Home » Daňový tip » Nealkoholické nápoje na pracovisku

Nealkoholické nápoje na pracovisku

Aké je daňové posúdenie poskytovanie nealkoholických nápojov zamestnancom na pracovisku ?

V tejto súvislosti je potrebné rozobrať dva úzko súvisiace problémy a to

  1. daňové posúdenie poskytnutia nealkoholických nápojov na pracovisku na strane zamestnanca
  2. daňové posúdenie výdavku na strane zamestnávateľa

Poskytnutie nealkoholických nápojov zamestnancovi na pracovisku je v zmysle § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodené od dane.

Na druhej strane , teda na strane zamestnávateľa je situácia zložitejšia. Daňovým výdavkom zamestnávateľa v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) ZDP sú

výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na

1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,

2. starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné zdravotnícke zariadenia, 86)

3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia,

4. hmotné zabezpečenie žiaka,59c) finančné zabezpečenie žiaka86aa) a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania,

5. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a)

6. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi, 17)

7. poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) a preddavky na daň zrazené podľa § 35 z tohto navýšeného nepeňažného plnenia,

V tomto konkrétnom prípade by nás teda nás zaujímali osobitné predpisy upravujúce ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Ide tu najmä o zákon č- 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve vykonávacie predpisy k tomuto zákonu Napríklad vyhláška 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Samotná existencia interného predpisu v spoločnosti ešte automaticky neznamená, že dochádza k uznaniu takéhoto výdavku na strane zamestnávateľa.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť