Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Kúpna zmluva na auto

Kúpna zmluva na auto

Právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá v § 588–600 Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť i právnu úpravu vedľajších dojednaní a to výhrada vlastníctva § 601 OZ , predkúpne právo § 602-606 a právo spätnej kúpy § 607-609 Občianskeho zákonníka.

Ide o univerzálnu úpravu, ktorá sa použije vždy ak ide o prevod nehnuteľností.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že kúpnu zmluva je obsiahnutá i v Obchodnom zákonníku § 409 -475 Obchodného zákonníka sa použije len hnuteľné veci.

Forma zmluvy

Kúpna zmluva nemusí mať písomnú formu s výnimkou zmlúv, kde to polo stranami dohodnuté a pri zmluvách týkajúcich sa nehnuteľností.

Náležitosti zmluvy

 

  1. Označenie účastníkov zmluvy
  2. Označenie predmetu zmluvy
  3. Záväzok predávajúceho odovzdať predmet zmluvy a previesť vlastnícke právo k predmetu zmluvy
  4. Záväzok kupujúceho vec prevziať a uhradiť kúpnu cenu
  5. Kúpna cene je povinná náležitosť zmluvy v prípade Občianskeho zákonníka ( na rozdiel od Obchodného zákonníka , kedy platí, že uhrádza sa cena obvyklá )

Prechod vlastníckeho práva k veci

Vlastníctvo sa nadobúda odovzdaním veci a je prevzatím ( § 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka ) . U nehnuteľností sa vlastníctvo nadobúda až zápisom do katastra nehnuteľností.

Dôležité

Podľa Občianskeho zákonníka nie je možné nadobudnúť vlastnícke právo od nevlastníka a to ani v prípade ak je kupujúci dobromyseľný. V Občianskom práve totiž platí, že nik nemôže na druhého previesť viac práv ako sám má. Preto je potrebné si dať pozor pri kúpe najmä automobilov od neznámych subjektov i keď kontrola originality do značnej miery eliminuje riziko podvodov.

Kúpna zmluva

  • 588 Občianskeho zákonníka

 

Predávajúci

Meno a priezvisko: Samuel Šangala

Narodený: 15.11.1970

Bytom: Stráže 3 , Banská Bystrica

 

Kupujúci

Meno a priezvisko: Ján Novák

Narodený: 16.11.1980

Bytom: Horná 28, Banská Bystrica

 

 

I.

Predmet zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla

Továrenská značka

EČV

Rok výroby

Číslo karosérie

Číslo motora

Údaje boli prevzaté z technického preukazu číslo

 

Ďalej len predmet zmluvy

 

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v článku I. a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu

 

III.

Kúpna cena

Kúpna cena bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške ……. Eur ( slovom ……. )

 

IV.

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Kúpna cena bude uhradená v hotovosti v plnej výške pri podpise zmluvy

Variantné riešenie

  1. Kúpna cena bude uhradená na číslo účtu ……… vedeného v peňažnom ústave ( uviesť konkrétne ) .
  2. Kúpna cena bude uhradená v dvoch splátkach 1/2 kúpnej ceny pri podpise zmluvy zvyšná časť do 5 dní o prepisu motorového vozidla.

 

V.

Odovzdanie predmetu zmluvy

Predmet zmluvy bude predávajúcim odovzdaný kupujúcemu pri podpise zmluvy.

Súčasťou predmetu zmluvy je i nasledovné príslušenstvo: dva kľúče od predmetu zmluvy, servisná knižka, náradie, lekárnička, výstražný trojuholník, lano na ťahanie , rezervné koleso.

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho odovzdaním veci.

VI.

Prechod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prejde z kupujúceho na predávajúceho odovzdaním veci/ úplným zaplatením kúpnej ceny

VII.

Stav predmetu zmluvy

 

Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy má najazdených …….. km a stav tachometra zodpovedá skutočnosti.

Predmet zmluvy je v stave spôsobilom na bežné užívanie a technický stav predmetu zmluvy zodpovedá jeho obvyklému užívaniu.

Na predmete zmluvy neviaznu práva tretích osôb.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Na otázky neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a na znak toho ju podpisujú.

Dodatky k tejto zmluve je možnú uzatvárať písomne formou číslovaných dodatkov

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch jeden pre každú zmluvnú stranu.

 

V Banskej Bystrici dňa ……..

 

 

Predávajúci                                                                                                      Kupujúci

 

[wpdm_package id=2187 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

 

[wpdm_package id=24]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť