Home » Vzory » Rodinné právo » Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 01 Nitra

Nitra  28.2.2015

Navrhovateľ :

Mária Malá

Narodená 15.1.2005

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

zastúpená zákonným zástupcom

Janka Malá  rodená  Tichá

Narodená  25.1.1984

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

Odporca

Meno a priezvisko          Jozef Malý

narodený            22.4.1980

Bytom:                                 Javorová 75, 949 01 Nitra

I

Navrhovateľka je maloleté dieťa  pochádzajúce zo spoločného manželstva navrhovateľa a odporkyne, ktoré bolo rozvedené Okresným súdom v Nitre rozsudkom 8C 44/2010. Týmto rozhodnutím bolo určené výživné vo výške 80 Eur / mesačne.

 

II.

Odvtedy sa pomery zmenili, pretože maloletá začala navštevovať ZŠ Levická v Nitre, čím sa podstatne zvýšili náklady na výchovu a to najmä obedy v školskej jedálni v sume 24 Eur / mesačne, ďalej cestovné vo výške mesačného žiackeho lístka vo výške 20 Eur / mesačne, nákup kníh a študijných pomôcok v septembri kalendárneho roka, čo predstavuje cca 120 Eur. Okrem toho jej odporučili navštevovať jazykovú školu za ktorú platím za semester sumu 30 Eur / mesačne.

 

III.

Otec pracuje v spoločnosti SPP a.s. ako vedúci smeny so zárobkom približne  800 Eur / mesačne. Je teda spôsobilý uhrádzať požadované výživné. Navrhujem týmto zabezpečiť výšku zárobku od zamestnávateľa.

Na základe toho mám za to, že sa zvýšili objektívne náklady na život a výchovu maloletej  a preto žiadam zvýšiť mesačné výživné o sumu 50 Eur / mesačne, celkom teda na sumu 130 Eur / mesačne.

IV.

Na základe vyššie uvedeného navrhujem aby súd vydal nasledovné

 

R o z h o d n u t i e

 

Odporca je povinný platiť navrhovateľovi výživné vo výške 130 Eur mesačne vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom právoplatnosti rozsudku.

Odporca je povinný navrhovateľke nahradiť trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

 

 

Komentár

Nárok na vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom je upravená všeobecne v 62 až 67 Zákona o rodine zákon č. 36/2005 Z.z..

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Schopnosť samostatne sa živiť sa nemusí kryť s dosiahnutím plnoletosti. Spravidla sa schopnosť samostatne sa živiť odvodzuje od získania potrebnej kvalifikácie ( inými slovami dosiahnutím potrebného vzdelania, pričom ohľadne vysokoškolského vzdelávania platí, že pokiaľ sa dieťa rozhodne študovať ( pripravovať sa na budúce povolanie )  bude povinnosť výživné plniť i keď schopnosť samostatne sa živiť je často dosiahnutá i stredným vzdelaním, stále však trvá príprava na budúce povolanie.

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť