Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

 

Zmluva o dielo je popri kúpnej zmluve najčastejšie využívaným zmluvným typom v obchodných vzťahoch. Pri tvorbe zmluvy o dielo je potrebné dbať nielen na podstatné náležitosti zmluvy, ale tiež popracovať i na zákonných ustanoveniach, ktoré v niektorých prípadoch dokážu vzťah založený touto zmluvou značne skomplikovať, inými slovami, niekedy je vhodné zákonnú úpravu obsiahnutú napr. v obchodnom zákonníku „kozmeticky“ upraviť a prispôsobiť konkrétnemu právnemu vzťahu, čím bude uľahčená vzájomná spolupráca a komunikácia medzi obchodnými partnermi.

Pokiaľ ide o vykonávanie diela, v zmysle ObZ je objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a požadovať, aby zhotoviteľ odstránil prípadné vady a nedostatky. Pri podstatnom porušení zmluvy je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. S výnimkou niektorých zákonných výnimiek prechádza nebezpečenstvo škody na diele zo zhotoviteľa na objednávateľa až okamihom odovzdania diela. Vo väčšine prípadoch znáša teda nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ počas celej realizácie až do odovzdania diela Objednávateľovi.

Často je predmetom zmluvy o dielo iba samotné zhotovenie diela a veci potrebné k zhotoveniu diela (materiál) dodáva objednávateľ. Ak z ustanovenie § 536 ObZ ods. 2 vyplýva, že dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, montáž, údržba veci, vykonanie opravy alebo úpravy určitej veci; dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti, predpokladá sa, že „dielo“ bude vykonávať zhotoviteľ, ktorý má potrebné vedomosti a skúsenosti na zhotovenie diela, nakoľko dielo je povinný vykonávať s odbornou starostlivosťou. V zmysle § 551 ObZ je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na jeho nevhodné pokyny, resp. nevhodnosť vecí (materiálu), ktorý dodával sám objednávateľ. Ak na základe nevhodných pokynov alebo vecí objednávateľa nie je možné pokračovať v zhotovovaní diela, do zmeny pokynov/vecí je zhotoviteľ povinný vykonávanie diela prerušiť.

Otázna je forma, resp. spôsob upozornenia objednávateľa zo strany zhotoviteľa. Súdna prax akceptuje nielen písomné upozornenie listom zaslaným doporučenou poštou, ale i zaslanie mailovej správy, resp. pri stavebných prácach zápis v stavebnom denníku. Aby sa zhotoviteľ zbavil zodpovednosti, nepostačuje iba oznámenie. V prípade ak objednávateľ nezmení pokyn, resp. nevymení nevhodné veci, ust. § 551 ObZ vyžaduje jeho písomné oznámenie adresované zhotoviteľovi, že i napriek jeho upozorneniam trvá na vykonávaní diela podľa pôvodných pokynov, resp. s použitím pôvodných vecí. Po splnení povinnosti upozornenia a následnom písomnom oznámení objednávateľa sa zhotoviteľ zbavuje zodpovednosti za nemožnosť vykonania diela a za vady diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi zo strany objednávateľa.

Obchodnoprávne vzťahy bývajú často veľmi komplikované, a to najmä pre nedorozumenia, ktoré vznikajú dodatočným riešením problémov, ktorým sa dalo predísť ešte na počiatku. Pokiaľ ide o upozornenie na nevhodnosť vecí/pokynov, strany by si mohli v zmluve dohodnúť napríklad spôsob upozornenia, prípadne určiť lehotu na písomné oznámenie zo strany objednávateľa. Tiež je veľmi dôležité určiť správne napríklad názov diela. Ak má zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo zhotoviť „Kompletnú dodávku a montáž strechy“ je absolútny nezmysel, aby objednávateľovi odovzdal strechu napr. bez žľabov a odkvapových rúr a namietal, že zhotovenie žľabov a odkvapových rúr nie sú súčasťou „kompletnej“ dodávky a montáže strechy.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť