Home » Vzory » Rodinné právo » Dohoda rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu§ 705 OZ

Dohoda rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu§ 705 OZ

 

Spoločný nájom bytu vzniká manželom za predpokladu, že jednému z manželov vznikne právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy. To sa nevzťahuje na zmluvu uzatvorenú podľa zákona o krátkodobom nájme bytu 98/2014 Z.z.

V zásade môžu vzniknúť dve situácie

  1. Manželia sa stali spoločnými nájomcami nedružstevého bytu
  2. Manželia sa stali spoločnými nájomcami družstevného bytu

Spoločný nájom bytu , ktorý nie je družstevným bytom

V tomto prípade spoločný nájom bytu rozvodom nezaniká a teraz už bývalý manželia sa môžu dohodnúť o spoločnom nájme bytu a dohodou si upraviť vzájomné povinnosti v zmysle § 700-702 OZ. Častejším však bude riešenie kedy bude záujem ukončiť spoločný nájom bytu a to buď na základe vzájomnej dohody, ktorú zákon uprednostňuje ako i na základe rozhodnutia súdu.

Čo sa týka bytových náhrad tam bude mať druhý manžel právo na bytovú náhradu, ktorou je náhradný byt. Na druhej strane súd môže , ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie.

Osobitne je riešená situácia, kedy sa jeden z manželov dopúšťal voči druhému manželovi, alebo blízkej osobe násila.

Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí. Tu už súd nemá voľbu, ale rozhoduje na základe splnenia zákonnej podmienky – teda toho, že sa manžel dopúšťal násilia na druhom manželovi, alebo blízkej osobe – teda najčastejšie na deťoch.

Manželia boli spoločnými nájomcami družstevného bytu.

V tomto prípade môžu nastať v zásade dve situácie

  1. Jednému z manželov vzniklo právo na uzatvorenie nájmu družstevného bytu – teda stal sa členom družstva pre uzavretím manželstva
  2. Obom manželom vzniklo členstvo v družstve počas manželstva

V prípade ak pred uzatvorením manželstva bol členom družstva ( a teda nájomcom družstevného bytu len jeden z manželov ) zaniká právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva spoločný nájom bytu manželmi ex lege. Nájomcom družstevného bytu zostáva ten z manželov, ktorý bol nájomcom družstevného bytu pred uzatvorením manželstva. Druhý z manželov má nárok len na náhradné ubytovanie. Súd však môže rozhodnúť ,.že má nárok na náhradný byt. Je to tak z dôvodu, že spoločný nájom družstevného bytu môže vzniknúť len medzi manželmi a druhý z manželov sa uzatvorením manželstva nestal členom družstva.

Ak sa stali členmi družstva obaja počas manželstva, tu sa musia dohodnúť nielen na skončení spoločného nájmu , ale i na vysporiadaní majetkového podielu v družstve. Obaja sú spoločnými nájomcami z titulu svojho členstva v bytovom družstve a nie z titulu manželstva. Ak sa nedohodnú rozhodne súd. V tomto prípade má druhý z manželov právo na náhradný byt, pričom súd môže rozhodnúť, že má nárok len na náhradné ubytovanie, alebo len prístrešie.

Súd prihliada v takomto prípade na stanovisko prenajímateľa i záujem maloletých detí.

VZOR

Dohoda rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu

  • 705 OZ

 

 

 

Meno a Priezvisko: Ján Novák

Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble

Narodený 15.1.1970

 

A

 

Meno a Priezvisko: Mária Nováková rod. Pekná

Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble

Narodená : 22.1.1971

 

Uzatvárajú túto

 

Dohodu rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu

 

 

I.

Manželstvo účastníkov tejto dohody bolo rozvedené rozhodnutím Okresného súdu Nitra spz. 11 C 47/2010 právoplatné 15.1.2013.

II.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy zaniká spoločný nájom bytu na adrese Hlavná 63, 952 01 Vráble nachádzajúcemu vchode č. 7 bytového domu sa na druhom poschodí číslo bytu 5, ktorý pozostáva z troch izieb a príslušenstva.

III.

Účastníci zmluvy sa dohodli , že byt bude užívať ako výlučná nájomníčka Mária Nováková rod. Pekná, Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble , Narodená : 22.1.1971.

IV.

Mária Nováková rod. Pekná, Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble , Narodená : 22.1.1971 zabezpečí náhradné ubytovanie pre Jána Nováka, Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble, Narodený 15.1.1970.

Náhradné ubytovanie bude zabezpečené uzatvorením nájomnej zmluvy na byt s jednou obytnou miestnosťou na adrese Výstavná 67, 952 01 Vráble, byt číslo 1, na prízemí, ktorý pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva.

 

V.

Ján Novák, Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble, Narodený 15.1.1970 sa zaväzuje vypratať byt do 15 dní od zabezpečenia náhradného ubytovania

 

VI.

Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej a vyjadruje ich vážnu, slobodnú vôľu.

 

 

Vo Vrábľoch 1.5.2014

 

Ján Novák                                                                                         Mária Nováková rod. Pekná

 

.

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=’2523′]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.