Home » Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Poskytovateľ

 1. Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) upravujú podmienky predaja produktov a služieb poskytovaných
 2. Samuel Diatka, Beniakova 15, 949 01 Nitra ,Slovenská republika, IČO: 46542671, telefón 0944947237
 3. Tieto subjekty sú na účely týchto zmluvných podmienok považované za poskytovateľa produktov a služieb ( ďalej len poskytovateľ ) .
 4. VOP upravujú práva a povinnosti užívateľov, ktorým poskytovateľ poskytuje produkty a služby.

II.

Vymedzenie pojmov.

 1. Produktami a službami sa na účely týchto VOP rozumejú
 • Internetové služby , ktoré predstavujú prístup k vybranému obsahu na webe webpravo.eu a jeho subdoménach a elektronické produkty vo formátoch umožňujúcich ich čítanie na elektronických zariadeniach ( formát CD, DVD, pdf súbory a podobne )
 • Školenia , ktorými sa rozumejú školenia uskutočňované poskytovateľom , respektíve videoškolenia sprístupňované on-line prostredníctvom webu webpravo.eu , vrátane subdomén.
 • Produktmi ( tlačenými) sa rozumie tovar , ktorý môže byť poskytovaný poskytovateľom najmä , ale nie výlučne prostredníctvom webu webpravo.eu .
 1. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať produkty a služby je vlastníkom , respektíve držiteľom potrebných práv k poskytovanému obsahu.
 2. Je držiteľom majetkových práv k obsahu produktov a služieb, čím sa rozumie najmä práva duševného vlastníctva ( autorské práva , ochranné známky a podobne ) .
 3. Užívateľom produktov a služieb sa rozumejú fyzické a právnické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony využívajúce produkty a služby v súlade s týmito VOP.
 4. Užívateľom produktov a služieb sa rozumie neregistrovaný používateľ , registrovaný používateľ a registrovaný používateľ s plateným prístupom.
 5. Produkty a služby sú poskytované bezodplatne, alebo za úhradu. Využívanie niektorých produktov a služieb si môže vyžadovať registráciu.
 6. Používaním produktov a služieb ( a to i bezplatných ) súhlasí používateľ s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 7. Používateľ je oprávnený používať produkty a služby na osobnú potrebu a nie je oprávnený zasahovať do obsahu produktov a služieb spôsobom, ktorý je protiprávny a v rozpore s autorskými právami a právami duševného vlastníctva. Užívateľ najmä nesmie produkty a služby používať spôsobom, ktorý by ohrozil oprávnené záujmy poskytovateľa produktov a služieb.
 8. Najmä nie je v žiadnom prípade oprávnený vydávať za svoje, akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať neoprávnene zverejňovať, vykonávať a odstraňovať vyhlásenie o autorských právach.
 9. Zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom vzniká
 • začatím používania produktov a služieb
 • 2/registráciou a súhlasom s týmito VOP , ktorý je podmienkou úspešnej registrácie
 • 3/úhradou za produkty a služby
 • 4/ vyplnením objednávky za produkty a služby
 1. Vznikom právneho vzťahu  sa stávajú VOP záväznými pre užívateľa.
 2. Pred vznikom právneho vzťahu je užívateľ povinný sa oboznámiť s VOP a to aj v prípade ak používanie produktov a služieb nevyžaduje registráciu. V prípade ak užívateľ nesúhlasí s týmito VOP je povinný zdržať sa používania produktov a služieb poskytovateľa a to aj obsahu voľne prístupného.
 3. Tieto VOP sú vydané v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 S.b. Obchodný zákonník a sú neoddeliteľnou súčasťou každého uzatvoreného zmluvného vzťahu.

III.

Cena

 1. Produkty a služby sa poskytujú za cenu určenú poskytovateľom. Cena určená poskytovateľom je vždy zrejmá z cenníka, ktorý je dostupný na stránkach poskytovateľa
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenu a štruktúru produktov a služieb i výšku poskytovaných zliav a bonusov.

IV.

Platobné podmienky

 1. Poskytovateľ je oprávnený sprístupniť produkt, alebo službu až po vykonaní úhrady.
 2. Po doručení objednávky produktu, alebo služby vystaví poskytovateľ doklad, ktorý obsahuje údaje potrebné k úhrade a údaje o splatnosti.
 3. Po vykonaní úhrady za produkt, alebo službu vydá poskytovateľ účtovný doklad v zmysle platných právnych predpisov.
 4. V prípade omeškania s platbou je poskytovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
 5. Užívateľ je povinný poskytovateľovi uhradiť všetky náklady, ktoré súvisia so zmenou, zrušením, prerušením, prípadne obnovením poskytovania produktu, alebo služby ku ktorému došlo na žiadosť, alebo z dôvodov na strane užívateľa.
 6. Ak nie je uvedené inak je platobným obdobím jeden deň a jeden kalendárny rok.
 7. Náklady na realizáciu úhrady za poskytované produkty a služby znáša užívateľ ( bankové poplatky, poštovné a podobne ) .

V.

Práva a povinnosti užívateľa služieb

 1. Používateľ je povinný pred začatím používania produktov a služieb sa oboznámiť s právnymi predpismi a týmito VOP.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že

 1. Bude používať produkty a služby poskytovateľa v súlade s právnymi predpismi, týmito VOP a dobrými mravmi. Je zakázané neoprávnene zasahovať do produktov a služieb poskytovateľa najmä porušovaním autorského práva, práva duševného vlastníctva, akokoľvek neoprávnene zasahovať do produktov a služieb poskytovateľa a narúšať zariadení poskytovateľa, prenikať do neprístupných častí portálu.
 2. Zdrží sa akéhokoľvek konania , ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a právnymi predpismi najmä nebude šíriť materiály , ktoré sú v rozpore s právnymi poriadkom a dobrými mravmi, vulgárne , obscénne a nebude používať prostriedky poskytovateľa na šírenie nevyžiadaných reklamných oznámení .
 3. Produkty a služby poskytované poskytovateľom sú priebežne aktualizované, čo znamená, že poskytovateľ má právo meniť i odstrániť akúkoľvek informáciu a i prestať ich poskytovať a prevádzkovať bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu užívateľa
 1. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup a zrušiť prístup užívateľovi, ktorý poruší tieto VOP a dobré mravy.
 2. Zrušením prístupu z dôvodu porušenia VOP zaniká platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu , v prípade registrovaného užívateľa i jeho registrácie.
 3. Užívateľ neposkytne prístup k produktom a službám poskytovateľa tretím osobám bez preukázateľného písomného súhlasu poskytovateľa. Užívateľ je povinný chrániť prístupové údaje pred neoprávneným použitím. Užívate oznámi neoprávnené použitie produktov a služieb poskytovateľa o ktorých sa dozvie poskytovateľovi.
 4. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ overil kedykoľvek dodržiavanie pravidiel poskytovania podmienok produktov a služieb a týchto VOP.
 5. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť podmienky používania platených a bezplatných produktov a služieb a týchto VOP.
 6. Užívateľ je povinný pri registrácii a objednávke uviesť pravdivé a úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu týchto údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodujúce posledné oznámené údaje a užívateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

VI.

Práva a povinnosti poskytovateľa produktov a služieb.

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a služby za odplatu, alebo bezplatne v zmysle týchto VOP.
 2. Produkty a služby poskytované poskytovateľom sú priebežne aktualizované, čo znamená, že poskytovateľ má právo meniť i odstrániť akúkoľvek informáciu a i prestať ich poskytovať a prevádzkovať bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu užívateľa.
 3. Zmeny v podmienkach používania produktov a služieb a týchto VOP sú zverejnené oznámením na internetových portáloch poskytovateľa. .V prípade ak užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas s ich zmenou písomne do 14 dní od ich zverejnenia považujú sa zmeny odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné odo dňa tejto zmeny.
 4. Užívateľ má právo do 14 dní od oznámenia zmeny v podmienkach používania produktov a služieb a týchto VOP písomne doporučeným listom odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom.
 5. Poskytovateľ je poskytovanie produktov a služieb pozastaviť a prerušiť z dôvodu nevyhnutnej údržby a opravy na nevyhnutnú dobu na vykonanie údržby a opravy a to i bez predchádzajúceho súhlasu a oznámenia používateľovi.
 6. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup a zrušiť prístup užívateľovi produktu a služby v prípade zneužitia , alebo podozrenia zo zneužitia produktu a služby užívateľom, alebo treťou osobou a v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností používateľa.
 7. Poskytovateľ je oprávnený uverejňovať v produktoch a službách reklamu.
 8. V prípade ak u poskytovateľa nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie, alebo program školenia v zmysle uzavretej zmluvy je poskytovateľ oprávnený zmeniť školenie, alebo ho zrušiť pričom tieto skutočnosti oznámi objednávateľovi.
 9. Poskytovateľ má právo zrušiť školenie ak nebol prihlásený dostatočný počet účastníkov uvádzaných pri konkrétnom druhu školenia.
 10. V prípade ak nastanú dôvody na podstatnú zmenu, alebo zrušenie školenia zo strany poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený navrhnúť užívateľovi zmenu zmluvy   a užívateľ má na výber, či od zmluvy odstúpi, alebo prevedie uhradenú cenu na úhradu iného školenia.
 11. Za podstatnú zmenu, alebo zrušenie školenia sa nepovažuje zmena miesta konania školenia, alebo zmena programu školenia ak je zabezpečená adekvátna náhrada.
 12. Ak je súčasťou produktu, alebo služby odpovedný servis poskytovateľ má právo obmedziť počet zodpovedaných otázok na jedného užívateľa s predplateným prístupom. Kritériom je cena uhradená za produkt a službu po zľavách a bonusoch.
 13. Obmedzenie odpovedného servisu počtom otázok na jedného užívateľa bude určený kľúčom na každých začatých  13 Eur zaplatenej ceny produktu jedna odpoveď ak nebude určené inak.

VII.

Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ poskytuje produkty a služby bez právnych vád.
 2. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať produkty a služby je vlastníkom , respektíve držiteľom potrebných práv k poskytovanému obsahu.
 3. Je držiteľom majetkových práv k obsahu produktov a služieb, čím sa rozumie najmä práva duševného vlastníctva ( autorské práva , ochranné známky a podobne ) .
 4. Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k produktom a službám v zmysle VOP.
 5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
 • Poskytované informácie sú informatívne a nemajú záväzných charakter a nie sú ani návrhom na uzatvorenie zmluvného vzťahu ak výslovne nie je ustanovené inak, alebo to nevyplýva z VOP.
 • Ak sú zverejňovanými informáciami údaje zo Zbierky zákonov užívateľ berie na vedomie, že jediným oficiálnym znením je Zbierka zákonov v tlačenej podobe vydávanej Ministerstvom spravodlivosti SR
 • Poskytovateľ nedáva užívateľovi žiadnu záruku na nepretržité fungovanie internetových portálov poskytovateľa , odkazy na iné internetové zdroje ani za komunikačné prostriedky ( vrátane internetového pripojenia ) používaného užívateľom.
 1. Používa produkty a služby poskytovateľa na vlastné riziko, znáša náklady na použitie prostriedkov potrebných na prístup k produktom a službám ( najmä internetové pripojenie )
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím produktov a služieb poskytovateľa užívateľom.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v prípade zásahu tretích osôb či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť poskytovateľa vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti užívateľa pripojiť sa k užívanému produktu a/alebo službe, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní produktov a služieb, či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania produktov a služieb a nie sú poskytovateľom zavinené.
 4. Zodpovednosť poskytovateľa produktov a služieb v prípadoch obmedzenia poskytovania produktov a služieb v prípadoch na strane poskytovateľa je obmedzená na obnovenie poskytovania produktov a služieb. Túto povinnosť nemá v prípade úplné zastavenie poskytovania produktov a služieb. Užívateľ nemá právo uplatňovať si iné nároky z vád a škôd vrátane ušlého zisku.
 5. V prípade vzniku škody na ktorý sa nevzťahujú obmedzenia uvedené v týchto VOP má užívateľ právo len na náhradu priamej škody a nie ušlého zisku.

VIII.

Doba trvania zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú ak nie je týmito VOP ustanovené inak.
 2. Písomné dohody odlišné od týchto VOP majú pred nimi prednosť.
 3. Zmluvný vzťah zaniká
 • Dohodou zmluvných strán
 • Výpoveďou s okamžitou účinnosťou
 • Odstúpením od zmluvy
 1. V prípade ak je užívateľ spotrebiteľom berie na vedomie, že diaľkový prístup produktom a službám poskytovateľa má povahu poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. V tomto prípade po začatí používania produktu a služby nie oprávnený odstúpiť od zmluvy § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. V prípade ak sa rozhodne spotrebiteľ použiť produkt, alebo službu spotrebiteľ vyhlasuje, že jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy .
 3. V prípade porušenia týchto VOP zo strany užívateľa je poskytovateľ oprávnený na okamžité ukončenie zmluvného vzťahu s užívateľom a na prerušenie prístupu k produktom a službám.
 4. Vypovedaním zmluvného vzťahu poskytovateľom a prerušením poskytovania produktov a služieb zo strany poskytovateľa z dôvodov, ktoré vznikli na strane používateľa zaniká nárok používateľa na vrátenie finančných prostriedkov za predplatené produkty a služby.
 5. Používateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou s uvedením produktu a služby, ktorých sa výpoveď týka a uvedením zúčtovacích údajov platby za predmetný produkt a službu.
 6. Zmluvný vzťah na základe výpovede používateľa zaniká okamihom, kedy je výpoveď účastníka doručená poskytovateľovi.
 7. V prípade výpovede zmluvného vzťahu zo strany používateľa nie je poskytovateľ povinný vrátiť akúkoľvek čiastku uhradenú užívateľovi ak nie je týmito zmluvnými podmienkami vyjadrené inak.
 8. V prípade neúčasti na školení z dôvodov na strane používateľa je používateľ oprávnený zaslať na školenie náhradníka.
 9. V prípade neúčasti na školení z dôvodov na strane používateľa je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči používateľovi stornopoplatok vo výške 100% z ceny školenia.

IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Spracovanie osobných údajov sa deje za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z realizácie zmluvných vzťahov .
 3. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje sú pravdivé a správne. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v poskytnutých osobných údajoch poskytovateľovi.
 4. Objednávateľ má právo na aktualizáciu nesprávnych, alebo zmenených osobných údajov.
 5. Poskytovateľ môže zaslať na kontaktné údaje užívateľa informácie o produktoch a službách.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy neupravené výslovne týmito VOP sa primerane použije Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 S.b. v platnom znení a v prípade ak je používateľ spotrebiteľom , tak sa na právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP vzťahuje Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 S.b..
 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Na prevod práv a povinností vyplývajúcich z týchto VOP na právnych nástupcov užívateľa sa vyžaduje výslovný súhlas poskytovateľa.
 3. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 4. Tieto VOP strácajú platnosť zverejnením novších VOP
 5. Tieto VOP sú zverejnené nepretržite na portáloch poskytovateľa a v písomnej podobe v sídle poskytovateľa.
 6. Spory vyplývajúce z týchto VOP prejedávajú súdy v Slovenskej republike a rozhodujúce právo je právo Slovenskej republiky.
 7. Reklamácie spotrebiteľov sa vybavujú v súlade so zákonom 250/2007 Z.z.na ochranu spotrebiteľa.

 

V Nitre

24.11.2015

JUDr. Samuel Diatka

 

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť