Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Komisionárska zmluva vzor

Komisionárska zmluva vzor

Komisionársky zmluva je upravená v § 577-590 Obchodného zákonníka zákon 513/1991 S.b.

Ekonomický účel komisionárskej zmluvy, ktorou sa odlišuje od obchodného zastúpenia, prípadne mandátnej zmluvy je fakt, že komisionár koná vo vlastnom mene aj keď na účet komitenta. Tretia osoba tak vôbec nemusí mať vedomosť o tomto vzťahu a vníma iba osobu komisionára. V súčasnosti mnohí internetoví predajcovia riešia svoje eshopy formou takzvaného dropshippingu (drop shipping alebo dropshipment ), kedy v podstate dodávateľ tovaru objednávky , ktoré dostáva od internetového obchodu vybavuje sám, ale akoby v mene predajcu. Mnohí to považujú za obchodné zastúpenie, ale to je v podstate komisionárska zmluva.

Obchodný zákonník to v § 577 definuje takto Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

Podrobnejšie právne i daňové dopady rozoberieme v samostatnom článku.

Forma zmluvy

Komisionárska zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej forme. Vzhľadom na komplexnosť právnych vzťahov z nej vyplývajúcej je písomná forma nevyhnutná.

Povaha právneho vzťahu

Právne vzťahy založené komisionárskou zmluvou sú relatívnym obchodom s výnimkou zmlúv týkajúcich sa cenných papierov. Zmluvy týkajúce sa cenných papierov § 31-35 zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch sú vždy obchody absolútne- teda bez ohľadu na právne postavenie účastníkov sa budú vždy spravovať Obchodným zákonníkom. § 261 ods. 6 OBCHZ ( do 31.1.2013 § 261 ods. 3 OBCHZ ).

Náležitosti zmluvy

Označenie zmluvných strán

Určenie obchodnej záležitosti

Záväzok komisionára zariadiť obchodnú záležitosť

Záväzok komitenta uhradiť komisionárovi odplatu

Nepovinné náležitosti zmluvy

Právna úprava informačných povinností zmluvných strán

Podrobnejšia úprava spôsobu splnenia záväzku komisionára najmä fakt, či je oprávnený použiť na splnenie záväzku tretiu osobu a v akom rozsahu

Právna úprava odstúpenia od zmluvy

V prípade opakovanej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o obchodnom zastúpení.

Komisionárska zmluva

(§ 577-590 Obchodného zákonníka )

Komitent

Meno a priezvisko: Samuel Šangala

Narodený: 15.11.1970

IČO: 33322211

Sídlo: Stráže 3 , Banská Bystrica

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Banská Bystrica pod číslom…

Číslo účtu

Komisionár

Meno a priezvisko: BC CAR s.r.o.

Sídlo : Horná 28, Banská Bystrica

IČO: 11122200

IČO DPH : SK11122200

Číslo účtu

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod číslom oddiel Sro vložka číslo……

I.

Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje obstarať predaj osobného motorového vozidla pre komitenta ( ďalej len predmet zmluvy ) Škoda Octavia EČV BA154NV    za sumu minimálne………. Eur .

II.

Odplata

Komitent sa zaväzuje uhradiť komisionárovi odplatu obstaranie obchodnej záležitosti vo výške ….. % z predajnej ceny predmetu zmluvy. V odplate je zahrnutá i náhrada nákladov.

V prípade ak počas trvania zmluvy nedôjde k uzatvoreniu k obstaraniu predaja predmetu zmluvy patrí komisionárovi paušálna náhrada nákladov vo výške ……. Eur

 

III.

Odovzdanie predmetu zmluvy

Komitent odovzdá komisionárovi predmet zmluvy spolu s dokladmi potrebnými na realizáciu predmetu zmluvy ( technický preukaz , kľúče od predmetu zmluvy v počte 2ks , príslušenstvo predmetu zmluvy …….. ) .

Komitent je povinný informovať komisionára o stave predmetu zmluvy.

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy zostáva komitentovi zachované pokiaľ ho nenadobudne v súlade s touto zmluvou tretia osoba.

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na komisionára odovzdaním predmetu zmluvy komisionárovi.

Komisionár sa zaväzuje predmet zmluvy opatrovať s odbornou starostlivosťou vo svojej prevádzke na adrese …….. a dbať aby na veci ne vznikla škoda. Ak škoda vznikne je povinný urobiť opatrenia, aby bola čo najmenšia.

Komisionár nezodpovedá za škodu na predmete zmluvy, ktorú nemohol odvrátiť ani s vynaložením odbornej starostlivosti v prípadoch uvedených v § 533 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 583 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Komitent je povinný poskytovať komisionárovi informácie potrebné plnenie predmetu zmluvy.

 

IV.

Povinnosti komisionára

Komisionár je povinný pri plnení záväzku vyplývajúci z tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. Komisionár je bez zbytočného odkladu povinný informovať komitenta o všetkých skutočnostiach , ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto zmluvy.

Komisionár je povinný pri plnení zmluvy prihliadať na pokyny a oprávnené záujmy komitenta, ktoré pozná, alebo musí poznať.

Komisionár je povinný postupovať tak, aby odplata za obstaranie predmetu zmluvy predstavovala minimálne sumu ……… Eur

Komisionár je povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo až po úhrade kúpnej ceny

V.

Trvanie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu 3 mesiacov.

V prípade ak komitent neoznámi komisionárovi úmysel ukončiť zmluvu do 7 dní od uplynutia platnosti zmluvy predlžuje sa trvanie vždy do konca kalendárneho mesiaca za rovnakých podmienok.

VI.

Vyúčtovanie

Po uzatvorení kúpnej zmluvy na predaj veci je komisionár povinný písomne informovať komitenta o uzatvorení kúpnej zmluvy a dosiahnutej cene ( odovzdať kópiu zmluvy ).

Komisionár je povinný odovzdať finančné prostriedky získané obstaraním predaja predmetu zmluvy komitentovi do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy po odpočítaní odplaty za obstaranie predaja predmetu zmluvy.

Komitent je povinný vyúčtovanie a peňažné prostriedky prevziať.

 

VII.

Záverečné ustanovenia.

 

Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Účastníci zmluvy vyhlasujú. že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a na znal súhlasu ju podpisujú.

 

V Banskej Bystrici

 

Dňa….

 

Ing. Jaroslav Bystrý                                                                                       Samuel Šangala

Konateľ BC CAR s.r.o.

[wpdm_package id=2193 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=25]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť