Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o postúpení pohľadávok § 524 Občianskeho zákonníka

Zmluva o postúpení pohľadávok § 524 Občianskeho zákonníka

Zmluva o postúpení pohľadávky je upravená v § 524-530 Občianskeho zákonníka. Ide o právne nástupníctvo v osobe veriteľa – cesia.S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka aj príslušenstvo pohľadávky

Forma zmluvy

Zmluva o postúpení pohľadávky musí byť písomná . Vzhľadom na to, že podstatou postúpenia pohľadávky je právne nástupníctvo v časti týkajúcej sa pohľadávky nemáte šancu inak preukázať prechod pohľadávky a jeho moment inak ako na základe písomnej zmluvy.

Náležitosti zmluvy

 

 1. Označenie zmluvných strán – postupcu (pôvodného veriteľa) a postupníka (nového veriteľa)
 2. Presná identifikácia pohľadávky
 3. Prejav vôle smerujúci k započítaniu pohľadávky

Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka

 

 

 VZOR

Zmluva o postúpení pohľadávky

 

524 -530 Občianskeho zákonníka

 

Meno a priezvisko : Ján Výrobný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan

 

Ďalej len postupca

 

Názov :            Veriteľ s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

 

ďalej len postupník

 

 

I.

 

 1. Postupca je veriteľom pohľadávky vzniknutej na základe rozhodnutia Okresného súdu Nitra 14Rob 255/2010 , ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.7.2010 a vykonateľnosť dňa 30.07.2010 v sume 3000 Eur .

 

II.

 

 1. Postupca postupuje postupníkovi pohľadávku uvedenú v čl. I bod 1 v celosti. Spolu s pohľadávkou prechádza na postupníka i príslušenstvo pohľadávky-

 

 1. Postupca sa dohodol s postupníkom na odplatnom prevode pohľadávky uvedenej v čl. I za sumu 2000 Eur .

 

 1. Odplata za postúpenie pohľadávky bude vyplatená postupníkom postupcovi v hotovosti pri podpise zmluvy /alternatíva na číslo účtu ……………………. vednom v ……….. do 3 dní od uzatvorenia zmluvy

 

 

 

III.

 

 1. Postupca sa zaväzuje oznámiť zmenu v osobe veriteľa dlžníkovi do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.

 

 1. Postupca sa zaväzuje odovzdať postupníkovi doklady nevyhnutné na preukázanie a vymáhanie predmetnej pohľadávky (najmä rozhodnutie súdu 14Rob 255/2010 ) .

 

 

IV.

 

 1. Postupca vyhlasuje , že je oprávnený s pohľadávkou uvedenou v ČL: I bod 1 disponovať.

 

 1. Postupca neručí za vymožiteľnosť pohľadávky, ale vyhlasuje, že postúpená pohľadávka

 

 • ku dňu postúpenia nebola uhradená
 • nezanikla započítaním
 • na pohľadávke neviaznu práva tretích osôb
 • nebola uzatvorená dohoda o nepostúpení pohľadávky v zmysle § 525 Občianskeho zákonníka

 

 

V.

 

 1. Na otázky vyslovene neupravené touto zmluvou sa primerane použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka

 

 1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomne vo forme číslovaných dodatkov.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva predstavuje ich vážnu a slobodnú vôľu, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

 

 1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

 

 

 

V Nitre …………

 

 

 

Postupca                                                                    Postupník

 

JUDr. Samuel Diatka

Vzor zmluvy si môžete stiahnuť tu

[wpdm_package id=2095 template=”link-template-default.php”]

 

[wpdm_package id=14]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť