Home » Vzory » Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

§ 516 OZ

Meno a priezvisko

Bydlisko

Narodený/á

ČOP

Ďalej len

Dlžník

a

Názov

Sídlo

IČO:

Evidovaný v Obchodnom registri OS Nitra oddiel Sro vložka číslo …..

Ďalej len

Veriteľ

I.

Predmet zmluvy

 1. Veriteľovi vznikla pohľadávka z titulu dodanej služby . stavebných prác fakturovanej faktúrou 2016099 zo dňa 10.4,2016 splatná 10.05.2016 v sume 1000 Eur.
 2. Dlžníkovi bola FA doručená dňa 10.4.2016.
 3. Dlžník túto pohľadávku uznáva čo do dôvodu a výšky.

II.

Zmena splatnosti

 1. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že sa dlžník, ktorý je v omeškaní s plnením svojej povinnosti uhradí túto sumu v 4 splátkach a to nasledovne
 2. Splátka do 30.11.2016
 3. Splátka do 30.01.2017
 4. Splátka do 30.03.2017
 5. Splátka do 30.05.2017
 1. Veriteľ je oprávnený požadovať úrok z dlžnej sumy za obdobie od 10.5..2017 do zaplatenia vo výške 8% z dlžnej sumy. Táto suma predstavuje sumu …….. Eur a bude uhradená ako súčasť poslednej splátky.

III.

Záverečne ustanovenia

 1. Na túto dohodu sa vzťahujú primerane ustanovenie Občianskeho zákonníka .
 2. Dohoda sa uzatvára v dvoch kópiách z ktorých každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednej kópii.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Nitre dňa …….

Veriteľ                             Dlžník

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je v podstate svojou povahou kumulatívna novácka, teda zmena obsahu záväzku. Strany si môžu dohodou zmeniť obsah svojho záväzku, takže popri pôvodnom záväzku vznikne záväzok nový ( kumulatívna novácia ) , alebo ho celkom nahradia novým záväzkom ( privatívna novácia ) .

Zabezpečenie pôvodného záväzku trvá naďalej , pretože pôvodný záväzok nezanikol.

Forma dohody

Pre dohodu nie je predpísaná písomná forma, pokiaľ sa však pôvodný záväzok dohodol písomne musí byť aj dohoda o zmene záväzku urobená v písomnej podobe.

V tomto konkrétnom prípade dochádza k zmene obsahu záväzku a to v časti jeho splatnosti a dohodnutí úrokov z dlžnej sumy.

Zároveň obsahuje splátkový kalendár uznanie dlhu, ktorý jednak predlžuje premlčaciu dobu a jednak vytvára vyvrátiteľnú právnu fikciu, že dlh jestvoval.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť