Home » Daňový tip » Vykonanie inventarizácie

Vykonanie inventarizácie

V akých lehotách je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu. ?

Predovšetkým je potrebné povedať, že povinnosť vykonať inventarizáciu má účtovná jednotka , teda osoba uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z. . , čo sú osoby, ktoré vedú účtovníctvo ( jednoduché, podvojné, ale nebudú sem patriť osoby , ktoré vedú daňovú evidenciu.

Teda inventarizáciu musí vykonať osoba

  • Vedie účtovníctvo
  • Vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ( paušálne výdavky )
  • Nemusí vykonať fyzická osoba , ktorá vedie iba daňovú evidenciu.

Inventarizácia je viazaná na zhotovovanie účtovnej závierky

Podľa toho rozlišujeme inventarizáciu na riadnu a mimoriadnu , teda podľa toho k akej účtovnej závierke sa robí.

Lehoty na vykonanie inventarizácie

  • Ku dňu kedy sa zhotovuje účtovná závierka
  • Na účely § 26 ods. 3 ZAOU ( čiže tvorba rezerv a opravných položiek ) sa vykonáva pri vyhotovovaní priebežnej účtovnej závierky ( čiže nie v plnom rozsahu
  • Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku § 29 ods. 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky

Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.

Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Za zásoby sa považujú ( v podstate zhodne § 11 PUJU a § 17 PU PU )

Materiál

a) suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

b) pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu,

c) prevádzkové látky sa účtujú veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby,

d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.

Ako zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom ako

a) nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom alebo polotovarom, a nie sú ani hotovými výrobkami; medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov alebo architektov,

b) polotovary vlastnej výroby sa účtujú osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú do výrobkov,

c) výrobky sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na predaj,

d) zvieratá sa účtujú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí na výkrm a psy.

Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.

Je zrejmé, že pri tomto druhu obežného majetku musí byť inventarizácia prispôsobená výrobnému cyklu.

Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Samozrejme inventarizácia je dôležitá nielen z hľadiska daňového, ale napríklad pri zabezpečení zodpovednosti zamestnancov – napríklad pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti.

Účtovanie schodku na pokladničnej hotovosti

Spoločnosť po vykonaní inventarizácie zistila, že nastalo manko – schodok pokladničnej hotovosti. Ako sa s týmto vysporiada účtovne a daňovo .

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť