Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Sprostredkovateľská zmluva vzor s komentárom

Sprostredkovateľská zmluva vzor s komentárom

Komentár

Zmluva o sprostredkovaní bola do Občianskeho zákonníka vrátená až v roku 1991 . Do tej doby bolo možné takúto zmluvu uzatvoriť ako zmluvu inominátnu v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. Je upravená v § 774-§ 777 Občianskeho zákonníka.

Forma zmluvy

Zmluva nevyžaduje na svoju platnosť písomnú formu. V záujme právnej istoty je však písomná forma nevyhnutná.

Náležitosti zmluvy

 1. Označenie zmluvných strán
 2. Konkrétne určenie zmluvy, ktorú chce záujemca uzavrieť vrátane podrobného kritéria na predmet zmluvy
 3. Záväzok sprostredkovateľa obstarať príležitosť na uzatvorenie zmluvy
 4. Určenie odmeny sprostredkovateľa

Pravidelnou súčasťou zmluvy bude aj vystavenie plnomocenstva, keďže bez neho nemôže sprostredkovateľ čokoľvek prijímať ani konať za sprostredkovateľa.

Zmluva o sprostredkovaní je obsiahnutá ako samostatný zmluvný typ i v Obchodnom zákonníku. Právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy je veľmi podobná i v Obchodnom zákonníku aj keď podrobnejšia.

VZOR

Zmluva o sprostredkovaní

 • 774 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

Meno a priezvisko: Ján Novák

Bytom: Horná 173, 952 01 Vráble

Narodený/r.č. 11.11.1980

ČOP SC 445999

 

ďalej len záujemca

a

Meno a priezvisko: Peter Veľký

Bytom Dolná 80/5, 949 01 Nitra

Narodená/r.č. 25.10.1975

ČOP SE 444888

 

ďalej len sprostredkovateľ

 

I.

Predmet zmluvy

 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať pre záujemcu obstaranie predaja nehnuteľnosti evidovanú Okresným úradom Zlaté Moravce na LV ………… obec Zlaté Moravce, Katastrálne územie Zlaté Moravce
 2. Cena predmetu zmluvy musí dosiahnuť najmenej 25000 Eur ( slovom dvadsaťpäťtisíc euro ).

 

II.

Odmena sprostredkovateľa

 1. Odmena sprostredkovateľa je určená ako 2% z dosiahnutej kúpnej ceny.
 2. V odmene sprostredkovateľa je zahrnutá i náhrada nákladov.
 3. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu až v prípade ak k uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde pričinením sprostredkovateľa.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi pravdivé informácie o predmete zmluvy a jeho technickom stave.
 2. Záujemca vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu práva tretích osôb a je oprávnený s nehnuteľnosťou disponovať.
 3. Záujemca sa zaväzuje vydať sprostredkovateľovi písomné plnomocenstvo, ktoré je potrebné na realizáciu tejto zmluvy. Toto plnomocenstvo je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje pri obstarávaní záležitostí postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi záujemcu.
 5. Sprostredkovateľ bude oboznamovať záujemcu so všetkými okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie uzavrieť kúpnu zmluvu.

 

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na veci výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú primeranie ustanovenia Občianskeho zákonníka
 2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom.
 3. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán

 

V …….

 

Sprostredkovateľ                                                                                          Záujemca

 

 

[wpdm_package id=2209 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=33]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť