Home » Články » Pracovné právo » Vzor pracovnej zmluvy

Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce.

Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Okrem toho podrobnejšie je problematika pracovnej zmluvy rozobratá v mojom článku – komentár k pracovnej zmluve

VZOR

Pracovná zmluva

§ 43 a nasl.  Zákonníka práce

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

Zastúpený

Ďalej len zamestnávateľ

Meno a priezvisko

Bydlisko

Narodený / rodné číslo

Číslo občianskeho preukazu

Ďalej len zamestnanec

I.

Druh práce

Zamestnanec bude vykonávať pre zamestnávateľa tieto práce : administratívny pracovník.

Zamestnanec bude zabezpečovať agendu podateľne zamestnávateľa ( preberanie, evidovanie  triedenie došlej pošty a odosielanie pošty a súvisiace činnosti ) .

II.

Miesto výkonu práce

Miestom výkonu práce je adresa ………….

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie s čím zamestnanec súhlasí.

III.

Deň nástupu do práce

Zamestnanec začne vykonávať prácu pre zamestnávateľa dňa…………….

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od ………… do……….

Skúšobná doba bola dohodnutá na obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

IV.

Mzdové podmienky

Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu mesačná mzda vo výške 600 Eur.

Mzda bude splatná k 10 dňu nasledujúceho mesiaca, čo je obvyklý výplatný deň zamestnávateľa

Mzda bude vyplácaná bankovým prevodom na účet zamestnanca. Zamestnanec na tento účel oznámi číslo bankového účtu do 5 dní od nástupu do práce.

V.

Pracovný čas

Pracovný čas zamestnanca bude 40 hodín týždenne pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. Práca bude vykonávaná v jednozmennej prevádzke.

VI.

Dovolenka

Zamestnanec má nárok na dovolenku v zmysle § 103 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.

VII.

Výpovedná doba

Výpovedná doba je upravená v zmysle § 62 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.

VIII.

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať.

Zamestnanec je povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

Zamestnanec dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na účely realizovania práv a povinností z pracovnej zmluvy.

IX.

Výkon inej zárobkovej činnosti

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Činnosti, ktoré majú konkurenčný charakter k činnosti zamestnávateľa sa rozumie taký predmet činnosti, ktorý je zhodný s predmetom činnosti uvedenom vo výpise z obchodného registra/živnostenského registra zamestnávateľa.

X.

Ochrana dôverných informácií

Zamestnanec bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií, ktoré sa dozvedel pri výkone práce u zamestnávateľa . Tieto informácie nesmie sprístupniť tretím osobám a nepoužije ich spôsobom z ktorých by mal prospech on, alebo tretie osoby. Takto získané informácie nepoužije na iný účel ako výkon práce v pracovnom pomere. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá i po skončení pracovného pomeru

XI.

Záverečné ustanovenia

Na veci výslovne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktoré každé má platnosť originálu. Po jednej kópii obdrží každá zmluvná strana.

Táto zmluva sa môže meniť iba písomne číslovanými dodatkami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu. Zmluva vyjadruje ich vážnu , slobodnú vôľu na znak čoho ju podpisujú.

V Nitre dňa…………..

 

Zamestnávateľ

 

Zamestnanec

 

 

 

Vzor pracovnej zmluvy je na stiahnutie tu

 

 

 

[wpdm_package id=2165 template=”link-template-default.php”]

 

[wpdm_package id=10]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť