Home » Vzory » Občianske právo » Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Náležitosti podania

 

Podanie musí obsahovať náležitosti dané § 42 a § 79 Občianskeho súdneho poriadku Musí byť adresované príslušnému súdu a podpísané. Zároveň by mal byť zaplatený súdny poplatok v zmysle prílohy zákona č. 71/1992 S.b. o súdnych poplatkoch.

V praxi to znamená, že podanie musí obsahovať tieto náležitosti

 1. kto ho robí,
 2. ktorej veci sa týka
 3. a čo sleduje,
 4. a musí byť
 5. podpísané a datované.

Konkrétne musí obsahovať

 1. meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt
 2. bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov
 3. údaj o štátnom občianstve,
 4. pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností ( povinnosť tvrdenia )
 5. označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva (
 6. a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha

Označenie právnickej osoby

 1. názov alebo obchodné meno
 2. sídlo
 3. identifikačné číslo, ak je pridelené.

Označenie zahraničnej osoby

k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

Fyzická osoba podnikateľ

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.

Štát

označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať.

Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným), nazýva sa žalobou.

 

 

 

 

Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Okresný súd v Nitre
Štúrova ulica č. 9
949 68 Nitra

Žalobca :

Obchodné meno : Veriteľ a.s.
Sídlo Dlhá 23, 949 01 Nitra
IČO: 11122233
Zapísaná na Okresnom súde Nitra v oddiel Sa vložka číslo 12000/N
Zastúpená : Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

Žalovaný :
Meno Ján Pohoda
Bytom Nábrežná 58, 949 01 Nitra
Narodený 15.11.1980
Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy 5000 Eur

I.
Skutkový stav

Žalobca a žalovaný uzavreli zmluvu o pôžičke dňa 15.10.2010 na sumu 5000 Eur, ktorá bola splatná dňa 15.11.2014 v celosti s 8% zmluvným ročným úrokom vo výške 1600 Eur ku dňu splatnosti pôžičky.
Žalovaný dlžnú sumu neuhradil v stanovenej lehote a preto ho žalobca vyzval na jej úhradu doporučeným listom zo dňa 15.1.2015. Na tento list žalovaný nereagoval vôbec a dlžnú sumu neuhradil. ( vIď prílohy ) .

II.
Právna kvalifikácia

V zmysle § 657 Občianskeho zákonníka Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Podľa § 658 Občianskeho zákonníka Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

V zmysle § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka Dlh musí byť splnený riadne a včas.

III.
Petit

Vzhľadom na fakt, že žalovaný finančné prostriedky nevráti, žiadame, aby súd vydal nasledovné

Rozhodnutie

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi sumu 6600 Eur s 5,75% úrokom z omeškania od 16.11.2014 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V Nitre 20.2.2015
Ing. Ján Novák
Predseda predstavenstva

Prílohy
Návrh 2x
Prílohy Zmluva o pôžičke 2x ( kópia )
Výzva na úhradu 2x ( kópia )
Súdny poplatok uhradený prevodom

 

[wpdm_package id=’2836′]

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť