Home » Vzory » Pracovné právo » Dohoda o sporných nárokoch

Dohoda o sporných nárokoch

Forma dohody

V zmysle § 32 a § 17 ods. 2 Zákonníka práce musí byť dohoda písomná inak je neplatná

Náležitosti dohody sú

 • Označenie účastníkov právneho vzťahu
 • Označenie sporného nároku
 • Vysporiadanie sporného nároku medzi zmluvnými stranami.

V zásade ide o obdobu dohody o urovnaní z § 515 Občianskeho zákonníka, ktorou je možné upraviť a zmeniť obsah záväzkového vzťahu.

Medzi Občianskym zákonníkom a Zákonníkom práce je ten rozdiel , že ide o dohodu dvoch zmluvných strán – zamestnanca a zamestnávateľa a teda nie je možná zmena v účastníkoch záväzkového vzťahu. Stále to musí byť zamestnanec a zamestnávateľ.

Ďalšie obmedzenia vyplývajú z toho, že ide o dohodu výslovne upravenú v Zákonníku práce.

To znamená napríklad zabezpečenie záväzkov musí byť v limitoch Zákonníka práce teda v zmysle § 20 Zákonníka práce to môže byť len

 • dohodou o zrážkach zo mzdy
 • ručením
 • zriadením záložného práva.

Nemožno teda zabezpečiť záväzok zmluvnou pokutou hoci podľa § 515 OZ tomu nič nebráni.

VZOR

Dohoda o sporných nárokoch

§ 32 ZP

Predmet zmluvy

 1. Medzi zamestnávateľom a zamestnancom je sporné vyplatenie náhrady mzdy za kalendárny mesiac január 2015 vo výške 1000 Eur z dôvodu, že medzi zamestnancom a zamestnávateľom došlo k sporu ohľadne priznania bonusu za odpracované roky.
 2. Vzhľadom na obojstrannú snahu vyriešiť tento problém, ktorý bol spôsobený dodatkom ku kolektívnej zmluve a jej spornej aplikácii sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na vzájomnom vysporiadaní tohto sporného nároku.

II

Výška nároku

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že výška sporného nároku sa mení zo sumy 1000 Eur na sumu 750 Eur a bude vyplatená do 31.3.2017 ako súčasť mzdy za mesiac február 2017.

III.

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že medzi nimi už nie je sporný nárok a touto dohodou sa považuje nárok za vysporiadaný.

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na túto dohodu sa vzťahujú primerane ustanovenie Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka.
 2. Dohoda sa uzatvára v dvoch kópiách z ktorých každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednej kópii.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Nitre

12.01. 2017

Zamestnanec                             Zamestnávateľ

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.