Home » member » Späťvzatie žaloby na zaplatenie dlžnej sumy

Späťvzatie žaloby na zaplatenie dlžnej sumy

Náležitosti

 

Podanie musí obsahovať náležitosti dané § 42  a § 79 Občianskeho súdneho poriadku Musí byť adresované príslušnému súdu a podpísané. Zároveň by mal byť zaplatený súdny poplatok v zmysle prílohy zákona č. 71/1992 S.b. o súdnych poplatkoch.

V praxi to znamená, že podanie musí obsahovať tieto náleitosti

 1. kto ho robí,
 2. ktorej veci sa týka
 3. a čo sleduje,
 4. a musí byť
 5. podpísané a datované.

Konkrétne musí obsahovať

 1. meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt
 2. bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov
 3. údaj o štátnom občianstve,
 4. pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností ( povinnosť tvrdenia )
 5. označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva (
 6. a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha

Označenie právnickej osoby

 1. názov alebo obchodné meno
 2. sídlo
 3. identifikačné číslo, ak je pridelené. A

 

Späťvzatie žaloby ( návrhu na začatie konania ) je potrebné chápať ako dispozične právo účastníka konania . Jeho následkom je zastavenie konania a výrok o náhrade trov konania. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že bez súhlasu žalovaného je možné návrh podať len do nariadenia pojednávania vo veci samej. Späťvzatie žaloby už nie je možno vziať späť.

Trovy konania súd prizná podľa toho z akého dôvodu k zastaveniu konania došlo. V prípade ak k zastaveniu konania došlo pre správanie sa odporu ( žalovaného ) napríklad preto, že dobrovoľne uhradil žalovaný nárok, trovy konania znáša žalovaný ( odporca ) .

VZOR

 

Späťvzatie žaloby na zaplatenie dlžnej sumy

 

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

 

Žalobca :

 

Obchodné meno :                          Veriteľ a.s.

Sídlo                                                     Dlhá 23, 949 01 Nitra

IČO:                                                      11122233

Zapísaná na Okresnom súde Nitra  v oddiel Sa vložka číslo 12000/N

Zastúpená :                       Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

 

Žalovaný :

Meno                                                  Ján Pohoda

Bytom                                                 Nábrežná 58, 949 01 Nitra

Narodený                                          15.11.1980

 

 

Späťvzatie žaloby na zaplatene dlžnej sumy 5000 Eur

 

 

 

 

 

 

 

I.

Skutkový stav

 

Žalobca a žalovaný uzavreli zmluvu o pôžičke  dňa 15.10.2010 na sumu 5000 Eur, ktorá bola splatná dňa 15.11.2014  v celosti s 8%  zmluvným ročným úrokom vo výške 1600 Eur ku dňu splatnosti pôžičky.

Žalovaný dlžnú sumu neuhradil v stanovenej lehote a preto  ho žalobca vyzval na jej úhradu doporučeným listom zo dňa 15.1.2015. Na tento list žalovaný nereagoval vôbec a dlžnú sumu neuhradil.  ( vIď prílohy ) .

II.

Právna kvalifikácia

Vzhľadom na fakt, že po doručení žaloby súdom žalovaný dobrovoľne uhradil svoj dlh ( viď priložený výpis z účtu )  berieme žalobu v plnom rozsahu späť.

V tejto súvislosti uvádzame, že žalobu berieme späť pre správanie sa žalovaného a preto žiadame, aby žalovaný znášal náklady súvisiace s podaním žaloby.

III.

Petit

Vzhľadom na fakt, že žalovaný finančné prostriedky dodatočne uhradil, žiadame, aby súd vydal nasledovné

Rozhodnutie

 

Súd konanie zastavuje.

 

V Nitre  20..2015

Ing.  Ján Novák

Predseda predstavenstva

 

Prílohy

Výpis z účtu

 

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť