Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Nájomná zmluva na pozemok vzor

Nájomná zmluva na pozemok vzor

Forma zmluvy

Nájomná zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti nevyžaduje písomnú formu. Na druhej strane je nemysliteľné preukázať právo užívať k nehnuteľnosti inak ako písomnou zmluvou.

Náležitosti zmluvy

Povinné náležitosti zmluvy sú

 1. Označenie zmluvných strán ( prenajímateľa a nájomcu )
 2. Označenie predmetu nájmu
 3. Dohodnutá odplata
 4. Doba trvania nájmu

Odplatnosť je pojmovým znakom nájomnej zmluvy. V prípade ak by nebola dojednaná odplata nešlo by o nájomnú zmluvu, ale mohlo by ísť o zmluvu o výpožičke.

Pravidelnými náležitosťami nájomnej zmluvy budú

 1. dohoda o zvyšovaní nájmu o úroveň inflácie
 2. spresnenie výpovedných dôvodov
 3. prípadne zmluvná pokuta
 4. riešenie zmien predmetu nájmu ( stavebné úpravy, technické a biologické rekultivácie ).

Je vhodné upraviť právo prenájmu predmetu nájmu, pretože toto právo prislúcha nájomcovi a tiež právo kontroly predmetu nájmu.

Je dôležité venovať právnej úprave nájomnej zmluvy patričnú pozornosť, pretože ide o záležitosť dlhodobú a to tak zo strany prenajímateľa ako i nájomcu. Pri poľnohospodárskej výrobe je potrebné zohľadniť i hospodársky cyklus.

Rovnako je potrebné upozorniť, že nájomná zmluva na nehnuteľnosť je upravená výlučne Občianskym zákonníkom. Ak ju uzatvoria osoby v postavení podnikateľov použije sa právna úprava nájomnej zmluvy v Občianskom zákonníku a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka( napríklad právna úprava premlčacej doby ) .

VZOR

Nájomná zmluva na pozemok

( § 663-670 OZ )

Názov:                Prvá realitná a.s.

Sídlo :                   Hlavná 65, 95201 Vráble

IČO:                       000 000 00

Číslo účtu:           123456789/0900

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel a.s. vložka číslo ……………

Zastúpená Ing. Stanislavom Deákom , predsedom predstavenstva

ďalej len prenajímateľ

 

Meno a priezvisko          Ján Novoroľník

Sídlo :                                   Hlavná 58, 94901 Nitra

IČO:                                      111 111 11

Číslo účtu :                         45678912/0200

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra číslo ………….

Ďalej len nájomca

 

 

I.

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ je vlastníkom pozemku evidovanom Okresným úradom Nitra, na LV …… , parcela registra C , katastrálne územie …….. , obec Nitra vo výmere ……. m2.

II.

Účel nájmu

 

 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za účelom …….. .
 2. Nájomca je oprávnený používať predmet zmluvy výlučne za účelom …….. . Zmena účelu predmetu nájmu je možná po súhlase prenajímateľa.

 

III.

Doba nájmu.

 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od ……….. do ……… .

IV.

Nájomné

 1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi ročné nájomné za premet zmluvy vo výške …….. Eur za m2.
 2. Nájomné je splatné v štvrťročných splátkach vopred takto

 

 1. Splátka do 5. januára bežného roka
 2. Splátka do 5. apríla bežného roka
 3. Splátka do 5. júla bežného roka
 4. Splátka do 5.septembra bežného roka

 

 1. A zabezpečenie záväzkov z nájomného má prenajímateľ zákonné záložné právo na veciach nachádzajúcich sa na predmete nájmu.

V.

Zábezpeka

 1. Na zabezpečenie záväzkov z nájomného a škôd spôsobených na predmete nájmu nájomca zloží zábezpeku vo výške …… Eur.
 2. Prenajímateľ je oprávnený použiť zábezpeku na
 • Vyrovnanie nedoplatkov na nájomnom vrátane zmluvnej pokuty
 • Škôd na predmete nájmu.
 1. Právo použiť zábezpeku prenajímateľom vzniká
 • Pätnástym dňom omeškania s platením nájomného
 • Pätnástym od odoslania výzvy na úhradu škôd spôsobených nájomcom na predmete nájmu

 

 1. Nájomca je povinný doplniť zábezpeku na pôvodnú výšku do 5- tich dní od doručenia výzvy prenajímateľa

VI.

Zmluvná pokuta

 1. Nájomca sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s platením nájomného.

 

 

VII.

Práva a povinnosti nájomcu

 

 1. Nájomca je povinný užívať predmet zmluvy v súlade s dohodnutým účelom
 2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet zmluvy do podnájmu tretej osobe ani umožniť užívanie nehnuteľnosti treťou osobou.
 3. Nájomca je povinný hospodáriť s nehnuteľnosťou s odbornou starostlivosť a pri rešpektovaní platných právnych predpisov najmä predpisov o ochrane životného prostredia, dodržiavať právne predpisy nakladania s odpadmi.
 4. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za porušenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a právnych predpisov a je povinný odstrániť poškodenia predmetu nájmu na svoje náklady.
 5. Nájomca je povinný oznámiť vznik mimoriadnej situácie na predmete zmluvy prenajímateľovi a príslušným orgánom štátnej správy.
 6. Nájomca nie je oprávnený zriaďovať stavby na predmete nájmu a nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa na predmete nájmu.
 7. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v deň skončenia nájmu v riadnom stave s prihliadnutím na obvyklé upotrebenie.
 8. Náklady na uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu znáša prenajímateľ sám.
 9. Nájomca je povinný umožniť kontrolu predmetu nájmu prenajímateľom.

VIII.

Práva a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na bežné užívanie.
 2. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi prístup k predmetu nájmu.
 3. Prenajímateľ je oprávnený na výkon kontroly predmetu nájmu po predchádzajúcom oznámení nájomcovi.

IX.

Skončenie nájmu

 1. Nájom zaniká
 • Uplynutím doby nájmu
 • Vzájomnou dohodou
 • Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany

 

 1. Výpovedná doba je jeden rok a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 2. Výpovedná doba je dva mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane v prípade ak
 • nájomca   je v omeškaní s platením nájomného a zároveň zábezpeka nie je doplnená do dohodnutej výšky ani v lehote určenej v čl. …. zmluvy.
 1. Nájomca môže zmluvu vypovedať okamžite ak
 • prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie
 • prenajatá vec sa stane nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie bez zavinenia nájomcu
 • nájomcovi sa odníme taká časť veci, ktorá vo svojom dôsledku znamená zmarenie zmluvy
 1. Prenajímateľ môže vypovedať okamžite ak
 • Nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Nájomca vyhlasuje, že pozná stav predmetu zmluvy a tento je spôsobilý na riadne užívanie v súlade s dohodnutým účelom.
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali , porozumeli jej a na znak súhlasu ju podpisujú.
 4. Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
 5. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
 6. Túto zmluvu je možné meniť písomnými a číslovanými dodatkami.

 

 

V ……………….

 

Nájomca                                                                                            Prenajímateľ

 

 

[wpdm_package id=2211 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=34]

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť