Home » Vzory » Pracovné právo » Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Označenie účastníkov

Fyzická osoba sa v žalobe označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom.

Právnická osoba sa v žalobe označuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla a identifikačným číslom organizácie, ak je pridelené.

Opis rozhodujúcich skutočností

V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie.

Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy.

Toto ustanovenie sa tam nedostalo náhodou, pretože v technicky orientovaných sporoch sa sofistikované protistrany snažia rozhodujúce skutočností , ktoré sú pre ne nepríjemné skryť do rozsiahlych príloh k podaniu a to tak aby si to konajúci súd takpovediac nevšimol.

Žalobný návrh – petit

Musí byť vykonateľný v zmysle príslušných predpisov o exekúcii. V zásade žaloujem buď zaplatnei sumy do určitej lehoty, alebo to, či tu právo je, alebo nie je – v tomto konkrétnom prípade neplatnosť právneho úkonu – okamžitého skončenia pracovného pomeru.

V tomto konkrétnom prípade je žaloba postavená na tom, že k porušeniu pracovnej disciplíny dôjsť nemohlo, pretože schopnosť vykonávať prácu nebola podstatným spôsobom ovplyvnená.

To znamená, že sa spochybňuje samotné existencia porušenia pracovnej disciplíny. Alkohol na pracovisku sa však zásade za spôsobilý dôvod považuje. Je však potrebné upozorniť, že niektoré lieky obsahujú určité množstvá alkoholu, čo môže spôsobiť detekciu alkoholu , ale presnejšia je krvná skúška, ktorá v prípade ak sa krv odobere opakovane ukáže aj priebeh metabolizmu alkoholu v krvi – teda či došlo k požitiu tesne pred skúškou, alebo až určitý čas pred ňou. Vstrebávanie alkoholu v organizme je v tomto prípade zistiteľné s vysokou presnosťou. Pozor však ma zbytkový alkohol v krvi, čo je iný prípad.

VZOR

Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Okresný súd Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 2238/55

95515 Topoľčany

Žalobca

Meno a priezvisko : Ján Novák

Bydlisko : Hlinská 2, 949 01 Nitra

Narodený: 20.10.1975

Žalovaný

Názov: Prvá lesná a.s.

Sídlo: Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

Kauzálna príslušnosť súdu určená podľa § 23 písm. d) zákona č. 160/2015 Z.z.

Žalobca je oslobodený od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 71/1992 S.b.

Lehota dvoch mesiacov v zmysle § 77 zákonníka práce je zachovaná ( žaloba podaná 28.9.2016 )

I.

Žalobca bol zamestnancom žalovaného v pozícii operátor výroby. Bol s ním skončený pracovný pomer 18.08.2016, pretože údajne 15.08.2016 bol v práci pristihnutý pod vplyvom alkoholu, pričom s ním bol rozviazaný pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z.z. .

Uvedené sa nezakladá na pravde a to z dôvodu, že v dôsledku užívania liekov , ktoré obsahujú aj zložku – alkohol v minimálnom množstve ( viď lekársku správu ) mohlo dôjsť k zisteniu alkoholu v dychu, ale krvnou skúškou by sa zistilo, že tieto množstvá v podstate neovplyvňujú schopnosť vykonávať prácu.

Na toto som upozornil aj po vykonaní dychovej skúšky, pričom overenie správnosti tohto merania vyšetrením krvi nebolo realizované. Rovnako poukazujem na to, že vzhľadom na zvýšenú potrebu práce a nariadenú prácu nadčas som sa obával zostať na PN z dôvodu obavy o prácu.

Mám teda za to, že nie je daný výpovedný dôvod uvedený v § 63 ods. 1 písmeno e) zákona č. 311/2001 Z.z. a žiadne porušenie pracovnej disciplíny nemohlo nastať.

Považujem uvedené konanie zamestnávateľa za diskriminačné a v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a diskrimináciu z dôvodu zdravotného stavu – zákon č. 365/2004 Z.z. .

Dôkaz

Záznam o porušení pracovnej disciplíny zo dňa 15.08.2016 vrátane mojich vyjadrení k nemu.

Trvanie na ďaľšom zamestnaní – list zo dňa 30.08.2016.

II.

K právnej kvalifikácii

ČL. 2 zákonníka práce

Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

§ 13 ods. 1 Zákonníka práce

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

§ 2 zákona 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1a) .

§ 2a zákona 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

III.

Na základe vyššie uvedeného žiadam, aby súd vydal nasledovné rozhodnutie

Okamžité skončenie pracovného pomeru žalovaným so žalobcom zo dňa 18.08.2016 je neplatným právnym úkonom.

V Nitre 28.9.2016

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť