Home » Vzory » Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Podstata dohody o hmotnej zodpovednosti spočíva v tom, že prenáša dôkazné bremeno zo zamestnávateľa na zamestnanca.

Forma zmluvy

Zmluva sa musí uzatvoriť písomne , inak je neplatná

Spôsobilosť na uzatvorenie zmluvy

Dohodu o hmotnej zodpovednosti možno uzatvoriť len s plnoletým zamestnancom.

Náležitosti zmluvy

 1. Označenie zmluvných strán
 2. Označenie pracoviska a funkcie zamestnanca
 3. Označenie zverených hodnôt
 4. Záväzok zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú na zverených hodnotách
 5. Miesto a dátum uzatvorenia

VZOR

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

 • 182 ZP

 

Názov : Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

Zapísaný v OR OS Nitra oddiel a.s. vložka č. 1000/N

Zastúpený Jánom Pekným , predsedom predstavenstva

ďalej len zamestnávateľ

a

Meno a priezvisko : Ján Novák

Narodený/r.č. 15.10.1995

Bytom : Nábrežná 58, 949 01 Nitra

Ďalej len zamestnanec

 

Uzatvárajú túto

 

Dohodu o hmotnej zodpovednosti

I.

Predmet zmluvy

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa prácu – pokladník na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.2.2015.

Zverenými hodnotami sú na účely tejto zmluvy finančné prostriedky zamestnávateľa.

 

II.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec je povinný riadne opatrovať zverené hodnoty.

Zamestnanec je povinný vykonať opatrenia na prechádzanie škodám na zverených hodnotách a zabrániť ich strate, poškodeniu a odcudzeniu.

Zamestnanec je povinný nahradiť zamestnávateľovi škodu na zverených hodnotách ak nepreukáže, že vznikla úplne, alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi skutočnosť, že nemá vytvorené podmienky na riadne hospodárenie a ochranu zverených hodnôt.

 

III.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia , ktoré umožnia predchádzať škodám na zverených hodnotách.

Zamestnávateľ sa zaväzuje vykonať inventarizáciu

 1. Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti
 2. Pri ukončení dohody o hmotnej zodpovednosti
 3. Pri preradení zamestnanca na inú prácu
 4. Pri preradení zamestnanca na iné pracovisko
 5. Pri preložení zamestnanca
 6. Pri skončení pracovného pomeru
 7. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa inventarizácia zverených hodnôt vykoná raz za ……….. mesiacov.

IV

Doba trvania dohody

Záto dohoda sa uzatvára na dobu trvania pracovného pomeru zo dňa 1.2.2015-

V.

Záverečné ustanovenia

Na otázky výslovne neupravené touto dohodou sa vzťahujú primerane ustanovenia Zákonníka práce v platnom znení.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch z ktorých každá má platnosť originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

Túto dohodu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov.

Strany vyhlasujú, že táto dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu , dohodu si prečítali a porozumeli jej.

V Nitre 1.2.2015

 

Zamestnanec                                                                                                                  Zamestnávateľ

.

[wpdm_package id=2597 template=”link-template-default.php”]

.

 

 

JUDr. Samuel Diatka

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť