Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zostanú Vaše peniaze Vašimi peniazmi , alebo čo prinesie zmena Daňového poriadku ? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zostanú Vaše peniaze Vašimi peniazmi , alebo čo prinesie zmena Daňového poriadku ?

Zostanú Vaše peniaze Vašimi peniazmi , alebo čo prinesie zmena Daňového poriadku ?

 

Je všeobecne známou skutočnosťou, že mylne identifikovaná platba správcovi dane podľa doteraz platnej právnej úpravy ( a i zákona 511/1992 S.b. ) znamenala nutnosť vymáhať takéto finančné prostriedky nie od správcu dane, ale od daňového subjektu , ktorému bola táto platba na základe chybnej identifikácie priradená.

Pripomeňme si znenie § 58 ods. 6 zákona č. 511/1992 S.b. platného do 31.12.2011

§ 58 ods. 6 zákona č. 511/1992 S,.b. Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.

Uvedené usanovenie sa prenieslo i do zákona č. 563/2009 Z.z. ( Daňový poriadok ) konkrétne do § 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z.z,

§ 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z.z, Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.

V novele zákona č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok číslo parlamentnej tlače 610 je v bode č. 15 navrhovaná nasledovná zmena

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt; to neplatí, ak ten, kto platbu vykonal, požiada najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania platby o jej vrátenie alebo preúčtovanie na jeho účet, ktorý mu správca dane pridelil na platbu dane. Na základe žiadosti podľa predchádzajúcej vety správca dane platbu vráti, pričom postupuje rovnako ako pri vrátení preplatku podľa § 79. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pôvodne odpísaná z účtu v banke toho, kto platbu vykonal.”.

Inými slovami ak zistíte do troch mesiacov, že ste sa ľudovo povedané sekli správca dane by Vám mal platbu vrátiť ako klasický daňový preplatok, ale ak to zistíte neskôr tak máte proste smolu. Dá sa teda konštatovať, že ide jednoznačne o krok správnym smerom, smerom k ľuďom daňovníkom . Je ale otázka či je tento krok dostatočný na to, aby sme ho považovali za súladný s princípmi materiálneho právneho štátu.

Dovolím si úspešne pochybovať o tom, či je toto ustanovenie v súlade s ústavným princípom rovnosti v právach a dovolím si tvrdiť, že ak mylnú platbu musí akýkoľvek iný subjekt verejného i súkromného práva či už titulom bezdôvodného obohatenia, alebo podľa osobitných predpisov upravujúcimi výber poplatkov a odvodov tak nejestvuje žiaden legitímny dôvod na to, aby si správca dane ponechal mylné platby.

Dovolím si uviesť v tejto súvislosti citát z rozhodnutia US SR (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.     PL. ÚS 22/06 z 1. októbra 2008)

    1.1. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len “ústava”) zakotvuje požiadavku ústavne konformného a legálneho výkonu verejnej (predovšetkým štátnej) moci ako jedného zo základných princípov demokratického právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy) a stanovuje podriadenosť orgánov štátu ústave a zákonom požadujúc, aby k uplatneniu ich štátno-mocenských oprávnení dochádzalo iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon v medziach daných ústavou.

 

    2.2. Ak zákonodarca zveruje niektorému orgánu štátu právomoc rozhodovať v konkrétnych prípadoch o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, musí v súlade s uvedeným ústavným princípom zákonom upraviť rozsah a spôsob výkonu zverenej právomoci rešpektujúc právnu istotu dotknutých subjektov právnych vzťahov spočívajúcu v ich spôsobilosti predvídať postup a konanie štátnych orgánov vo vzťahu k svojmu právnemu postaveniu, vrátane možností a spôsobu uplatnenia vlastných práv v takomto konaní.

 

    3.3. Základné práva a slobody sú navzájom rovnocenné. Koncepcia materiálneho právneho štátu vylučuje vytvorenie “hierarchie” základných práv a slobôd, v ktorej by sa jednému základnému právu alebo slobode priznal väčší význam, než aký má iné základné právo alebo sloboda. Konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd v režime medzinárodných dohovorov o ľudských právach) treba riešiť uplatnením zásady ich spravodlivej rovnováhy.

 

    4.4. Ustanovením čl. 20 ods. 3 ústavy sa expresis verbis konštituuje ústavná požiadavka spravodlivej rovnováhy medzi rozsahom práv vlastníka vymedzovaných zákonom na základe čl. 20 ods. 1 ústavy a právami tretích osôb vyplývajúcimi okrem iného aj z čl. 44 ods. 1 ústavy. 4

 

Ústavný súd v tejto súvislosti v odôvodnení rozhodnutia uvádza odkazy i na rozhodnuia Europského súdu pre ľudské práva a ja si dovolím uviesť aspoň jedno

    Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva rozdielne zaobchádzanie s osobami v analogickom alebo relevantne podobnom postavení je diskriminačné, ak nemá objektívne a rozumné odôvodnenie, t.j. ak nesleduje legitímny cieľ, alebo ak nerešpektuje vzťah rozumnej proporcionality medzi použitými prostriedkami a zámerom, ktorý sa má uskutočniť (Case of Evans v. The United Kingdom. Sťažnosť č. 6339/05, § 73).

Myslím, že legitímny cieľ ustanovenie § 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z.z. nesleduje , teda okrem zjednodušenia evidencie úhrad a napĺňanie štátneho rozpočtu čo si myslím je dosť chabé ak ide o porušovanie práv garantovaných ústavou

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť