Home » Daňový tip » Odpisovanie budovy

Odpisovanie budovy

Firma má v majetku budovu, ktorú používa na viac účelov. Prízemie s rozlohou 400m2 používa na maloobchodný predaj a prvé poschodie s rozlohou 200 m2 na administratívu. Ako zaradiť budovu do odpisovej skupiny.

Budovy a stavby sa odpisujú v odpisových skupinách 5 a 6 .

V Odpisovej skupine 5 sa odpisujú budovy pre obchod a služby a v šestke sa odpisujú budovy pre administratívu . Z otázky je zrejmé, že sa budova používa na viacero účelov a preto bude podstatný rozsah použitia budovy na viacero účelov.

Vyplýva to z § 26 ods. 2 zákona č 595/2003 Z.z.

(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre hmotný majetok podľa odsekov 6 a 7. Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. 106) Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Pri postupe uplatnenom podľa § 22 ods. 15 sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok s výnimkou jednotlivých oddeliteľných súčastí budov a stavieb, ktoré sú zaradené v prílohe č. 1.

Na základe otázky je možné uzavrieť, že na obchodné účely sa požíva 400m2 a na administratívu 200m2 , teda účel obchod je prevažujúci a budova sa bude odpisovať v odpisovej skupine 5.

Spoločnosť obdržala faktúru za opravy z roku 2015 v roku 2016 kedy už bol rok 2015 uzatvorený a DP podané. Ako postupovať.

Tak predovšetkým v tomto prípade asi nebude možné dodržať zásadu časovej a vecnej súvislosti s prijatým plnením aj keď v rámci uzávierkových operácií a účtujú aj nevyfaktúrované dodávky a služby ak poznám sunu ( napríklad zo zmluvy ) , alebo rezervy ak sumu nepoznám. V tomto prípade zrejme pôjde o niýšie sumy, ktoré ušli pozornosti, takže pôjde o opravu chyby minulých účtovných období. Účtovná jednotka by mala mať smernicu, kde by bola riešená otázka významnosti takýchto položiek . Ak budeme predpokladať, že ide o nevýznamnú položku ( rádovo v stovkách Eur ) malo by ísť o chybu nevýznamnú.

V zmysle § 5 ods. 1 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve citujem

  1. Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.

Inými slovami účtovať sa budú ako klasický faktúra za opravu napríklad

Oprava majetku 500 511 321
Úhrada 500 321 221

Z hľadiska daňového máte šťastie, že ste v podstate pomýlili vo svoj neprospech ( ak by ste to mali zaúčtované správne mali by ste nižší základ dane ) . a preto Vám zákon č. 595/2003 Z.z. umožňuje účtovať to ako náklad bežného obdobia a nemusíte ísť cez podáanie dodatočného daňového priznania. Vyplýva to z § 17 ods. 29 záikona č. 595/2003Z.z. citujem

(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu 1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu 1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15. Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane. 34)

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť