Home » Vzory » Občianske právo » Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode .

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 01 Nitra

Nitra 28.2.2011

Navrhovateľ :

Janka Malá rodená Tichá

Narodená 25.1.1984

bytom : Hlboká 56, 949 01 Nitra

Odporca

Meno a priezvisko     Jozef Malý

narodený     22.4.1980

Bytom:          Javorová 75, 949 01 Nitra

Návrh na rozvod manželstva a a úpravu práv a povinností k k maloletej Janke Malej narodenej 1.1.2005.

I.

S odporcom sme uzatvorili manželstvo po približne 6 mesačnej známosti pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. U oboch účastníkov ide o prvé manželstvo . Z manželstva pochádza maloletá Janka Malá narodená 1.1.2005. . Navrhovateľka v súčasnej dobe pracuje v spoločnosti SPP a.s. s príjmom 700 Eur / mesačne. Odporca v súčasti pracuje v spoločnosti EXIMPO s.r.o. ako účtovník.

II,

Prví problémy sa objavili približne rok po narodení dieťaťa. Manžel ťažko znášal problémy s tým spojené a začal vo zvýšenej miere požívať alkoholické nápoje. Domov chodil neskoro , bol nevrlý. Tento stav pretrval dlhšiu dobu. V poslednej dobe sa situácia výrazne zhoršila ani protialkoholické liečenie nebolo úspešné. Uvedenú situáciu ťažko znášam ja i naša maloletá dcéra. Na základe týchto skutočností som sa rozhodla pre tento krok – rozvod manželstva.

III.

Skutočnosti uvádzané vyššie svedčia o tom, že v súčasnosti sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

IV.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem , aby súd vydal nasledovné rozhodnutie

Manželstvo účastníkov Janky Malej rodenej Tichej narodenej 25.1.1984 a Jozefa Malého narodeného 22.4.1980 uzavretého pred Mestským úradom v Nitre dňa 10.10.2003. zapísané v knihe manželstiev v zväzku III ročník 2003 strana 54 sa rozvádza. Maloletá Janka Malá narodená 1.1.2005sa zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľky – matky.

Odporca – otec je povinný prispievať na výživu maloletej sumou 120 Eur mesačne vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca k rukám matky počnúc mesiacom právoplatnosti rozsudku.

Odporca je oprávnený stýkať sa s maloletou každý nepárny týždeň v mesiaci v čase od piatku 17:00 hodiny do nedele do 18:00 hodiny s tým, že maloletú si prevezme a po ukončený styku opätovne odovzdá v mieste bydliska matky.

Odporca je povinný navrhovateľke nahradiť trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Dôkazy :     Sobášny list

        Rodný list maloletej

        Potvrdenie zamestnávateľa

Rozvod manželstva je jediným spôsobom zániku manželstva za života manželov. O rozvode manželstva rozhoduje súd. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. § 23 Zákona o rodine 36/2005 Z.z.

Musí ísť o kvalifikovaný rozvrat vzťahov . Nestačia len občasné nezhody. O rozvrate vzťahov môže napríklad svedčiť fakt, že manželia už nezdierajú spoločnú domácnosť.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

  Zmluva o dielo je popri kúpnej zmluve najčastejšie využívaným zmluvným typom v obchodných vzťahoch. Pri tvorbe …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.