Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o obstaraní veci vzor s komentárom

Zmluva o obstaraní veci vzor s komentárom

Zmluva o obstaraní veci § 733-736 Občianskeho zákonníka je osobitným typom príkaznej zmluvy. Preto sa riešenie otázok neupravených v tejto časti použijú ustanovenia o príkaznej zmluve.

Forma zmluvy

Zmluva na svoju platnosť nevyžaduje písomnú formu, ale obstarávateľ je povinný vydať potvrdenie , kde musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania.

Náležitosti zmluvy

  1. Označenie zmluvných strán obstarávateľa a objednávateľa
  2. Presné určenie veci, ktorá sa má obstarať na základe zmluvy
  3. Čas – doba obstarania
  4. Odmenu za obstaranie veci.

Rozdiely oproti príkaznej zmluve

V prvom rade tu ide o obstaranie veci, aj keď nemusí ísť o vec v zmysle § 118 OZ , ale aj o určitú záležitosť napríklad ako v tomto prípade obstaranie priestorov. V príkaznej zmluve stačí dohodnúť i výkon činnosti.

Druhý rozdiel spočíva v tom, že zmluva obstaraní veci je vždy odplatnou zmluvou . Príkazná zmluva je odplatná len keď je to výslovne dohodnuté.

Tretí rozdiel oproti príkaznej zmluve spočíva v tom, že obstarávateľ je oprávnený použiť pri obstarávaní záležitosti tretiu osobu, čo pri príkaznej zmluve nemôže ak to nie je výslovne dohodnuté.

Zmluva o obstaraní veci

  • 733-736 Občianskeho zákonníka

Názov: PRVA VZDELAVACIA s.r.o.

Sídlo Panenská 25, 821 01 Bratislava

IČO: 00 000 000

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 1740/n

 

Ďalej len Objednávateľ

 

Meno a priezvisko : Martin Novák

Trvale bytom : Palisády 10, 821 01 Bratislava

Narodený/r.č. 15.11.1980

ČOP SJ 444 333

 

ďalej len Obstarávateľ

I.

Predmet zmluvy

 

Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestory pre konanie festivalu Kultúrne Leto 2015 ( ďalej len vec )

II.

Odplata za obstaranie

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odplatu za obstaranie veci nepresiahne 2000 Eur.

Odmena obstarávateľa sa určuje vo výške 300 Eur. V odmene je započítaná aj náhrada vecných nákladov.

III.

Spôsob plnenia

Obstarávateľ sa zaväzuje, že obstará vec uvedenú v čl. I v období od 1.7.2015 do 10.7.2015.

Obstarávateľ j nie je oprávnený použiť pri plnení záväzku tretiu osobu . V prípade ak použije pri plnení záväzku tretiu osobu zodpovedá za ich vykonanie akoby ich obstarával sám.

 

IV.

Záverečné ustanovenia

Na veci výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú primeranie ustanovenia Občianskeho zákonníka

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom.

Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán

 

V Bratislave dňa 15.1.2014

 

Objednávateľ                                                                  Obstarávateľ

 

 

[wpdm_package id=2215 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

 [wpdm_package id=36]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť