Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka

  Inštitút plnej moci je upravený vo viacerých právnych predpisoch, nielen v Občianskom zákonníku. Okre toho je Zákonník práce § 9, Občiansky súdny poriadok § 24-28, Daňový poriadok § 9. Plnomocenstvo umožňuje vykonávať inej osobe právne úkony sprostredkovane. Inými slovami -i keď koná osoba odlišná od splnomocniteľa jej úkony sa považujú za úkony splnomocniteľa. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že …

Read More »

Darovacia zmluva

  Darovacia zmluva je upravená v § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Forma zmluvy nemusí byť písomná. Písomná forma sa vyžaduje v prípade ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť. Náležitosti zmluvy Označenie účastníkov zmluvy Označenie daru Prajav vôle darcu odovzdať dar a prejav vôle obdarovaného prijať dar. Darovacia zmluva je stále zmluva teda nie je niekoho možné obdarovať proti jeho vôli. …

Read More »

Vyhlásenie ručiteľa § 546 Občianskeho zákonníka

zmluva o dielo

Vzor vyhlásenia ručiteľa. Ručenie je spôsob zabezpečenia záväzku. Na platnosť ručiteľského vyhlásenia sa vyžaduje písomná forma. Ručenie vyžaduje písomné vyhlásenie ručiteľa a prijatie vyhlásenia veriteľom. Vyhlásenie ručiteľa je síce nutné vykonať v písomnej forme, ale akceptácia ručiteľského záväzku nevyžaduje písomnú formu. Náležitosti ručiteľského vyhlásenia sú Označene ručiteľa Označenie záväzku za ktorý ručiteľ ručí a rozsah ručenia. Je potrebné zdôrazniť akcesorickú povahu záväzku ručiteľa. …

Read More »

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014

Zmluva o úschove

  Od 1.7.2014 nadobudla účinnosť stručná, ale o to dôležitejšia novela Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. . Týka sa dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V súčasnosti máme tri druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a to Dohodu vykonaní práce Dohodu o pracovnej činnosti Dohodu o brigádnickej práci študentov   Zatiaľ čo prvá z nich je obmedzená na prácu vymedzenú výsledkom ( pracovná úloha ) a tiež …

Read More »

Rodičovský príspevok II. časť

Ako dlho môžem poberať rodičovský príspevok Táto otázka úzko súvisí s definíciou dieťaťa. Dieťaťom sa na účely zákona rozumie dieťa a) do troch rokov veku, b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 5) alebo c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti …

Read More »

Rodičovský príspevok I časť.

Rodičovský príspevok   Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá slúži na podporu oprávnenej osoby pri riadnej starostlivosti o dieťa. Upravuje ho zákona 571/2009 Z.z..Patrí do systému štátnej sociálnej podpory – rodinným dávkam.   Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a základe žiadosti.   Na rozhodovanie o žiadosti sa použije zákon o správnom konaní.     Kto je oprávnená osoba   Oprávnenou …

Read More »

Postupy účtovania v Podvojnom účtovníctve

  (1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre a) právnické osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov, 1) b) pre fyzické osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona (ďalej len “fyzická osoba-podnikateľ”), ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, c) zahraničné osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu …

Read More »

Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 II . časť

Reštrukturalizácia

Obmedzenia blokácií majetku V praxi sa blokácie majetku vykonávajú ako prvý úkon po tom, čo exekútor získa poverenie na exekúciu. Blokácie majetku sa vykonávajú výlučne činnosťou exekútora bez súčinnosti oprávneného. Zatiaľ čo vo fáze realizačnej ( teda po vydaní exekučných príkazov ) oprávnený môže súhlasiť so splátkami, odkladom exekúcie, prípadne môže súhlasiť s nižšími zrážkami zo mzdy tak blokačná fáza ( čiže …

Read More »

Zákon o účtovníctve

(1) Tento zákon upravuje a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva 1. právnických osôb, 1)ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 2. zahraničných osôb, 2)ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3) 3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov …

Read More »

Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 a právna úprava drobných exekúcií I . časť

Zmeny vo vykonávaní exekúcií od 1.6.2014 Táto novela je veľmi sporná. Navrhovateľom sa na jednej strane nedá uprieť dobrý úmysel chrániť spotrebiteľov, ale na druhej strane robí to spôsobom, ktorý je v právnom štáte len veľmi ťažko akceptovateľný. Dovolím si povedať, že určitá zbabelosť štátnych orgánov pri aplikácii práva ( nemyslím tým len súdy ) a nečinnosť štátu pri riešení tohto problému …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť