Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

S účinnosťou od 01.01.2016 došlo k modifikácii následkov porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pre osoby povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka bola zavedená zmluvná pokuta, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť žiadnou dohodou.

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka má štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, likvidátor a zákonný zástupca. Podľa predchádzajúcej „miernejšej“ právnej úpravy  vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka vznikla zodpovedným osobám povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu  rovnajúcu sa dlžníkovmu zapísanému základnému imaniu, najviac vo výške 2-oj násobku minimálnej výšky základného imania, teda max. 10 000 € pri s.r.o. a 50 000 € pri a.s..Ak je povinných osôb viac, sú povinné plniť spoločne a nerozdielne s výnimkou tých, ktorí sa úspešne zbavia zodpovednosti. Podľa právnej úpravy účinnej od 01.01.2016 bola zavedená zmluvná pokuta dohodnutá medzi s.r.o./a.s. a povinnou osobou vo výške ½ najnižšej hodnoty základného imania pre a.s., teda vo výške  12 500 €. Zmluvnú pokutu nemožno vylúčiť, obmedziť ani započítať a nie je ňou dotknuté ani právo na náhradu škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.

Správca v konkurze vyzve osoby, u ktorých sa domnieva, že im vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, aby ju do 15 dní zaplatili alebo osvedčili, že im táto povinnosť nevznikla, resp. že sa jej zbavili, v opačnom prípade správca uplatní nárok žalobou na súde.  Právoplatný rozsudok, ktorým súd uloží povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu je v zmysle § 74a ods. 6 ZKR zároveň rozhodnutím o vylúčení, čo znamená, že počas doby určenej v rozhodnutí nemôže FO pôsobiť vo funkcii člena štatutárneho alebo dozorného orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti ani družstve.

Zodpovednosti, resp. povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa môže povinná osoba zbaviť, ak preukáže, že:

  • konala s odbornou starostlivosťou,
  • v prípade, ak koná spoločne s inými osobami a pre nedostatok súčinnosti nemohla podať návrh, uložila bezodkladne do zbierky listín oznámenie o dlžníkovom úpadku,
  • bola ustanovená za štatutárny orgán v čase úpadku dlžníka za účelom jeho prekonania a po zistení, že prijaté opatrenia nepovedú k prekonaniu úpadku, podala bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • do 30 dní odkedy sa dozvedela/ pri zachovaní odbornej spôsobilosti mohla dozvedieť o úpadku, poverila správcu vypracovaním posudku a na základe podaného návrhu súd povolil reštrukturalizáciu.

Zákon nerieši situáciu, ak má vôľu riešiť úpadok len 1 z povinných osôb konajúcich samostatne, nakoľko aj v tomto prípade je potrebný určitý stupeň súčinnosti. Problém nastane, ak zo strany ostatných  povinných osôb je napr. znemožnený prístup k dokumentom. Súd by navrhovateľa v zmysle § 14 ZKR ods. 1 vyzval k doloženiu príloh, a potom návrh zamietol. Ako možné riešenie sa javí návrh podať aj ako neúplný s rizikom jeho možného zamietnutia. V prípade neskôr vyhláseného konkurzu, nemožno zo strany správcu poprieť, že daná osoba mala vôľu  riešiť úpadok, aj keď nebola úspešná. Ďalej by mohla byť predložená zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bol úpadok dlžníka prerokovaný. Posudzovanie splnenia/nesplania povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu v takomto prípade nám ukáže až súdna prax.

Na záver ešte pripomeniem, že zmluvná pokuta a hrozba vylúčenia povinnej osoby z výkonu funkcie na niekoľko rokov nie je jedinou sankciou v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Za neposkytnutie súčinnosti správcovi môže súd uložiť  pokutu až do výšky 165 000 €, nehovoriac o trestnoprávnych následok nezodpovedného výkonu funkcie štatutárneho orgánu.

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť