Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o úschove vzor

Zmluva o úschove vzor

 

Zmluva o úschove je upravená v § 747 – 753 Občianskeho zákonníka. V obchodnom zákonníku zodpovedá tomuto zmluvnému typu zmluva o uložení veci § 516 – 526 Obchodného zákonníka.

Na rozdiel od zmluvy o úschove zmluva o uložení veci upravená v Obchodnom zákonníku je výslovne bezodplatná zmluva a má precíznejšiu úpravu miesta uloženia veci, náhrady nákladov i zodpovednosti zmluvných strán za škodu.

Forma zmluvy

Na platnosť zmluvy o úschove sa nevyžaduje písomná forma a často to ani nie je účelné. Zmluva sa môže uzatvoriť aj mechanickými prostriedkami ( napríklad skrinky na batožinu , prípadne odovzdaním kľúčov od šatne )

Náležitosti zmluvy

 1. Označenie účastníkov zmluvy
 2. Označenie veci, ktorá má byť predmetom úschovy
 3. Dohoda o odvzdaní veci za účelom úschovy
 4. Dohoda o odplate . Odplatnosť nie je pojmovým znakom tejto zmluvy, ale bude pravidlom, že takéto ustanovenie v zmluve bude, alebo bude vyplývať zo spôsobu uzavretia.

VZOR

Zmluva o úschove

(§ 747 a nasl. Občianskeho zákonníka )

 

Meno a priezvisko

Bytom

Narodená/r.č.

ČOP

ďalej len uložiteľ

Meno a priezvisko

Bytom

Narodená/r.č.

ČOP

ďalej len uschovávateľ

I.

Predmet zmluvy

 

 1. Uložiteľ je vlastníkom ……………………………. ( ďalej len predmet zmluvy ) . Hodnota veci podľa znaleckého posudku je 1000 Eur.
 2. Uschovávateľ uschová predmet zmluvy uschová na adrese svojho trvalého pobytu ………………… .

II.

Doba úschovy

 1. Uložiteľ uschová predmet zmluvy u uschovávateľa na obdobie od 1.7.2014 do 31.8.2014.
 2. Uschovávateľ je povinný vrátiť vec zložiteľovi na požiadanie aj pred uplynutím dojednanej doby úschovy, ale sám nie je oprávnený vrátiť ju skôr, ibaže vec nemôže pre nepredvídateľnú okolnosť bezpečne alebo bez vlastnej škody opatrovať.

III.

Odplata

 1. Uložiteľ uhradí uschovávateľovi odmenu za úschovu veci v sume ………. Eur/ mesačne. V odmene je zahrnutá i náhrada nákladov na uschovávateľa.
 2. Odplata bude uhradená v celosti vopred pri odovzdaní veci do úschovy.
 3. V prípade ak zmluva o úschove bude trvať kratší ako dohodnutý čas uschovávateľ vráti pomernú časť odplaty po odrátaní sumy 10% zo sumy pripadajúcej na nerealizovaný čas úschovy.

IV.

Podmienky úschovy

 1. Uschovávateľ je povinný opatrovať vec s odbornou starostlivosťou a uschovať ju na uzamykateľnom mieste chránenom bezpečnostným systémom.
 2. V prípade vzniku udalosti, ktorá by bránila realizácii úschovy uschovávateľom tento zabezpečí predmet úschovy za tých istých podmienok treťou osobou až do odovzdania veci uložiteľovi.
 3. Uschovávateľ nie je oprávnený umožniť používanie predmetu zmluvy treťou osobou.

V.

Záverečné ustanovenia

 1. Na veci výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú primeranie ustanovenia Občianskeho zákonníka
 2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom.
 3. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán

 

V ……..

 

 

Uložiteľ                                                                                                                             Uschovávateľ

 

[wpdm_package id=2213 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=35]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť