Home » Judikatúra » Daňové právo » Nulita správneho aktu

Nulita správneho aktu

Názov (obchodné meno) právnickej osoby je jej nevyhnutným pojmovým znakom a slúži predovšetkým na jej identifikáciu, a tým na odlíšenie od ostatných subjektov.

Ak daňové orgány vyrubili daň niekomu, kto v čase vydania rozhodnutia v právnom slova zmysle neexistoval, a tomuto rozhodnutia aj adresovali, ide o akty nulitné, čo je dôvodom, aby súd žalobou napadnuté rozhodnutie zrušil.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR,

sp.zn. 6 Sž 99/00

Z odôvodnenia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že daňové orgány v konaní a rozhodovaní o určení daňovej povinnosti nepostupovali v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ako aj nerešpektovali príslušné ustanovenia ďalších zákonov. Podľa § 2 ods. 2 cit. zákona o správe daní a poplatkov pri správe daní postupuje správca dane v konaní o daniach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, chráni záujmy štátu a obcí a dbá pri tom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a dotknutých osôb zúčastnených na daňovom konaní.

Podľa § 5 ods. 1 cit. zákona daňovým subjektom je daňovník, platiteľ dane, poplatník a právny nástupca fyzickej či právnickej osoby, ktorý je ako daňový subjekt vymedzený osobitnými predpismi.

V daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím. Toto musí okrem iných náležitostí obsahovať najmä presné označenie osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo (§ 30 ods. 1 veta prvá cit. zákona).

Súd konštatoval, že daňové orgány vo veci konajúce a rozhodujúce sa citovanými procesnými ustanoveniami dôsledne neriadili.

Z obsahu predložených administratívnych spisov súd zistil, že v zmysle uznesenia Okresného súdu v P. zo 6. júla 1998 sa uvedeným dňom vymazáva obchodné meno spoločnosti T.V.R., spol. s r.o., so sídlom vo V.R. s tým, že majetok, práva a záväzky spoločnosti preberá spoločnosť T.V.R., a.s., so sídlom vo V.R.

Správca dane nemal podľa názoru súdu túto skutočnosť prehliadnuť a pri rozhodovaní sa s ňou mal náležitým spôsobom vysporiadať.

Podľa § 19b ods. 1 Občianskeho zákonníka právnické osoby majú svoj názov, ktorý musí byť určený pri ich zriadení. U obchodných spoločností a družstiev je názov ich obchodným menom, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri, pričom súčasťou obchodného mena je aj dodatok označujúci ich právnu formu (§ 9 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Názov (obchodné meno) právnickej osoby je jej nevyhnutným pojmovým znakom a slúži predovšetkým na jej identifikáciu, a tým na odlíšenie od ostatných subjektov.

V predmetnej veci nebolo sporné, že Daňový úrad S.Ľ. dodatočným platobným výmerom z 31. mája 1999 vyrubil daňovému subjektu T.V.R., spol. s r.o. so sídlom vo V.R. daň z príjmov právnických osôb za rok 1998 vo výške 1 922 400 Sk a žalovaný takéto rozhodnutie správcu dane potvrdil.

Najvyšší súd dospel k záveru, že správca dane v spojení s rozhodnutím žalovaného tak vyrubil daň niekomu, kto v čase vydania rozhodnutia v právnom slova zmysle neexistoval a tomuto boli rozhodnutia aj adresované.

Takýto správny akt je aktom nulitným (neexistujúcim, non negotium) a pokiaľ by sa odvolací orgán zaoberal otázkou právnej subjektivity účastníka daňového konania, bol by nevyhnutne dospel k záveru, že neboli podmienky na to, aby bol takýto “správny akt” potvrdený.

Platná právna úprava správneho súdnictva neobsahuje ustanovenia o nulite správneho aktu, ktorú by súd ex offo deklaroval vo svojom rozhodnutí, t.j. autoritatívne by určil, že to, čo bolo žalobou napadnuté, vlastne vôbec neexistuje.

Najvyšší súd dospel k záveru, že je nevyhnutné prihliadať k tomu, že takýto akt sa prezentuje ako správne rozhodnutie a ako exekučný titul je schopný citeľne zasiahnuť do sféry práv a povinností iného subjektu, preto s prihliadnutím na ustanovenie § 250i ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku zrušil obe napadnuté rozhodnutia a v zmysle § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

V súlade s ustanovením § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku priznal úspešnému žalobcovi úhradu trov konania vo výške 1400 Sk za zaplatený súdny poplatok vo výške 1.000 Sk a trovy právneho zastúpenia vo výške 400 Sk (2 úkony po 100 Sk a 2-krát režijný paušál po 100 Sk podľa vyhlášky č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

Správne akty, ktorých chybovosť dosahuje takú mieru, že nemožno o nich ako o správnych aktoch hovoriť, sú akty nulitné. V odbornej právnickej literatúre sa vyskytujú rozdielne názory na otázku, ktoré akty treba považovať za nulitné. Všeobecne však prevažuje názor, že nulita aktu nastáva z dôvodu:

– neexistencie kompetencie správneho orgánu správny akt vydať,

– absolútneho nedostatku predpísanej formy aktu,

– absolútneho omylu v osobe adresáta aktu,

– založenia požiadavky fakticky nemožného plnenia,

– neurčitosti či nezmyselnosti aktu.

Jediným v súčasnosti u nás judikovaným dôvodom nulity správneho aktu je absolútny omyl v osobe adresáta aktu, čo bolo aj dôvodom na zrušenie rozhodnutí daňových orgánov v komentovanej veci. Obdobne rozhodol aj Vrchný súd v Prahe (Pozri bližšie: Mazanec, M.: Soudní judikatura ve věcích správních 1993-1997. Linde Praha, a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Praha 1999, s. 42 a nasl.).

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Neplatnosť zmenky

Podľa § 75 zák. č. 191/1950 Zb. (zmenkový a šekový zákon) vlastná zmenka obsahuje: 1/ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť