Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok

Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok

Započítanie pohľadávok je upravené v § 580-581 Občianskeho zákonníka a § 358-364 Obchodného zákonníka, pričom základná úprava Občianskeho zákonníka je plne aplikovateľná i v Obchodnom práve s tým, že Obchodný zákonníka pripúšťa v určitých prípadoch odchylnú úpravu najmä čo sa týka započítania pohľadávky. Započítanie je právnym úkonom, ktoré môže mať formu jednostranného právneho úkonu, alebo dvojstranného právneho úkonu.

Použiteľné sú oba druhy vykonania zápočtu , ale je rozdiel medzi rozsahom pohľadávok, ktoré je možné započítať jednostranne a vzájomnou dohodou. Rozsah vzájomne započítateľných pohľadávok je tiež hlavným rozdielom medzi úpravou obchodného a občianskeho zákonníka.

V právnych vzťahoch zriedka majú subjekty práva voči sebe vzájomné nároky, vyplývajúce z právnych úkonov – najčastejšie zmlúv. Zmyslom započítania pohľadávok je ich vzájomný zánik v časti, v ktorej sa kryjú, tak aby sa predišlo zbytočnému vzájomnému plneniu. Podmienkou je, aby zmluvné strany prejavili vôľu riešiť vzájomné pohľadávky započítaním. Bez toho nemôže započítanie nastať a ak taký úkon je vykonaný má účinky spätne – ku dňu kedy sa vzájomné pohľadávky stretli – inými slovami kedy obe boli už zročné.

Forma zmluvy

Zákon priamo nevyžaduje na zmluvu o započítaní písomnú formu, ale vzhľadom na to, že zmyslom započítania pohľadávky je nadobudnúť právnu istotu o stave vzájomných pohľadávok je prakticky jedinou zmysluplnou možnosťou dokázať, že k prejavu vôle došlo písomná forma.

Náležitosti zmluvy

Označenie zmluvných strán

Presné a nezameniteľné označenie vzájomných pohľadávok

Prejav vôle smerujúci k započítaniu pohľadávky

VZOR

Zmluva o započítaní pohľadávok

( § 580-581 Občianskeho zákonníka )

Názov : Veriteľ s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

ďalej len zmluvná strana 1

Meno a priezvisko : Ján Dlžný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan SR

ďalej len zmluvná strana 2

uzatvárajú túto zmluvu o započítanie pohľadávok

I.

Zmluvná strana 1 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 2 vyplývajúcej k kúpnej zmluvy na tovar …….. uzatvorenej dňa ……. pod číslom ……….. v sume 500 Eur splatnej dňa 1.10.2012

Zmluvná strana 2 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 1 vyplývajúcej zo zmluvy o dielo číslom ZM/20/2011 zo dňa …………. v sume 600 Eur splatnej dňa 11.11.2012.

II.

Zmluvné strany vzájomne uznávajú dôvod a výšku vzájomných pohľadávok uvedených v čl. I zmluvy.

O  pohľadávkach zmluvných strán uvedených v čl. I nie je vedené súdne konanie.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné pohľadávky v časti v ktorej a vzájomne kryjú zanikajú ku dňu 11.11.2012.

Zmluvná strana 1 doplatí zmluvnej strane 2 rozdiel v hodnote vzájomných pohľadávok vo výške 100 Eur do 15 dní od uzatvorenia tejto dohody na účet …………. .

IV.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorého každá má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jednu kópiu.

Táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Nitre 10.1.2013

Zmluvná strana 1

Zmluvná strana 2

 

 [wpdm_package id=2167 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

Vzor si môžete stiahnuť Tu

[wpdm_package id=11]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť