Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár

Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár

Komentár

Zmluva o výpožičke je upravená v § 659-662 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Ide o reálny kontrakt, inými slovami nevyžaduje sa písomná forma a zmluva vzniká faktickým úkonom.

Forma zmluvy

Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma

Náležitosti zmluvy o výpožičke

  • Označenie zmluvných strán
  • Označenie veci, ktorá je predmetom výpožičky ( môže ísť o vec hnuteľnú i nehnuteľnú )
  • Záväzok požičiavateľa prenechať vec bezodplatne vypožičiavateľovi
  • Doba po ktorú sa vec prenecháva vypožičiavateľovi

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že predmet zmluvy prenechanie veci na bezplatné užívanie odlišuje zmluvu o výpožičke od zmluvy nájomnej, kde odplatnosť prenechania veci je pojmovým znakom zmluvy.

Rovnako fakt, že vec je prenechaná na užívanie odlišuje túto zmluvu od zmluvy o úschove § 747-753 Občianskeho zákonníka.

 

Komentár

Zmluva o výpožičke je upravená v § 659-662 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Ide o reálny kontrakt, inými slovami nevyžaduje sa písomná forma a zmluva vzniká faktickým úkonom.

Forma zmluvy

Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma

Náležitosti zmluvy o výpožičke

  • Označenie zmluvných strán
  • Označenie veci, ktorá je predmetom výpožičky ( môže ísť o vec hnuteľnú i nehnuteľnú )
  • Záväzok požičiavateľa prenechať vec bezodplatne vypožičiavateľovi
  • Doba po ktorú sa vec prenecháva vypožičiavateľovi

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že predmet zmluvy prenechanie veci na bezplatné užívanie odlišuje zmluvu o výpožičke od zmluvy nájomnej, kde odplatnosť prenechania veci je pojmovým znakom zmluvy.

Rovnako fakt, že vec je prenechaná na užívanie odlišuje túto zmluvu od zmluvy o úschove § 747-753 Občianskeho zákonníka.

VZOR

Zmluva o výpožičke

(§ 659-662 OZ )

Meno a priezvisko Ján Novák

Trvale bytom Fialková 25, 952 01 Vráble

Narodený 15.10.1984

Č.OP SE 000 000

ďalej len požičiavateľ

Meno a priezvisko Peter Záborský

Trvale bytom Ružová Dolina 25, 952 01 Vráble

Narodený 18.9.1979

Č.OP SC 111 111

I.

Predmet zmluvy

Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi hnuteľnú vec osobné motorové vozidlo Seat Cordoba EČV ……….. na bezpatné užívanie ( ďalej len predmet zmluvy ) .

Požičiavateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy je spôsobilý na užívanie a v dobrom technickom stave.

Požičiavateľ vyhlasuje, že je jediným vlastníkom predmetu zmluvy a jeho oprávnenie disponovať predmetom zmluvy nie je obmedzená.

II.

Doba výpožičky

Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy na dobu hospitalizácie manžela vypožičiavateľa ………………… najdlhšie však na obdobie jedného mesiaca od podpisu zmluvy.

III.

Povinnosti vypožičiavateľa

Vypožičiavateľ je povinný predmet zmluvy opatrovať so starostlivosťou riadneho hospodára a chrániť pred stratou, poškodením a zničením.

Vypožičiavateľ nie je oprávnený umožniť užívanie predmetu zmluvy inej osobe.

Vypožičiavateľ je povinný používať predmet zmluvy obvyklým spôsobom a v súlade s návodom na použitie.

Vypožičiavateľ je povinný uhrádzať prevádzkové náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s použitím predmetu zmluvy.

Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s použitím predmetu výpožičky vrátane sankcií, ktoré budú v súvislosti s použitím predmetu zmluvy uložené príslušnými orgánmi .

IV.

Odstúpenie od zmluvy

Požičiavateľ má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu. Výpovedná doba je päť kalendárnych dní. Výpoveď nadobúda účinnosť doručením vypožičiavateľovi.

Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu zmluvy aj pred uplynutím výpovednej lehoty, ak ho vypožičiavateľ používa spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým použitím a požičiavateľovi v súvislosti s takým použitím hrozí škoda vyššia ako 100 Eur.

Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy aj pred uplynutím dojednanej doby ak ho nepotrebuje.

IV.

Záverečné ustanovenia

Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Táto zmluva sa môže meniť iba písomnými a číslovanými dodatkami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V …….

Požičiavateľ                                                                                      Vypožičiavateľ

 

 

Vzor zmluvy si môžete stiahnuť Tu

[wpdm_package id=2199 template=”link-template-default.php”]

 [wpdm_package id=28]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť