Predčasné odkúpenie predmetu nájmu

V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o finančnom prenájme na výrobnú linku zaradenú v druhej odpisovej skupine. V roku 2016 došlo k predčasnému odkúpeniu predmetu nájmu a kompenzácii s tým súvisiacej vo výše 35.000 Eur. Účtovník mi povedal, že podľa neho ide o zmluvnú pokutu a teda nedaňový výdavok . Je tento jeho názor správny.

Read More »

Stavebné práce v ČR

Slovenský platiteľ DPH dodá českému platiteľovi stavebné práce pričom zabezpečuje aj dodávku materiálu Aký je daňový režim z hľadiska DPH.

Read More »

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a záloha

Platiteľ DPH objednal tovar ( bez montáže ) z Rakúska. Podmienkou je uhradenie zálohovej faktúry , pričom z dohody vyplýva, že dodávka sa uskutoční do 45 dní od uhradenia zálohy. Faktúra bola uhradená 15.7.2017 , kedy vzniká daňová povinnosť. Nadobudnutím tovaru z iného ČŠ sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo …

Read More »

Paušálne výdavky a odpis pohľadávky

Podnikateľ A predal podnikateľovi C pohľadávku voči subjektu B v menovitej hodnote 10.000 Eur za sumu 6000 Eur v roku 2016. V roku 2017 dostal ponikateľ C informáciu o tom, že pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu úmrtia dlžníka bez majetku. Ako postupuje podnikateľ B účtovne a daňovo. Podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky. Vzhľadom na to, že podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky neuplatní sa postup podľa § 19 ods. 2 …

Read More »

Nevymožiteľná pohľadávka v JU

Podnikateľ A predal podnikateľovi C pohľadávku voči subjektu B v menovitej hodnote 10.000 Eur za sumu 6000 Eur v roku 2016. V roku 2017 dostal ponikateľ B informáciu o tom, že pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu úmrtia dlžníka bez majetku. Ako postupuje podnikateľ B účtovne a daňov

Read More »

Fakturácia do Poľska

Slovenská spoločnosť č. 1 prvý dodávateľ fakturuje Slovenskej spoločnosti č. 2 prvý oberateľ tovar, ktorá spoločnosti v so sídlom v Poľsku dodá následne tento tovar priamo od prvého odberateľa druhému odberateľovi . Predovšetkým je potrebné poznamenať, že nemôže ísť o trojstranný obchod § 45 ZDPH , pretože to by sa museli na obchode podieľať osoby identifikované v troch rôznych členských štátoch. To znamená, že …

Read More »

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Read More »

Prenajímaná nehnuteľnosť v BSM

Prenajímaná nehnuteľnosť v BSM Manželia prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú majú v BSM . Príjmy z prenájmu sú 4800 Eur . V cene nie sú zahrnuté energie sa platia extra a sú vo výške 120 Eur / mesačne . Ako prenajímateľ figuruje len jeden z manželov.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.