Home » Vzory » občianske právo procesné » Odvolanie voči rozsudku

Odvolanie voči rozsudku

Odvolanie sa podáva na súde prvého stupňa do 15 dní od doručenia rozhodnutia vo veci samej. Jeho náležitosti sú rovnaké ako ú návrhu na začatie konania s tým rozdielom, že odvolací súd neprihliadne nové skutočnosti, ktoré mali byť uplatnené na súde prvého stupňa

Odvolaniu je potrebné venovať patričnú pozornosť, pretože všetky argumenty je potrebné uplatniť v odvolacej lehote. Je preto odporúčania hodné minimálne formulovať úvodnú časť odvolania všeobecne, teda tak, aby sa namietal nesprávne zistený skutkový stav a nesprávna právna kvalifikácia. Keďže skutkový stav vychádza zo spisov a právnu kvalifikáciu určuje súd ostatné argumenty sú v podstate konkretizáciou vyššie uvedeného.

Odvolanie sa podáva voči rozhodnutiu súdu s výnimkou rozhodnutí, kde prípustné nie je § 202 OSP

 • 205

(1) V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

 1. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

Vady uvedené v § 221 ods. 1 OSP sa týkajú podmienok konania a sú to

 1. a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
 2. b) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
 3. c) účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
 4. d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
 5. e) sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
 6. f) účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
 7. g) rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát,
 8. h) súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav,

i)sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali,

 1. j) bol odvolacím súdom schválený zmier.
 2. b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
 3. c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
 4. d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
 5. e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a),
 6. f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

(3) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.

 • 205a OSP

(1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak

 1. a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,
 2. b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
 3. c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, ( súd ho nepoučil o povinnosti predložiť dôkazy do vydania uznesenia, ktorým sa konanie končí )
 4. d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Odvolaniu je potrebné venovať patričnú pozornosť, pretože všetky argumenty je potrebné uplatniť v odvolacej lehote. Je preto odporúčania hodné minimálne formulovať úvodnú časť odvolania všeobecne, teda tak, aby sa namietal nesprávne zistený skutkový stav a nesprávna právna kvalifikácia. Keďže skutkový stav vychádza zo spisov a právnu kvalifikáciu určuje súd ostatné argumenty sú v podstate konkretizáciou vyššie uvedeného.

 

VZOR

Odvolanie proti rozsudku

 

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

K spz. 22C 40/2015

 

 

 

 

 

Žalobca :

 

Obchodné meno :                          Veriteľ a.s.

Sídlo                                                     Dlhá 23, 949 01 Nitra

IČO:                                                      11122233

Zapísaná na Okresnom súde Nitra v oddiel Sa vložka číslo 12000/N

Zastúpená :                       Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

 

Žalovaný :

Meno                                                Ján Pohoda

Bytom                                                 Nábrežná 58, 949 01 Nitra

Narodený                                          15.11.1980

 

 

Odvolanie proti rozsudku

 

 

 

 

 

I.

Úvod

Podávanie odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Nitre z 30.11.2015, ktoré odôvodňujeme nasledovne

Okresný súd v Nitre nesprávne zistil skutkový stav a nesprávne aplikoval právny predpis

 

Žalobca a žalovaný uzavreli zmluvu o pôžičke dňa 15.10.2010 na sumu 5000 Eur, ktorá bola splatná dňa 15.11.2012 v celosti s 8% zmluvným ročným úrokom vo výške 1600 Eur ku dňu splatnosti pôžičky.

Žalovaný dlžnú sumu neuhradil v stanovenej lehote a preto ho žalobca vyzval na jej úhradu doporučeným listom zo dňa 15.1.2014. Na tento list žalovaný nereagoval vôbec a dlžnú sumu neuhradil. ( vIď prílohy ) .

Okresný súd skoštatoval, že námietka premlčania zo strany žalovaného viedla k zamietnutiu žaloby. V tejto súvislosti však nevzal do úvahy uznanie dlhu žalovaným zo dňa 15.12.2014, v ktorom vyslovene píše, že pohľadávku žalobcu vo výške 5000 Eur uznáva ako dôvodonú, ale nemá ju ako zaplatiť, pretože sa ocitol v zložitej majetkovej situácii.

Je potrebné poznamenať, že uznanie dlhu je síce iba v texte listu žalovanému, ale žiadny právny predpis neupravuje akou výslovnou formou sa má uznanie urobiť. Stačí , aby takýto úkon bol písomný a obsahoval náležitosti podľa § 558 OZ, čo podľa nášho názoru obsah listu spĺňa.

II.

Právna kvalifikácia

 • 657 Občianskeho zákonníka Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • 658 Občianskeho zákonníka Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.
 • 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka Dlh musí byť splnený riadne a včas.
 • 558 Občianskeho zákonníka Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

III.

Petit

Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby odvolací súd vydal nasledovné

Rozhodnutie

 

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi sumu 6600 Eur s 5,75% úrokom z omeškania od 16.11.2014 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

 

V Nitre 20.6.2015

Ing. Ján Novák

Predseda predstavenstva

 

Prílohy

Návrh 2x

Prílohy Zmluva o pôžičke 2x ( kópia )

Výzva na úhradu 2x ( kópia )

List žalovaného 2x ( kópia )

Súdny poplatok uhradený prevodom

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

One comment

 1. Velke dakujem za tuto stranku,je tu vsetko potrebne a hlavne usetrene peniaze.Dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť