Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Zmluva o budúcej zmluve nehnuteľnosti

Zmluva o budúcej zmluve nehnuteľnosti

Komentár

Zmluva o budúcej zmluve je upravená v § 50a Občianskeho zákonníka a § 289 Obchodného zákonníka.

Forma zmluvy

Zmluva musí mať povinne písomnú formu. Uvedené platí aj v prípade ak sa zmluva o budúcej zmluve uzatvára vtedy ak na samotnú zmluvu sa písomná forma nevyžaduje. V dnešnej dobe však písomná forma bude pravidlom, pretože to vyžadujú iné právne predpisy ( najčastejšie daňové ) .

Náležitosti zmluvy

Zmyslom zmluvy o budúcej zmluve je skutočnosť, že strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť konkrétu zmluvu. Preto v zmluve o budúcej zmluve musia byť vymedzené základné náležitosti takejto budúcej zmluvy, ktoré sú logicky u rôznych subjektov rôzne.

Zmluva o budúcej zmluve teda musí obsahovať

  1. Označenie účastníkov zmluvy, ktorí sú zároveň účastníkmi budúcej zmluvy ( i keď zákon umožňuje zmluvu v prospech tretieho. )
  2. Základné obsahové náležitosti príslušnej zmluvy – v prípade kúpnej zmluvy to bude
  • označenie predmetu kúpnej zmluvy ( pri nehnuteľnostiach pri zohľadnení § 42 zákona č. 162/1995 Z.z.a § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. .
  • Kúpna cena
  1. Doba do ktorej sa má uzatvoriť konkrétna budúca zmluva.

VZOR

Zmluva o budúcej zmluve

§ 50a OZ

Meno a priezvisko: Ján Novák rodený Novák
Trvale bytom: Hlavná 56, 949 01 Nitra
Narodený : 11.12.1980
Rodné číslo 801211/6999

ďalej len budúci predávajúci
Meno a priezvisko : Peter János rodený János
Trvale bytom: Krivá 56, 949 01 Nitra
Narodený : 15.11.1975
Rodné číslo 791115/8499
ďalej len budúci kupujúci

 

I.
Predmet zmluvy

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku – nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Nitra, odbor katastrálny na LV číslo ……… register C , parcelné číslo …… druh pozemku záhrady o výmere …… m2, katastrálne územie Nitra, obec Nitra ( ďalej len nehnuteľnosť )

II.
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve

2. Zmluvné strany sa dohodli , že najneskôr do …………. uzavrú kúpnu zmluvu , ktorej predmetom bude nehnuteľnosť uvedená v čL. I zmluvy.
3. Kúpna cena za nehnuteľnosť bude určená ako …….. Eur za m2 celkom teda ……. Eur ( slovom ….. Eur )
4. Kúpna cena bude zaplatená v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená po podpise kúpnej zmluvy a druhá splátka bude uhradená najneskôr do 3 pracovných dní po právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o povolení vkladu do katastra nehnuteľ ností.

III.
Osobitné ustanovenia

1. Budúci predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti uvedenej v ČL I tejto zmluvy a jeho zmluvná voľnosť disponovať s nehnuteľnosťou uvedenom v Čll I tejto zmluvy nie je obmedzená.
2. Budúci predávajúci vyhlasuje, že
Na nehnuteľnosti neviaznu práva tretích osôb najmä
– záložné právo, exekučné záložné právo
– Vecné bremená
– Nie je prenajatá, daná do užívania tretej osobe
– žiadna osoba nemôže vymáhať akékoľvek práva v súvislosti k predmetom zmluvy

IV.
Zdržanie sa nakladania s predmetom zmluvy

1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že na nebude nakladať s predmetom zmluvy spôsobom, ktorý by na previedol predmet zmluvy, alebo jeho časť na tretie osoby, prípadne na predmete zmluvy zriadil právo tretej osoby najmä záložné právo, práva zodpovedajúce vecnému bremenu, uzavrel nájomnú zmluvu na predmet zmluvy

V.
Odstúpenie od zmluvy

1. Budúci kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť ak
– vyhlásenie budúceho predávajúceho v ČL. III tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé
– budúci predávajúci poruší svoju povinnosť uvedenú v ČL. IV tejto zmluvy
– predmet zmluvy sa stane bez zavinenia budúceho kupujúceho spôsobilý na obvyklé použitie

VI.
Zmluvná pokuta

1. V prípade odstúpenia od zmluvy budúcim kupujúcim z dôvodov uvedených v čl. V tejto zmluvy je budúci kupujúci oprávnený požadovať o d budúceho predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške ……. Eur . Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Na otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu a každá strana obdrží po jednom.
3. Táto zmluva sa môže meniť jedine formou písomných a číslovaných dodatkov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, porozumeli jej na znak vážnej, slobodnej vôle ju podpisujú.
V ……..

[wpdm_package id=2141 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

 [wpdm_package id=38]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť