Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

 

Darovacia zmluva je upravená v § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.

Forma zmluvy nemusí byť písomná. Písomná forma sa vyžaduje v prípade ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť.

Náležitosti zmluvy

Označenie účastníkov zmluvy

Označenie daru

Prajav vôle darcu odovzdať dar a prejav vôle obdarovaného prijať dar.

Darovacia zmluva je stále zmluva teda nie je niekoho možné obdarovať proti jeho vôli.

Neplatná je darovacia zmluva na základe ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Na tento účel slúži závet, ktorý má svoje presné náležitosti.

Prevod vlastníckeho práva nastáva u hnuteľných vecí odovzdaním veci ( tradíciou ) a u nehnuteľností nastávajú vecnoprávne účinky povoleném vkladu.

Darca je povinný upozorniť na vady veci o ktorých vie. Obdarovaný je oprávnený vrátiť dar ak vec vykazuje vady na ktoré darca neupozornil.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že je potrebné rozlišovať medzi vadou veci a vlastnosťou veci. Vada veci znamená, že vec nemá vlastnosti obvyklé, alebo výslovne uvedené. To znamená, že vec sa nemôže použiť podľa povahy, alebo účelu zmluvy.

Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia daru, ak obdarovaný sa chová k nemu, alebo členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Toto porušenie musí mať určitú intenzitu. Napríklad nestačí, ak obdarovaný nenavštevuje darcu.

VZOR

Darovacie zmluva hnuteľná vec auto

  • 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

Darca

Meno a priezvisko: Samuel Žičlivý

Narodený: 15.11.1970

Bytom: Stráže 3 , Banská Bystrica

 

Obdarovaný

Meno a priezvisko: Ján Vďačný

Narodený: 16.11.1980

Bytom: Horná 28, Banská Bystrica

 

Uzatvárajú túto zmluvu

 

I.

Darca je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla Seat Cordoba 1.4, červenej farby EČV NR785GA. číslo motora…………., číslo karosérie………………….. rok výroby. Počet najazdených kilometrov je 85000.

Údaje o osobnom motorovom vozidle boli prevzaté z technického preukazu …………….. ( ďalej len predmet zmluvy )

 

II.

Darca na základe tejto zmluvy daruje predmet zmluvy uvedený v čl. I zmluvy do vlastníctva obdarovanému.

Obdarovaný tento dar s vďakou príjma.

III.

Darca oboznámil obdarovaného s technickým stavom predmetu zmluvy vrátane skúšobnej jazdy.

Technický stav osobného motorového vozidla zodpovedá obvyklému opotrebeniu.

 

IV.

Darca vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu práva tretích osôb najmä exekučné záložné právo.

V.

Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru ak by sa obdarovaný choval k nemu, alebo členom jeho rodiny obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

 

VI.

Darca odovzdá obdarovanému predmet zmluvy pri podpise tejto zmluvy, čo obdarovaný potvrdzuje svojím podpisom.

Darca splnomocňuje obdarovaného na všetky úkony nevyhnutné k prepisu predmetu zmluvy na dopravnom inšpektoráte.

Náklady prepisu predmetu zmluvy znáša obdarovaný.

 

VII.

Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva predstavuje ich vážnu, slobodnú vôľu.

Zmeny zmluvy sa môžu vykonať písomnými a číslovaným dodatkami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie zmluvy.

 

V Banskej Bystrici dňa…………

 

 

Darca.                                                                                 Obdarovaný

 

 

[wpdm_package id=2187 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=22]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť