,4043 0,0776

806 836567 Nižný Medzev 0,3395 0,0474

806 827631 Nižný Olčvár 0,3033 0,0677

806 841854 Nová Polhora 0,4245 0,0922

806 841978 Nováčany 0,2034 0,0395

806 842915 Nový Salaš 0,2316 0,0680

806 843041 Obišovce 0,3316 0,0408

806 843768 Olšovany 0,3150 0,0713

806 843857 Opátka 0,0000 0,0428

806 843997 Opiná 0,1351 0,0295

806 845302 Paňovce 0,3004 0,0600

806 845884 Peder 0,4341 0,1015

806 845922 Perín 0,3711 0,0687

806 847046 Ploské nad Torysou 0,3591 0,0355

806 848506 Poproč nad Bodvou 0,1145 0,0272

806 851272 Rákoš 0,3176 0,0614

806 851639 Rankovce 0,2393 0,0272

806 852058 Rešica 0,3004 0,0205

806 852899 Rozhanovce 0,3130 0,0673

806 853518 Rudník pri Jasove 0,1424 0,0341

806 853691 Ruskov 0,3199 0,0776

806 875414 Ružín 0,0000 0,0249

806 854921 Seňa 0,3545 0,0524

806 855791 Skároš 0,3767 0,0554

806 855987 Slančík 0,2293 0,0531

806 856002 Slanec 0,3176 0,0580

806 856011 Slanská Huta 0,0000 0,0414

806 856037 Slanské Nové Mesto 0,3578 0,0670

806 857220 Sokoľ 0,3070 0,0756

806 820555 Sokoľany 0,4421 0,1244

806 859877 Svinica 0,2698 0,0517

806 860751 Šemša 0,2638 0,0823

806 861359 Štós 0,0647 0,0172

806 813095 Tepličany 0,2844 0,0577

806 864137 Trebejov 0,3365 0,0501

806 865460 Trsťany 0,1042 0,0182

806 865508 Trstené pri Hornáde 0,4109 0,0826

806 866016 Turňa nad Bodvou 0,3153 0,0644

806 841471 Turnianska Nová Ves 0,3897 0,0697

806 866717 Vajkovce 0,3973 0,0766

806 866725 Valaliky 0,3541 0,0989

806 871702 Včeláre 0,3107 0,0600

806 867748 Veľká Ida 0,4182 0,0690

806 867811 Veľká Lodina 0,3385 0,0318

806 870749 Vtáčkovce 0,1161 0,0166

806 871192 Vyšná Hutka 0,3206 0,0325

806 871222 Vyšná Kamenica 0,2479 0,0368

806 871231 Vyšná Myšľa 0,2814 0,0610

806 871486 Vyšný Čaj 0,2243 0,0644

806 871516 Vyšný Klátov 0,0736 0,0169

806 871559 Vyšný Lánec 0,1832 0,0574

806 827649 Vyšný Olčvár 0,3558 0,0381

806 871711 Zádiel 0,1517 0,0368

806 854344 Zdoba 0,3731 0,0000

806 873322 Zlatá Idka 0,0750 0,0166

806 873977 Žarnov 0,3946 0,0912

806 874060 Ždaňa 0,3711 0,0607

806 816078 Žírovce 0,2569 0,0504

—————————————————————–

807 okres MICHALOVCE 0,4126 0,0590

—————————————————————–

807 800490 Bajany 0,4703 0,0524

807 801011 Bánovce nad Ondavou 0,5234 0,1088

807 802794 Beša 0,6127 0,0574

807 804002 Bracovce 0,4348 0,0484

807 853585 Budince 0,5181 0,1254

807 807231 Budkovce 0,4521 0,0773

807 808997 Čečehov 0,4116 0,0258

807 809497 Čičarovce 0,4471 0,0856

807 809705 Čierne Pole 0,4378 0,1287

807 812757 Drahňov 0,3963 0,0723

807 813451 Dúbravka 0,4637 0,0507

807 814199 Falkušovce 0,4391 0,0803

807 815918 Hatalov 0,3608 0,0451

807 815977 Hažín 0,2433 0,0607

807 816507 Hnojné 0,2625 0,0348

807 818577 Horovce nad Ondavou 0,4507 0,1039

807 835455 Hradištská Moľva 0,3505 0,0328

807 821276 Iňačovce 0,4295 0,0607

807 821527 Ižkovce 0,3083 0,0796

807 822507 Jastrabie pri Michalovciach 0,4989 0,1208

807 822850 Jovsa 0,2798 0,0255

807 822957 Kačanov 0,5091 0,0255

807 823228 Kaluža 0,2718 0,0305

807 823589 Kapušianske Kľačany 0,4474 0,0308

807 836435 Kapušianske Vojkovce 0,4846 0,1254

807 824844 Klokočov pri Zemplínskej šírave 0,1702 0,0590

807 828751 Krásnovce 0,4733 0,1254

807 829056 Krišovská Liesková 0,4189 0,0780

807 843059 Kucany 0,3565 0,0335

807 829951 Kusín 0,0000 0,0378

807 830666 Lastomír 0,4540 0,1105

807 830704 Laškovce 0,5586 0,0992

807 831417 Lesné 0,3422 0,0892

807 833240 Ložín 0,5669 0,0471

807 834041 Lúčky pri Zemplínskej šírave 0,3873 0,0391

807 835463 Malčice 0,4623 0,0398

807 835668 Malé Raškovce 0,3860 0,0335

807 836087 Markovce 0,4072 0,0325

807 836443 Maťovce 0,4262 0,0959

807 836915 Michalovce 0,5161 0,0932

807 837318 Močarany 0,4955 0,1015

807 838411 Moravany 0,3216 0,0305

807 839205 Nacina Ves 0,4185 0,1075

807 843067 Oborín 0,3050 0,0338

807 844322 Oreské 0,3107 0,0511

807 845230 Palín 0,5115 0,1351

807 845787 Pavlovce nad Uhom 0,3830 0,0942

807 845965 Petrikovce 0,4467 0,0331

807 846112 Petrovce nad Laborcom 0,4378 0,1009

807 848646 Poruba pod Vihorlatom 0,0806 0,0195

807 849103 Pozdišovce 0,3236 0,0730

807 850446 Ptrukša 0,1065 0,0268

807 850683 Pusté Čemerné 0,4016 0,1035

807 851523 Rakovec nad Ondavou 0,3083 0,0468

807 853593 Ruská 0,4584 0,0670

807 855171 Senné pri Stretave 0,4511 0,0398

807 856193 Slavkovce 0,3843 0,0743

807 856444 Sliepkovce 0,3661 0,0607

807 858374 Staré 0,3468 0,1039

807 837075 Stráňany 0,4487 0,1078

807 858935 Strážske 0,4806 0,0385

807 859061 Stretava 0,5384 0,1151

807 859079 Stretavka 0,5553 0,1334

807 859494 Suché 0,3385 0,0942

807 860417 Šamudovce 0,4222 0,0866

807 837431 Topoľany 0,4736 0,0902

807 864757 Trhovište 0,3379 0,1238

807 865273 Trnava pri Laborci 0,3890 0,0873

807 866121 Tušice 0,4189 0,0912

807 866130 Tušická Nová Ves 0,3833 0,1155

807 868043 Veľké Kapušany 0,4175 0,0308

807 868256 Veľké Raškovce 0,2967 0,1002

807 868582 Veľké Slemence 0,26721 0,0282

807 869503 Vinné 0,3800 0,0657

807 869970 Vojany 0,4165 0,0418

807 870129 Voľa 0,3863 0,1264

807 870439 Vrbnica 0,4361 0,1052

807 837156 Vrbovec 0,5032 0,0836

807 871117 Vysoká nad Uhom 0,5131 0,0982

807 868779 Zalužice 0,4653 0,1115

807 872504 Závadka pri Zemplínskej šírave 0,2990 0,0348

807 872971 Zbudza 0,4006 0,1015

807 873209 Zemplínska Široká 0,4272 0,0710

807 826201 Zemplínske Kopčany 0,4053 0,0580

807 874051 Žbince 0,3628 0,0929

—————————————————————–

808 okres ROŽŇAVA 0,2957 0,0308

—————————————————————–

808 800252 Ardovo 0,2868 0,0252

808 802841 Betliar 0,2652 0,0524

808 803464 Bohúňovo 0,3581 0,0414

808 803715 Bôrka 0,0995 0,0209

808 806161 Brdárka 0,0773 0,0185

808 806391 Bretka 0,1799 0,0690

808 807052 Brzotín 0,3515 0,0650

808 809586 Čierna Lehota pri Slavošovciach 0,1201 0,0202

808 809942 Čoltovo 0,3631 0,0574

808 853178 Čučma 0,0647 0,0235

808 810185 Dedinky 0,0000 0,0166

808 811017 Dlhá Ves 0,2409 0,0478

808 811378 Dobšiná 0,1042 0,0189

808 813061 Drnava 0,0000 0,0315

808 814903 Gemerská Hôrka 0,3611 0,0537

808 814911 Gemerská Panica 0,4554 0,0809

808 814938 Gemerská Poloma 0,3047 0,0298

808 815179 Gočaltovo 0,1520 0,0312

808 815187 Gočovo 0,2522 0,0219

808 815713 Hanková 0,1161 0,0205

808 816027 Henckovce 0,1931 0,0212

808 816892 Honce 0,1921 0,0249

808 819255 Hrhov 0,3017 0,0494

808 819972 Hrušov nad Turňou 0,3269 0,0219

808 821721 Jablonov nad Turňou 0,3448 0,0225

808 822841 Jovice 0,3256 0,0839

808 823767 Kečovo 0,3173 0,0448

808 824976 Kobeliarovo 0,0790 0,0185

808 825018 Koceľovce 0,2994 0,0335

808 827797 Kováčová pri Hrhove 0,1314 0,0205

808 828700 Krásnohorská Dlhá Lúka 0,3425 0,0288

808 828734 Krásnohorské Podhradie 0,2107 0,0497

808 829650 Kružná 0,2984 0,0258

808 829897 Kunova Teplica 0,3033 0,0541

808 832383 Lipovník pri Rožňave 0,3007 0,0242

808 833991 Lúčka pri Hrhove 0,3389 0,0255

808 836095 Markuška 0,3040 0,0252

808 836681 Meliata 0,2887 0,0468

808 853151 Nadabula 0,3093 0,0932

808 840912 Nižná Slaná 0,1586 0,0315

808 843261 Ochtiná 0,3724 0,0434

808 844934 Pača 0,1868 0,0209

808 845639 Pašková 0,3804 0,0587

808 846155 Petrovo 0,1682 0,0202

808 846929 Plešivec 0,3943 0,0232

808 851558 Rakovnica 0,2330 0,0222

808 851965 Rejdová 0,1254 0,0175

808 852732 Rochovce 0,4119 0,0335

808 852791 Roštár 0,2831 0,0318

808 852902 Rozložná 0,2472 0,0484

808 852945 Rožňava 0,2472 0,0527

808 853275 Rožňavské Bystré 0,2230 0,0338

808 853402 Rudná 0,2469 0,0405

808 855499 Silica 0,1035 0,0185

808 855502 Silická Brezová 0,2894 0,0312

808 855511 Silická Jablonica 0,2887 0,0275

808 856177 Slavec 0,5460 0,0766

808 856231 Slavoška 0,2529 0,0205

808 856258 Slavošovce 0,3113 0,0302

808 858854 Stratená 0,0000 0,0215

808 861341 Štítnik 0,3176 0,0567

808 803472 Tiba 0,3581 0,0414

808 856185 Vidová 0,5550 0,1122

808 869813 Vlachovo 0,2814 0,0242

808 871311 Vyšná Slaná 0,1367 0,0232

—————————————————————–

809 okres SOBRANCE 0,3375 0,0511

—————————————————————–

809 802158 Baškovce pri Sobranciach 0,0975 0,0166

809 802603 Beňatina 0,1414 0,0331

809 802867 Bežovce 0,2838 0,0414

809 803057 Blatná Polianka 0,2808 0,0275

809 803073 Blatné Remety 0,3857 0,0371

809 803090 Blatné Revištia 0,3598 0,0302

809 807443 Bunkovce 0,4268 0,1191

809 814211 Fekišovce 0,3339 0,0000

809 816230 Hlivištia 0,1443 0,0268

809 817147 Horňa 0,1214 0,0338

809 820482 Husák 0,2516 0,0557

809 820849 Choňkovce 0,1815 0,0391

809 821284 Inovce 0,1068 0,0179

809 822337 Jasenov nad Oknou 0,3239 0,0796

809 822744 Jenkovce 0,4361 0,0653

809 825719 Kolibabovce 0,3448 0,0922

809 826057 Komárovce pri Sobranciach 0,4962 0,1317

809 826162 Koňuš 0,2765 0,0288

809 826537 Koromľa 0,2921 0,0640

809 828858 Krčava 0,3355 0,0989

809 829030 Kristy 0,3382 0,0604

809 831247 Lekárovce 0,4932 0,0836

809 840891 Nižná Rybnica 0,4149 0,1112

809 840998 Nižné Nemecké 0,4531 0,1072

809 844241 Orechová 0,3641 0,0896

809 844586 Ostrov pri Sobranciach 0,3734 0,0644

809 846082 Petrovce pri Krčave 0,2526 0,0461

809 846678 Pinkovce 0,5294 0,1344

809 847364 Podhoroď 0,1941 0,0391

809 848620 Porostov 0,3551 0,0683

809 848671 Porúbka pri Sobranciach 0,2665 0,0494

809 849847 Priekopa 0,2960 0,0405

809 851990 Remetské Hámre 0,2974 0,0504

809 853607 Ruská Bystrá 0,2041 0,0215

809 853721 Ruskovce 0,2177 0,0484

809 853739 Ruský Hrabovec 0,1905 0,0249

809 854760 Sejkov 0,3747 0,0717

809 857190 Sobrance 0,3399 0,0879

809 859648 Svätuš 0,2370 0,0189

809 862525 Tašuľa 0,2682 0,0169

809 863173 Tibava 0,3322 0,0587

809 866245 Úbrež 0,2765 0,0587

809 868272 Veľké Revištia 0,3966 0,0388

809 870056 Vojnatina 0,3604 0,0796

809 871290 Vyšná Rybnica 0,1765 0,0398

809 871401 Vyšné Nemecké 0,3741 0,0859

809 871427 Vyšné Remety 0,1261 0,0547

809 871745 Záhor 0,5334 0,1278

—————————————————————–

810 okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES 0,2151 0,0302

—————————————————————–

810 800261 Arnutovce 0,2034 0,0534

810 802824 Betlanovce 0,2502 0,0325

810 807575 Bystrany 0,1573 0,0302

810 810053 Danišovce 0,1702 0,0302

810 815781 Harichovce 0,1985 0,0322

810 816132 Hincovce 0,1656 0,0328

810 816434 Hnilčík 0,3365 0,0192

810 816477 Hnilec 0,2937 0,0215

810 818909 Hrabušice 0,2399 0,0497

810 820938 Chrasť nad Hornádom 0,1998 0,0288

810 821209 Iliašovce 0,1443 0,0288

810 822027 Jamník na Spiši 0,1988 0,0325

810 822990 Kaľava 0,0670 0,0192

810 825760 Kolinovce 0,1815 0,0388

810 829307 Krompachy 0,0995 0,0215

810 831514 Letanovce 0,2612 0,0567

810 832031 Lieskovany 0,2698 0,0249

810 836125 Markušovce 0,1802 0,0524

810 836389 Matejovce nad Hornádom 0,1112 0,0182

810 837814 Mlynky 0,0647 0,0169

810 856665 Nižné Slovinky 0,0000 0,0179

810 843164 Odorín 0,2506 0,0388

810 843466 Olcnava 0,2466 0,0331

810 843725 Oľšavka 0,0999 0,0169

810 848557 Poráč 0,1055 0,0166

810 853411 Rudňany 0,0647 0,0169

810 856169 Slatvina 0,1732 0,0215

810 856754 Smižany 0,2094 0,0458

810 857386 Spišská Nová Ves 0,2399 0,0385

810 857670 Spišské Tomášovce 0,2018 0,0590

810 857696 Spišské Vlachy 0,2761 0,0434

810 857734 Spišský Hrušov 0,1739 0,0375

810 862738 Šafárka 0,0873 0,0185

810 862720 Teplička 0,0873 0,0185

810 869759 Vítkovce 0,1812 0,0302

810 870030 Vojkovce 0,1696 0,0179

810 856681 Vyšné Slovinky 0,0000 0,0179

810 874183 Žehra 0,2838 0,0318

—————————————————————–

811 okres TREBIŠOV 0,4043 0,0614

—————————————————————–

811 800414 Bačka 0,4710 0,0507

811 800422 Bačkov 0,3282 0,0381

811 802905 Biel 0,4096 0,0892

811 803561 Boľ 0,3999 0,0375

811 803847 Borša 0,4690 0,1161

811 803944 Boťany 0,4862 0,0707

811 803987 Božčice 0,4866 0,1297

811 806170 Brehov 0,3299 0,0806

811 806421 Brezina 0,3658 0,0644

811 807681 Byšta 0,2061 0,0175

811 807991 Cejkov 0,4421 0,0902

811 809195 Čeľovce 0,4371 0,0829

811 809276 Čerhov 0,3316 0,0315

811 809331 Černochov 0,3432 0,0414

811 809551 Čierna 0,3621 0,0982

811 809594 Čierna nad Tisou 0,4846 0,0906

811 810096 Dargov 0,2320 0,0315

811 811181 Dobrá nad Krčavou 0,4670 0,1078

811 813991 Dvorianky 0,3986 0,1268

811 814172 Egreš 0,3993 0,0999

811 819069 Hraň 0,2808 0,0405

811 819247 Hrčeľ 0,4082 0,0341

811 819263 Hriadky 0,4311 0,0836

811 831263 Kapoňa 0,4414 0,0604

811 823635 Kašov 0,5138 0,0677

811 858960 Klin nad Bodrogom 0,5141 0,1221

811 827908 Kožuchov 0,5131 0,0985

811 828360 Kráľovský Chlmec 0,3677 0,0527

811 828815 Kravany pri Sečovciach 0,1191 0,0282

811 830089 Kuzmice nad Ronvou 0,3482 0,0471

811 830275 Kysta 0,4733 0,0577

811 830500 Ladmovce 0,3518 0,1102

811 830682 Lastovce 0,3448 0,0743

811 831271 Leles 0,4019 0,0491

811 834092 Luhyňa 0,3103 0,0624

811 801674 Malá Bara 0,3007 0,0331

811 864765 Malá Tŕňa 0,2987 0,0285

811 835650 Malé Ozorovce 0,3193 0,0680

811 835706 Malé Trakany 0,4630 0,0833

811 835854 Malý Horeš 0,3209 0,0607

811 835862 Malý Kamenec 0,4258 0,0733

811 875384 Malý Kazimír 0,3701 0,0700

811 842893 Malý Ruskov 0,5188 0,1055

811 836842 Michaľany 0,4066 0,0849

811 837563 Milhostov 0,5158 0,0836

811 841200 Nižný Žipov 0,4132 0,0441

811 857343 Nová Vieska pri Bodrogu 0,5091 0,0551

811 842851 Novosad 0,4872 0,0634

811 845361 Parchovany 0,3880 0,1165

811 875376 Pavlovo 0,5294 0,0939

811 846881 Plechotice 0,4849 0,1058

811 847895 Poľany 0,4411 0,0405

811 849677 Pribeník 0,3601 0,0640

811 850845 Rad 0,4039 0,0634

811 854531 Sečovce 0,3691 0,0617

811 855570 Sirník 0,2791 0,0169

811 856452 Slivník 0,3644 0,1055

811 856631 Slovenské Nové Mesto 0,4643 0,0624

811 857319 Soľnička 0,2871 0,0351

811 857351 Somotor 0,5287 0,0647

811 873179 Stanča 0,4829 0,0166

811 857840 Stankovce 0,2502 0,0322

811 858889 Strážne 0,2472 0,0428

811 858978 Streda nad Bodrogom 0,3342 0,0644

811 803332 Svätá Mária 0,5294 0,0939

811 846902 Svätuše 0,3163 0,0444

811 859885 Svinice 0,2957 0,0717

811 864188 Trebišov 0,4477 0,0736

811 865303 Trnávka pri Sečovciach 0,3452 0,0700

811 873187 Úpor 0,5052 0,0166

811 857360 Véč 0,4238 0,0166

811 867586 Veľaty 0,3505 0,0527

811 801682 Veľká Bara 0,3455 0,0637

811 864773 Veľká Tŕňa 0,2658 0,0869

811 868230 Veľké Ozorovce 0,4750 0,1191

811 868698 Veľké Trakany 0,4999 0,0859

811 869007 Veľký Horeš 0,2755 0,0411

811 869015 Veľký Kamenec 0,4999 0,0630

811 823686 Veľký Kazimír 0,3173 0,0663

811 842907 Veľký Ruskov 0,5749 0,1055

811 869473 Viničky 0,3568 0,1035

811 869627 Višňov 0,3521 0,1195

811 869996 Vojčice 0,4776 0,1254

811 870005 Vojka 0,3810 0,0700

811 872393 Zatín 0,4590 0,0464

811 872822 Zbehňov 0,3950 0,0640

811 873161 Zemplín 0,3531 0,1367

811 873217 Zemplínska Teplica 0,3697 0,0770

811 873241 Zemplínske Hradište 0,3950 0,0587

811 873250 Zemplínske Jastrabie 0,3900 0,0454

811 873268 Zemplínsky Branč 0,4962 0,0534

811 873195 Zemplínsky Klečenov 0,4670 0,0458

—————————————————————–

Slovenská republika 0,5277 0,0401

—————————————————————–

* KÚ – katastrálne územie

PRÍL.2

I————————————-I———————-I—————I

I Obec s počtom obyvateľov I Záhrady, zastavané I Stavebné I

I k 1. januáru I plochy a nádvoria, I pozemky I

I príslušného zdaňovacieho obdobia I ostatné plochy I (v eurách/m2) I

I I (v eurách/m2) I I

I————————————-I———————-I—————I

I I I I

I————————————-I———————-I—————I

I do 1 000 obyvateľov I 1,32 I 13,27 I

I————————————-I———————-I—————I

I od 1 001 do 6 000 obyvateľov I 1,85 I 18,58 I

I————————————-I———————-I—————I

I od 6 001 do 10 000 obyvateľov I 2,12 I 21,24 I

I————————————-I———————-I—————I

I od 10 001 do 25 000 obyvateľov I 2,65 I 26,55 I

I————————————-I———————-I—————I

I nad 25 000 obyvateľov I 3,31 I 33,19 I

I————————————-I———————-I—————I

I obce, ktoré sú sídlom okresu I 4,64 I 46,47 I

I————————————-I———————-I—————I

I obce, ktoré sú sídlom kraja I 5,31 I 53,11 I

I————————————-I———————-I—————I

I Bratislava I 5,97 I 59,74 I

I————————————-I———————-I—————I

PRÍL.3

Zrušená od 1.1.2015

PRÍL.4

Zrušená od 1.1.2015

Nadpis zrušený od 1.1.2015

Nadpis zrušený od 1.1.2015

____________________

*) Poznámka redakcie:

Zákonom č. 460/2011 Z.z. boli vložené ustanovenia § 98a a 98b ( čl. I bod 69), ktoré mali nadobudnúť účinnosť od 1.12.2012.

Zákonom č. 548/2011 Z.z. boli opätovne vložené ustanovenia § 98a až 98d (čl. III bod 7) s účinnosťou od 1.1.2012.

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z.z.

5) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

6) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z.z.

8) § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

11) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

11a) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

11aaa) Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11ab) § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11b) § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11ca) § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 324/2012 Z.z.

11d) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

13) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.

14) Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

17) § 6a a 7b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z.z.

18) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20a) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

22a) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

22b) Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z.

23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z.z.

24) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z.z.

25) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

25a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25b) § 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z.z.

25c) § 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

25d) Zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z.

28) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.

29) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

30) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

31) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

32) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

33) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

34) § 3 zákona č. 326/2005 Z.z. v znení zákona č. 360/2007 Z.z.

35) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

36) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 158/1998 Z.z.

37) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z.

§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

37a) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

46aa) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.

47) Zákon č. 563/2009 Z.z.

47a) Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

48) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

49) § 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z.z.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4/2003 F.s. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť