Home » Vzory » Rodinné právo » Dohoda rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu§ 705 OZ

Dohoda rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu§ 705 OZ

 

Spoločný nájom bytu vzniká manželom za predpokladu, že jednému z manželov vznikne právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy. To sa nevzťahuje na zmluvu uzatvorenú podľa zákona o krátkodobom nájme bytu 98/2014 Z.z.

V zásade môžu vzniknúť dve situácie

  1. Manželia sa stali spoločnými nájomcami nedružstevého bytu
  2. Manželia sa stali spoločnými nájomcami družstevného bytu

Spoločný nájom bytu , ktorý nie je družstevným bytom

V tomto prípade spoločný nájom bytu rozvodom nezaniká a teraz už bývalý manželia sa môžu dohodnúť o spoločnom nájme bytu a dohodou si upraviť vzájomné povinnosti v zmysle § 700-702 OZ. Častejším však bude riešenie kedy bude záujem ukončiť spoločný nájom bytu a to buď na základe vzájomnej dohody, ktorú zákon uprednostňuje ako i na základe rozhodnutia súdu.

Čo sa týka bytových náhrad tam bude mať druhý manžel právo na bytovú náhradu, ktorou je náhradný byt. Na druhej strane súd môže , ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie.

Osobitne je riešená situácia, kedy sa jeden z manželov dopúšťal voči druhému manželovi, alebo blízkej osobe násila.

Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí. Tu už súd nemá voľbu, ale rozhoduje na základe splnenia zákonnej podmienky – teda toho, že sa manžel dopúšťal násilia na druhom manželovi, alebo blízkej osobe – teda najčastejšie na deťoch.

Manželia boli spoločnými nájomcami družstevného bytu.

V tomto prípade môžu nastať v zásade dve situácie

  1. Jednému z manželov vzniklo právo na uzatvorenie nájmu družstevného bytu – teda stal sa členom družstva pre uzavretím manželstva
  2. Obom manželom vzniklo členstvo v družstve počas manželstva

V prípade ak pred uzatvorením manželstva bol členom družstva ( a teda nájomcom družstevného bytu len jeden z manželov ) zaniká právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva spoločný nájom bytu manželmi ex lege. Nájomcom družstevného bytu zostáva ten z manželov, ktorý bol nájomcom družstevného bytu pred uzatvorením manželstva. Druhý z manželov má nárok len na náhradné ubytovanie. Súd však môže rozhodnúť ,.že má nárok na náhradný byt. Je to tak z dôvodu, že spoločný nájom družstevného bytu môže vzniknúť len medzi manželmi a druhý z manželov sa uzatvorením manželstva nestal členom družstva.

Ak sa stali členmi družstva obaja počas manželstva, tu sa musia dohodnúť nielen na skončení spoločného nájmu , ale i na vysporiadaní majetkového podielu v družstve. Obaja sú spoločnými nájomcami z titulu svojho členstva v bytovom družstve a nie z titulu manželstva. Ak sa nedohodnú rozhodne súd. V tomto prípade má druhý z manželov právo na náhradný byt, pričom súd môže rozhodnúť, že má nárok len na náhradné ubytovanie, alebo len prístrešie.

Súd prihliada v takomto prípade na stanovisko prenajímateľa i záujem maloletých detí.

VZOR

Dohoda rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu

  • 705 OZ

 

 

 

Meno a Priezvisko: Ján Novák

Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble

Narodený 15.1.1970

 

A

 

Meno a Priezvisko: Mária Nováková rod. Pekná

Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble

Narodená : 22.1.1971

 

Uzatvárajú túto

 

Dohodu rozvedených manželov o ďaľšom nájme bytu

 

 

I.

Manželstvo účastníkov tejto dohody bolo rozvedené rozhodnutím Okresného súdu Nitra spz. 11 C 47/2010 právoplatné 15.1.2013.

II.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy zaniká spoločný nájom bytu na adrese Hlavná 63, 952 01 Vráble nachádzajúcemu vchode č. 7 bytového domu sa na druhom poschodí číslo bytu 5, ktorý pozostáva z troch izieb a príslušenstva.

III.

Účastníci zmluvy sa dohodli , že byt bude užívať ako výlučná nájomníčka Mária Nováková rod. Pekná, Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble , Narodená : 22.1.1971.

IV.

Mária Nováková rod. Pekná, Bytom: Hlavná 63, 952 01 Vráble , Narodená : 22.1.1971 zabezpečí náhradné ubytovanie pre Jána Nováka, Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble, Narodený 15.1.1970.

Náhradné ubytovanie bude zabezpečené uzatvorením nájomnej zmluvy na byt s jednou obytnou miestnosťou na adrese Výstavná 67, 952 01 Vráble, byt číslo 1, na prízemí, ktorý pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva.

 

V.

Ján Novák, Bytom : Hlavná 63 ,952 01 Vráble, Narodený 15.1.1970 sa zaväzuje vypratať byt do 15 dní od zabezpečenia náhradného ubytovania

 

VI.

Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej a vyjadruje ich vážnu, slobodnú vôľu.

 

 

Vo Vrábľoch 1.5.2014

 

Ján Novák                                                                                         Mária Nováková rod. Pekná

 

.

JUDr. Samuel Diatka

.

[wpdm_package id=’2523′]

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť