Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o kúpe prenejatej veci

Zmluva o kúpe prenejatej veci

 

Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej uzavreté sa spravuje Obchodným zákonníkom podľa povahy účastníkov zmluvy.  Túto zmluvu teoreticky je možné uzavrieť a režimu Obchodného zákonníka podradiť i vzťah , kde všetky subjekty nemajú postavenie podnikateľa. Tu je však potrebné upozorniť, že právna úprava spotrebiteľských zmlúv favorizuje Občiansky zákonník, takže v tomto prípade môže vzniknúť problém.

Občiansky zákonník nepozná právnu úpravu zmluvy o kúpe prenajatej veci, takže v zásade by mohlo ísť o inominátnu zmluvu, prípadne by mohla mať prvky spotrebiteľského úveru v zmysle zákona 129/2010 Z.z.

Ide v podstate o kombináciu zmluvy nájomnej  a zmluvy kúpnej takže v podstate bude obsahovať náležitosti oboch zmlúv.

Náležitosti zmluvy

A to označenie účastníkov

Predmet nájmu ( budúcej kúpy )

Odplatu ( nájomné )

Určenie kúpnej ceny predmetu nájmu

Právo nájomcu za stanovených podmienok nadobudnúť vlastnícke právo k veci

Okrem toho je pravidlom, že zmluva bude obsahovať ustanovenia o spôsobe plnenia , započítania splátok nájomného s kúpnou cenou , ustanovenia o starostlivosť o prenajatú vec.

Forma zmluvy

Obchodný zákonník vyžaduje povinne písomnú formu takejto zmluvy.

 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pojem leasingu, alebo poslovenčeného slova lízingu nie je zaujímavý ani tak po stránke právnej ako po stránke ekonomickej a daňovej.

Dohodnúť sa na kúpe prenajatej veci je možné a bolo možné aj predtým, samozrejme účelom leasingu je financovanie a nie nájom.  Podstatou dohody o leasingu je totiž započítanie nájomného s kúpnou cenou.  Leasingové zmluvy teda slúžia prioritne na pre financovanie predmetu nájmu. Napriek tomu, že od 1.1.2015 bola v Slovenskej republike zrušená možnosť zvýhodneného leasingové odpisovania počas trvania nájmu a navyše obmedzená možnosť použiť zrýchlené odpisy na majetok v 1 a 2 odpisovej skupine je leasing stále zaujímavý oproti zmluve o nájme a následnému predaju a z dvoch dôvodov

  1. Súčasťou obstarávacej ceny predmetu leasingu nie je daň z pridanej hodnoty, takže ak keď majetok odpisujeme dlhšie, odpisujeme ho z nižšej obstarávacej ceny .
  2. Oproti kúpe prenajatej veci po skončení klasického nájmu nemusíme riešiť úpravu základu dane o rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a zaplateným nájomným.

 

Zmluva o kúpe prenajatej veci

  • 489 a nasl. OBCHZ.

 

Prenajímateľ

Obchodné meno :

Sídlo :

IČO:

DIČ:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ………………  vložka číslo ………………

Zastúpený :

 

Nájomca

Obchodné meno :

Sídlo :

IČO:

DIČ:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ………………  vložka číslo ………………

Zastúpený :

 

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať vec …………………………   / ďalej len predmet  zmluvy / nájomcovi a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k veci po skončené nájmu za podmienok uvedených  tejto zmluve.

 

 

II.

Dĺžka nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 36 mesiacov.

III.

Odovzdanie predmetu zmluvy

Predmet zmluvy bude nájomcovi odovzdaný v prevádzkárni predávajúceho……………………….  .

Doba prenájmu začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu.

Na nájomcu prechádza nebezpečenstvo škody na veci dňom odovzdania predmetu zmluvy nájomcovi.

 

IV.

Splátky a prevod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

Nájomca sa zaväzuje pri prevzatí predmetu zmluvy prvú zvýšenú splátku vo výške …….. %  z obstarávacej ceny predmetu zmluvy.

Zostávajúci záväzok nájomcu voči prenajímateľovi je obsahom splátkového kalendára , ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy .

Prevod vlastníckeho práva na nájomcu nastáva na základe uhradenia poslednej zvýšenej splátky , ktorá zahŕňa i odkopnú cenu nájmu.

Nájomca je oprávnený uplatniť právo na kúpu predmetu zmluvy i pred skočením nájmu. V takom prípade tvorí kúpnu cenu suma zostávajúcich nesplatených splátok zvýšenú o 250 Eur.

 

V.

Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ odovzdá  nájomcovi predmet zmluvy ku dňu podpisu tejto zmluvy a nájomca sa ju zaväzuje prevziať

Prenajímateľ zostáva vlastníkom predmetu zmluvy  až do nadobudnutia vlastníckeho práva nájomcu k predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.

Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený predmetom zmluvy   disponovať , neviaznu na nej práve tretích osôb a predmet zmluvy je spôsobilý na obvyklé použitie.

 

VI.

Povinnosti nájomcu

Nájomca sa zaväzuje predmet zmluvy poistiť zároveň s prevzatím predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na svoj účet a vinkulovať finančné prostriedky z poistnej zmluvy v prospech prenajímateľa.

Nájomca sa zaväzuje vec používať na dohodnutý respektíve obvyklý účel a hradiť náklady na prevádzku a údržbu predmetu zmluvy.

Nájomca je povinný hradiť aj opravy veci, ktoré vznikli pri používaní veci .

Nájomca je povinný predchádzať vzniku škodám na predmetu nájmu.

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet zmluvy   do podnájmu.

Nájomca je povinný umožniť užívanie veci iba oprávneným osobám nájomcu.

 

VII.

Porušenie povinnosti a ich následky

Omeškanie nájomcu s platením splátky dlhšie ako 30 dní a neodstránenie tohto stavu ani na výzvu sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom

Počas omeškania nájomcu s platením splátky vylučuje možnosť uplatniť právo na odkúpenie veci.

V prípade omeškania nájomcu s platením splátky je prenajímateľ oprávnený  požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  Uplatnenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.

Nepravdivosť tvrdení prenajímateľa uvedených v čl. ….. sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

VIII

Ukončenie zmluvného vzťahu

 

Zmluvný vzťah môžu zmluvné strany ukončiť

  • Dohodou
  • Písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia zmluvy podstatným spôsobom
  • Zničením predmetu nájmu

 

Odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy podstatným spôsobom zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sú si povinné vráti plnenia do piatich dní od  odstúpenia od zmluvy.

 

 

IX.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu

Táto zmluva sa primerane spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú. že si zmluvu prečítali, porozumeli jej  a na znak súhlasu podpisujú.

 

Prílohy : Splátkový kalendár

Protokol o odovzdaní predmetu zmluvy

 

V …….

 

Nájomca                                                                                                            Prenajímateľ

 

Komentár

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť