Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Odpor proti platobnému rozkazu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Odpor proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz je rozhodnutie vydané v skrátenom konaní – teda bez nariadenia pojednávania a len na základe skutočností, ktoré tvrdil navrhovateľ. To znamená, že v prípade dôvodne podaného odporu voči platobnému rozkazu tento nemôže obstáť a zruší sa v celom rozsahu uznesením a súd nariadi pojednávanie. Zatiaľ čo platobný rozkaz vydáva vyšší súdny úradník, alebo súdny tajomník o odpore voči platobnému rozkazu rozhoduje sudca na pojednávaní , kde sa vykoná celé dokazovanie. Opravným prostriedkom len voči trovám konania je odvolanie, ale o tým sa teraz nebudeme zaoberať.

Odpor voči platobnému rozkazu je podaním na súd a preto musí obsahovať jeho náležitosti v zmysle § 43 a § 79 Občianskeho súdneho poriadku zákon č. 99/1963 S.b.

Všeobecné náležitosti

ktorému súdu je určené,

kto ho robí,

ktorej veci sa týka

čo sleduje

musí byť podpísané a datované.

Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné.

Osobitné náležitosti

Identifikácia účastníkov

Fyzické osoby nepodnikatelia

meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt

bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov

údaj o štátnom občianstve

Zahraničná osoba

K návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná

V prípade podnikateľov

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

V prípade ak je účastníkom konania právnická osoba

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

keď je účastníkom štát

návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať

Obsah podania

Keďže zmyslom odporu je v podstate dosiahnuť zamietnutie návrhu navrhovateľa je potrebné uviesť tak právne ako i skutkové okolnosti , ktoré popierajú nárok navrhovateľa. Je síce pravdou, že právna kvalifikácia nie je povinnou náležitosťou podaní na súd, pretože aplikácia práva je na súde, ale na druhej strane je potrebné uviesť, že je vhodné, aby odporca uviedol aj právnu kvalifikáciu, pretože ak som uviedol v komentári k vzoru návrhu na platobný rozkaz súd nemusí vydať platobný rozkaz, ale ak ho už raz vydá tak to znamená, že skutkové a právne tvrdenia nie sú v zjavnom rozpore. Preto je vhodné uviesť i právnu stránku veci, aby súd mal uľahčenú prípravu dokazovania. Je potrebné poznamenať, že v konaní na súde prvého stupňa sa uplatňuje koncentračná zásada, čo znamená, že pokiaľ súd uznesením vyhlási dokazovanie za ukončené aplikácia ďaľších dôkazov v odvolacom konaní je výrazne sťažená v dôsledku znenia § 205a zákona č. 99/1963 S.b. , ktorý hovorí citujem

1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak

a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,

b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,

d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Toto ustanovenie sa neuplatní v konaniach, ktoré možno začať i bez návrhu – napríklad dedičské konanie , ale keďže platobný rozkaz je typické sporové konanie má nekvalifikovanie podaný odpor za následok podstatne sťaženie postavenia účastníka konania.

S tým úzko súvisí aj znenie § 174 ods. 3 zákona č. 99/1963 S.b. , kltoré hovorí citujem

3) Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný

a) oneskorene,

b) bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze,

c) neoprávnenou osobou.

Vzhľadom na to, že súdy posudzujú podania podľa obsahu a odstraňujú vady podaní v zmysle § 43 zákona č. 99/1963 S.b. prípad pod písmenom b) by mal nastať len zriedka. Napriek tomu takýto postup zbytočne predlžuje konanie a zvyšuje jeho náklady.

Petit návrhu

čoho sa odporca domáha. Petit musí byť jasný a určitý. Súd osobu, ktorá nie je zastúpená advokátom poučí o procesnej stránke podania, ale ak ani na výzvu neopravíte petit , tak Vám návrh zamietnu bez rozhodnutia vo veci samej z procesných dôvodov. V prípade odporu voči platobnému rozkazu bude petit najčastejšie znieť

Navrhujeme, aby súd zamietol návrh navrhovateľa v celom rozsahu / v časti …..

Súdne poplatky

S výnimkou subjektov oslobodených od súdnych poplatkov je každý účastník konania povinný preukázať úhradu súdneho poplatku. Zákon o súdnych poplatok 71/1992 S.b. obsahuje v prílohe percentuálne i pevné sadzby poplatkov za úkony súdu.

Odpor voči platobnému rozkazu

 

Okresný súd Nitra

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

 

 

 

Navrhovateľ

 

Názov : Veriteľ s.r.o.

Sídlo:    Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

 

Odporca

 

Meno a priezvisko : Ján Dlžný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan SR

 

 

 

Odpor proti  platobnému rozkazu

 

Súdny poplatok uhradený v pokladni súdu

 

I.

Skutkový stav

Navrhovateľ poskytol odporcovi dňa 12.5.2010 zmluvou o pôžičke sumu vo výške 5000 Eur s úrokom 10% ročne ( Dôkaz zmluva o pôžičke ) . Navrhovateľ opiera svoje tvrdenia o fakt, že mu údajne nebola táto pôžička uhradená.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pôžička navrhovateľovi bola uhradená dňa 15.1.2012 vrátane príslušenstva. Uvedené preukazujeme výpisom z účtu , z ktorého vyplýva, že suma 5500 Eur bola navrhovateľovi uhradená ( Dôkaz Výpis z banky ) . Je pravdou, že pri tejto úhrade nebol použitý dohodnutý variabilný symbol, čo mohlo sťažiť identifikáciu platby navrhovateľom, ale vzhľadom na to, že v minulosti sme mali pomerne živé obchodné vzťahy je naše číslo účtu určite súčasťou evidencie navrhovateľa, takže bolo možné priradiť platbu na základe čísla účtu, prípadne overiť, či táto platba skutočne zodpovedá pohľadávke z neuhradenej pôžičky.

V prípade ak aj po zohľadnení tejto platby ešte existuje nejaký čiastkový nárok navrhovateľa sme ochotní ho uhradiť na základe vyčíslenia. V tejto súvislosti si dovolíme poznamenať, že je divné ak platba vo výške 5500 Eur nevzbudila pozornosť pracovníkov ekonomického úseku navrhovateľa. Ak by šlo o platbu relatívne malej výšky ešte by sa to dalo pochopiť, ale pri takejto sume je takéto konanie ťažko vysvetliteľné. Máme za to, že nedbalosťou pracovníkov navrhovateľa nedošlo k priradeniu platby a teda navrhovateľ podal zbytočný návrh na začatie konania a preto by mal znášať jeho trovy. My si trovy neuplatňujeme, ale žiadame, aby navrhovateľovi neboli priznané žiadne trovy konania.

II.

Právna kvalifikácia

V zmysle § 559 ods. 1 Občianskeho zákonníka citujeme :

Splnením dlh zanikne.

III.
Petit

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby Okresný súd Nitra vydal nasledovné

 

R o z h o d n u t i e

Návrh navrhovateľa sa zamieta. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania

Prílohy :

Výpis z účtu

Kolkové známky

V Nitre 10.09.2012

Ján Dlžný v.r.

[wpdm_package id=2085 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

 [wpdm_file id=9]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť