Home » Vzory » Rodinné právo » Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu manželmi

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu manželmi

Náležitosti návrhu na začatie konania

Z povahy veci ide o žalobu na určenie v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Právna kvalifikácia je obsiahnutá v § 705 a a § 712a ods. 7 a 8 zákona č. 40/1964 S.b.

Právna kvalifikácia

§ 705 OZ

(1) Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.

(2) Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.

(3) Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa.

§ 712a ods. 7 a 8 OZ

(7) Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 2 prvej vety, stačí rozvedenému manželovi, ktorý je povinný byt vypratať, poskytnúť náhradné ubytovanie; súd však z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo na náhradný byt.

(8) Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí.

Náležitosti návrhu na začatie konania

 

Návrh sa adresuje príslušnému súdu a musí obsahovať nasledovné náležitosti § 42 ods. 3 O.s.p. a § 79 O.s.p Občiansky súdny poriadok zákon č. 99/1963 S.b.

  1. Kto ho robí
  2. Čoho sa podanie týka
  3. Čo sa ním sleduje

Konkrétne

  1. Označenie účastníkov – konania žalobcu a žalovaného a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve. Vzhľadom na fakt, že nie sú podnikateľmi obchodné meno, ani IČO sa neuvádza.
  2. Označenie rozhodujúcich skutočností
  3. Označenie dôkazov
  4. Návrh na rozhodnutie vo veci samej
  5. Potvrdenie o úhrade súdneho poplatku.

 

VZOR

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu manželmi

 

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

Žalobca

Meno a Priezvisko: Ján Novák

Štátny občan SR

Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble

Narodený 15.1.1970

 

Žalovaný

Meno a Priezvisko: Mária Nováková rod. Pekná

Štátny občan SR

Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble

Narodená : 22.1.1971

 

 

 

I.

Manželstvo účastníkov tejto dohody bolo rozvedené rozhodnutím Okresného súdu Nitra spz. 11 C 47/2010 právoplatné 15.1.2013.

Dňa 11.8.1988 bolo rozhodnutím Stavebného bytového družstva v Nitre rozhodnuté o pridelení dvojizbového bytu na základe ktorého bola uzatvorená nájomná zmluva na družstevný byt nachádzajúci sa na adrese Dlhá 23, 949 01 Nitra , na piatom poschodí, byt č. 20 , pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva.

II.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že došlo k vzniku spoločného nájmu družstevného bytu manželmi Vzhľadom na fakt, že sa nemôžeme dohodnúť na ďaľšom nájme bytu, čo je spôsobuje nezhody a konflikty, ktoré majú vplyv i na naše deti, ktoré mi boli zverené do výchovy ( viď rozhodnutie OS Nitra spz. 11 C 47/2010 právoplatné 15.1.2013. ) navrhujem, aby súd vydal nasledovné

R o z h o d n u t i e

Súd zrušuje právo spoločného nájmu účastníkov k družstevnému bytu družstevný byt nachádzajúceho sa na adrese Dlhá 23, 949 01 Nitra , na piatom poschodí, byt č. 20 , pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva.

Žalovaný je povinný sa z bytu vysťahovať a odovzdať ho žalobcovi do 15 dní od zabezpečenia náhradného bytu.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

 

.

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=2529 template=”link-template-default.php”]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť