Home » Judikatúra » Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Podmienky pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka musia byť splnené v čase rozhodovania súdu.

 

Záleží na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či súd pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti zvoli postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Určenie lehoty na odstránenie nedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, bude namieste vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať, že nedostatok bude, alebo môže byť odstránený.

 

                (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. júla 2002, sp.zn. 3 Obo 280/2000)

 

 

Predovšetkým bolo potrebné zaoberať sa otázkou, či žalobca, ako spoločník spoločnosti, je (bol) oprávnený podať návrh na zrušenie spoločnosti, vzhľadom na námietku odvolateľov, že spoločenská zmluva spoločnosti takéto právo spoločníkom spoločnosti nedáva. Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka návrh na zrušenie spoločnosti z dôvodov tam uvedených môže, okrem štátneho, orgánu podať aj každá osoba, ktorá na tom osvedčí právny záujem. Spoločníkovi obchodnej spoločnosti nepochybne svedčí právny záujem na zrušení spoločnosti. Okrem toho, právo spoločníka domáhať sa na súde zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone výslovne upravuje aj ustanovenie § 152 Obchodného zákonníka, v znení účinnom od 1. februára 1998 (zákon č. 11/1998 Z.z.). Dôvodom pre zrušenie spoločnosti je, okrem iných, i skutočnosť, že sa v čase dlhšom ako jeden rok nekonalo valné zhromaždenie, alebo neboli zvolené orgány spoločnosti [§ 68 ods. 6 písm. a)], zaniknú predpoklady vyžadované zákonom na vznik spoločnosti alebo sa založením, splynutím, alebo zlúčením porušil zákon [písm. e)] a ak spoločnosť nevytvorila pri založení rezervný fond, alebo rezervný fond pravidelne nedopĺňa [písm. d)].

 

Žalobca tak bol v čase podania žaloby (23. februára 1998) legitimovaný podať návrh na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6, aj podľa § 152 Obchodného zákonníka bez ohľadu na to, či takéto oprávnenie bolo zakotvené v spoločenskej zmluve. Navrhovateľ žiadal spoločnosť zrušiť z viacerých dôvodov:

 

– spoločnosť nezvoláva valné zhromaždenie viac ako dva roky,

 

– viac ako dva roky neprevádzkuje žiadnu činnosť,

 

– nemá a nedopĺňa rezervný fond,

 

– nemá žiaden majetok a finančné prostriedky na účtoch,

 

– nemá žiadne prevádzky ani kancelárie.

 

Aj keď sa prvým z uvedených dôvodov súd prvého stupňa nezaoberal, z obsahu spisu vyplýva, že posledné valné zhromaždenie sa konalo 19. júna 1996, čo potvrdzuje aj odporca 7) (odvolateľ). Znamená to, že v čase rozhodovania súdu prvého stupňa sa už štyri roky valné zhromaždenie spoločnosti nekonalo. Tým boli splnené predpoklady pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. a). Z hľadiska posudzovania dôvodov pre zrušenie spoločnosti nie je významné, z akých dôvodov sa valné zhromaždenie nekonalo.

 

Zákonom č. 11/1998 Z.z. bolo s účinnosťou od 1. februára 1998 zmenené ustanovenie § 108 ods. 1 Obchodného zákonníka a minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným bola stanovená na 200 000,- Sk. Zároveň bola ustanovením § 768a ods. 2 spoločnostiam založeným pred nadobudnutím účinnosti zákona uložená povinnosť do šiestich mesiacov upraviť spoločenské zmluvy a stanovy a dať ich do súladu s novým znením zákona. Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti je jej základné imanie 140 000,- Sk, čo znamená, že nedosahuje zákonom stanovenú minimálnu výšku a nespĺňa tak predpoklady pre vznik spoločnosti. Keďže uvedený nedostatok neodstránila v lehote stanovenej v § 768a ods. 2, od 1. augusta 1998 zanikol predpoklad pre existenciu spoločnosti a bol splnený aj druhý dôvod pre zrušenie spoločnosti. Uvedený dôvod v čase podania návrhu na zrušenie ešte nebol daný. Pre rozhodovanie súdu je rozhodujúci stav, ktorý je v čase rozhodovania (§ 154 ods. 1 O.s.p.). To platí aj pre posudzovanie, či sú splnené podmienky pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. V čase rozhodovania súdu prvého stupňa už takmer dva roky tento dôvod daný bol a trval aj v čase, keď rozhodoval odvolací súd. Ustanovenie § 768a ods. 2 zavedené do Obchodného zákonníka zákonom č. 11/1998 Z.z. skutočne neobsahuje sankciu pre nesplnenie povinnosti tam uloženej. Jej nesplnením uplynutím stanovenej lehoty sa však naplňuje dôvod pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. c). Treba prisvedčiť odvolateľom, že výšku základného imania možno zmeniť len zmenou spoločenskej zmluvy, k čomu je potrebné konanie valného zhromaždenia. Tak, ako pri predchádzajúcom dôvode, je bez významu, prečo sa takéto valné zhromaždenie nekonalo.

 

Ustanovenie § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka skutočne umožňuje, aby súd pred zrušením určil spoločnosti lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie. Záleží na posúdení súdu, či uvedený postup zvolí. Určenie lehoty na odstránenie nedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, bude namieste vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať, že vada bude, alebo môže byť odstránená. Okrem iného, bude záležať aj na celkovom stave spoločnosti a na jej vnútorných pomeroch. Za situácie, keď návrh na zrušenie spoločnosti podal jeden zo spoločníkov a ďalší štyria vo vyjadrení k návrhu uviedli, že súhlasia s tým, aby bola spoločnosť zrušená, nebol predpoklad, že by bol nedostatok odstránený. To platí aj pre stav, ak je odporca 7) skutočne majiteľom aj podielov, ktoré pôvodne patrili odporcom 2), 3) a 4). V takom prípade má odporca 7) podiel predstavujúci 57% hlasov všetkých spoločníkov. Na zmenu spoločenskej zmluvy a zvýšenie základného imania sa podľa § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov (66,6%), ktorý odporca 7) proti vôli navrhovateľa a odporcov 5) a 6) nemôže získať. Napokon od doručenia návrhu odvolateľom, do rozhodnutia súdu, uplynulo viac ako 22 mesiacov. Je to dostatočne dlhá doba na to, aby boli dôvody pre zrušenie spoločnosti odstránené. Tie však neboli odstránené ani v čase, keď rozhodoval odvolací súd.

 

O zrušení spoločnosti rozhoduje súd v konaní podľa § 200e O.s.p. Podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia sa v takomto konaní rozhoduje uznesením a netreba nariaďovať pojednávanie. Ak v prejednávanej veci súd rozhodol bez toho, aby nariadil pojednávanie, postupoval v súlade s procesným predpisom. Odvolací súd považuje za vhodné poznamenať, že d

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Neplatnosť zmenky

Podľa § 75 zák. č. 191/1950 Zb. (zmenkový a šekový zákon) vlastná zmenka obsahuje: 1/ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť