Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Návrh na vydanie platobného rozkazu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na začatie konania musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania v zmysle
§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok a osobitné náležitosti uvedené v § 79 zákona č. 99/963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Všeobecné náležitosti

  1. ktorému súdu je určené,
  2. kto ho robí,
  3. ktorej veci sa týka
  4. čo sleduje
  5. musí byť podpísané a datované.
  6. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis

    zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné.

Osobitné náležitosti

Identifikácia účastníkov

 

Fyzické osoby nepodnikatelia

meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt

bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov

údaj o štátnom občianstve

Zahraničná osoba

K návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná

V prípade podnikateľov

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

V prípade ak je účastníkom konania právnická osoba

návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené

keď je účastníkom štát

návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať

 

Samotný obsah podania

 

pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé,

Petit návrhu

čoho sa navrhovateľ domáha. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že až na zákonné výnimky súd nemôže rozhodnúť nad rámec návrhu – ultra petitum , inými slovami čo keď budete žiadať menej, tak menej i dostanete. Petit musí byť jasný a určitý. Súd osobu, ktorá nie je zastúpená advokátom poučí o procesnej stránke podania, ale ak ani na výzvu neopravíte petit , tak Vám návrh zamietnu bez rozhodnutia vo veci samej z procesných dôvodov.

Súdne poplatky

S výnimkou subjektov oslobodených od súdnych poplatkov je každý účastník konania povinný preukázať úhradu súdneho poplatku. Zákon o súdnych poplatok 71/1992 S.b. obsahuje v prílohe percentuálne i pevné sadzby poplatkov za úkony súdu.

Procesná úprava skráteného konania

 

Súd môže ( nemusí ) vydať platobný rozkaz za predpokladu, že navrhovateľ dostatočne preukáže v návrhu ním tvrdené skutočnosti a uplatňuje návrh na zaplatenie peňažnej sumy .

Platobný rozkaz sa nemôže vydať do zahraničia ( tam sa používajú iné procesné formy – napríklad Európsky platobný rozkaz )

Súd môže platobný rozkaz vydať v cudzej mene.

Platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk – náhradné doručenie je vylúčené a ak sa nepodarí platobný rozkaz doručiť súd nariadi pojednávanie.

V prípade ak je návrh podaný na predpísanom tlačive súd vydá návrh na vydanie platobného rozkazu do 10 dní pracovných dní od splnenia podmienok na vydanie platobného rozkazu a zaplatenia súdneho poplatku. Predpísané tlačivo je v podstate tlačivo platobného rozkazu, ktoré účastník doplní údajmi a pripojí k návrhu. V ideálnom prípade by na to súd dal len svoju pečiatku ale súdy aj tak vydávajú tieto platobné rozkazy vo vlastnej réžii .

Osobitným prípadom je skráteného konania je zmenkový platobný rozkaz a rozkaz na plnenie. Tomu sa však budem venovať v inom článk

Zároveň by som chcel upozorniť a vzor odporu voči platobnému rozkazu , ktorý naájdete na tejto stránke-

VZOR

Návrh na vydanie platobného rozkazu

 

 

Okresný súd Nitra

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

 

 

 

Navrhovateľ

 

Názov : Veriteľ s.r.o.

Sídlo:    Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

 

Odporca

 

Meno a priezvisko : Ján Dlžný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan SR

 

 

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu

 

Súdny poplatok uhradený v pokladni súdu

 


 

I.

Skutkový stav

Navrhovateľ poskytol odporcovi dňa 12.5.2010 zmluvou o pôžičke sumu vo výške 5000 Eur s úrokom 10% ročne ( Dôkaz zmluva o pôžičke ) . Odporca sa zaviazal vrátiť poskytnutú sumu do 18 mesiacov odo dňa poskytnutia pôžičky. Lehota splatnosti pôžičky márne uplynula 12.11.2011. Dňa 10.1.2012 vyzval navrhovateľ odporcu na úhradu dlžnej sumy doporučenou zásielkou na vyššie uvedenú adresu odporcu. Odporca výzvu prevzal ( kópia listu a doručenky ) , ale dlžnú sumu neuhradil. Na základe toho navrhovateľ uplatnil návrh na vydanie platobného rozkazu na tunajšom súde.

II.

Právna kvalifikácia

V zmysle § 657 zákona č. 40/1964 S.b. Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Podľa § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

 

III.
Petit

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby Okresný súd Nitra vydal nasledovné

 

R o z h o d n u t i e

Odporca je povinný zaplatiť sumu 5000,-Eur s 10% ročným úrokom od 13.05.2010 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia

 

Prílohy :

Zmluva o pôžičke zo dňa 12.5.2010

Výzva na úhradu zo dňa 10.1.2012 + doručenka

Výpis z Obchodného registra navrhovateľa

Návrh na vydanie platobného rozkazu na predpísanom tlačive v zmysle § 172 ods. 8 zákona
č. 99/1963 S.b.

Potvrdenie o úhrade súdneho poplatku

 

V Nitre 10.05.2012

Ján Novák

konateľ Veriteľ s.r.o,

 

 

 

 

Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=2083 template=”link-template-default.php”]

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu si môžete stiahnuť Tu

[wpdm_file id=8]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť