Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o združení § 829-841 OZ

Zmluva o združení § 829-841 OZ

Komentár

Zmluva o združení je upravená v § 829-841 OZ. Zmluvou o združení sa môžu sa môžu združiť právnické aj fyzické osoby na dosiahnutie určitého účelu. Združenie nemá právnu subjektivitu a z úkonov združenia sú zaviazaní konajúci členovia.

Vzhľadom na fakt, že Obchodný zákonník neupravuje tento zmluvný typ použije sa i v Obchodných záväzkových vzťahoch.

Zákon konštruuje spoločnú zodpovednosť účastníkov za záväzky združenia.

Vzhľadom na túto poslednú vlastnosť a relatívnu nestabilitu právnych vzťahov je táto zmluva vhodná skôr na krátkodobejšie a jednoduchšie účely.

TIP

Táto zmluva je veľmi vhodným typom pri zakladaní obchodných spoločností keď je v čase od zloženia do vzniku spoločnosti je potrebné vykonať úkony v prospech spoločnosti a je zakladatelia považujú za nutné mať vzťahy pevne dané i v tomto období.

Forma zmluvy

Zmluva nevyžaduje písomnú formu, ale vzhľadom na jej účinky – vymedzenie účelu a solidárnu zodpovednosť účastníkov si neviem predstaviť inú ako písomnú formu.

Náležitosti zmluvy

 1. Označenie účastníkov zmluvy
 2. Vymedzenie účelu zmluvy

Medzi nepovinné náležitosti ale veľmi dôležité

 1. Určenie osoby poverenej správou spoločných vecí
 2. Doba existencie združenia
 3. Označenie majetkových hodnôt vložených do združenia
 4. Vysporiadanie majetku nadobudnutého pri činnosti združenia po skončení združenia

VZOR

Zmluva o združení

 • 829-841 OZ

 

 

Meno a priezvisko Ján Novák

Trvalý pobyt Horná 23, 949 01 Nitra

Narodený 17.11.1976

Č.OP SE 888 000

 

ďalej len účastník v prvom rade

 

Meno a priezvisko Ferko Vrchný

Trvalý pobyt Dolná 58, 952 01 Vráble

Narodený 10.2.1980

Č.OP SE 999 000

 

ďalej len účastník v druhom rade

 

 

 

 

I.

Účel združenia

 

 1. Účastníci združenia sa spojili za účelom zorganizovania kultúrneho festivalu Kultúrne Leto 2015 v Obci Horná Lehota v termíne od 7.júla do 14. Júla 2015.

II.

Spôsob dosiahnutia cieľa združenia

 1. Účastníci združenia združia za účelom cieľa združenia finančné prostriedky, zabezpečia priestory na konanie festivalu a zabezpečenia vykonanie prác potrebných na realizáciu cieľa združenia . Práce na dosiahnutie tohto cieľa budú zabezpečovať osobne, alebo prostredníctvom osôb , ktoré na tento účel zabezpečia.
 2. Náklady na prácu takýchto osôb vrátane technických prostriedkov sa budú považovať na účely tejto zmluvy za prostriedky vložené do združenia ak bude ich vynaloženie schválené a nebudú refundované z prostriedkov združenia do jedného mesiaca od doručenia dokladu na preplatenie poverenému spoločníkovi.

III.

Doba trvania združenia

 1. Združenie sa zakladá na dobu určitú od založenia do konca roka 2015.

IV.

Konanie za združenie

 1. záležitostiach združenia rozhodujú účastníci jednomyseľne. Výkonom činností za združenie môžu poveriť jedného člena združenia.
 2. Účastníkom povereným správou vecí združenia sa stáva Ján Novák
 3. Každý z účastníkov združenia je povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k napĺňaniu účelu združenia a zdržať sa všetkého, čím by mohol ohroziť naplnenie účelu zmluvy.

V.

Sídlo združenia

 1. Sídlom združenia je adresa účastníka združenia Jána Nováka , teda Horná 23, 949 01 Nitra

VI.

Majetkové práva

 1. Účastník združenia…….. zriadi v peňažnom ústave ……….. účet na ktorý budú vkladané prostriedky združenia a budú z neho uhrádzané náklady na činnosť združenia.
 2. Náklady na práce vynaložené v zmysle ČL. II a vopred schválené všetkými účastníkmi združenia budú v kópiách zaslané poverenému účastníkovi na evidenciu a refundáciu z prostriedkov združenia.
 3. Každý účastník združenia, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia a má nárok na informácie o činnosti združenia vrátane nakladania s vecami vloženými do združenia.
 4. Finančné prostriedky vložené do združenia a hnuteľné  veci určené podľa druhu vložené do združenia sa stávajú spoluvlastníctvom jednotlivých účastníkov združenia , pričom ich podiely sú rovnaké.
 5. Účastníci združenia sa podieľajú na nákladoch a stratách združenia rovným dielom
 6. Použitie zariadení a hnuteľných vecí patriacich jednotlivým účastníkom združenia na práce vykonávané v prospech združenia sa nepovažuje za vloženie vecí do združenia.
 7. Účastníci združenia nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty

VII.

Zrušenie združenia a vystúpenie zo združenia

Združenie zaniká

 1. Uplynutím doby na ktorú bolo založené
 2. Jednomyseľným rozhodnutím účastníkov o rozpustení združenia
 3. Každý účastník združenia má právo zo združenia vystúpiť nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatným členom združenia.
 4. Nevhodnou dobou sa rozumie najmä obdobie šiestich týždňov pred plánovaným začatím festivalu Kultúrne Leto 2015.
 5. Po rozpustení združenia majú účastníci právo na vrátenie vecí , ktoré vniesli do združenia a majetok získaný činnosťou združenia sa vysporiada rovným dielom. Do vyporiadania zostávajú hnuteľné veci získané činnosťou združenia v podielovom spoluvlastníctve účastníkov zmluvy.
 6. Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa veci vnesené do združenia vrátia. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.

VIII.

Vzťahy k tretím osobám

 1. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.
 2. Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Na otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov
 2. Zmluva sa vyhotovuje v počte kópii …… z ktorých každá má platnosť originálu a každý účastník združenia obdrží po jednej kópii.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak toho ju podpisujú.

V …….

 

Dňa …..

 

účastník v prvom rade

 

účastník v druhom rade

 

[wpdm_package id=2217 template=”link-template-default.php”]

 

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=37]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť