Home » Vzory » Občianske právo » Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Dlžník         Ján Dlžný

    bytom Okružná 25, Modra

        narodený 1.7.1970

Veriteľ :     Jánom Štedrým

        Dlhá 54

        949 01 Nitra

        nar. 16.11.1975


I.

Uznanie dlhu

Dlžník Ján Dlžný , bytom Okružná 25, Modra, narodený 1.7.1970 vyhlasuje, že svoj dlh vo výške 1000 Eur slovami tisíc eur   z poskytnutej pôžičky zo dňa 22.2.2010 Jánom Štedrým , bytom Dlhá 54, 949 01 Nitra, nar. 16.11.1975uznávam čo do dôvodu i výšky.

II.

Dohoda o splátkach

Veriteľ Ján Štedrý, Dlhá 54, 949 01 Nitra, nar. 16.11.1975 súhlasí so zaplatením záväzku dlžníka špecifikovaného v čl. I zmluvy v 9 rovnakých splátkach počnúc 10.1.2017 splatných vždy k 10 dňu bežného mesiaca.

Omeškaním dlžníka so splatením čo len jednej splátky sa dlh stáva splatným .

III.

Záverečné ustanovenia

Na veci výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú primeranie ustanovenia Občianskeho zákonníka

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom.

Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán

V …….

Veriteľ                            Dlžník


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť