Home » ÚČTOVÁ OSNOVA » Účtovná osnova

Účtovná osnova

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 Dlhodobý nehmotný majetok
012 Aktivované náklady na vývoj A
013 Softvér A
014 Oceniteľné práva A
015 Goodwill A
019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok A
02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
021 Stavby A
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí A
025 Pestovateľské celky trvalých porastov A
026 Základné stádo a ťažné zvieratá A
029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok A
03 Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný
031 Pozemky A
032 Umelecké diela a zbierky A
04 Obstaranie dlhodobého majetku
041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku A
042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku A
043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku A
05 Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok A
052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok A
053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok A
06 Dlhodobý finančný majetok
061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke A
062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom A
063 Realizovateľné cenné papiere a podiely A
065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti A
066 Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti A
067 Ostatné pôžičky A
069 Ostatný dlhodobý finančný majetok A
07 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj P
073 Oprávky k softvéru P
074 Oprávky k oceniteľným právam P
075 Oprávky ku goodwillu P
079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku P
08 Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 Oprávky k stavbám P
082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí P
085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov P
086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám P
089 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku P
09 Opravné položky k dlhodobému majetku
091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku P
092 Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku P
093 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku P
094 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku P
095 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok P
096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku P
097 Opravné položky k nadobudnutému majetku P
098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku P
Účtová trieda 1 – Zásoby
11 Materiál
111 Obstaranie materiálu A
112 Materiál na sklade A
119 Materiál na ceste A
12 Zásoby vlastnej výroby
121 Nedokončená výroba A
122 Polotovary vlastnej výroby A
123 Výrobky A
124 Zvieratá A
13 Tovar
131 Obstaranie tovaru A
132 Tovar na sklade a v predajniach A
133 Nehnuteľnosť na predaj A
139 Tovar na ceste A
19 Opravné položky k zásobám
191 Opravné položky k materiálu P
192 Opravné položky k nedokončenej výrobe P
193 Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby P
194 Opravné položky k výrobkom P
195 Opravné položky k zvieratám P
196 Opravné položky k tovaru P
Účtová trieda 2 – Finančné účty
21 Peniaze
211 Pokladnica A
213 Ceniny A
22 Účty v bankách
221 Bankové účty A
23 Bežné bankové úvery
231 Krátkodobé bankové úvery P
232 Eskontné úvery P
24 Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 Vydané krátkodobé dlhopisy P
249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci P
25 Krátkodobý finančný majetok
251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie A
252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely A
253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie A
255 Vlastné dlhopisy A
256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti A
257 Ostatné realizovateľné cenné papiere A
259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku A
26 Prevody medzi finančnými účtami
261 Peniaze na ceste P
29 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku P
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 Pohľadávky
311 Odberatelia A
312 Zmenky na inkaso A
313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere A
314 Poskytnuté preddavky A
315 Ostatné pohľadávky A
316 Čistá hodnota zákazky A
32 Záväzky
321 Dodávatelia P
322 Zmenky na úhradu P
323 Krátkodobé rezervy P
324 Prijaté preddavky P
325 Ostatné záväzky P
326 Nevyfakturované dodávky P
33 Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 Zamestnanci P
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom P
335 Pohľadávky voči zamestnancom A
336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia P
34 Zúčtovanie daní a dotácií
341 Daň z príjmov P
342 Ostatné priame dane P
343 Daň z pridanej hodnoty P
345 Ostatné dane a poplatky P
346 Dotácie zo štátneho rozpočtu P
347 Ostatné dotácie P
35 Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 Pohľadávky v rámci podielovej účasti A
353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie A
354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty A
355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom A
358 Pohľadávky voči účastníkom združenia A
36 Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 Záväzky v rámci podielovej účasti P
364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku P
365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom P
366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti P
367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov P
368 Záväzky voči účastníkom združenia P
37 Iné pohľadávky a iné záväzky
371 Pohľadávky z predaja podniku A
372 Záväzky z kúpy podniku P
373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií A
374 Pohľadávky z nájmu A
375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov A
376 Nakúpené opcie A
377 Predané opcie P
378 Iné pohľadávky A
379 Iné záväzky P
38 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 Náklady budúcich období A
382 Komplexné náklady budúcich období A
383 Výdavky budúcich období P
384 Výnosy budúcich období P
385 Príjmy budúcich období A
39 Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 Opravné položky k pohľadávkam P
395 Vnútorné zúčtovanie A
398 Spojovací účet pri združení A
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
41 Základné imanie a kapitálové fondy
411 Základné imanie P
412 Emisné ážio P
413 Ostatné kapitálové fondy P
414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov P
415 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín P
416 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení P
417 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov P
418 Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov P
419 Zmeny základného imania P
42 Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421 Zákonný rezervný fond P
422 Nedeliteľný fond P
423 Štatutárne fondy P
427 Ostatné fondy P
428 Nerozdelený zisk minulých rokov P
429 Neuhradená strata minulých rokov P
43 Výsledok hospodárenia
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní P
45 Rezervy
451 Rezervy zákonné P
459 Ostatné rezervy P
46 Bankové úvery
461 Bankové úvery P
47 Dlhodobé záväzky
471 Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti P
472 Záväzky zo sociálneho fondu P
473 Vydané dlhopisy P
474 Záväzky z nájmu P
475 Dlhodobé prijaté preddavky P
476 Dlhodobé nevyfakturované dodávky P
478 Dlhodobé zmenky na úhradu P
479 Ostatné dlhodobé záväzky P
48 Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
481 Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka P
49 Fyzická osoba – podnikateľ
491 Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa P
Účtová trieda 5 – Náklady
50 Spotrebované nákupy
501 Spotreba materiálu N
502 Spotreba energie N
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok N
504 Predaný tovar N
505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám N
507 Predaná nehnuteľnosť N
51 Služby
511 Opravy a udržiavanie N
512 Cestovné N
513 Náklady na reprezentáciu N
518 Ostatné služby N
52 Osobné náklady
521 Mzdové náklady N
522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti N
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva N
524 Zákonné sociálne poistenie N
525 Ostatné sociálne poistenie N
526 Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa N
527 Zákonné sociálne náklady N
528 Ostatné sociálne náklady N
53 Dane a poplatky
531 Daň z motorových vozidiel N
532 Daň z nehnuteľnosti N
538 Ostatné dane a poplatky N
54 Iné náklady na hospodársku činnosť
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku N
542 Predaný materiál N
543 Dary N
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania N
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania N
546 Odpis pohľadávky N
547 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam N
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť N
549 Manká a škody N
55 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku N
553 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku N
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období N
557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku N
56 Finančné náklady
561 Predané cenné papiere a podiely N
562 Úroky N
563 Kurzové straty N
564 Náklady na precenenie cenných papierov N
565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku N
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok N
567 Náklady na derivátové operácie N
568 Ostatné finančné náklady N
569 Manká a škody na finančnom majetku N
59 Dane z príjmov a prevodové účty
591 Splatná daň z príjmov N
592 Odložená daň z príjmov N
595 Dodatočné odvody dane z príjmov N
596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom N
Účtová trieda 6 – Výnosy
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
601 Tržby za vlastné výrobky V
602 Tržby z predaja služieb V
604 Tržby za tovar V
606 Výnosy zo zákazky V
607 Výnosy z nehnutelnosti na predaj V
61 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611 Zmena stavu nedokončenej výroby V
612 Zmena stavu polotovarov V
613 Zmena stavu výrobkov V
614 Zmena stavu zvierat V
62 Aktivácia
621 Aktivácia materiálu a tovaru V
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb V
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku V
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku V
64 Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku V
642 Tržby z predaja materiálu V
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania V
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania V
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok V
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti V
65 Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období V
657 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku V
66 Finančné výnosy
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov V
662 Úroky V
663 Kurzové zisky V
664 Výnosy z precenenia cenných papierov V
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku V
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku V
667 Výnosy z derivátových operácií V
668 Ostatné finančné výnosy V
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70 Súvahové uzávierkové účty
701 Začiatočný účet súvahový U
702 Konečný účet súvahový U
71 Výsledkový uzávierkový účet
710 Účet ziskov a strát U
75-79 Podsúvahové účty
Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo
Legenda: účty
A – Aktív P – Pasív N – Nákladov V – Výnosov U – Uzávierkové

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účtovná osnova

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Aktivované náklady na vývoj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť