Home » Vzory » Pracovné právo » Žaloba o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru

Žaloba o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru

Žaloba o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru

Okresný súd v Topoľčanoch

Nám. M. R. Štefánika 2238/55,

95515 Topoľčany

Žalobca :

 Meno                                         Ján Pohoda

Bytom                                         Nábrežná 58, 949 01 Nitra

Narodený                                    15.11.1980

Žalovaný :

Obchodné meno :                          Veriteľ a.s.

Sídlo                                                Dlhá 23, 949 01 Nitra

IČO:                                                11122233

Zapísaná na Okresnom súde Nitra  v oddiel Sa vložka číslo 12000/N

Zastúpená :                               Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

Kauzálna príslušnosť súdu určená podľa § 23 písm. d) CSP zákon č. 160/2015 Z.z.

Žalobca je oslobodený od súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) zákona č.71/1992 S.b. – nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Vec : žaloba o náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru

Skutkový stav

U žalovaného som pracoval na odbore ekonomiky ako referent. Dňa 10.1.2014 mi bola doručená výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, čo som rozporoval priamo zamestnávateľovi a následne OS Nitra rozhodhutím 10C 150/2014 rozhodol o tom, že výpoveď z pracovného pomeru bola neplatná. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2015.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že môj pracovný pomer naďalej trvá. Žalovaný odmieta situáciu vziať na vedomie a umožniť mi výkon práce. Vzhľadom na to, že môj pracovný pomer trvá mám nárok na náhradu mzdy. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujem náhradu mzdy vo výške 700 Eur / mesačne počnúc januárom 2014 do augusta 2015 ( do mesiaca podania žaloby ) teda celkom 700×20=14000 Eur.

II.

Právna kvalifikácia

V zmysle § 79 ods. 1 Zákonníka práce

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu z a čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Vzhľadom na fakt, že protiprávnym konaním zamestnávateľa ( vydaním negatívneho pracovného posudku ) mi bola podstatne sťažená možnosť pracovného uplatnenia a zamestnávateľ si nesplnil povinnosť na základe rozhodnutia súdu navrhujem, aby bola priznaná náhrada mzdy v plnom rozsahu nároku.

III.

Návrh na rozhodnutie – petit

Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby sú vydal nasledovné

R o z h o d n u t i e

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 14.000 Eur s 5,75% úrokom z omeškania počnúc dňom podania žaloby ( 31.8.2015) do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Prílohy :     Rozhodnutie OS Nitra 10C 150/2014

        Výzva žalobcu na splnenie povinnosti zo dňa 20.7.2015.


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť