Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
ZRÁŽKY ZO MZDY – ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÉ MINIMUM – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » ZRÁŽKY ZO MZDY – ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÉ MINIMUM

ZRÁŽKY ZO MZDY – ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÉ MINIMUM

Vláda Slovenskej republiky schválila na rokovaní 21. októbra 2015 návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády”), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Schválená zmena má v zmysle dôvodovej správy návrhu nariadenia prispieť k zvýšeniu právnej ochrany osôb postihnutých výkonom exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov a umožniť im stabilizovať ich životnú úroveň v rovine právnej istoty nepostihnuteľnej časti mzdy alebo iného príjmu korešpondujúcej aktuálnej výške životného minima.

Popri nesporných pozitívach, ktoré uvedená novela prinesie pre povinných v exekučnom konaní a znova posilní ich právne postavenie, však možno badať aj aspekty negatívne, ktoré môžu spočívať v zásahu do stabilizovaných zásad a prvkov civilného procesu a modifikovať ich v negatívnom zmysle. Uvedené ale nemusí byť spôsobené účelom novely, ale najmä voľbou konkrétnej koncepcie ochrany povinných. Možno poukázať na skutočnosť, že v Slovenskej republike súčasné trendy posúvajú ochranu dlžníka v rovine procesných inštitútov do fázy exekučného, resp. vykonávacieho konania, namiesto toho, aby boli sústredené už v základnom konaní. Dochádza tak k významnému narušeniu nielen právnej istoty oprávneného (účastníka exekučného konania), ale aj k narušeniu postavenia medzi účastníkmi konania (oprávneným a povinným). Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o právach a povinnostiach ktorých rozhoduje občianskoprávny súd (PL. ÚS 43/95).

Zosilnením právnej ochrany jednej zo strán, tak dochádza logicky k oslabeniu postavenia druhej strany a v konečnom dôsledku môže viesť v konkrétnom prípade až k nevymožiteľnosti právneho nároku oprávneného. Na zamyslenie je taktiež skutočnosť, že neustále zvyšovanie právnej ochrany povinných priamoúmerne znižuje zodpovednosť týchto subjektov pri plnení si svojich záväzkov. Je preto nevyhnutné sa zaoberať otázkou ochrany povinného inštitútmi civilného práva v širších súvislostiach, resp. zaviesť takú koncepciu ochrany povinných, ktorá by výraznou mierou nezasahovala do procesného postavenia oprávneného ako druhého účastníka konania.

Novelou nariadenia sa jednak zvyšuje základná suma, ktorú nemožno z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zraziť, zo 60% na 100 % životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe v zmysle § 1 a zároveň sa prijalo nové znenie ustanovenia § 2, ktoré dôsledne vychádza z dikcie § 70 ods. 2 Exekučného poriadku. Toto znenie zachováva súčasne platný štandard ochrany práv maloletých detí vo vzťahu k uplatňovaniu prednostných pohľadávok na výživné.
V zmysle znenia ustanovenia § 2 nariadenia vlády v kontexte ustanovenia § 70 ods. 2 Exekučného poriadku sa táto základná suma vypočíta ako 70 % zo základnej sumy, ktorá na účely výpočtu zrážok vykonávaných na vymoženie výživného pre maloleté dieťa predstavuje 60 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Z pohľadu účinkov navrhovaného znenia bude teda aj po účinnosti novelizácie nariadenia vlády zachovaný status quo. To znamená, že základná suma bude 70 % sumy určenej ako 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osou platného v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú. Uvedené platí aj v prípade, že povinným je osoba podľa § 2a nariadenia vlády, teda poberateľom dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového výsluhového dôchodku alebo dávok výsluhového zabezpečenia.

VÝPOČET ZRÁŽOK ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV V ZMYSLE NOVELY NARIADENIA VLÁDY

V súlade s exekučným poriadkom sa zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného vykonávajú z čistej mzdy povinného.
Čistá mzda sa pre účely exekúcií vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta:
• preddavok na zdravotné poistenie,
• poistné na sociálne poistenie,
• preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb,
• príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálnezabezpečenie.
Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
Následne sa určí, na aké sumy sa povinnému nesmie siahnuť. Exekučný poriadok ukladá, že povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma. Základná suma sa vyráta ako percento z výšky aktuálneho životného minima.
Základom pre výpočet nepostihnuteľných súm za príslušný mesiac bude teda aktuálna výška životného minima. Od 1. 7. 2015 je aktuálna suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 €.
Základná suma, na ktorú zamestnávateľ v žiadnom prípade nesmie zamestnancovi siahnuť je konkrétne:
• základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, bude od 1.1.2016 100 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, teda 198,09 EUR,
• základná suma na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, zostáva vo výške 25 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, táto suma sa týka manželky a detí žijúcich v spoločnej domácnosti, teda 49,52 EUR na každú vyživovanú osobu,
• ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je vo výške 70 % základnej sumy na povinného, teda 70% zo 60% zo sumy životného minima, čo predstavuje 83,20 EUR /70% zo sumy 118,85 EUR /,
Exekučný poriadok stanovuje sumu, na ktorú sa nesmie povinnému siahnuť, zároveň však určuje aj sumu, nad ktorú sa vykonávajú zrážky zo mzdy bez obmedzenia. Ide o sumu vo výške 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, teda sumu vo výške 297,13 EUR.
Na vymoženie neprednostnej pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu zvyšku čistej mzdy povinného, na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Aké pohľadávky patria medzi prednostné bližšie upravuje § 71 ods. 2 Exekučného poriadku.

PRÍKLAD:
Zamestnanec má prednostnú exekúciu, je ženatý a bezdetný. čistá mzda zamestnanca: 430,61 € nepostihnuteľná suma na povinného od 1.1.2016: 198,09 € nepostihnuteľná suma na manželku: 49,52 € nepostihnuteľné sumy spolu 247,61 € zvyšok čistej mzdy 430,61 – 247,61 = 183,00 €
Tretinový systém v zmysle nariadenia končí pri sume 297,13 €. Suma, ktorá sa zrazí bez obmedzenia, je preto 0,00 €.
Zostatok čistej mzdy vo výške 183,00 € je číslo deliteľné troma, takže hodnota jednej tretiny je v tomto prípade 61,00 €.
Prvá a druhá tretina zvyšku čistej mzdy v celkovej výške 122,00 € sa použije na uspokojenie príslušnej pohľadávky.

Tretia tretina sa vyplatí zamestnancovi spolu s nepostihnuteľnými sumami. Zamestnanec teda na mzdu dostane 61,00 € (tretina) +247,61 € ( nepostihnuteľné sumy spolu ) = 308,61 €.
2. Zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej nepostihnuteľnej sumy zamestnanca presahuje 150 % sumy životného minima, potom sa suma vo výške 150 % životného minima sa rozdelí na tri tretiny a určí sa suma nad 150 % životného minima, ktorá sa zrazí bez obmedzenia.
Tretinový systém končí pri sume 297,13 € a úhrn čistej mzdy nad túto sumu sa zrazí bez obmedzenia. Čiastka 297,13 € sa rozdelí na tri tretiny.
PRÍKLAD:
Zamestnanec má prednostnú exekúciu, je ženatý a má dve deti.
čistá mzda zamestnanca: 710,43 €
nepostihnuteľná suma na povinného od 1.1.2016: 198,09 €
nepostihnuteľná suma na manželku: 49,52 €
nepostihnuteľná suma na obe deti: 49,52 € x 2 = 99,04 €
nepostihnuteľné sumy spolu 346,65 €
zvyšok čistej mzdy 710,43 – 346,65 = 363,78 €
Suma ktorá sa zráža bez obmedzenia je 363,78 € – 297,13 € = 66,65 €.
Zostatok čistej mzdy na delenie troma je 297,13 €, číslo zaokrúhlené na deliteľné troma je 297,12 €. Jedna tretina tak predstavuje sumu vo výške 99,04 EUR.
Prvá a druhá tretina zvyšku čistej mzdy v celkovej výške 198,08 € (99,04 € x 2) + suma na zrazenie bez obmedzenia 66,65 €, čiže spolu suma 264,73 €, sa použije na uspokojenie prednostnej pohľadávky.
Tretia tretina 99,04 € + 0,01 € zaokrúhlenie sa vyplatí povinnému spolu s nepostihnuteľnými sumami vo výške 346,65 €. Zamestnanec teda bude mať na mzdu vyplatenú sumu 445,70 €.

DÔSLEDKY ZVÝŠENIA PRÁVNEJ OCHRANY POVINNÝCH
Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov predstavuje pre povinného jeden z najmenej nepriaznivých spôsobov vykonania exekúcie, nakoľko povinnému umožňuje postupne sa mesačnými zrážkami zbaviť svojho dlhu.
Zvýšenie nepostihnuteľnej sumy zrážok zo mzdy znamená pre veriteľov zníženie vymožiteľnosti pohľadávok prostredníctvom vykonávania zrážok zo mzdy a z iných príjmov. V zmysle exekučného poriadku však môže exekútor vykonávať vjednom exekučnom konaní exekúciu aj viacerými spôsobmi ustanovenými v zákone. Súdny exekútori tak budú musieť pristúpiť k iným efektívnym spôsobom vykonania exekúcie, najčastejšie k predaju hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, čo v konečnom dôsledku znamená navýšenie trov exekúcie pre povinného (znalecké posudky, cestovné náhrady a i.).

JUDr. Anetta Demešová
Súdna exekútorka
1.mája 1053
952 01 Vráble

WWW.EXEKUTORDEMESOVA.SK

About JUDr. Anetta Demešová

Exekútorský úrad JUDr. Demešová Anetta – výkon nútených súdných rozhodnutí, exekútorské služby a vymáhanie pohľadávok. Exekútorský úrad vykonáva dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľných vecí a majetku na základe v zmysle zákona. Právne poradenstvo a rady ohľadom exekúcii

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť