Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť ?

V denníku pravda vyšiel zaujímavý článok ako jedna nemenovaná najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa núti lekárov vyberať poistné od dlžníkov s názvom Lekári vymáhači dlhov. Takto si to predstavuje Dôvera?. Nechcem komentovať praktiky konkrétnych poisťovní, ale rád by som čiateľov upozornil, že ide o postup, ktorý zdravotné poisťovne dlhodobou uplatňujú na základe zákona 580/2004 Z.z. Je potrebné poznamenať, že bezbrehá bezplatnosť zdravotníctva je už …

Read More »

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť.

  Skrátenie lehoty na registráciu.   Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby sa skracuje na 21 dní z pôvodných 30 dní. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že lehota na registráciu pre osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň sa nemení zostáva 60 dní. Táto zmena nadobúda platnosť až 1. Januára 2015. Na žiadosti podané do 31.12.2014 sa vzťahuje § 4 …

Read More »

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 Z.z. I časť

  Zákonom 218/2014 Z.z. sa okrem iného podstatným spôsobom novelizoval zákon o dani z pridanej hodnoty v nasledovných oblastiach Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb osobám, ktoré nie sú identifikované pre DPH ( nezdaniteľné osoby ) Skrátenie lehoty na registráciu platiteľa dane Zmena ( zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty ) Zmeny v podávaní kontrolného výkazu Zmeny v lehotách na vrátenie …

Read More »

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť

zmluva o dielo

Spôsob vykonania diela   Samostatnosť   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo nana svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.   Zhotoviteľ nie ja viazaný pokynmi objednávateľa ibaže by sa výsloven zaviazal ich plniť.   Práve táto samostatnosť pri vykonávaní diela odlišuje zmluvu o dielo od pracovnoprávneho vzťahu, ktorého základným znakom …

Read More »

Paradoxy ročného zúčtovania poistného za rok 2014

  Keď som raz na školení k zákonu o správe daní ( to som ešte nebol daňový poradca ) tak lektor hovoril, že sadzba dane môže byť kľudne aj 99% ,keď bude existovať dostatok odpočítateľných položiek. Samozrejme, že nik si neželá 99% daň, ale chcel tým povedať, že sadzba dane je dôležitá, ale je to len jeden z aspektov na určenie daňovej povinnosti. …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť.

  Vady tovaru. Obchodný zákonník je určený na upravovanie právnych vzťahov medzi podnikateľmi, takže má osobitné ustanovenia i o vadách tovaru.Vady tovaru sú pri kúpnej zmluve uvedené v § 421-442 Zákona č. 513/1991 Z.z.   V zásade môže ísť o vady tovaru spočívajúce v nedostatkoch týjahúcich sa   1 .množstva, 2.akosti a vyhotovenia 3. balenia výrobkov, respektíve ich prepravy 4. …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku je upravená v v § 409-475 Obchodného zákonníka.Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je špeciálnou právnou úpravou ku kúpnej zmluve upravenej Občianskym zákonníkom a môže sa vzťahovať len na hnuteľné veci. V prípade nehnuteľností sa vždy použije právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Read More »

Kúpna zmluva na auto

Právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá v § 588–600 Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť i právnu úpravu vedľajších dojednaní a to výhrada vlastníctva § 601 OZ , predkúpne právo § 602-606 a právo spätnej kúpy § 607-609 Občianskeho zákonníka.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť