Home » Kontakt » Podmienky používania webu webpravo.eu

Podmienky používania webu webpravo.eu

Podmienky používania webu webpravo.eu

 

I.

Prevádzkovateľom webu je JUDr.Samuel  Diatka, Beniakova 15, Nitra ,

Užívateľom webu sa rozumie registrovaný užívateľ a neregistrovaný užívateľ

Webom sa rozumejú webové stránky na adrese  webpravo.eu.

Podmienkou využitia určitých služieb môže byť registrácia užívateľa

 

II.

Obsahom webu webpravo.eu  sú odborné informácie týkajúce sa daní, práva a účtovníctva. Obsah webu je tvorený článkami autorov a odbornými informáciami tretích strán ako sú napríklad  rozhodnutia súdov, štátnych orgánov, výkladových stanovísk.

Užívateľ berie na vedomie, že záväzné je iba znenie právnych predpisov publikovaných v oficiálnych zbierkach ( zbierka zákonov SR ) a rozhodnutia súdov sú v podmienkach slovenskej republiky záväzné iba v konkrétnom prípade i keď z hľadiska stability právneho poriadku a princípu právnej istoty   sa aplikácia práva v rozhodnutiach súdov vyšších stupňov  rešpektujú i pri vydávaní ďaľších rozhodnutí v skutkovo obdobných veciach.

Rozhodnutia súdov sú spracované autorom tak, že je zvýraznená z jeho pohľadu dôležitá právna veta rozhodnutia, ale jeho názor nie je názorom súdu v konkrétnej veci.

Tieto informácie sú usporiadané do súborného diela – webu webravo.eu s odbornou starostlivosťou tak, aby tvorili pre čitateľov súbor použiteľných informácií pre praktické použitie. Napriek tomu je prevádzkovateľ webu si je vedomý komplexnosti a premenlivosti právneho poriadku a preto sú tieto informácie poskytované bez záruky správnosti a úplnosti. Ich použitie nenahrádza odbornú právnu pomoc  poskytovanú podľa osobitných predpisov ( napríklad zákon č. 78/1992 S.b.  o daňových poradcoch, zákon 586/2003 Z.z. o advokácii ) .

Obsah webu webpravo.eu je chránený autorským právom v zmysle zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon. Reprodukcia obsahovej a grafickej časti portálu je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná s výnimkou výnimiek ustanovených zákonom 618/2003 Z.z.

Web webpravo.eu je oprávnený kedykoľvek odstrániť akýkoľvek publikovaný obsah.

III.

Užívateľ webu webpravo.eu je oprávnený použiť informácie  pre svoju osobnú potrebu.

Služby, ktoré je možné podmieniť registráciou sú

–          prístup a prispievanie  do diskusného fóra

–          sťahovanie vybraných kategórií súborov

–          prístup do vybraných častí webu

Niektoré z týchto služieb môžu byť tiež podmienené úhradou.

Užívateľovi sa  najmä zakazuje

–          vydávať sa za inú fyzickú a právnickú osobu

–          prenikať do verejne neprístupných častí portálu , narušovať funkčnosť technických a iných zariadení slúžiacich na prevádzku  webu

–          Užívateľ webu sa zaväzuje zdržať sa všetkého čo by poškodiť práva tretích osôb ( najmä  príspevky urážlivé, vulgárne, príspevky porušujúce autorské práva a iné právne predpisy )

–          porušovať autorské práva

–          porušovať podmienky používania webu webpravo.eu

 

Porušenie pravidiel môže mať za následok zablokovanie užívateľského účtu, zmazanie príspevkov a vyvodenie zodpovednosti v zmysle príslušných právnych predpisov tak v rovine civilnej i trestnoprávnej.

Užívatelia berú na vedomie, že IP adresy prístupov nie sú síce verejnou informáciou, ale je na základe nich možné identifikovať konkrétneho užívateľa v spolupráci s príslušnými  štátnymi orgánmi.

V prípade ak máte vedomosť o porušení zákona publikáciou príspevku informujte o rozsahu porušenia cestou kontaktného formulára.

IV.

Web webpravo.eu môže umožniť po predchádzajúcej registrácií tvorbu užívateľského obsahu, ktorými sa rozumejú prispievanie do internetovej diskusie a tvorba vlastných článkov.

Užívateľsky vytváraný obsah musí byť užívateľsky hodnotný , čím sa rozumie odborná informácia, ktorá je všeobecne použiteľná v súlade so zameraním webu webpravo.eu  i za predpokladu, že by neboli známe  údaje jej autora.

V prípade výslovne reklamného obsahu bude toto predmetom samostatnej dohody.

Užívateľ prevádza na prevádzkovateľa webu majetkové  autorské práva k takto vytvoreným dielam bezodplatne. Užívateľ je oprávnený označiť takto vytvorené dielo svojimi kontaktnými údajmi najmä menom, priezviskom, adresou , prípadne označením svojho zamestnávateľa Rovnako je oprávnený uviesť emailovú adresu a najviac dva  odkazy na svoje webové stránky.

V.

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi webu súhlas na spracovanie osobných  údajov, ktoré poskytne  pri registrácii v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. za účelom skvalitnenia obsahu  webu

Užívateľ udeľuje súhlas, aby mu na mailovú adresu uvedenú pri registrácii bol zasielaný zoznam noviniek ( newsletter) vrátane reklamných informácií, ktoré týmto výslovne požaduje zaslať-

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke webpravo.eu. Tieto podmienky môžu byť zmenené a doplňané a účinnosť nadobúdajú zverejnením na webe.

Používaním webu webpravo.eu súhlasíte s ich dodržiavaním

V Nitre 12.10.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.